Maaron Saveeŋ Tooni Patabuyaaŋ PDF

Saveeng

Sampela hap Buk Baibel long tokples Saveeng Tuam long Niugini.

tuc


Copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.