ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର
ଜହନ୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକି
୧ ଜହନ୍‌ ଆକିନି ପାଦେକ୍‌
ପର୍ତୁମ୍‌ ଜହନ୍‌ ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ୫୦ ତାଂ ୧୦୦ ବିତ୍ରେ ପକ୍ୟାତି ଜହନ୍‌ତି ହୁଦାଂ ଲେକା ଆତାତ୍ନା । ଜହନ୍‌ ଜାର୍ତିଂ ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଜାଣା ହିଉନା, ମାତର୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ପାଟ୍‌ତ ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ଆରେ ନିଂନାକା ହେୱାନ୍‌ କାଣ୍‌କୁନି ସାକି ଇଞ୍ଜି ଜାଣା ହିନାନା ୧:୧-୩ । ପର୍ତୁମ୍‌ ଜହନ୍‌ନି ଲେକାନି ହାତୁର୍‌ ଜହନ୍‌ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ଲେକା ହାତୁର୍‌ ହୁଦାଂ ବେସି ଲାଗାଂ ଚଞ୍ଜାନାତ୍‌ । ଇଦାଂ ପାର୍ତି କିଆନାତ୍‌ ଜେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ହେୱାନ୍‌ ଏପିସିତ ମାଚାନ୍‌ ହେ ଜହନ୍‌ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଆରି ଜହନ୍‌ତି ତିନି ଗଟା ଆକିଂ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ୧ ଜହନ୍‌, ଜେତି ଜହନ୍‌ ଆରି ୩ ଜହନ୍‌ ।
ଗିଆନିର୍‌ ଇନ୍ୟାନି ର କୁଦା ଲକୁରିଂ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଇଲ୍‌ନି ୱିଜ଼ାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ଇ ଆକି ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍ । ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତି କିନାର୍‌ ଜେ, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ହାତ୍‌ପା ବାର୍ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆନାନ୍‌ ମାତର୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାନ୍‌ ବାର୍ତିରଚେ ଜେୟ୍‌ ଆସ୍ତି ମାନାୟ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ଜହନ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି କାଣ୍‌କୁନି ସାକି ଆରି ହେୱାନ୍ତି କେଇ ହେୱାନିଂ ଡୁଜ଼ି ମାଚିଲେ ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ଲେକିକିନାନା ୧:୧-୩ । ଇନେକିଦେଂକି ଜହନ୍‌ ଇ ଆକି ଲେକିକିଦେଂ ଇଦାଂ ଜେ, ହେୱାନ୍ତି ୱାରି ବାର୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ୧ ଜହନ୍‌ ୧:୪ଆରି ପାର୍ତିତ ମାନାକାରିଂ ପାପ୍‌ତାଂ ଦେହା ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ୧ ଜହନ୍‌ ୨:୧ଆରି ମିଚ୍‌ ହିକ୍ୟାତାଂ ପାର୍ତିନିକାରିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଇଡ୍‌ଦେଂ୧ ଜହନ୍‌ ୨:୨୬ଆରେ ପାର୍ତିନିକାରିଂ ହାତ୍‌ପା ଜାଗ୍ରତ୍‌ରେ ଇଡ଼୍‌ନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ୫:୧୩
୧ ଜହନ୍‌ ଆକି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ଜହନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଆକିନି ଜାଣା ହିଜ଼ି ଲେକାନି ବିସ୍ରେ ଲେକିକିନାନା ୧:୧-୪
୨. ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେସ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ବୁଜାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଜିସୁତି ଲାକେ ଜିବୁନ୍‌ କାଟି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାନ୍‌ ୧:୫–୩:୧୦
୩. ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାରି ଜିଉନନି ବିସ୍ରେ ଏତ୍‌ କିଜ଼ି ହିନାନ୍‌ ୩:୧୧–୫:୧୨
୪. ହେୱାନ୍ତି ଲେକା ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ ୫:୧୩-୨୧
ଜିବୁନ୍‌ହିନି ବଚନ୍‌
୧ ଆଗେତାଂ ୧:୧ ଜହନ୍‌ ୧:୧. ଇନେର୍‌ ମାଚାନ୍‌, ଇନେର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାସ୍‍ନା, ଇନେରିଂ ନିଜ୍‌ କାଣ୍‍କୁତାଙ୍ଗ୍ ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍‌ନା, ଇନେରିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିତାପ୍‌ନା ଆରି ଜାର୍‌ କେଇଦାଙ୍ଗ୍ ଡୁତାପ୍‌ନା, ହେ ଜିବୁନ୍‌ ଲାକେ ବଚନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଜାଣାୟ୍‌କିଦ୍‌ନାପା । ୨ ହେ ଜିବୁନ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାତାନ୍‌, ଆରେ ଆପେଂ ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍‍ନା ଆରି ସାକି ହିନାପା; ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍ ଆବା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନିତ୍ରେ ମାଚାନ୍‌ ଆରେ ମା କଚଣ୍ ହତ୍‍ତାକା, ହେୱାନ୍ତି ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ୱେଚ୍‍ଚାନାପା । ୩ ଇନାକା ଆପେଂ ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍‍ନା ଆରି ୱେଚାପ୍‌ନା, ହେଦାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପା ୱେଚ୍‍ଚାନାପା, ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‍ ପା ମା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଆଦେଂ ଆଡ଼୍‌ଦାନାଦେର୍‌; ଆରେ ମା ମେହାଆନାକାନ୍ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ତା ମାଜ଼ି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନାତ୍‌ ।
୪ ମା ୱାରି ଇନେସ୍‌କି ପୁରା ଆନାତ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଙ୍ଗ୍‌ ଆପେଂ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଲେକିକିନାପା ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଅଜଡ଼୍‌
୫ ଆପେଂ ତା ତାକେଣ୍ଡାଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାପ୍‌ନା ଆରି ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାନାପା, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଅଜଡ଼୍‌ ଆରେ ତା ତାକେ ମାଜ୍‌ଗା ହିଲୁତ୍‌ । ୬ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଆନାକା ମାନାତ୍‌, ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମାଜ୍‌ଗାନି ବେବାର୍‍ କିନାସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ କାତାତ ଆରି କାମାୟ୍‌ତ ମିଚ୍‍ୱାକାସ୍‍, ଆରେ ହାତ୍‌ପା ବେବାର୍‌ କିଜ଼ିମାନୁସ୍‌ । ୭ ମାତର୍‌ ହେୱେନ୍ ଇନେସ୍‌କି ଅଜଡ଼୍‍ନିକାନ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦି ହେ ଲାକେ ଅଜଡ଼୍‌ନି ବେବାର୍‍ କିନାସ୍‌, ଲାଗିଂ ମାଦାଂ ହାରି ମେହାଣ୍‍ ମାନାତ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍ତି ମାଜ଼ି ଜିସୁତି ନେତେର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ପାପ୍‌ତାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ସକଟ୍‌ କିଦ୍‍ନାତ୍‌ ।
୮ ମାଦାଂ ପାପ୍‌ ହିଲୁତ୍‌, ଇଦାଂ ଜଦି ଇନାସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‍ତିଙ୍ଗ୍ ମିଚ୍‌ ଇନାସା, ଆରେ ମା ତାକେ ସତ୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ୯ ଜଦି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‍ତିଙ୍ଗ୍ ପାପ୍‌ ମାନି କିନାସ୍‌, ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍ ମା ପାପ୍ କେମା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ୱିଜ଼ୁ ଅଦାର୍ମିତାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ସକଟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି ଆରି ନ୍ୟାୟ୍‌କାରିୟାର୍‌ ଆତାନ୍ନା । ୧୦ ଆପେଂ ପାପ୍‌ କିୱାତାପ୍‌ନା, ଇଦାଂ ଜଦି ଇନାସ୍‌, ତା ଆତିସ୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ମିଚ୍‍ୱା ଇନାସ୍‌, ଆରେ ତା ବଚନ୍‌ ମା ତାକେ ହିଲୁତ୍‌ ।

୧:୧ ୧:୧ ଜହନ୍‌ ୧:୧.