ପିତର୍‌ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରଥମ ପତ୍ର
ପିତର୍‌ ଲେକିକିତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକି
ପିତର୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକିନି ପାଦେକ୍‌
ପିତର୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକି ପକ୍ୟାତି ପିତର୍‌ ଲାହାଂ ଲେକାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ପିତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇନେନ୍‌ ଆରି “ହେୱାନ୍‌” ଇନେରିଂ ଇ ଆକି ଲେକିକିନାନ୍‌ ହେ ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ଆକି ଲେକିକିନାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ଇ ଆକିତ ସବୁ ଲଗୁ କ୍ରିସ୍ଟିନାରିଂ ୱାରି କିଜ଼ି ଆକି ଲେକିକିନାନା । ୧:୧; ୧:୧୭ ଆରି ୨:୧୧ ହେୱାନ୍‌ ତା ଲେକାମାନାକାରିଂ ଏଲେଂ ବାନି ୱାରି କିଜ଼ି ଲେକିକିନାନ୍‌, “ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ଦେସ୍ତ ଜେତେକେତେ ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।”
ଇନାକିଦେଂକି ଇ ଆକି ବାଗ୍‌ତ ଏପିସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି ଲାକେ ଆନାତ୍‌ । ଏଚେଜାଣ୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ଜେ, ପର୍ତୁମ୍‌ ପିତର୍‌ ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ନି ୬୫ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ଲେକାଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ପିତର୍‌ ଇ ଆକି ରମ୍‌ତାଂ ଇନାକା କି ଏୱାନ୍ ବାବିଲ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌ ହେବେତାଂ ହେୱାନ୍‌ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ୫:୧୩ ।
ପିତର୍‌ ଇ ଆକିତ ଲେକିକିତାନ୍ନା ଜେ, ଇ ଆକିନି ଇନାକା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍‌ ହିନି କାଜିଂ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହାତ୍‌ପା ଉପ୍‌କାର୍‌ ପରିକ୍ୟା କିନାକା ୫:୧୨ । ଇବେ ବେସି ସମାନ୍‌ ମାନାତ୍‌ ୧ ପିତର୍‌ ୨:୧୧; ୩:୭, ଏପିସିୟ ୫:୧୮–୬:୯ ଆରି କଲସିୟ ୩:୧୮–୪:୬ । ଇ ତିନ୍‌ଗଟା ଆକିନି ୱିଜ଼ୁ ପାଟ୍‌ତ ମେହାଣ୍‌ ଆରି ଆଦିକାର୍‌ ବିସ୍ରେ ବଲ୍‌ ହିନାତ୍ । ହାରିହାରା ସମୁ ଏକାୱାତିଲେ କସ୍ଟ ସମୁ ପା ହାର୍‌କିଜ଼ି ତିର୍‌ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ସାସ୍‌ ହିନାନା ୪:୧ ।
ପତି ବିତ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପିତର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପଡ଼ି କିନାକାରିଂ ଜାର୍‌ତି ଜାଣାଚିନା କିନାନ୍‌୧:୧-୨
୨. ପିତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିନାନ୍‌ ଜେ, ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମୁକ୍ଡାନିତାକେ ମେହାଆଜ଼ି ହେୱାର୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ନି ର ହାଜ଼ି ୧:୩–୨:୧୦
୩. ପାଚେ ପୁର୍ତିତ ଇନେସ୍‌ ହାର୍‌ କିଜ଼ି ଜିଆନାତ୍‌ ଆରି ଆଣ୍ଡ୍ରା ଆରି କଗ୍‌ଲେ, ମାପ୍ରୁ ଆରି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେସ୍‌ ମେହାଣ୍‌ ଇଡ୍‌ଦେଂ ଆନାତ୍‌ ହେଦାଂ ବଲ୍‌ ହିନାନା ୨:୧୧–୪:୧୧
୪. ଇଦାଂ ପାଚେ ପିତର୍‌ କସ୍ଟ ୱେଡ଼ାଲିଙ୍ଗ୍‌ ତିର୍‌ କିଜ଼ି ମାନ୍ୟାନାତ୍ ହେ ବିସ୍ରେ ସାସ୍‌ ହିନାନା ୪:୧୨–୫:୧୧
୫. ହେୱାନ୍ତି ଲେକିକିନାକା ୱିସ୍ତାନ୍‌ ୫:୧୨-୧୪
୧ ଆନ୍‌ ପିତର୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ରୱାନ୍ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ପନ୍ତ, ଗାଲାତିଆ, କାପ୍ପାଦକିଆ, ଆସିଆ ଆରି ବିତୁନିଆତ ରାଜିତ ଜେତେକେତେ ଆଜ଼ି ବାଚିକିତି ମାନାୟ୍‌ ତିଙ୍ଗ୍‌ ଆକି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ୨ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁର୍ବେ ଗିଆନ୍ ଇସାପ୍ରେ ଜିବୁନ୍‌ତି ହୁଦାଂ ପୁଇପୁୟା କିୟା ଆଜ଼ି ମାନିକିଜ଼ି, ଆରେ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେତେର୍‌ତ ତିର୍‌ଆ ଆଦେଂ କାଜିଂ ବାଚି କିଆତାନ୍ନା, ମି କାଜିଂ ବେସି ଦୟା ଆରି ସୁସ୍ତା ଆୟେତ୍‌ ।
ର ଜିବୁନ୍‌ହିନି ବାର୍ସି
୩ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟ ନାଦାଂ ଆଏତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ତା ବେସି ଦୟାତ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହାକିତ ଆରେ ନିଂନାକା ହୁକେ ଇଦାଂ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ବାର୍ସିତ ପାୟାତି କାଜିଂ । ୪ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଲକୁ କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣି ବେସି ମଲ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାନ୍ନା ହେଦାଂ ପାୟାଦେଂ ଆପେଂ କାନାପା । ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ସାର୍ଗେତ ମି କାଜିଂ ବାର୍ତି କିଜ଼ି ଇଡ଼୍‌ତାନ୍ନା । ହେବେ ହେଦାଂ ଜିରା ଆଉତ୍‌, କି ନସ୍ଟ କି ପାପ୍‌ ଆଉତ୍‌ । ୫ ଇମ୍‌ଣି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ହାରିହାରା କାଡ଼୍‌ଦ ହନି କାଜିଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆତାତ୍ନା, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାକ୍ତିତ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହାର୍‌ଇଟ୍ୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
୬ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିୟାଟ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ନଂ ଅଲପ୍‍ ସମୁ କାଜିଂ ବାର୍‌ବିନି ପରିକ୍ୟା ହୁଦାଂ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିନାକା ମି ପାକ୍ୟାତ ଲଡ଼ା ଆନାତ୍‌, ୭ ମି ପାର୍ତିନି ହାର୍‌ଦାକା ପରିକ୍ୟା କିନାକା ଇ ସବୁନି ଉଦେସ୍‌ । ଜିରାତି ହନା ନାଣିତ ପରିକ୍ୟା କିୟାନାତ୍‌ । ମି ପାର୍ତି ହନା ବାଟା ଆଦିକ୍‌ ବେସିମଲ୍‌ ଆତିଲେ ପରିକ୍ୟା ହୁଦାଂ ହାର୍ଦାକା କୁନି ଲଡ଼ା । ହେଦାଂ ଆତିସ୍‌, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ହତି ୱାଡ଼ାଲିଂ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି, ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ସନ୍‌ମାନ୍‌ ଲାବ୍‌ କିନାଦେର୍ । ୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ୱାଦାଂ ଜିଉନନାଦେରା, ଆରେ, ନଂ ପା ହୁଡ଼୍‌ୱିତିସ୍ପା ହେୱାନ୍‌ତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ଇନ୍‌ୱିକାତା ଆରି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ମିହା ୱାରିତ ୱାରିୟା ଆନାଦେରା । ୯ ୱାରି ଆଜ଼ି ମି ପାର୍ତିନି ପାଡ଼୍‌ ଜେ ୱାସ୍କିନି ମୁକ୍ତି, ହେଦାଂ ପାୟାନାଦେରା । ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ମି କାଜିଂ ବାଚିକିତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ବିସ୍ରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ।
୧୦ ଇ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ବିସ୍ରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ମାନ୍‌ଦିଆନ୍‌ ଲାକେ ଦାସ୍‌ସି ଆରି ଡେକ୍‌ଚି, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦୟାଦାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ହପ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌ । ୧୧ ହେ ଦାନ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ଇନେସ୍‌ ବାବ୍ରେ ପାୟାନାନ୍‌ ପୁନି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ଇ ବିସ୍ରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ହେୱାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ଆରି ପାଚେନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟାତି ବିସ୍ରେନି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ । ୧୨ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲେକିକିତାକା ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ଲାଗାଂ ହପ୍‌ତାନ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜେ ଜାର୍ ଜାର୍‌ତି ହେବା କିୱାଦାଂ ମିଦାଂ ହେବା କିଜ଼ି ମାଚାର୍, ଇଦାଂ ହେୱାର୍‌ ଲାଗାଂ ହସି ମାଚାତ୍, ଆରେ, ହେୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ସାର୍ଗେତାଂ ପକ୍ୟାତି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତି ସାକ୍ତିତାଂ ମି ଲାଗେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‍କିନାକାର୍‌ତି ହୁଦାଂ ନଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଜାଣାୟ୍‌କିଦ୍ୟାନାତା; ହେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଦୁତକ୍‌ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌କିନାର୍‌ ।
ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ କାଟିକିନି କାଜିଂ କୁକ୍ୟାନାକା
୧୩ ଲାଗିଂ, ଜାର୍‌ ଜାର୍‍ତି ମାନ୍‌ଲାଗ୍‌ଦି ମ୍ଡେଙ୍ଗ୍ ଗାଚ୍ୟା ଆଜ଼ି ଚେତ୍‌ନା ମାନାଟ୍‌, ଆରେ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଇମ୍‌ଣି ଉପ୍‌କାର୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌, ହେବେ ବାର୍ତି ବାର୍ସି ଇଟାଟ୍‌ । ୧୪ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଲ୍‌ ମାନିକିନାକା ଆଡ, ମି ଆଗେ ପୁନ୍‌ୱି ଗିଆନ୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ବାନ୍ୟାଆହା ତାରେନ୍‌ ହାଲ୍‌ମାଟ୍, ୧୫ ମତର୍ ମି କୁକ୍ତାନାକାନ୍ ଇନେସ୍‌ ପୁଇପୁୟା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ବଲ୍‌ ମାନିକିନାକା ହିମ୍‌ଣାଙ୍ଗ୍ ଲାକେ ସବୁ ବେବାର୍‌ତ ହେ ଲାକେ ପୁଇପୁୟା ଆଡୁ । ୧୬ ଲାଗିଂ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକା ମାନାତ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଆଡୁ, ଇନେକିଦେଂକି ଆପେଂ ପୁଇପୁୟା ।”
୧୭ ଆରେ ଇନେର୍‌ ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ କିୱାଦାଂ ଜାଣ୍‌କେ ଲକୁନି ପାର୍ତାନା ଇସାବ୍ରେ ବିଚାର୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ଜଦି ଆବା ଇଞ୍ଜି ଇନାଦେରା, ତେବେ ଜାର୍ ଜାର୍‌ତି ନାଣାଙ୍ଗେ ପାଣ୍ଡ୍ରୁ ଆଜ଼ି ବେବାର୍‌ କିୟାଟ୍‌; ୧୮ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଦେର୍‌ ମି ଆବା ଲାତ୍ରାର୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ପାୟାତି ରିତି ନିତିନି ପଲ୍ୟା ଜିବୁନ୍‌ତାଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଏଚେକ୍‌ ମଲ୍‌ ହିଦେଂ ଲାଗ୍‌ଦାତାତ୍‌ । ହେଦାଂ ବୁଡାଆନି ରୁପା କି ହନା ଆକାୟ୍‌, ୧୯ ମାତର୍‌ ହେଦାଂ ନିନ୍ଦାୱାଦାଂ, ପ୍ରାଲ୍‌ହିଲ୍‌ୱି ପୁଇପୁୟା ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ଲାକେ କ୍ରିସ୍ଟତି ବେସିମଲ୍‌ ନେତେର୍‌ତ ମୁକ୍‌ଡ଼ାତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୦ ହେୱାନ୍ ଜଗତ୍‌ନି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆଗେତାଂ ତିର୍‌ କିୟାଜ଼ି ମି କାଜିଂ ହାରିହାରା କାଡ଼୍‌ଦ ଚଞ୍ଜାତାନ୍ନା; ୨୧ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନିଂ ହାକି ବିତ୍ରେତାଂ ନିକ୍‌ଚି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିତାନ୍ନା, ହେ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ ହୁଦାଂ ପାର୍ତି କିନାଦେରା, ହେ ଇସ୍ୱର୍‌ ମି ପାର୍ତି ଆରି ବାର୍ସିନିକାନ୍ ଆନାନ୍‌ ।
୨୨ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହାତ୍‌ପାନି ବଲ୍‌ ମାନି କିନାକା ଆଜ଼ି କାପ୍‌ଟିୟାୱାଦାଂ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଜିଉନନାକା କାଜିଂ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍ତି ସକଟ୍‌ କିଜ଼ିମାଚିଲେ ୱାସ୍କିନି ହୁକେ ରମାନ୍ତ ହାରି ଜିଉନୱାଟ୍; ୨୩ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିରାନି ମାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ଆକାୟ୍‌, ଆୱିତିସ୍‌ ଜିରାୱି ମାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ତାଂ, ଇଚିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜିଜ଼ି ମାନି ଆରି ସବୁଦିନ୍‍ ମାନାକା ବଚନ୍‌ ହୁଦାଂ ଆରେ ଜଲମ୍‍ ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୨୪ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଲେକା ମାନାତ୍‌,
“ମାନାୟ୍‌ ଜାତି କାଚ୍ରା ଲାକେ,
ହେୱାର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ହଲ୍‌ନାକା ରାନ୍ତି ପୁଇ ଲାକେ,
କାଚ୍ରା ୱାଜ୍‌ଜି ହାନାତ୍‌ ଆରେ ପୁଇ ହାଡ଼୍‌ଜି ହାନାତ୍‌,
୨୫ ମାତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱିକାଡ଼୍‌ ତିର୍ ।”
ଇଦାଂ ହେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ବଚନ୍‌, ଇନାକା ମି ଲାଗାଂ ସୁଣାୟ୍‌ କିୟା ଆତାତ୍ନା ।