ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର
ପିତର୍‌ତି ଲେକିକିତି ଜେତି ଆକି
ପିତର୍‌ ଜେତି ଆକି ବିସ୍ରେନି ପାଦେକ୍‌
ପିତର୍‌ତି ଜେତି ଆକି ଇନାତ୍‌ ଜେ, ଇ ଆକି ପକ୍ୟାତି ପିତର୍‌ତି ହୁଦାଂ ଲେକା ଆତାତ୍ନା । ମତର୍‌ ନଂ ବେସି ପଣ୍ଡିତ୍‌କୁର୍‌ ଇଦାଂ ସତ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାରା । ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍ ଇଦାଂ ବିନ୍‌ ଲଗୁ ପିତର୍‌ତି ବାଦୁଲ୍‌ ଲେକିକିତାର୍ଣ୍ଣା । ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ଇନାନ୍‌ ଜେ ହେୱାନ୍ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି କାଣ୍‌କୁତ ସାକି । ବେସିକିଜ଼ି ଜିସୁତି ବଦ୍‌ଲାନି ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌ ୧:୧୭-୧୮ । ପିତର୍‌ ଇ ଆକି ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ୫୬-୬୯ ବିତ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ହାନି ଆଗେ ଲେକି କିତାନ୍ନା । ପିତର୍‌ ପା ତା ଜେତି ଆକି ଇଞ୍ଜି ଇନାନ୍‌ । ପିତର୍‌ତି ୧ ମ୍‌ ଆକି ଲେକି କିତି ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଲେକାନି ସମୁତିଂ ବାହା ହିଜ଼ି ଇଦିଲିଂ ଜେତି ଆକି ଇଞ୍ଜି ଇନାନ୍‌ । ୧ ପିତର୍‌ ୩:୧
ୱିଜ଼ାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ଇ ଟିକ୍‌ଣା ହିତାନ୍ନା । ପିତର୍‌ ପାର୍ତିନିକାରିଂ ସାସ୍‍ ଆରି ହାର୍‌ କିଜ଼ି ଜିଦେଂ ଆରି ମିଚ୍‌ ଗୁରୁର୍‌ତାଂ ଦେହା ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଗ୍ରତ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଇ ଆକିତ ଲେକିକିନାନା ୨ ।
ଜିସୁ ୱାଦେଂ ଲାମା ସମୁ ମାନାତ୍‌ ଇନି ଲୁଗାଂ ମୁନା କିନାକାରିଂ ସାସ୍‌ ହିନାନା । ଇସ୍ୱର୍‌ କାଲେ ଆକାୟ୍‌ ମତର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଉଦାର୍‌ ପାୟାନାର୍‌ ଇଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାନ୍‌କିନାନ୍‌ ୨ ପିତର୍‌ ୩:୮-୯ ଇଦାଂ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ହାର୍ଦି ଜିବୁନ୍‌ନିକା ୩:୧୪
୨ ପିତର୍‌ ଆକି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପିତର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଜାଣା ହିନାନା ଆରି ପଡ଼ି କିନାକାରିଂ ଟିକ୍‌ଣା ହିନାନ୍‌ ୧:୧-୨
୨. ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ହାର୍ଦି ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କାଜିଂ ଏତ୍‌ କିୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଂ ବାଚି କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା୧:୩-୨୧
୩. ହେୱାନ୍‌ ମିଚ୍‌ ଗୁରୁରିଂ ହାରିହାରା ୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାର୍‌ତି ଇନେସ୍‌ ଗିଟାନାତ୍‌ ହେଦାଂ ଇନାନା ୨:୧-୨୨
୪. ପିତର୍‌ ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ଜେତି ୱାନାକା କାଜିଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ହାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ କାଟି ଆନାକା ସାସ୍‌ ହିନାନ୍‌ ୩:୧-୧୭
୧ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ରୱାନ୍ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆରି ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ମା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆର ମୁକ୍ତି କାରିୟା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଦାର୍ମିତ କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍ ବାବ୍ରେ ଜବର୍‍ମଲ୍‌ନି ପାର୍ତି ଗାଟା ଆତ୍‌ତାତ୍‌ନା, ହେୱାର୍‌ତି ଲାଗେ ଆକି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା ।
୨ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍ ହୁଦାଂ ମି କାଜିଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ସୁସ୍ତା ବେସିତାଂ ଆୟେତ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ତି କୁକ୍‍ନାକା ଆରି ବାଚିକିନାକା
୩ ଇନେର୍‌ ଜାର୍ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ସତ୍‌ଗୁଣ୍‍ତ ମାଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‍ତାତାନ୍ନା, ହେୱାନ୍ତି ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍‌ ହୁଦାଂ ତା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାକ୍ତି ମା ଜିବୁନ୍‌ତ ଆରି ଦାର୍ମିତାଂ କାଜିଂ ୱିଜ଼ୁ ଲଡ଼ାନି ବିସ୍ରେ ଦାନ୍‌ କିତ୍‍ତାନ୍‌ନା । ୪ ତା ହୁଦାଂ ହେୱାନ୍ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଜବର୍‍ମଲ୍ ଆରି ବେସିମାନ୍‌ତି ପାର୍ମାଣ୍‌ ଦାନ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ଇନେସ୍‌ ହେ ସବୁ ହୁଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାନ୍ୟାଲାଲ୍‍ସା ଉପ୍‍ଜାଣ୍ ଇମ୍‌ଣି ବୁଡାନି ଜଗତ୍‌ତ ମାନାତ୍‌, ହେବେଣ୍ଡାଂ ରାକ୍ୟା ପାୟାଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌‍ତି ମାନ୍‍ ବାବ୍‌ନାତ ମେହାଣ୍‌ ଆଡୁ । ୫ ଆଁ, ଇ କାରଣ୍‌ତାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଜାତୁନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି ହୁଦାଂ ହାତ୍‍ପାଗୁଣ୍, ହାତ୍‌ପାଗୁଣ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଗିଆନ୍ କିୟାଟ୍‌, ୬ ଗିଆନ୍ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମଦାନାକା, ମଦାନାକା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସାସ୍, ସାସ୍ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଦାରୁମ୍‍ଜିଉ, ୭ ଦାରୁମ୍‍ଜିଉ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‍ଲାଡ୍, ଆରେ ଟଣ୍ଡେନ୍‍ଲାଡ୍ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନାକା ମେହାୟ୍ କିୟାଟ୍‌ । ୮ ଇ ସବୁ ମିତାକେ ବାଡାତିସ୍ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେ ଗିଆନ୍ତ ବାର୍ତି ଲାବ୍‌ କିନି କାଜିଂ ମିଂ ହିତ୍‍ଡ଼ି ଆରି ପଲ୍ୟା ଆଦେଂ ଆଉତ୍‌ । ୯ ମତର୍ ଇସବୁ ଇନେର୍‌ ତାକେ ହିଲୁତ୍, ହେୱାନ୍ ଦେହାନଞ୍ଜର୍ ଆୱାଦାଂ କାଣା ଆତାନ୍ନା, ଆରେ ଜାର୍ ଆଗେ କିତି ପାପ୍‌ତାଂ ନିର୍ମଲ୍‌ ଆନି ବିସ୍ରେ ବାଣାଆତାନ୍‌ ।
୧୦ ଲାଗିଂ, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍ ଜାର୍ କୁକ୍‍ତିନି ତାକେ ଆରି ବାଚିକିନିତାକେ ତିର୍‍ କିନି କାଜିଂ ଆଦିକ୍‌ ଜାତୁନ୍‌ ଆଡୁ; ଲାଗିଂ ଏଲେଂ କିତିସ୍ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ପାପ୍‌ କିଉଦେର୍, ୧୧ ଆରେ ଇ ବାନି ମା ମାପ୍ରୁ ଆରି ମୁକ୍ତି କାରିୟା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱିଜ଼୍‌ୱି ରାଜିତ ମାନ୍‍ତାଂ ହଣ୍ତେଙ୍ଗ୍ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ପୁରା ଆଦିକାର୍‌ ହିଦ୍ୟାନାତ୍ ।
୧୨ ଲାଗିଂ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜଦିପା ଇ ସବୁ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍ ଆରି ଗାଟାତି ହାତ୍‌ପାତ ତିର୍‍କିୟା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା, ଆତିସ୍‌ପା ଆନ୍‌ ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ମିଂ ଏତୁ କିୟ୍‌କିଦେଂ ନିତ୍ରେ ଜାଲ୍‌ଦି ଆଜ଼ି ମାନାଙ୍ଗ୍ । ୧୩ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାନ୍ନା, ତାପାଚେ ସାଙ୍ଗେ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ ସମାନ୍‌ ତୁମ୍‌ ଜେ ପିହ୍‌ୟା ଆନାତ୍‌, ୧୪ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାତାନ୍ନା, ହେ ଇସାପ୍ରେ ବେଗି ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଗାଗାଡ଼୍‌ ଲାକେ ତୁମ୍‌ ଜେ ରଚ୍‌ନାକା ଆନାତ୍‌ ୧୫ ଆରେ ନା ହାଚିପାଚେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଇନେସ୍‌ ନିତ୍ରେ ଏତୁତ ତାହିୱାଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଜାତୁନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ପାଣ୍‌ନି ସାକି
୧୬ ଇନେକିଦେଂକି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ସାକ୍ତି ଆରି ୱାନାକା କାତା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ୱେଚ୍‍ଚାତାପ୍, ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଚାତୁର୍‍ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହାନ୍ଦାୟ୍‍କିତି ଇମ୍‌ଣାକା ପା କାତା ଆହ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାପ୍‌, ମତର୍‌ ହେୱାନ୍ତି ପାଣ୍‍ତ କାଣ୍‌କୁତାଂ ସାକି ଆଜ଼ି ମାଚାପ୍ । ୧୭ ଲାଗିଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ବେସି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ହେୱାନ୍ତି କାଜିଂ ଇ କାତା ଆତାତ୍‌, “ଏ ମା ୱାରିନି ମାଜ଼ି, ଇୱାନ୍ତି ତାକେ ମା ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ମତର୍‌ ସତକ୍, ହେ ଏଚେୱେଡ଼ାଲିଂ ହେୱାନ୍ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ୱାରି ଆରି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟା ଆତାନ୍‌ ।” ୧୮ ଆପେଂ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ମାଡ଼ିତ ମାନିୱେଡ଼ାଲିଂ ନିଜେ ଆକାସ୍‌ତାଂ ହତ୍‍ତି ଇ କାତା ୱେଚାପ୍‌ ।
୧୯ ଇବେଣ୍ଡାଂ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ତି ବେଣ୍‍ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ ମା ଲାଗେ ଆଦିକ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା ଆତାତ୍ନା; ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ମାଜ୍‌ଗା ବାହାତ ଅଜଡ଼୍‌ ଆଜ଼ି ମାନି ବୈଟା ଲାକେ ବାବି କିଜ଼ି କୁଜ଼ୁକ୍ଡେପା ଆୱି ପାତେକ୍‌ ଆରି ମି ମାନ୍ତ ଅଜଡ଼୍‌ ହୁକା ହତ୍‍ୱି ପାତେକ୍‌ ହେଦାଂ କାଜିଂ ମାନ୍‍ଦିଆନ୍ କିତିସ୍ ହାର୍‌ ଆନାତ୍‌ । ୨୦ ଆଗେ ଇଦାଂ ପୁନାଟ୍‍ ଜେ, ସାସ୍ତର୍‌ନି ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବେଣ୍‍ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ ବୁଦିତ ବୁଜାଦେଂ ଆଡୁଦେର୍‌, ୨୧ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକା ପା ବେଣ୍‍ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌ ଇନାୱେଡ଼ାଂ ପା ମାନାୟ୍‌ ଇଚାତାଂ ଉବ୍‍ଜାଣ୍‌ ଆୱାତାତ୍ନା, ମତର୍ ଇସ୍ୱର୍‌ ପକ୍ତିତି ମନାୟାର୍ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଚାଲା ଆଜ଼ି କାତା ଇଞ୍ଜି ମାଚାଦେର୍‌ ।