ପ୍ରେରିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ପକ୍ୟାତାକାର୍ତି କାମାୟ୍‌
ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ପତି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ପକ୍ୟାତି ପତି ଆନାତା ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଆରମ୍‌ ଆରି ଇନେସ୍‌ ଇଦାଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତାଂ, ଜିହୁଦା, ସମରିଆ ଆରି ବାର୍‌ତ ଇନେସ୍‌ ମେଙ୍ଗ୍‌ତାତ୍‌ ଇଦାଂ ଜିସୁତି ସାର୍ଗେ ଦୁମ୍‌ନି ଆଗେତାଂ ତା ଚେଲାର୍‌ରିଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌ । ୧:୮ ପକ୍ୟାତି ପତି ଲୁକ ତାଂ ଲେକାତାତ୍‌ନ୍ନା ଇନେର୍‌କି ଲୁକ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପା ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଡାକ୍ତର୍‌ ମାଚାନ୍‌ ଆରି ବୁଲ୍‌ କିୱାଦାଂ ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ୧:୧ଲେକିକିନିତ ବେସି ତ୍ରିକାଡ଼୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ରିଣ୍ଡି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଆରି ପକ୍ୟାତି ପତିତ ତିଅପିଲତିଂ ଲେକିକିନାନା ଇନେର୍‌କି ହେୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଗ୍ରିକ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ପତିତିଂ ରିଣ୍ଡି ଗ୍ରିକ୍‌ ଆରି ଜିହୁଦି କୁଟୁମ୍‌ କାଜିଂ ମାଚାତ୍‌ । ଇଚିସ୍‌ ପକ୍ୟାତି ପତି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ୬୦ ତାଂ ୬୪ ବିତ୍ରେ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ପାଉଲ୍‌ତି ବନ୍ଦିମୁକ୍ତି ଆଗେତାଂ ପତି ଲେକିକିନି କାମାୟ୍‌ ସେସ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଲୁକ ପା ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ ଲାହାଂ ବୁଲାନାର୍‌ ଆରି ପକ୍ୟାତି ପତି ଆନ୍ତକିଆତାଂ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ । ପକ୍ୟାତି ପତି ଲୁକ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଚାଲାନି କାମାୟ୍‌ ଆନାତ୍‌ ଆରି ଜିସୁତି ସାର୍ଗେ ଦୁମ୍‌ନାକା ଆରମ୍‌ ଆନାତ୍‌ । ଲୁକ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଉଦେସ୍‌ତ ପକ୍ୟାତି ଲେକାନି ଉଦେସ୍‌ ଲାହାଂ ସମାନ୍‌ ଆନାତ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ତିଅପିଲତିଂ ଆରି ବୁଦିପାୟାନି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ହାତ୍‌ପା ଆଦେଂ ଇଚାକିନାର୍‌ ଇନାକା ହେୱାରିଂ ହିକ୍ୟା ହିଜ଼ିମାଚି ବିସ୍ରେ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ମେଙ୍ଗ୍‌ଜ଼ି ଲାବ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚିଲେ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ବୁଲ୍‌ କିୱାଦାଂ ଇସାବ୍‌ କିଜ଼ି ଇଟ୍‌ନାର୍‌ । ପକ୍ୟାତି ପତିତ ଆଗେନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ପାର୍ତି ଇଟ୍‌ନି କାଜିଂ ମା କାଜିଂ ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିନାତ୍‌ । ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ତି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ତାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନ୍ୟାନାତ୍‌ ଜେ, ଇନେସ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ମାନି କିତାର୍‌ ବିନ୍‌ଲକାର୍‌ ତାକେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ବେରଣ୍‌ ହପ୍‌ୟାନାତ୍‌ ।
ପତି ବିତ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଜୁଦ୍‌ନାକା ଆରି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବାଡାନାକା । ୧:୧–୮:୧
୨. ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଇଣ୍‌ ଆରି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ମେଙ୍ଗ୍‌ଜ଼ି ଲାବ୍‌ କିନାତ୍‌ । ୮:୨–୧୨:୨୩
୩. ପାଉଲ୍‌ତି ପର୍ତୁମ୍‌ ମିସିନାରି ଜାତ୍ରା । ୧୨:୨୪–୧୪:୨୮
୪. ପୁନ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ଲଡ଼ା ଆରି ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ସବା । ୧୫:୧-୩୫
୫. ପାଉଲ୍‌ ରିଣ୍ଡି ମିସିନାରି ଜାତ୍ରା କିନାନ୍‌ । ୧୫:୩୬–୧୮:୨୨
୬. ପାଉଲ୍‌ତି ତିନି ମିସିନାରି ଜାତ୍ରା କିନାନ୍‌ । ୧୮:୨୩–୨୦:୩୮
୭. ପାଉଲ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ବନ୍ଦି ଆନାନ୍‌ । ୨୧:୨୬
୮. ପାଉଲ୍‌ତିଂ ରମ୍‌ତ ଜାତ୍ରା । ୨୭:୨୮
ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନିଂ ପାର୍ମାଣ୍‍
୧  ୧:୧ ଲୁକ ୧:୧-୪.ଏ ୱାରିନି ତିୟପିଲ୍‌,
ଇମ୍‌ଣି ଦିନ୍‌ ଜିସୁ ଜାର୍‌ ବାଚିକିତି ପକ୍ୟାତାକାରିଂ ପୁଇପୁୟା ଜିବନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ଜପି ଅୟାତାନ୍‌, ୨ ବାଦାଡ଼୍‌ତ ଦୁମ୍‌ନି ପାତେକ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ଆରି ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ । ବାଦାଡ଼୍‌ତ ଦୁମ୍‌ନି ଆଗେ ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ଲାକେ ବାଚି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେୱାରିଂ ହେୱାନ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ସାକ୍ତିତାଂ ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୩ ଜିସୁ ପା ଜାର୍‌ ଦୁକ୍‍ବଗ୍‍ ପାଚେ ଆଦେକ୍‌ ପାର୍ମାଣ୍‍ ହୁକେ ହେୱାର୍‌ ତାକେ ଜାର୍‌ତିଂ ଜିଜ଼ି ମାନାକା ଚଚ୍‍ଚାନ୍, ଆରେ ରିକଡ଼ି ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ତାଇନାତ୍‌ ହେୱାରିଂ ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରାଜିନି ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌ । ୪ ରଗ ହେୱାର୍‌ ହୁକେ ଚିଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କୁଚ୍‍ନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଜିସୁ ହେୱାରିଂ ଇ ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତାଂ ହାଲ୍‌ମାଟ୍‌, ମାତର୍‌ ଆବାତି ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ମାଣ୍‌ ବିସ୍ରେ ନା ତାଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚାଦେର୍ଣ୍ଣା, ହେବେ କାସିମାନାଟ୍; ୫  ୧:୫ ମାତିଉ ୩:୧୧; ମାର୍କ ୧:୮; ଲୁକ ୩:୧୬; ଜହନ୍‌ ୧:୩୩. ଇନେକିଦେଂକି ଜହନ୍‌ ଏସ୍‌ତ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିତାନ୍‌ ସତ୍‌, ମାତର୍‌ ଅଲପ୍‍ ଦିନ୍‌ ବିସ୍ରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଆନାଦେର୍‌ ।”
ଜିସୁତି ବାଦାଡ଼୍‌ତ ଦୁମ୍‍ନାକା
(ମାର୍କ ୧୬:୧୯-୨୦; ଲୁକ ୨୪:୫୦-୫୩)
୬ ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ରବେ ରୁଣ୍ଡା ଆଜ଼ି ହେୱାନିଂ ଗୱାରି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌; “ଏ ମାପ୍ରୁ, ଏନ୍‌ ଇନାକା ଇ ସମୁତ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ କେଇଦ ଆରେରଗ ରାଜିନି ବଜ୍‌ ହେଲାୟ୍‌ କିନାୟା ?”
୭ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼ୁ କାଡ଼୍‌ କି ସମୁ ଆବା ଜାର୍‌ ଆଦିକାର୍‌ ତାରେନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାନ୍ନା ହେଦାଂ ମିଦାଙ୍ଗ୍‌ ପୁନି ବିସ୍ରେ ଆକାୟ୍‌ । ୮ ମାତର୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ମି ଜପି ଜୁଜ଼ି ୱାତିସ୍, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସାକ୍ତି ପାୟାନାଦେର୍‌, ଆରେ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଜିହୁଦା ରାଜି ଆରି ସମିରଣ୍‌ ଆରେ ପୁର୍ତିନି ହାରିହାରା ହାନ୍ଦି ପାତେକ୍‌ ପା ନା ସାକି ଆନାଦେର୍‌ ।” ୯  ୧:୯ ମାର୍କ ୧୬:୧୯; ଲୁକ ୨୪:୫୦,୫୧.ହେୱାନ୍‌ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଇଚି ପାଚେ ହେୱାର୍‌ ହୁଡ଼ୁ ହୁଡ଼ୁ ହେୱାନ୍‌ ଜପି ଅୟାତାନ୍‌, ଆରେ ଅଲପ୍‍ ବାଦାଡ଼୍‌ତ ହେୱାନିଂ ହେୱାର୍‌ ନଞ୍ଜର୍‌ତାଂ ଦେହା ଆତାନ୍‌ ।
୧୦ ଜିସୁ ହାଲୁ ହାଲୁ ହେୱାର୍‌ ବାଦାଡ଼୍‌ ନିପ ମିଟ୍‍କିୱାଦାଂ ହୁଡ଼୍‍ନାରା, ଇ ଲାକେ ସମୁତ, ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଡ଼ିଞ୍ଜ୍‍ନି ହେନ୍ଦ୍ରା ଉସ୍ପାତାକାର୍‍ ରିକାର୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାଗାଂ ଇକାୱାତାର୍‌, ୧୧ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ଇଚାର୍‌, “ଏ ଗାଲିଲିୟର୍ ଲକୁ, ଇନାକିଦେଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ବାଦାଡ଼୍‌ ନିପ ହୁଡ଼୍‌ଜି ନିଲ୍‍ତାଦେର୍ଣ୍ଣା ? ଇ ଇମ୍‌ଣି ଜିସୁ ମିତାଙ୍ଗ୍ ବାଦାଡ଼୍‌ତ ଅୟାତାନ୍‌, ହେୱାନିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବାନି ବାଦାଡ଼୍‌ତ ହାନାକା ହୁଡ଼୍‍ତାଦେର୍, ହେୱାନ୍‌ ହେ ଲାକେ ମାଜ଼୍‌ଦି ୱାନାନ୍ ।”
ଜିହୁଦାତି ବାହାତ ମାତିଆତି ପୁରାକିନାକା
(ମାତିଉ ୨୭:୩-୧୦)
୧୨ ଇଦାଂ ପାଚେ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ଜିତ୍‌ ଇନି ମାଡ଼ିତାଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ମାସ୍‌ଦି ୱାତାର୍ । ହେ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ଲାଗେ, ର ଜମ୍‍ନିବାର୍‌ନି ହାଜ଼ି ର କିଲମିଟର୍‌ ଦେହା ମାଚାତ୍‌ । ୧୩  ୧:୧୩ ମାତିଉ ୧୦:୨-୪; ମାର୍କ ୩:୧୬-୧୯; ଲୁକ ୬:୧୪-୧୬.ହେୱାର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ପିତର୍‌, ଜହନ୍‌, ଜାକୁବ୍‌, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ପିଲିପ୍‌, ତମା, ବାର୍ତଲମି, ମାତିଉ, ଆଲପିତି ମେହି ଜାକୁବ୍‌, ତିର୍‍କାଡ଼୍‍ ସିମନ୍‌ ଆରି ଜାକୁବ୍‌ତି ମେହି ଜିହୁଦା, ଜିରୁସାଲମ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ ବିତ୍ରେ ହଣ୍‌ଜି, ଇମ୍‌ଣି ଜପ୍‌ଣି ବାକ୍ରାତ ହେୱାର୍‌ ବାହା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌, ହେବେ ହାଚାର୍‌ । ୧୪ ଇୱାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ କଗ୍‍ଲେରାହିଂ ହୁକେ ଆରି ଜିସୁତି ତେହି ମରିୟମ୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ତି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ର ମାନ୍ତ ପାର୍ତାନାତ ଲାଗା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ।
୧୫ ହେ ପାର୍ତାନା ୱେଡ଼ାଲିଂ ପିତର୍‌ ତର୍‌ଦି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ବିତ୍ରେ ମାଦି ଇଞ୍ଜ ଇଚାନ୍‌ ହେବେ ଜିସୁ ଆନ୍‌ମାନ୍‌ତାଂ ଚକଡ଼ି ଜାଣ୍‌ ରବେ ମାଚାର୍‌, ୧୬ “ଟଣ୍ଡାର୍‌, ଆରେ ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍କାରିତ୍‌ ଜିହୁଦା ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଆହ୍‌ନି ମାନାୟାରିଂ ହାଜ଼ି ଚଚ୍‍ଚି ମାଚାନ୍‌, ହେ ବିସ୍ରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ପୁର୍ବେତାଂ ଦାଉଦ୍‌ତି ୱେଇଦାଂ ଇନାକା ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ହେ ସାସ୍ତର୍‌ ବଚନ୍‌ ପୁରାଦେଂ ଲଡ଼ା ମାଚାତ୍‌; ୧୭ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ମା ଦଲ୍‌ଦ ରୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଗାଣାକିୟାଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ଆରି ହେବା ପାଦ୍‍ତ ମେହାଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।”
୧୮ ଇ ମାନାୟ୍‌ ଜିହୁଦା ଅଦାର୍ମି ମଲ୍‌ ହୁକେ ର ବୁମି କଡ଼୍‌ଜି ମାଚାନ୍‌, ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ କାପ୍‌ଡ଼ା ଇଡ଼୍‌ୟାଜ଼ି ଆର୍ତିଲେ ହେୱାନ୍ତି ପଟ ପାଡ଼୍‍ତାତ୍ ଆରି ୱାହିଂ ହସି ହାଚିକ୍‍; ୧୯ ଆରେ, ଇଦାଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ଗାଡ଼୍‌ଦ ବାହାକିତି ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ପୁଚିଲେ ହେ ବୁମି ହେୱାର୍‌ତି ଜାର୍‌ ବେରଣ୍‍ତ “ହକଲ୍‌ଦମା” ଇଚିସ୍‌ “ନେତେର୍‌ ବୁମି” ଇଞ୍ଜି ପୁଟାତାତ୍‍ ।
୨୦ “ଆରେ ପତିତ ଲେକାମାନାତ୍‌,
‘ହେୱାନ୍ତି ବାହା ମେଲାୟେତ୍,
ହେବେ ଇନେର୍‌ ବାହା କିମେନ୍‍ ।’
ଆରି ହେୱାନ୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ଆରେ ବିନ୍‌ନିକାନ୍‌ ପାୟାୟେନ୍ ।”
୨୧  ୧:୨୧ ମାତିଉ ୩:୧୬; ମାର୍କ ୧:୯; ଲୁକ ୩:୨୧; ମାର୍କ ୧୬:୧୯; ଲୁକ ୨୪:୫୧.“ଲାଗିଂ, ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ଜହନ୍‌ ହୁକେ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଅନି ସମୁତାଂ ଆରମ୍‌ କିଜ଼ି, ମା ଲାଗାଂ ଜପିତାଂ ଅୟାନି ଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ସମୁ ମା ବିତ୍ରେ ବୁଲା ଚାଲା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୨୨ ହେ ସମୁ ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାର୍‌ ମା ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାର୍‌ ଆତାର୍ଣ୍ଣା, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଜହନ୍‌ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ଅଜ଼ି ମା ଲାହାଂ ହେୱାନ୍ତି ଆରେ ନିଂନାକା ସାକି ଆଦେଂ ଲଡ଼ା ।”
୨୩ ହେବେ ହେୱାର୍‌ ରିୟାରିଂ, ଇଚିସ୍‌ ଜସେପ୍‌ତିଂ, ଇନେରିଂ ବର୍ସବା ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌ ଆରି ଇନେର୍‌ର୍ତି କୁକ୍‌ନି ତର୍‌ ଜୁସ୍ତ, ଆରି ମତିୟ ବିନେ ତର୍‌ ହିତାର୍‌, ୨୪ ଇ ପାର୍ତାନା କିତାର୍‌, “ମାପ୍ରୁ ସବୁ ଲକାର୍‌ତି ଚିନ୍ତା ପୁନି ମାପ୍ରୁ ଇ ରିୟାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ମି ହୁକେ ଇନେର୍‌ ବାଚି କିୟାତାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚାଟ୍‌, ୨୫ ଇ ମାନାୟ୍‌, ଜିହୁଦାତି ବାହାତ ପକ୍ୟାତି ହେବା ପାଦ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ।” ୨୬ ଆରେ, ହେୱାର୍‌ ହେ ରିୟାର୍‌ କାଜିଂ ଦରମ୍‌ଗୁଲି କିତାର୍‌, ଆରେ ମତିୟ ତର୍‌ଦ ଦରମ୍‌ଗୁଲି ନିଂତାତ୍; ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ଏଗାର୍ ଜାଣ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାର୍‌ ଲାହାଂ ମିହାତାନ୍ ।

୧:୧ ୧:୧ ଲୁକ ୧:୧-୪.

୧:୫ ୧:୫ ମାତିଉ ୩:୧୧; ମାର୍କ ୧:୮; ଲୁକ ୩:୧୬; ଜହନ୍‌ ୧:୩୩.

୧:୯ ୧:୯ ମାର୍କ ୧୬:୧୯; ଲୁକ ୨୪:୫୦,୫୧.

୧:୧୩ ୧:୧୩ ମାତିଉ ୧୦:୨-୪; ମାର୍କ ୩:୧୬-୧୯; ଲୁକ ୬:୧୪-୧୬.

୧:୨୧ ୧:୨୧ ମାତିଉ ୩:୧୬; ମାର୍କ ୧:୯; ଲୁକ ୩:୨୧; ମାର୍କ ୧୬:୧୯; ଲୁକ ୨୪:୫୧.