ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର
ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକି
୧ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ପତି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ପରତୁମ୍‌ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ହୁକେ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଇଦାଂ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ପାଉଲ୍‌ତି ହୁଦାଂ ପରତୁମ୍‌ ଆକି ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଆରି ହେଦାଂ ବାଇବଲ୍‌ନି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ବାଗ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ଇଦାଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ନି ଲାଗେ ଲାଗେ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ରିକଡ଼ି ଏଗାର୍‌ ୫୧ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଆକି ଲେକିକିତାନ୍‌, ହେୱାଡ଼ାଲିଂ ହେୱାନ୍‌ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ମାଚାନ୍‌ । ଇମ୍‌ଣି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ହେୱାନ୍‌ ରିହା ମିସେନେରି ହାଜ଼ି ହାନିୱାଡ଼ାଲିଂ ହେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ରଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକା ୧:୧-୧୦ ଇଦାଂ ପକ୍ୟାତି ପତିତ ଇନ୍ୟାତାନ୍ନା ଜେ, ଇଦାଂ ଏଚେକ୍‌ ଜିହୁଦି ଆରି ବେସି ଗ୍ରିକ୍‌ ବେରଣ୍‌ତ ଇଞ୍ଜି ମାନି ମାନାୟାର୍‌ ହୁଦାଂ ରଚ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ରଚ୍‌ଚି ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ବେସି ଦିନ୍‌ ତେସ୍‌ଲନିକିୟତ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାତାନ୍‌ । ଲାଗିଂ ହାରିହାରା ହେବେ ମାନି ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ସାସ୍‌ ହିଦେଂ ହେୱାନ୍‌ ଇ ଆକି ପକ୍‌ତାନ୍‌ । ରୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜିଦେଂ ଆନାତ୍‌, ଇ ଆକିତ ବେସି ବିସ୍ରେ ଆରି ବାରବିନି ୱେଚ୍‌ନାକା ମାନାତ୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ କେତେଗଟାତ ରିହା ୱାନି ବିସ୍ରେ ମାନ୍‌ ଦିଆନ୍‌ ହିନାନ୍‌ । ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ନି ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ ବିନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇ ବିସ୍ରେ ତିର୍‌କାଡ଼୍‌ ମାଚାର୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ରିହା ୱାନି ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦୁକ୍‌କିନାକା କିନି ଲାକେ ଜିବୁନ୍‌ ଜିଉଣା କିନି କାଜିଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌ ୫:୬-୮ ।
୧ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପାଉଲ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ କିଜ଼ି ଇ ଆକି ଆରମ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା ୧ ପାର୍ବୁ ।
୨. ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ତିମତି ତାହିୱାତି କାବୁର୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି କାମାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌ ୨ ଆରି ୩ ପାର୍ବୁ ।
୩. ପାଉଲ୍‌ ବଲ୍‌ ହିନାନ୍‌ ଜେ, କ୍ରିସ୍ଟିନାର୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ରିହା ୱାନାକା ଅଜଡ଼୍‌ତ ଇନେସ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିନାକା ମାନାତ୍‌ ୪:୧-୫
୪. ପାଉଲ୍‌ ଆରେ ରଗ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ଆରି ହେୱାରିଂ ହାତ୍‌ପା ବାବ୍ରେ ଚିଟି ପଡ଼ିକିଦେଂ ଇଞ୍ଜି ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ ୫:୧୬-୨୮
୧ ପାଉଲ୍‌, ସିଲ୍ୱାନ୍‌ ଆରି ତିମତି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ମାନି ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମାନାୟାର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ଆକି ଲେକିକିନାନା । ଦୟା ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ ।
ତେସ୍‌ଲନିକିୟନିକାର୍‌ତି କାଜିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ଆଏତ୍‌
୨ ମା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ଆବାତି ଲାଗାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ମି ପାର୍ତିନି କାମାୟ୍‌, ଜିଉନନି କସ୍ଟ ଆରି ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେ ମି ବାର୍ସିତ ପାର୍ତାନା ବିସ୍ରେ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଏତୁ କିଜ଼ି, ୩ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାଗାଂ ଏତୁ କିଜ଼ି ମାନାସ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ପାର୍ତିଂ କାମାୟ୍‌ତ ମେହାୟ୍‌ କିନାଦେରା, ଜିଉନନିତ ମେହାଜ଼ି ଇନେସ୍‌ କସ୍ଟ କାମାୟ୍‌ କିନାଦେରା ଆରି ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ମି ବାର୍ସି ଇନେସ୍‌ ଡାଟ୍‌ । ୪ ଇନାକିଦେଂକି ଏ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜିଉନନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରେ ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆପେଂ ପୁନାପ୍‌ ଜେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାଚିକିୟାତି ଲକୁ, ୫ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କେବଲ୍‌ ବଚନ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ସାକ୍ତି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ଆଦିକ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଏକାୱାତାତ୍‌; ମି ବିତ୍ରେ ମାନି ସମୁତ ମି କାଜିଂ ଆପେଂ ଇନେସ୍‌ କିଜ଼ି ଚିନ୍ତା କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାପ୍‌, ହେଦାଂ ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌ । ୬ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି କସ୍ଟ ବଗି କିନି ବିତ୍ରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତାଂ ପାୟାତି ଦୁକ୍‌କିନାକା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ମାନି କିଜ଼ି ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁତି ପାଚେହାନାକା ଆଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌, ୭ ଇ ଲାକେ କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାକିଦନିଆ ଆରି ଆକାୟାତ ମାନାକାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ କାଜିଂ ହାର୍‌ ଲାକେ ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୮ ମିତାଂ ମାପ୍ରୁତି କାତା ଜେ କେବଲ୍‌ ମାକିଦନିଆ ଆରି ଆକାୟାତ ସୁଣାୟ୍‌ କିୟାତାତ୍‌ନା, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି କାଜିଂ ମି ପାର୍ତିନି ବିସ୍ରେ ସବୁ ବାହାତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମେଙ୍ଗ୍‌ତାତ୍‌ନା ଜେ, ହେ ବିସ୍ରେ ମାଦାଂ ଇନାକା ଇନି ଲଡ଼ା ଆକାୟ୍‌ । ୯ ଲାଗିଂ ଲକୁ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମା ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ମାନାର୍‌ ଜେ, ମି ବିତ୍ରେତ ମା ୱାନାକା ସମୁତ ଇନାକା ଗିଟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ଇନେସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁତ୍‌ଡ଼ା ପୁଜା ସବୁ ପିସ୍ତି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ହାତ୍‌ପା ଇସ୍ୱର୍ତି ହେବା କିନି କାଜିଂ ୱାତାଦେର୍‌, ୧୦ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ନିକ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌, ୱାନି ରିସାତାଙ୍ଗ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରାକ୍ୟାକିଦେଂ ହେ ଜିସୁତି ସାର୍ଗେତାଂ, ୱାନାକା ମାନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ନିପ ୱାତାଦେର୍‌ ।