କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର
କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ପାଉଲ୍‌ତି ରିଣ୍ଡି ଆକି
୨ କରନ୍ତିୟ ପତିନି ପାଦେକ୍‌
ରି କରନ୍ତିୟ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ ହୁଦାଂ ଆଜ଼ି ମାଚିସ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ନି ଆତିସ୍‌ ରିକଡ଼ି ପନ୍ଦର-ରିକଡ଼ି ସୌଉଲ ୫୫ ତାଂ ୫୬ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ମା ଲାଗେ ମାନି କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାନି ଆକି ବିତ୍ରେତାଂ ଇଦାଂ ଆନାତା ପାଉଲ୍‌ତି ରି ଆକି । ପଣ୍ଡିତାର୍‌ ପାର୍ତି କିନାର୍ ଜେ, ଇଦାଂ ପୁର୍ବେତାଂ ପାଉଲ୍‌ କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ଆବ୍‌ଡ଼ୁନିକା ଆକି ଲେକି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ୨:୩-୪ ପାଦ୍‌ତ ହେୱାନ୍‌ ଇନାକା ଇନାନ୍ନା, ହେବେନି ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଲେକି କିତାକା ମା ଲାଗାୟ୍‌ ହିଲୁତ୍‌ । ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌ ପାଉଲ୍‌ ମାକିଦନିୟାତ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ରି କରନ୍ତିୟ ଲେକି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ୨:୧୩ ।
ରି କରନ୍ତିୟ ଆନାତା ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ମତର୍‌, ହେଦାଂ ବେସି ଜାର୍‌ତି ଆରି ମାନ୍ତ ଚିନ୍ତାକିନାକା । କରନ୍ତିୟତ ମାନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବିସ୍ରେ ତିତସ୍‌ତି ତାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପାୟା ଆଜ଼ି ପାଉଲ୍‌ ୱାରି କିନାନ୍‌ । ଇ ଆକିତ ପୁନି ନିୟମ୍‌ନି ହୁଡ଼୍‌ନିତାଂ ଦାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ହିକ୍ୟା ପାୟା ଆଜ଼ି ମାନାସ୍‌ । ଇ ଆକିତ, ଇମେତାକେ ପାଉଲ୍‌ ଜିରୁସାଲ୍‌ମ୍‌ନି ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିନି କାଜିଂ ଟାକାଂ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ନାନ୍‌ ୮:୯ । ଇଦାଂ ପୁନ୍ୟାନାତା ଜେ, ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବାର୍‌ତାଂ ଏଚେକ୍‌ ମିଚ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ପାଦ୍‌ ବାଡାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ପାଉଲ୍‌ତି ବିରୁଦ୍‌ତ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଏଚେକ୍‌ ମାନି ମାନାୟାରିଂ ରିସା ଆନାନା । ହେୱାର୍‌ ପାଉଲ୍‌ତି ଆଦିକାର୍‌‌ତିଂ ପାର୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁରା । ଇନାକାକି ରି କରନ୍ତିୟ ହାରିହାରାତ ହେୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଦିକାର୍‌‌ତ ରୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଡାଟ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିନାନା ।
୨ କରନ୍ତିୟ ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପାଉଲ୍‌ ଆକିନି ମୁଡ଼୍‌ଦ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ୧:୧-୭
୨. ପାଉଲ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ହାନି ଜାଲ୍‌ଦିତ ବାଦ୍‍ଲାୟ୍‍କିନାକା ଆରି ହେୱାର୍‌ତି ବିସ୍ରେ ରୁଜୁକ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଆକି ବିସ୍ରେ ହେୱାର୍‌ତି ଜବାକ୍‌ ୧:୮–୭:୧୬
୩. ପାଉଲ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ନି ପାର୍ତି କିୱାକାର୍‌ କାଜିଂ ଦାନ୍‌ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିନି ବିସ୍ରେ ୱେଚ୍‌ନାନା ୮:୧–୯:୧୫
୪. ହାରିହାରା ପାଉଲ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପକ୍ୟାତି ପାଦ୍‌ ହାର୍‌ ଇଟ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ଆରେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ଜାଗ୍ରତ୍‌କି କିନାନ୍‌ ୧୦:୧–୧୩:୧୪
୧  ୧:୧ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୧.ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚାତ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ରୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ଆରେ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ତିମତି କରନ୍ତିତ ମାନି ପୁଇପୁୟା ଇସ୍ୱର୍ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି, ଆରେ ସବୁ ଆକାୟାତ ମାନି ସବୁ ସାଦୁର୍‌ ଲାଗାଂ ଗଜା ଲେକିକିନାପା;
୨ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ କିନାନା
୩ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ଆବା ଜୁୱାର୍‌ କିୟାଟ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଦୟା ଆନି ଆବା ଆରି ୱିଜ଼ୁ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିନି ଇସ୍ୱର୍‌; ୪ ଇସ୍ୱର୍ତି ହୁକେ ଇମ୍‌ଣି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ତ ଆପ୍‌ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ଆନାପା, ହେ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ହୁକେ ଇନେସ୍‌ ସବୁବାନି କସ୍ଟ ବଗ୍‌କିନି ମାନାୟାରିଂ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ମା ୱିଜ଼ୁ କସ୍ଟତ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ହିଇ କିଦ୍‌ନାର୍‌ । ୫ ଇନାକିଦେଂକି କ୍ରିସ୍ଟତି କାଜିଂ ମା ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବେସି, ହେ ଲାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ହୁକେ ମା ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ପା ବେସି । ୬ ମତର୍‌ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିତିସ୍‌ ହେଦାଂ ମି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ଆରି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି କାଜିଂ; କି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ ପାୟା ଆତିସ୍‌ ହେଦାଂ ମି ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କାଜିଂ; ଆପେଂ ଇମ୍‌ଣି ବାନି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିନାସ୍‌, ହେ ବାନି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ସାସ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହୁଞ୍ଜ୍‌ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କାମାୟ୍‌ ପୁରା କିନାନା । ୭ ଆରେ, ମି ବିସ୍ରେନି ମା ବାର୍ସି ତିର୍‌, ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ନି ମେହାଆଜ଼ି, ହେ ଲାକେ ପା ଦୁକ୍‌ସାରାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଜେ ମେହା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାସ୍‌ ।
୮  ୧:୮ ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୫:୩୨.ଇନାକିଦେଂକି, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଆସିଆ ଦେସ୍‌ତ ମା ଜପି ଗିଟାଆଜ଼ି ମାଚି କସ୍ଟ ବିସ୍ରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜେ ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଇଦାଂ ମା ଇଚା ଆକାୟ୍‌; ଆପ୍‌ ମା ସାକ୍ତିତାଂ ବେସି ଲାକେ ୱାଜ଼ି ମାଚାପ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ବାର୍ତି ଜିବୁନ୍‌ନି ଆହା ପା ପିସ୍ତି ମାଚାପ୍‌; ୯ ଆଁ ଆପ୍‌ ଦାଣ୍ଡ୍‌ଦେସ୍‌ ହେଲାୟ୍‌ କିୟା ଆତାପ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ମାନ୍ତ ଅହ୍ୟା ଆଜ଼ି ମାଚାପ୍‌, ଇନେସ୍‌ ଆପ୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜପି ବାର୍ସି ହିୱାଦାଂ ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ହାତାକାରିଂ ନିକ୍‌ନାନ୍‌, ତା ଜପି ଦିଆନ୍‌ କିନାସ୍‌; ୧୦ ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ହାକିତାଂ ବାଚାୟ୍‌ କିତିସ୍‌, ଆରି ବାଚାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଜେ ୱାନିକାଡ଼୍‌ଦ ବାଚାୟ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌, ତା ଜପି ମା ଇ ବାର୍ସି ମାନାତ୍‌ । ୧୧ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତ ମାଦି ବାହା ଆସ୍ତି ପାର୍ତାନାତ ମା ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦ୍‌ନାଦେରା, ଇନେସ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଦାନ୍‌ କିତ୍‌ତାର୍‌ନା, ହେଦାଂ କାଜିଂ ବେସି ଲକାର୍‌ ୱାଇଦାଂ ମା କାଜିଂ ବେସି ଲକ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ହିନାର୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ତି ଉପାୟ୍‌ନି ବାଦ୍‌ଲି
୧୨ ପୁର୍ତିତ, ବେସି ମି କାଜିଂ, ଆପେଂ ସଁସାର୍‌ନି ଗିଆନ୍‌ତ ଚିନ୍ତା କିୱାଦାଂ ଇଚିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତ, ତା ପୁଇପୁୟା ଆରି ସଲ୍‌କେ ବାବ୍ରେ ଲାକେ ଚିନ୍ତା କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମା ବୁଦି ଜେ ସାକି ହିନାତା, ଇଦାଂ ମା ଗର୍‌ବେ ବିସ୍ରେ । ୧୩ ଇନାକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନାକା ପଡ଼ି କିଜ଼ି ବୁଜା ଆନାଦେର୍‌, ହେ ସବୁ ପିସ୍ତି ଆପ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ଆରେ ଇନାକା ଲେକି କିଉପା, ୧୪ ଆରେ, ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ଦିନ୍ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାନି ମା ଗରବ୍‌ କାରଣ୍‌, ହେ ଲାକେ ଆପେଂ ଜେ ମି ଗରବ୍‌ନି କାରଣ୍‌, ଇଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌କି ମା ବିସ୍ରେ ଅଲପ୍‍ ବାବ୍ରେ ବୁଜା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେ ଲାକେ ହାରିହାରା ପାତେକ୍‌ ବୁଜାଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା ଇଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ବାର୍ସି କିନାଙ୍ଗା ।
୧୫ ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ରିହା ଉପ୍‌କାର୍‌ ଲାବ୍‌ କିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ୧୬  ୧:୧୬ ପକ୍ୟାତାକା ୧୯:୨୧.ଆରେ, ମି ଲାଗାଂ ହିଜ଼ି ମାକିଦନିଆତ ହାଲ୍‌ଜି ଆରି ଆରେ ରଗ ମାକିଦନିଆତାଂ ମି ଲାଗାଂ ୱାଜ଼ି ମି ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ତ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ହେ ପାର୍ତିତ ପର୍ତୁମ୍‌ ମି ଲାଗାଂ ହାନି କାଜିଂ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୭ ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାନି ମାନ୍‌ କିଦେଂ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଅଲପ୍‍ ବାବ୍ରେ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ ? ନଲେ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଉପାୟ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ ଇନାକା ଡାଣ୍ଡ୍‌ନି ବାବ୍ରେ କିଜ଼ି ମାଚିସ୍‌ ଜେ ନା କାତା “ଆଁ,” ଆରି ଆକାୟ୍‌ ହାରି ଆନାତ୍‌ । ୧୮ ମତର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା ଇସ୍ୱର୍‌ ପାର୍ତି ଆନାନ୍‌, ଲାଗିଂ ମି କାଜିଂ ମାଦାଂ ଆପେଂ ଇମ୍‌ଣି ବଚନ୍‌ ହିଦ୍‌ନାପା ହେଦାଂ ଆଁ ଆରି ଆକାୟ୍‌ ଆଉତ୍‌ । ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁ, ଜେ ମା ହୁଦାଂ, ଇଚିସ୍‌, “ନା” ହୁକେ ଆରି ସିଲ୍ୱାନ୍‌ ଆରି ତିମତି ହୁକେ ମି ବିତ୍ରେ ସୁଣାୟ୍‌ କିୟା ଆତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ “ଆଁ” ଆରି ଆକାୟ୍‌ ଇନ୍ୟା ଆୱାତାନ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତାକେ “ଆଁ” ଇଚାନ୍ନା । ୨୦ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଏଚେକ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ତି “ଆଁ” ତାତାକେ ମାନାତ୍‌; ଇଦାଂ କାଜିଂ ପା ତା ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ହିସାବେ ଆପ୍‌ “ଆମେନ୍‌” ଇଞ୍ଜି ମାନାପ୍‌ । ୨୧ ନିଜେ ଇସ୍ୱର୍‌, ଜେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ତିର୍‌ କିନାନ୍‌, ଆରେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ସିଗ୍‌କିତାର୍ଣ୍ଣା ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌; ୨୨ ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବିନେ କିତ୍‌ତାନ୍ନା ଆରି ମା ଜିବୁନ୍‌ତ ତା ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ରଚ୍‌ଚାତାନ୍ନା । ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଆନାନା, ମା ଜପି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆଦିକାର୍‌ନି ଚିନ୍‌ ଆରି ୱାନି ଦିନ୍‌ତ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଗାଟା ଆନାସ୍‌ ତାଦି ମାଲିକ୍‌ ଲାକେ ।
୨୩ ମତର୍‌ ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ସାକି ମାନିକିଜ଼ି ନା ୱାସ୍କି ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାଙ୍ଗ୍‌ନା ଜେ, ମି କାଜିଂ ଦୟା ପିଣ୍ଡ୍‌ଜି ଆନ୍‌ କରନ୍ତିତ ଆରେ ରଗ ହାଲ୍‌ୱା ତାଙ୍ଗ୍‌ନା । ୨୪ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି କାତାତ ପାର୍ତି ଜପି ଜେ, ମାଦାଂ ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ଇଚିସ୍‌ ମି ୱାରି କାଜିଂ ମି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଆନାପ୍‌; ଲାଗିଂ ପାର୍ତିତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଦେରା ।

୧:୧ ୧:୧ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୧.

୧:୮ ୧:୮ ୧ କରନ୍ତିୟ ୧୫:୩୨.

୧:୧୬ ୧:୧୬ ପକ୍ୟାତାକା ୧୯:୨୧.