ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର
ତେସ୍‌ଲନିକି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ରିଣ୍ଡି ଆକି
ପତି ବିସ୍ରେନି ପାଦେକ୍‌
ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ରି ଆକି ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ହୁଦାଂ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ୧:୧ । ପର୍ତୁମ୍‌ ତେସଲନିକିୟନି ଅଲପ୍‍ ସମୁ ପାଚେ ପାଚେ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ନି ରିକଡ଼ି ଏଗାର୍‌ ୫୧ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ଇ ଆକି ଲେକି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ଆକି ଲେକି କିତାନ୍‌, ହେ ପାଦ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ କରନ୍ତିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ମାଚାନ୍‌ । ଇମ୍‌ଣି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ହେୱାନ୍‌ ରି ମିସ୍‌ନେରି ହାନିହିଂ ରଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକା ୧୭:୧-୧୦ ।
ପକ୍ୟାତି ପତିତ ଇନ୍ୟାନାତ୍‌ ଜେ, ଏଚେକ୍‌ ଜିହୁଦି ଆରି ବେସି ଗ୍ରିକ୍‌ ବେରଣ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନି ମାନାୟାର୍‌ ହୁକେ ଇ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ରଚ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌ । ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାୟ୍‌ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚି ଆକିତ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନାକା ଆରି ହାରିହାରା ସମୁ ବିସ୍ରେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ଇନାକିଦେଂକି ପାଉଲ୍‌ ହାରି ଆକିତ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାୟ୍‌ ଇଦାଂ ରିହା ୱାନାକା ବିସ୍ରେ ବେସି ବିସ୍ରେ ଲେକି କିତାନ୍‌ନ୍ନା । ରି ତେସ୍‌ଲନିକିୟତ ଲେକାତି ବିସ୍ରେ ଆଦିକ୍‌ ଆତିସ୍‌ ହାରିହାରା ସମୁ ବିସ୍ରେ ଆନାତ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ପା ଆଡ଼୍‌ସାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ଜାଲ୍‌ଦି କିୟ୍‌କିତାନ୍‌ । ଜାଣ୍‌କେ ମାନାୟ୍‌ ହେୱାର୍‌ତି କାଦି କାଜିଂ କାମାୟ୍‌ କିନି ଲଡ଼ା ୩:୬-୧୦
୨ ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପାଉଲ୍‌ ତା ଆକିତ ଜାର୍‌ ଆରି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଜାଣାଚିନା ହିଜ଼ି ହାଂନାନ୍‌ ୧:୧-୨
୨. ଆରି ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ ହିନାନ୍‌ ଆରି ପାର୍ତାନା କିନାନ୍‌ ୧:୩-୧୨
୩. ରି ପାର୍ବୁତ ଜଗତ୍‍ନି ହାରିହାରା ସମୁ ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌ ।
୪. ଆରି ହେୱାନ୍‌ ଆଡ଼୍‌ସାୟ୍‌ ବିରୁତ୍‌ତ ଆରି କସ୍ଟ କିନି ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌ ୩:୧-୧୫
୫. ପାଉଲ୍‌ ଆରେ ରଗ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ମାନାୟାରିଂ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିଜ଼ି ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ ୩:୧୬-୧୮
୧ ପାଉଲ୍‌, ସିଲ୍ୱାନ୍‌ ଆରି ତିମତି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାକେ ମାନି ତେସ୍‌ଲନିକିୟ ମାନାୟାର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ଆକି ଲେକିକିତାନ୍‌ନା । ଦୟା ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ । ୨ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଦୟା ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ ।
କ୍ରିସ୍ଟତି ଆରେ ୱାନାକା ବିଚାର୍‌
୩ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଜୁୱାର୍‌ ହିନାକା ମା ଲଡ଼ା, ଆରେ ହେଦାଂ କିନାକା, ଆରେ ହେଦାଂ ହାର୍ଦାକା, ଇନାକିଦେଂକି ମି ପାର୍ତି କିନାକା ଆଦିକ୍‌ ବାଡା ଆନାତା, ଆରେ ହାରି କାଜିଂ ମି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜାଣ୍‌କେତି ଜିଉନନାକା ବାଡାନାତା, ୪ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌କି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼ୁ ଇଣ୍‌ ଆରି ଦୁକ୍‍ବଗ୍‍ କିନାଦେରା, ହେବେ ପା ମିଂ ହୁଦାର୍‌ ଆରି ପାର୍ତି କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ନିଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ତାକେ ମି ବିସ୍ରେ ଗରବ୍ କିଜ଼ି ମାନାପ୍‍ ।
୫ ଇସ୍ୱର୍ତି ଇମ୍‌ଣି ରାଜି କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିନାଦେରା, ହେବେନି ଜଗ୍ ଇଞ୍ଜି ଗାଣାକିୟା ଆଦେଂ କାଜିଂ ଇଦାଂ ତ ଇସ୍ୱର୍ତି ସମାନ୍‌ ବିଚାର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ପାର୍ମାଣ୍‌ । ୬ ଇନାକାକି ନ୍ୟାୟ୍‌ନିକା, ଇନେକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜାର୍‌ ସାକ୍ତିକାଟି ଦୁତର୍‌ ଲାହାଂ ଆସ୍ତି ମାନି ନାଣି ଲାହାଂ ସାର୍ଗେତାଂ ହତ୍‌ନାତ୍‌, ୭ ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଦୁକ୍‌ ଗିଟାଇ କିଜ଼ି ମାଙ୍ଗ୍‌ ପା ସାସ୍ତି କିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ଇସ୍ୱର୍‌ ଇ କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌, ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ହେୱାନ୍ତି ଗାଜା ସାକ୍ତି ଦୁତ୍‌ର୍‌ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍ଗେତାଂ ଜୁଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୮ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପୁନୁର୍‌ ଆରି ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ମାନିକିଉର୍‌, ହେୱାରିଂ ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ଜାର୍‌ ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ଦୁତର୍‌ ହୁଦାଂ ନାଣି ଲାହାଂ ସାର୍ଗେତାଂ ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆଦ୍‌ନାନ୍‌; ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ହିନାନ୍‌, ୯ ହେ ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟାନାର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଲାଗେ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ସାକ୍ତିତ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତାଂ ଦେହା ଆଜ଼ି ୱିଜ଼୍‌ୱି ନାସ୍‌ ବଗ୍‌ କିତାର୍‌ । ୧୦ ମତର୍‌ ହେ ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ ତା ମାନାୟାର୍‌ତାଂ ସମାନ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପାୟାନାନ୍‌ ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ହୁଦାର୍‌ ହୁଦାଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆଦେଂ ଆରି ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାନି ପୁଇପୁୟା ମାନାୟାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ କାବାତାଂ ଚଞ୍ଜ୍‍ନି ଲାକେ ଆଦେଂ ୱାନାନ୍‍ ଇନାକିଦେଂକି ମି ଲାଗାୟ୍‌ ମା ସାକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିତାଦେର୍ଣ୍ଣା ।
୧୧ ଲାଗିଂ ମା ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଦି ଜାର୍‌ କୁକ୍ୟାତିତ ସତ୍‌ଗୁଣ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଗାଣା କିନାନ୍‌, ଆରେ ସବୁ ସତ୍‌ ଇଚା ଆରି ପାର୍ତିନି କାମାୟ୍‌ ସାକ୍ତିତ ବାର୍ତି କିନାନ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ପା ଆପେଂ ନିତ୍ରେ ମି କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିନାପା; ୧୨ ତା ଆତିସ୍‌ ମା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଦୟା ଲାକେ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ତର୍‌ ମିତାକେ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ତ ଆନାତ୍‌ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତା ତାକେ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆନାଦେର୍‌ ।