କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର
ମା ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ତାକେ ପାଉଲ୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକି
ପାଦେକ୍‌
ପର୍ତୁମ୍‌ କରନ୍ତିନି ଆକି ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ହୁଦାଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ନି ରିକଡ଼ି ପନ୍ଦର ୫୫ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ୧:୧ । ପାଉଲ୍‌ତି ହୁଦାଂ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚି ରିଣ୍ଡି ଆକି ବିତ୍ରେତାଂ ଇଦାଂ ଆନାତା ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକି । ହେୱାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌ ଇ ଆକି ଏପିସିତ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଲେକି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ମାସିଦନିୟାତାଂ କରନ୍ତିତ ମାନି ପୁର୍ବେତାଂ ଲେକି କିତାନ୍‌ନ୍ନା ୧୬:୫-୯ ।
ପାଉଲ୍‌ ଇ ଆକିତ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବିତ୍ରେ କୁଦା ବାଗ୍‌ଆନାକା ଆରି କିୱିକାମାୟ୍‌ତ ଆହା ହୁଦାଂ ବାରବିନି ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ ଚାଲା ଆଜ଼ି ମାଚି ବିସ୍ରେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି କୁଟୁମ୍‌ତିଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଉତର୍‌ ହିନିତ ଦିୟାନ୍‌ ହିନାନ୍‌ । କରନ୍ତି ଗାଡ଼୍‌ କିୱିକାମାୟ୍‌ ଆହା ବିସ୍ରେ ଜାଣାସୁଣା ମାଚାତ୍‌ । ଲାଗିଂ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଇ ଆବ୍‌ଡ଼ୁକାଂ ଗିଟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଇବେ କାବା ଆନାକା ମୁଡ଼େ ଆକାୟ୍‌ । ପର୍ତୁମ୍‌ କରନ୍ତି ଜିଉନନାକା ଜପି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାତ୍‌ ।
ଇ ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପାଉଲ୍‌ କରନ୍ତିୟରିଂ ବନ୍ଦାୟ୍‌ କିତାର୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ତି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ ହିନାନ୍‌ । ୧:୧-୯
୨. ପାଉଲ୍‌ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତାଂ ପାୟାତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବିନେ ବିନେ ବିସ୍ରେ ହିକ୍ୟା ହିନାନା । ୧:୧୦–୪:୨୧
୩. ବିନେନିକା ହେ କିୱି କାମାୟ୍‌ ଆହା ଆରି ରୱାନ୍‌ ବିନେ ଲଗାଂ ଦାର୍ଜିତ ଅନି ବିସ୍ରେ ଲେକି କିନାନା । ୫–୬
୪. ପାଚେ ବିବା ବିସ୍ରେ, ପୁତ୍‌ଡ଼ାତିଂ ପୁଜାକିନାକା, ଉପ୍ରିୟା ପାର୍ତାନା କିନାକା, ପୁଇପୁୟାତି ଦାନ୍‌ ଆରି ଆରେ ନିଂନାକା ଲେକି କିନାନା । ୭–୧୫
୫. ହାରିହାରା ହେୱାନ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ଚିନ୍ତାକିନାକା ଆରି ଜାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଲେକି କିଜ଼ି ୱିହ୍‌ନାନା । ୧୬
୧ ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌, ଇସ୍ୱର୍ତି ଇଚାତ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି କୁକ୍ୟାତି ରୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ମା ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ସସ୍ତିନା,
୨ କରନ୍ତି ବସ୍ତିତ ଇସ୍ୱର୍ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଆପେଂ ଲେକିକିନାପା; ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ପୁଇପୁୟା ମାନାୟ୍‌ ଆନି କାଜିଂ କୁକ୍ୟାତାକାର୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହା ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍ତି ଆଜ଼ି ୱିଜ଼୍‌ୱି ଆରି ସବୁ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ପାର୍ତାନା କିତାର୍‌ ।
୩ ମି କାଜିଂ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ତାଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରେ ସୁସ୍ତା ଆଏତ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ଆସିର୍ବାଦ୍‌
୪ ଇନାକିଦେଂକି ଏନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଆନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଉପ୍‌କାର୍‌, ହିତ୍‌ନ୍ନା ହେଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ହିନାଙ୍ଗା, ୫ ଇନାକିଦେଂକି ତା ତାକେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ, ବେସି ଇସ୍ୱର୍‌ ସବୁ ବାନି ହିକ୍ୟା ହିନିତ ଆରି ସବୁ ବାନିନି ଗିଆନ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାଉକାର୍‌ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୬ ଇ ବାନି କ୍ରିସ୍ଟତି ସାକି ମି ବିତ୍ରେ ତିର୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୭ ହେଦାଂ କାଜିଂ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହତାକାତିଂ କାସି ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ମିଦାଂ ଇମ୍‌ଣାକାପା ଆତ୍ମିକ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ନି ଅସୁବିଦା ଆଦ୍‌ୱାତାତ୍‌ନା । ୮ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଅଜଡ଼୍‌ତ ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ପା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାରିହାରା ପାତେକ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ପାଚେ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନି ଦିନ୍ତ ଦସିକିୱାତାକାନ୍‌ ବାଚିକିୟାନାନ୍‌ । ୯ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ମାଜ଼ି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ମେହାବିଡ଼ା ଆନି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତାତାନ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତିନିକାନ୍‌ ।
ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ବାଗ୍‍ବାଗ୍
୧୦ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ଟଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତର୍‌ଦ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନ୍‌ବା ଆନି ସମୁତ ର ମାନ୍‌ ଇନାଟ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ଇମ୍‌ଣାକା ଗଡ଼୍‌ମାର୍‌ ଆଉତ୍‌, ମତର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ର ମାନ୍‌ତାଂ ଆରି ର ବାବ୍‌ନାତ ମେହାଆଡୁ । ୧୧ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରେ ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, କ୍ଲୟିତି ଲକ୍‌ବାକ୍‌ତାଂ ମି ବିସ୍ରେ ନା ତାକେ ଇଦାଂ ହତାତ୍‌ନା ଜେ, ମି ବିତ୍ରେ ଗଡ଼୍‌ମାର୍‌ ମାନାତ୍‌ । ୧୨  ୧:୧୨ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୨୪.ନା କାତା ବାବିକିୟାଟ୍‌ ଇ, ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇନାର୍‌, ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌ତି, ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇନାର୍‌, ଆନ୍‌ ଆପଲ୍ଲତି, ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇନାର୍‌, ଆନ୍‌ କେପାତି, ଆରେ ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇନାର୍‌ ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି । ୧୩ କ୍ରିସ୍ଟ କି ରିବାଗ୍‌ ଆତାନ୍ନା ? ମି କାଜିଂ କି ପାଉଲ୍‌ କ୍ରୁସ୍‌ତ ହାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ? ଇଚିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କି ପାଉଲ୍‌ ତର୍‌ଦ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌ ? ୧୪  ୧:୧୪ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୮; ପକ୍ୟାତାକା ୧୯:୨୯; ରମିୟ ୧୬:୨୩. ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିନାଙ୍ଗା ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ ଆରି ଗାୟତି ପିସ୍ତି ମି ବିତ୍ରେତାଂ ଆନ୍‌ ଇନେରିଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ୧୫ ଲାଗିଂ ନା ଚେଲା ଲାକେ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଅତାର୍ଣ୍ଣା ଇଞ୍ଜି ମି ବିତ୍ରେ ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ । ୧୬  ୧:୧୬ ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୬:୧୫.ଆଁ ଆନ୍‌ ସ୍ତିପାନ୍‌ କୁଦାନିକାରିଂ ପା ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିତାଙ୍ଗ୍‌ନା; ଇଦାଂ ପିସ୍ତି ଆନ୍‌ ଆରେ ଇନେରିଂ ପା ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ନା ଏତୁ ୱାଉତା । ୧୭ ଇନାକିଦେଂକି କ୍ରିସ୍ଟ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନି କାଜିଂ ପକ୍ତାୱାତାନ୍‌ନା, ମତର୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ପକ୍ତାତାନ୍ନା; ହେଦାଂ ପା ବଚନ୍‌ ଡାଟ୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆକାୟ୍‌, କାତେହିନା କ୍ରିସ୍ଟତି କ୍ରୁସ୍‌ ପଲ୍ୟା ଆନାତ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍ତି ସାକ୍ତି ଆରି ଗିୟାନି କାଦି କ୍ରିସ୍ଟ
୧୮ ଇନାକିଦେଂକି ବୁଡା ଆନି ଲକୁ କାଜିଂ କ୍ରୁସ୍‌ ଜପି କ୍ରିସ୍ଟତି ହାକିନି କାତା ମୁର୍କିୟା ମତର୍‌, ମତର୍‌ ମୁକ୍ତି ଆନାକା ପାୟାଜ଼ିମାନି ମା କାଜିଂ ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାକ୍ତି ଆନାତ୍‌ । ୧୯ ଲାଗିଂ ଇଦାଂ ସାସ୍ତର୍‌ ଲେକା ମାନାତ୍‌,
“ଆନ୍‌ ଗିୟାନିର୍‌ତାଂ ଗିଆନ୍‌ ନାହାୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌,
ଆରେ ବୁଦିନିକାରିଙ୍ଗ୍‌ ବୁଦି ଇଟୁପ୍‌ ।
୨୦ ଗିଆନିର୍‌ ଇନେର୍‌ ? ସାସ୍ତିର୍‌ ଇନେର୍‌ ? ଇ ଜୁଗ୍‌ନି ବେର୍‌ଣିୟା ଇନେର୍‌ ? ଇସ୍ୱର୍‌ କି ପୁର୍ତିନି ଗିଆନ୍‌ତିଂ ମୁର୍କିୟା ଇଞ୍ଜି ହପ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା ? ୨୧ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଗାଜା ଗିଆନ୍‌ତ ତିର୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଜେ ମାନାୟ୍‌ ଜଗତ୍‌ ଜାର୍‌ ଗିଆନ୍‌ ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁସ୍ ବିନ୍‌ ପାକ୍ୟାତ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌କିନାକା ଇଚିସ୍‌ ବୁଦି ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ତ ପାର୍ତି କିନି ମାନାୟାରିଂ ରାକ୍ୟା କିନି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚା କିତାନ୍‌ନ୍ନା । ୨୨ ଇନାକିଦେଂକି ଜିହୁଦିର୍‌ ଚିନ୍‌ ଡେକ୍‌ନାର୍‌, ଆରେ ଗ୍ରିକ୍‌ ଲକୁ ଗିଆନ୍‌ ଡେକ୍‌ନାର୍‌, ୨୩ ମତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରୁସ୍‌ତ ହାକି କ୍ରିସ୍ଟତିଂ ସୁଣାୟ୍‌ କିନାସ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଜିହୁଦିର୍‌ କାଜିଂ ବାଦାଲାକେ ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ କାଜିଂ ମୁର୍କିଆ ଲାକେ, ୨୪ ମତର୍‌ ଜିହୁଦି ଆରି ଗ୍ରିକ୍‌, ଇନେର୍‌ କୁକ୍ୟାଆତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାକ୍ତି ଆରି ଇସ୍ୱର୍ତି ଗିଆନ୍‌ ଲାକେ ଆନାର୍‌ । ୨୫ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ମୁରୁକ୍‌ ବିସ୍ରେ ମାନାୟ୍‌ନି ଗିଆନ୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ଗିଆନ୍‌ବାର୍ତି, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍ତି ନାଦାର୍‌ ବିସ୍ରେ ମାନାୟ୍‌ତି ସାକ୍ତିତାଂ ଆଦିକ୍‌ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ ।”
୨୬ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇସ୍ୱର୍‌ କୁକ୍‌ତିନି ସମୁତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମାଚାଦେର୍‌, ସଁସାର୍‌ନି ବାବ୍‌ନାରେ ଆଦେକ୍‌ ଗିୟାନି, ଆଦେକ୍‌ ସାକ୍ତିକାଟାକାର୍‌ କି ଆଦେକ୍‌ ଗାଜାବଁସ୍‌ କୁକ୍ୟାୱାତାର୍ଣ୍ଣା; ୨୭ ଇସ୍ୱର୍‌ ଗିଆନିରିଂ ଲାଜୁକିଦେଂ କାଜିଂ ପୁର୍ତି ହୁକେ ମୁରୁକ୍‌ ମାନାୟାରିଂ ବାଚି କିତାନ୍‌; ୨୮ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଗିଆନିରିଂ ଲାଜ୍‌କିନି କାଜିଂ ପୁର୍ତିନି ମୁରୁକ୍‌ ବିସ୍ରେ ସବୁ ବାଚି କିତାନ୍‌, ଆରେ ସାକ୍ତି ବିସ୍ରେ ସବୁ ଲାଜ୍‌କିନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁର୍ତିନି ନାଦାର୍‌ ବିସ୍ରେ ସବୁ ବାଚି କିତାନ୍‌, ୨୯ ଆରେ ଇନାକା ପୁର୍ତି କାଣ୍‌କୁକାଙ୍ଗ୍‌ ମାନିନି ମାନାୟ୍‌, ହେ ସବୁତିଂ ପଲ୍ୟା କିନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁର୍ତିନି ହାରୁକାନ୍‌ ଆରି ଗ୍ଡାଇନି ବିସ୍ରେନିକିଂ, ଆଁ, ଗାଣାକିଦେଂଆଡ୍‌ୱି ବିସ୍ରେନିକିଂ ବାଚି କିତାନ୍‌ । ୩୦ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ତାକେ ମାନାଦେର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ମା କାଜିଂ ଗିଆନ୍‌, ତା ହୁକେ ମୁମ୍‌ଦ ଆପେଂ ଦାର୍ମି, ପୁଇପୁୟା ଲକ୍‌ ଆଜ଼ି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ଲାକେ ଆତାପ୍‌ନା । ୩୧ ଲାଗିଂ, ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଲେକା ମାନାତ୍‌, “ଇନେନ୍‌ ଗରବ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁତାକେ ଗରବ୍‌ କିଏନ୍‌ ।”

୧:୧୨ ୧:୧୨ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୨୪.

୧:୧୪ ୧:୧୪ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୮; ପକ୍ୟାତାକା ୧୯:୨୯; ରମିୟ ୧୬:୨୩.

୧:୧୬ ୧:୧୬ ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୬:୧୫.