ତିମତି ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପର୍ଥମ ପତ୍ର
ତିମତି ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଆକି
ପର୍ତୁମ୍‌ ତିମତି ପତି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ପର୍ତୁମ୍‌ ତିମତି ପତି ର ଆକି, ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତାଂ ତା ଚେଲା ତିମତିଂ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ପର୍ତୁମ୍‌ ତିମତି ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ୬୨-୬୪ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ଇଦାଂ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ପାଉଲ୍‌ତି ଜିବୁନ୍‌ନି ହାରିହାରା ସମୁ ଆନାତ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ତି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ତିମତି ବେସି ମେହାଣ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ବେସି ୱେଡ଼ାଲିଂ ତିମତିଂ ମାଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍ ପିଲିପିୟ ୨:୨୨ ୧ ତିମତି ୧:୨୧:୧୮ । ଇଦାଂ ପାଉଲ୍‌ତି ହୁଦାଂ ଲେକାତି ଚାରି ଗଟା ନିଜାର୍‌ ଅଲ୍‌ଗା ପତିଂ ବିତ୍ରେ ଇଦାଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଇମେତାକେ କି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ପିସ୍ତି ରୱାନ୍‌ ମୁଣିକାତି ଜାଣା କିନାନ୍‌ । ବିନ୍‌ ତିନ୍‌ଗଟା ପତିଂ ଜେତି ତିମତି, ତିତସ୍‌, ଆରି ପିଲିମନ୍‌ ଆନାତ୍‌ । ପର୍ତୁମ୍‌ ତିମତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଆଦେକ୍‌ ହେବା କିନି ଦାରା ବିସ୍ରେ ମାନାତ୍‌ ୨:୧-୫ । ଇବେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ନେତାର୍‌ତି ସାକ୍ତି ବିସ୍ରେ ହୁଡ଼୍‌ନାସ୍‌ ୩:୧-୧୩ ଆରି ମିଚ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ତି ବିରୁଦ୍‌ତ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଇନାକା ମନାତ୍ ୧:୩-୧୧୪:୧-୫୬:୨-୫ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବିତ୍ରେ ତିମତି ଇନେସ୍‌ ବାନି ରୱାନ୍ ନେତା ଆନି ଲଡ଼ା ହେଦାଂ ପାଉଲ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିନି ବିସ୍ରେ ଚଚ୍‌ନାନ୍‌ । ପର୍ତୁମ୍‌ ତିମତିତ ନଂନି ନାଟିନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି କାମାୟ୍‌ ଚାଲାୟ୍‌କିନି କାଜିଂ ମା ଜୁଗ୍‌ନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ନେତାରିଂ ଆଦିକ୍‌ ବେସି ମୁଡ଼୍‌ ହପ୍‌ନାକା ଆହ୍‌ନାତ୍‌ ।
୧ ତିମତି ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧ ପାଉଲ୍‌ ତିମତିଂ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଲେକା ହାଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍ନା । ୧:୧-୨
୨ ପାଉଲ୍‌ ତିମତିଂ ମିଚ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ ବିରୁଦ୍‌ତ ଜାଗ୍ରତ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୧:୩-୧୧
୩ କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ପାଉଲ୍‌ତି ୱାରିକିଜ଼ି ଆକି ଲେକି କିତାନ୍‌ । ୧:୧୨-୧୯
୪ ପାଉଲ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ହେବାକାମାୟ୍‌ ଆରି ନେତାର୍‌ତି ବିସ୍ରେ ତିମତିଂ ଟାଣ୍ଡ୍‌ନାନ୍‌ । ୨:୩
୫ ପାଉଲ୍‌ ତିମତିଂ ଏଚେଗଟା ହାରିହାରା ଟାଣ୍‌ଞ୍ଜି ଲେକା ୱିସ୍ତାନ୍‌ । ୪:୬
୧ ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌, ମାଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତିକିଦ୍‌ନି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ବାର୍ସିନି ଆହା କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ଇସାପ୍‌ରେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ରୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ୨  ୧:୨ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୧.ପାର୍ତିତ ଜାର୍‌ ଦରମ୍‌ ମାଜ଼ି ତିମତି ଲାଗାଂ ଆକି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମା ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌, ଦୟା, ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ ।
ବୁଲ୍‌କାୟ୍‌କିନି ହିକ୍ୟା କାଜିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌
୩ ଆନ୍‌ ମାକିଦନିଆତ ହାନିହିଙ୍ଗ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ଗୱାରି କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେ ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏପିସିତ ମାନାଟ୍‌ । ହେବେ କେତେଜାଣ୍‌ ବୁଲ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିନାରା । ହେୱାରିଂ ବନ୍ଦ୍‌ କିୟାଟ୍‌ ଇନାଟ୍‌ । ୪ କି ହାନ୍ଦାୟ୍‌ କାତା ଆରି ୱିଜ଼୍‌ୱି ଲାତ୍ରାର୍‌ତି ମାନ୍‌ଦ୍ୟାନ୍‌ କିଉର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାରିଂ ବଲ୍‌ ହିୟାଟ୍‌; ହେ ୱିଜ଼ୁ ପାର୍ତି ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି କାମାୟ୍‌ନି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ନଲେ ଜିକାଟାଣା ଉବ୍‌ଜାୟ୍‌ କିନାତ୍‌ । ୫ ମାତର୍‌ ହାର୍‌ଦି ମାନ୍‌, ସକଟ୍‌ ବାବ୍‌ନା ଆରି କାପ୍‌ଟିୟା ପାର୍ତିତାଂ ହତ୍‌ତି ଇମ୍‌ଣି ଜିଉନନାକା, ଜାଗ୍ରତ୍‌ କିଦେଂ ଆନ୍‌ ଇ ହିକ୍ୟା ହିନାଙ୍ଗା । ୬ ହେଦାଂ ମସାତି ବିଦିନି ଇସାବ୍‌ ଆନାତ୍‌; ଇନେ ଇନେର୍‌ ଇସବୁ ବିସ୍ରେ କାଜିଂ ଇଟ୍‌କାଡ଼୍‌ ହୁଡ଼୍‌ୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଆହାର୍‌ କାତାତ ଆହା ଆଜ଼ି ହାଜ଼ି ବାଣାନାରା । ୭ ହେୱାର୍‌ ବିଦିତ ଗୁରୁ ଆଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା କିତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ଆଟ୍‌ୱା ହିକ୍ୟା ହିନାର୍‌, ହେଦାଂ ନିଜେ ବୁଜାଆଉର୍‌ ।
୮ ଆପ୍‌ ପୁନାପ୍‌ ଜେ, ବିଦି ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ପାଲି କିତିସ୍‌, ହେଦାଂ ହାର୍‌ । ୯ ମାତର୍‌ ବିଦି ଅଦାର୍ମି ଆରି ପାପିୟା, ବିଟାଡ଼୍‌ ଆରି ଦୟା ହିଲ୍‌ୱାକାନ୍‌, ଆବାଙ୍ଗ୍‌ ଅହ୍‌ନାକାନ୍‌ ଆରି ଆୟାଙ୍ଗ୍‌ ଅହ୍‌ନାକାନ୍‌, ନାର୍‌ଅହ୍‌ନାକାନ୍‌, ଦାରି, ମୁଟିଇଡ଼ିନାକାନ୍‌, ମାନାୟ୍‌ ଚର୍‌, ମିଚ୍‌ ଇନାକାର୍‌ ଆରି ମିଚ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିନାକାର୍‌ କାଜିଂ, ଆରେ ହାର୍‌ଦି ହିକ୍ୟାନି ଉଲ୍‌ଟା ଜେ ଇମ୍‌ଣାକା ବିସ୍ରେ ମାନାତ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ଜେ ସମାନ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ୧୦ ଇଦାଂ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ଜଦି ଇନେର୍‌ ବିଦିନି ହାର୍‌ଦି ବେବାର୍‌ କିନାନ୍‌, ତେବେ ହେଦାଂ ଜେ ହାର୍‌ଦାକା, ଇଦାଂ ଆପ୍‌ ପୁନାପ୍‌, ୧୧ ଇଦାଂ ତ ନା ତାକେ ହେଲାୟ୍‌ କିୟାତାତ୍‌ନା ହାର୍‌ଦାକା ଦନ୍ୟ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନି ହିକ୍ୟା ହୁକେ ଆନାତ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍ତି ଦୟା କାଜିଂ ଜୁଆର୍‌
୧୨ ମାଦାଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସାକ୍ତି ହିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ଜୁଆର୍‌ କିନାଙ୍ଗା ଜେ, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ହେବାକାର୍‌ୟା ପାଦ୍‌ତ ବାଚି କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ୧୩ ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ଆଗେ ନିନ୍ଦାନିକାଙ୍ଗ୍‌, କସ୍ଟହିନାକାନ୍‌ ଆରି ହର୍‌ବର୍‌କିନାକାଂ ମାଚାଂ; ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାକା ହୁକେ ଗିଆନ୍‌ ହିଲ୍‌ୱି ଲାକେ ହେଦାଂ କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଦୟା ପାୟାତାଙ୍ଗ୍‌; ୧୪ ଆରେ, ମା ମାପ୍ରୁତି ଦୟା କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି ଆରି ଜିଉନନାକା ହୁଦାଂ ନା କାଜିଂ ବେସି ଆତାତ୍‌; ୧୫ ପାପିୟାରିଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍ତି କିନି କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ ଜେ ପୁର୍ତିତ ଜୁତ୍‌ତାନ୍‌, ଇ କାତା ପାର୍ତି ଆରି ଇଟ୍‌ୟାନିଜଗ୍; ହେ ପାପିୟାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଆନ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ଦାକାଂ । ୧୬ ଆତିସ୍‌ପା ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ୱାନିଦିନ୍ତ କାଡ଼୍‌ଦ ୱିଜ଼୍‌ୱି ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନି କାଜିଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ତାକେ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆନି କାଜିଂ ମୁଡ଼୍‌ଦି ପାପିୟା ଜେ ଆନ୍‌, ନା ତାକେ ହେୱାନ୍ ଇନେସ୍‌କି ଜାର୍‌ ବାର୍ତି ଦୟା କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଦୟା ପାୟା ଆତାଂ । ୧୭ ଜିରାୱି, ଚଞ୍ଜିୟାଆୱି, ରୱାନ୍‌ ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜେ ୱିଜ଼୍‌ୱି କାଡ୍‌ନି ରାଜା, ତା ପାଣ୍‌ ଆରି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଆଏତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
୧୮ ଏ କାଡ଼୍‌ଦେ ତିମତି, ନି ବିସ୍ରେ ପୁର୍ବେ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନି ହୁଦାଂ ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ବଲ୍‌ ହିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେସ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ସବୁ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକା ଉପ୍‌କାର୍‌ତାଂ ହାର୍‌ଦାଂ ଜୁଜ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌; ୧୯ ପାର୍ତି ଆରି ହାର୍‌ଦି ଚିନ୍ତା ସାକ୍ତି ଆସ୍ତି ଇଟାଟ୍‌; ହେଦାଂ ପିସ୍ତିଲେ କେତେଜାଣ୍‌ତି ପାର୍ତି ବାଙ୍ଗାଆତାତ୍‌; ୨୦ ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ହୁମନାୟ ଆରି ଆଲେକ୍‌ଜାଣ୍ଡର୍‌ ରିକାର୍‌; ଇୱାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ସାସନ୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ ନିନ୍ଦା କିଉର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଇୱାରିଙ୍ଗ୍‌ ସୟ୍‌ତାନ୍‌ କେଇଦ ହେଲାୟ୍‌ କିତାଂ ।

୧:୨ ୧:୨ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୧.