କଲସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର
କଲସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି
କଲସିୟ ବିସ୍ରେନି ପାଦେକ୍‌
କଲସିୟ ତାକେ ଲେକାତି ଆକି ଆନାତା ପାଉଲ୍‌ ଲେକିକିତି ଆକି ୧:୧ । ପାଉଲ୍‌ତି ଆତିସ୍‌ପା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ଆଦିକ୍‌ ଆତିସ୍‌ ୬୦ ବାର୍ହୁ ରମ୍‌ଦ ଜଇଲ୍‌ ମାନି ସମୁତ ହେୱାନ୍ ଇ ଆକି ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । କଲସିୟ ଆକି ଲାହାଂ ଏପିସିୟ ପିଲିପିୟ ଆକିତିଂ ଜଇଲ୍‌ନି ଆକି ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି ପାଉଲ୍‌ ଜଇଲ୍‌ତ ମାନି ସମୁତ ଇ ଆକି ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ କଲସିୟ ବସ୍ତିତ ମାନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ଇ ଆକି ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଆରମ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାନ୍‌ ଇନାକାକି ୨:୧ତ ଲେକାତାତ୍‌ନା, ମତର୍‌ ବେସି ହେବେ ତା ଦାୟିତ୍‌ ମାନାକା କାତା ଏତୁ କିତାନ୍ନା । ଏପାପ୍ରସ ଇ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ରଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ କଲସିୟ ମାନାୟ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ କଲସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ କେତେକ୍‌ ମିଚ୍‌ ହିକ୍ୟା ବିସ୍ରେ ଚିନ୍ତା କିତାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ଇଦାଂ ବିସ୍ରେ ଆକି ଲେକିକିନି କାଜିଂ ବେସି ସମୁ ଲାଗାତାତ୍‌ନା । ଇବେ ଆତିସ୍‌ପା ଜିହୁଦି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ କି ବିନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ ଜିହୁଦି ବିଦିତିଂ ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ସୁନ୍ନତ୍‌ ବିଦି ପାଲି କିନି କାଜିଂ ଟାଟାୟ୍‌ କିଦେଂ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଲଡ଼ା ହିଲ୍‌ୱି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ଇନେର୍‌ ଆତିସ୍‌ପା କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ଇଟ୍ୟା ଆଉକ୍‌ ୧:୧୫-୨୦ ଆରି ମାନାୟ୍‌ତି ଜିକାଟାଣା ହୁକେ ରଚ୍‌ଚି ହିକ୍ୟା ମଲ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ୨:୮ ।
ପତି ବିତ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. କଲସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ପାଉଲ୍‌ତି ବାନ୍ଦାୟ୍‌ ୧:୧-୨
୨. କ୍ରିସ୍ଟତି ଗାଜା ଆରି ମିଚ୍‌ ହିକ୍ୟା ଜପି ପାଉଲ୍‌ତି ଜବାବ୍‌ ୧:୩–୩:୪
୩. ହାର୍ଦି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କାଜିଂ ପାଉଲ୍‌ତି ବଲ୍‌ ୩:୫–୪:୪
୪. ପାଉଲ୍‌ ଇ ଆକିତିଂ ବିନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ପା ପାଟ୍‌ ପଡ଼ିକିଦେଂ ଇଞ୍ଜି ବାନ୍ଦାୟ୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିଜ଼ି ୱିହ୍‌ନାନା ୪:୭-୧୮
କଲସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି
୧ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚା ଇସାବ୍‌ରେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ରୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲା ପାଉଲ୍‌ ଆରି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ତିମତି ୨ ତିମତି କଲସିତ ମାନି ସାଦୁ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ପାର୍ତି କିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଲାଗାୟ୍‌ ଲେକିକିନାନା; ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆୟେତ୍‌ ।
ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ପାର୍ତାନା
୩ ଆପ୍‌ ମି କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିନି ସମୁତ ମା କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ନିତ୍ରେ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିନାପା । ୪ ଇନେକିଦେଂକି ଆପେଂ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ତାକେ ମି ପାର୍ତି ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ମି ଜିଉନନାକା ବିସ୍ରେ ୱେଚାପ୍‌ନା । ୫ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସତ୍‌ କାବୁର୍‌ ମି ଲାଗାଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ୱାତାତ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେଦାଂ ହୁଦାଂ ହିତ୍‌ତି ବାର୍ସି କାତା ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାଦେର୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ବାର୍ସି କିନାଦେର୍‌, ଇନାକା ମି କାଜିଂ ସାର୍ଗେତ ହାର୍‌ମାନାନ୍‌, ତା ଜପି ମି ପାର୍ତି ଆରି ଜିଉନନାକା ମାନାତ୍‌ । ୬ ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କାଜିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ ବିସ୍ରେ ୱେଚାଦେର୍‌ ଆରି ଇଦାଂ ହାତ୍‌ପା ଏତୁ କିତାଦେର୍‌, ହେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ସବୁ ଜଗତ୍‌ତ ମେଙ୍ଗ୍‌ଜି ଲାବ୍‌ କିନାତା ଆରି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ରଚ୍‌ୟାତାତ୍‌ । ୭ ମା ପାକ୍ୟାତାଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ପାର୍ତି କିନି ହେବାକାର୍‌ୟା ଆରି ମା ୱାରିନି ହାଙ୍ଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ଏପାପ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇ ଉପ୍‌କାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଜାଣାୟ୍‌ କିୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୮ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତ ମି ହିଜ଼ିମାଞ୍ଜି ଜିଉନନାକା ବିସ୍ରେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚାତାନ୍‍ନା ।
୯ ଇ କାର୍‌ଣ୍‌ତାଂ ମି ବିସ୍ରେ ୱେନି ସମୁତାଂ ଆପେଂ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ମି କାଜିଂ ପାର୍ତାନା କିନାପା । ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହିତ୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ଗିଆନ୍‌ ବୁଜାନି ଆତ୍ମିକ୍‌ ସାକ୍ତି ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଚା ପୁରା ଲାକେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ମି କାଜିଂ ଆପେଂ ପାର୍ତାନା କିନାପା । ୧୦ ତା ଆତିସ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଇଚା ଲାକେ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ ଆରି ତା ସାରିଆନି କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ସବୁ ବାନି ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବିସ୍ରେ ମି ଗିୟାନ୍‌ ବାଡାନାତ୍‌ । ୧୧ ଲାଗିଂ ସବୁ ବିସ୍ରେ ସାସି ଆରି ହୁଦାର୍ ଆଦେଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌ ଇସାବ୍‌ରେ ୱିଜ଼ୁ ସାକ୍ତିତ ସାକ୍ତିକାଟାକାଦେର୍‌ ଆଡ, ୧୨ ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ରାଜିତ ତା ପୁଇପୁୟା ମାନାୟାରିଂ କାଜିଂ ଇନାକା ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିତାର୍ଣ୍ଣା, ତା ମେହାଆନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଜେ ମିଙ୍ଗ୍‌ ବାଚି କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ୱାରିତାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିୟାଟ୍‌ । ୧୩ ହେୱାନ୍‌ ମାଜ୍‌ଗାନି ଆଦିକାର୍‌‌ତାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ରାକ୍ୟା କିତାନ୍‌ନା ଆରି ଆପତ୍‌ ହିଲ୍‌ୱାକା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଉନନି ମାଜ଼ିତି ରାଜିତ ତାଇୱାତାନ୍ନା । ୧୪  ୧:୧୪ ଏପିସିୟ ୧:୭.ହେ ମାଜ଼ି କାଜିଂ ଆପେଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାତାପ୍‌ନ୍ନା, ଇଚିସ୍‌ ମା ପାପ୍‌ କେମା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
କ୍ରିସ୍ଟ ଆରି ତା କାମାୟ୍‌
୧୫ କ୍ରିସ୍ଟ ହୁଡ଼୍‍ୱି ଇସ୍ୱର୍ତି ହୁଡ଼୍‌ନି ଜାତିମୁର୍ତି । ହେୱାନ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଉବ୍‌ଜାତି ମାଜ଼ି ଆରି ୱିଜ଼ୁ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆନି ବିସ୍ରେତାଂ ମୁଡ଼୍‌ଦାକାନ୍‌ । ୧୬ ଇନାକିଦେଂକି ହୁଡ଼୍‌ନାକା ଆରି ହୁଡ଼୍‌ୱାକା, ସାର୍ଗେନି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ଉବ୍‌ଜା ଆତାତ୍‌, ଗାଦି କି ସାସନ୍‌ କିନାକାନ୍‌ କି ଆଦିକାର୍‌ କି ମୁଣିକା, ୱିଜ଼ାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ଆରି ହେୱାନ୍‌ କାଜିଂ ଉବ୍‌ଜା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ୧୭ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆନି ଆଗେ କ୍ରିସ୍ଟ ମାନାନ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ତା ଲାହାଂ ମେହାନି କାଜିଂ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେନି ଗାଟିମୁଟି ମାନାତ୍‌ । ୧୮  ୧:୧୮ ଏପିସିୟ ୧:୨୨,୨୩.ହେୱାନ୍‌ ତା ହେବା କିନାକାର୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାକେ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି କାପ୍‌ଡ଼ା; ହେ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ହେୱାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ସାକ୍ତି । ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ପର୍ତୁମ୍‌ ବାହା ପାୟାନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହାକିତାଂ ପର୍ତୁମ୍‌ ଆରେ ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍ନା । ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚା ଇସାବ୍ରେ ମାଜ଼ି ନିଜେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବାର୍ତି ଗୁଣ୍‌ଲାକେ କିତାନ୍‌ନା । ୨୦  ୧:୨୦ ଏପିସିୟ ୨:୧୬.ମାଜ଼ି ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ପୁର୍ତିତିଂ ଜାର୍‌ ଲାଗାଂ ଲେଉଟାୟ୍‌ କିଜ଼ି ତାଇୱାନି କାଜିଂ ତିର୍‌ କିତାନ୍‌ । କ୍ରୁସ୍‌ତ ତା ମାଜ଼ିତି ନେତେର୍‌ ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ସୁସ୍ତା ରଚ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ପୁର୍ତି ଆରି ସାର୍ଗେତ ମାନି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜାର୍‌ ଲାଗାଂ ମେହାୟ୍‌କିଜ଼ି ତାଇୱାତାନ୍ନା ।
୨୧ ର ସମୁତ ବାନ୍ୟା ମାନ୍‌ ଆରି ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଦେହା ମାଚାଦେର୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ସାତ୍ରୁ ମାଚାଦେର୍‌, ୨୨ ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗୟ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା, ବାର୍ତି ଆରି ଦସିହିଲ୍‍ୱାଦାଂ ଲାକେ ତା ମୁମ୍‌ଦ ତାଇୱାନି କାଜିଂ ତା ମାଜ଼ିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ହାକି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ମେହାୟ୍‌ କିତାନ୍ନା । ୨୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ର ଡାଟ୍‌ ଆରି ହାତ୍‌ପା କୁନାଦି ଜପି ୱିସ୍ତି ରଚ୍‌ୟାଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ ଆରି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେନି ସମୁତ ଇମ୍‌ଣି ବାର୍ସି ଲାବ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଦେର୍‌, ହେବେଣ୍ଡାଂ ଏନେତେନେ ଆନି କାଜିଂ ପାବ୍‌ ହିମାଟ୍‌ । ହେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ନେ ଆକାସ୍‌ନି ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାଗାଂ ପର୍‌ଚାର୍‌ ଆନାତା ଆରି ଆନ୍‌ ପାଉଲ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାଂ ହେବାକାର୍‌ୟା ।
ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ପାଉଲ୍‌ତି କାମାୟ୍‌
୨୪ ଆନ୍‌ ମି କାଜିଂ ଇମ୍‌ଣି ସବୁ ଦୁକ୍‍ବଗ୍ କିନାଙ୍ଗା, ହେବେ ନଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିନାଙ୍ଗା, ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟତି ଇମ୍‌ଣି ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ ବାକି ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ଆନ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଲାଗ୍‌ଦି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କାଜିଂ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ବାର୍ତି କିନାଙ୍ଗା; ୨୫ ଇସ୍ୱର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ଇମ୍‌ଣି ହେବାକାର୍‌ୟା ପାଦ୍‌ ମି କାଜିଂ ହିତ୍‌ତାନା, ହେ ଇସାପ୍ରେ ଆନ୍‌ ହେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ରୱାଙ୍ଗ୍‌ ହେବାକାର୍‌ୟା ଆତାଂନା, ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ବଚନ୍‌ ପୁରା ସୁଣାୟ୍‌କିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଂ । ୨୬ ହେ ଡ଼ୁକ୍ତାକା ଆଗେନି ସମୁ ଆରି ଆଗେନି ଆକର୍‌ ଦାଦିର୍‌ତାଂ ଡ଼ୁଗ୍‌ଜି ମାଚାତ୍‌, ମାତର୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ସାଦୁର୍‌ ଲାଗାଂ ହତାତ୍‌ନ୍ନା । ୨୭ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ହେ ହାର୍ଦିକାତାନି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଲାଗ୍‌ଦି ଦାନ୍‌ ଜେ ଇନାକା, ହେଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାର୍‌ ସାଦୁର୍‌ ବିତ୍ରେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆଦେଂ ଇଚା କିତାନ୍‌; ହେ ହାର୍ଦିକାତା ଇଦାଂ, ମି ବିତ୍ରେ କ୍ରିସ୍ଟ, ହେୱାନ୍‌ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ବାର୍ସି ଲାକେ; ୨୮ ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆପେଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାଗାଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନାପା । ୱିଜ଼ାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଂ ମେହାଜ଼ି ର ପୁରାବାର୍ତି ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ କୁଚିକିନି କାଜିଂ, ମା ୱିଜ଼ୁ ବୁଦି ଗିଆନ୍‌ ଚାଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି, ୱିଜ଼ାରିଂ ଚେତ୍‌ନା ଆରି ହିକ୍ୟା ହିନାପା । ୨୯ ଇଦିଲିଂ ଜିଦ୍‌ କିନି କାଜିଂ ନା ତାକେ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ିମାନି କ୍ରିସ୍ଟ ହିତ୍‌ତି ଜବର୍‌ ସାକ୍ତିତିଂ ବେବାର୍‌ କିଜ଼ି ଆନ୍‌ ହାଜ଼ିରିଜ଼ି ସେସ୍ଟା ଆରି କସ୍ଟ କିନାଙ୍ଗା ।

୧:୧୪ ୧:୧୪ ଏପିସିୟ ୧:୭.

୧:୧୮ ୧:୧୮ ଏପିସିୟ ୧:୨୨,୨୩.

୧:୨୦ ୧:୨୦ ଏପିସିୟ ୨:୧୬.