TUWA YESU KRISTORA BOWI IWAING PDF

Zia

Nupela Testamen long tokples Zia long Niugini

zia


Copyright © 1982 Wycliffe Bible Translators, Inc.