PULU YEMONGA UNGU KONDEMO PDF

Umbu-Ungu Andelale

Nupela Testamen long tokples Umbu-Ungu Andalale long Niugini

ubu


Copyright © 1998 Wycliffe Bible Translators, Inc.