ଏପିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର
ଏପିସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି
ଏପିସିୟ ପତିନି ପାଦେକ୍‌
ଏପିସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ତାକେ ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି ପାଉଲ୍‌ତି ଆନ୍‌ମାନ୍‌ତାଂ ୬୦ ବାର୍ହୁ ବିତ୍ରେ କଲସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକିକିନି ସମୁ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଲେକିକିନାକାନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜାଣାଚିଣା ହିନାନ୍‌ ୧:୧ ଜଦି କଲସିୟ ପତିତ ନିଜେ ମେହାଣ୍‌ ହିଲ୍‌ୱିତିସ୍‌ ପା କେତେକ୍‌ ପଣ୍ଡିତାର୍‌ ଏପିସିୟ ପତିତ ପାଉଲ୍‌ ଲେକିକିତାନ୍‌ନା ଇଞ୍ଜି ପାର୍ତି କିନାର୍‌ । ଇ କାର୍‌ଣ୍‌ତାଂ ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌ ସବୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିକାଂ ଆକି ପକ୍‌ନି ଇସାପ୍‌ ଆସ୍ତି ଲେକାଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ଇଦାଂ ପା ଚଚ୍‌ଚି ହିନାନ୍‌ ଜେ ହେୱାନ୍‌ ଇ ଆକି ଲେକିକିନି ସମୁତ ହେୱାନ୍‌ ବନ୍ଦି ମାଚାନ୍‌ ୩:୧୪:୧ ଆରେ ୬:୨୦ ପାଉଲ୍‌ ତୁକିକଂ ଏପିସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ପକ୍‌ଚି ତା କେଇଦ ଇ ଆକି ପକ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ । ୬:୨୧-୨୨ ।
ଏପିସିୟ ଏସିଆତ ମାନି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଆକି ଗାଡ଼୍‌ ଆରି ରାଜ୍‌ଦାନି ମାଚାତ୍‌ । ଏପିସିୟ ଗ୍ରିକ୍‌ ପେନ୍‌ ଅରତ୍‌‌ନି ଉପାସ୍‌ ଆରି ଇଦାଂ ନି ମନ୍ଦିର୍‌ କାଜିଂ ୱିନ୍‌ନାତ୍‌ । ପକ୍ୟାତାକା ୬:୨୩-୨୪ । ଏପିସିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ପର୍ତୁମ୍‌ ଡାଟ୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ମାତର୍‌ ପାଚେ ହାଲ୍‌କାଜ଼ି ୱାତାତ୍‌ । ହତ୍‌ତାକା ୨:୧-୭ । ପାଉଲ୍‌ ତା ଲେକାନି ଆଦା ବାଗ୍‌ତ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇନେସ୍‌କି ତା ମାନାୟାରିଂ କୁକ୍‌ତାନ୍‌ ଆରି ଇନେସ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହିଜ଼ି ପାପ୍‌ତାଂ ରାକ୍ୟା କିତାନ୍‌ ହେଦାଂ ବୁଜାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଗାଗାଡ଼୍‌ ହୁଦାଂ ତୁଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟ ଇ କାପ୍‌ଡ଼ା ଆରି କନାନି ମୁଡ଼୍‌କାଲ୍‌ ଆନାନ୍‌ ଇନାକା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମେହାଜ଼ି ରବେ ବାଡାନାର୍‌ । ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି ଆଦା ବାଗ୍‌ତ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିବୁନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌ ।
ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପାଉଲ୍‌ତି ବାନ୍ଦାଣି ଆରି ଜାଣାଚିଣାନି ମୁଡ଼୍‌ ୧:୧-୨
୨. କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଂ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ଜାଣାଚିଣା ୧:୩୩:୨୧
୩. କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିନି ଉପାୟ୍‌ ୪:୧–୬:୨୦
୪. ପାଉଲ୍‌ତି ହାରିହାରା ୱିସ୍ତାନ୍‌ ୬:୨୧-୨୪
୧  ୧:୧ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୧୯-୨୧; ୧୯:୧.ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚା ଇସାପ୍ରେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ରୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲା ଲାକେ ବାଚି କିୟାତି ପାଉଲ୍‌, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଂ ମେହାଆଜ଼ି ପାର୍ତି ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କିଜ଼ି ମାନି ଏପିସିତ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପୁଇପୁୟା ଲକୁ ହେବା କିନାକାର୍‌ ଲାଗାଂ ଲେକିକିତି ଇ ଆକି । ୨ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ମି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ ।
ଆତ୍ମିକ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌
୩ ଦନ୍ୟ ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାହାଂ ମେହାୟ୍‌କିଜ଼ି ସାର୍ଗେ ଲକୁନି ୱିଜ଼ାରିଂ ସାର୍ଗେନି ଆତ୍ମିକ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା, ୪ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ମେହାଜ଼ି ଆପେଂ ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆତାପ୍‌ ହେଦାଂ ଜଗତ୍‌ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆନି ଆଗେ ବାଚି କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା ।
ଇନେସ୍‌କି ଜିଉନନିତ ତା ମୁମ୍‌ଦ ପୁଇପୁୟା ଆରି ଦସ୍‌ହିଲ୍‌ୱାକା ଆନାସ୍‌ ।
୫ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ହେୱାନ୍‌ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତା ମେହି ଲାକେ ଇଡ଼୍‌ଦେଦେଂ ବାଚି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌; ଇଦାଂ ନେ ମାଚାତ୍‌ ତା ୱାରି ଆରି ଇଚା । ୬ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଦୟା କାଜିଂ ଆରି ତା ଜିଉନନି କାଜିଂ ପିସ୍ତି ମଲ୍‌ତ ଦାନ୍‌ ଇସାବ୍ରେ ପାୟାତି କାଜିଂ, ଆପ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିନାପା । ୭  ୧:୭ କଲସିୟ ୧:୧୪.କ୍ରିସ୍ଟତି ହାକି କାଜିଂ ଆପେଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା, ଇଚିସ୍‌ ମା ସବୁ ନେତେର୍‌ତାଂ ପାପ୍‌ କେମା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଉପ୍‌କାର୍‌ ଏଚେକ୍ ଗାଜା ! ୮ ହେ ଉପ୍‌କାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ସବୁ ବାନି ଗିଆନ୍‌ ଆରି ବାବ୍‌ନା ହିଜ଼ି ମା କାଜିଂ ବେସି ବାବ୍ରେ ହିତ୍‌ତାର୍‌ନା । ୯ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଆଦିକ୍‌ ଗିଆନ୍‌ ଆରି ୱାସ୍କିହୁଡ଼୍‌ନି ଲାହାଂ ଇନାକା ବାବି କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ପୁରା କିତାନ୍‌ନା ଆରି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ପୁରା କିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକା ଡ଼ୁକ୍‌ଚି ହେ ଲାକେ ହାନ୍ଦାୟ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ମା ଲାଗାଂ ହପ୍‌ତାନ୍‌ନା । ୧୦ ହେ ଲାକେ ହାନ୍ଦାୟ୍‌ ଇସାବ୍ରେ ସାର୍ଗେ ଆରି ପୁର୍ତିନି ସବୁ ରଚ୍‌ଚି ବିସ୍ରେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଆନାତ୍‌ ଆରି କ୍ରିସ୍ଟ ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାରିଂ କାପ୍‌ଡ଼ା ଲାକେ ମାନାନ୍‌ । ଇ ଲାକେ ହାନ୍ଦାୟ୍‌ କିଜ଼ି ସମାନ୍‌ ସମୁତ ପୁରା କିନାନ୍‌ ।
୧୧ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲାକେ ହାନ୍ଦାୟ୍‌ ଆରି କେମ୍‌ତା ଇସାପ୍ରେ ସମାନ୍‌ ଆତିସ୍‌; ଆଗେତାଂ ବାଚିକିୟାଜ଼ି ଜାର୍‌ ଉଦେସ୍‌ତ ପୁରା କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ତା ନିଜେ ଲକୁ ଆନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଙ୍ଗ୍‌ ବାଚିକିତ୍‌ତାନ୍ନା । ୧୨ ୱାଡ, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ସବୁ ପର୍‌ତୁମ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ତାକେ ବାର୍ସି କିଜ଼ି ମାଚାପ୍‌, ୱିଜ଼ାକାସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାଣ୍‌ କେର୍‌ନାସ୍‌ ।
୧୩ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ହିନି ଇ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ସତ୍‌ କାବୁର୍‌ ୱେଚାଦେର୍‌, ହେ ସମୁତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ଏପ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନାଦେରା, ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ପାର୍ମାଣ୍‌ ଇସାପ୍ରେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଦାନ୍‌ କିଜ଼ି ମି ଜପି ତା ଇଚା ଚିନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଦାତାନ୍‌ନା । ୧୪ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ୱାରିକିନି କାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି ଜାର୍‌ତି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ଉଦେସ୍‌ତ ହେୱାନ୍‌ ମା ଆଦିକାର୍‌‌ନି ଜାମ୍‌ଲି ଲାକେ ।
ପାଉଲ୍‌ତି ପାର୍ତାନା
୧୫ ଇ କାରଣ୍‌ତାଂ ମାପ୍ରୁ ଜିସୁତି ତାକେ ମି ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ତି ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଲକୁ କାଜିଂ ମି ପୁଇପୁୟାତାଂ ଜିଉନନାକା ମାନାତ୍‌ । ୧୬ ମି କାଜିଂ ପାର୍ତାନାତ ଏତୁ କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିଜ଼ି ୱାନାଙ୍ଗା ଆନ୍‌ ପାନା ପାର୍ତାନାତ ମିଙ୍ଗ୍‌ ଦିନ୍‌କେ ଏତୁ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗା । ୧୭ ଆରେ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଆବା, ମା ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପାର୍ତାନା କିନାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ହିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ହେ ଜିବୁନ୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ ବୁଦିକାର୍‌ୟା କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ମି ଲାଗାଂ ୱେଚ୍‌ଚାନାନ୍‌ । ତା ଆତିସ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ୧୮ ଆନ୍‌ ଗୱାରି କିଦ୍‌ନାଂ, ଇନେସ୍‌ ତା ଅଜଡ଼୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନି କାଜିଂ ମିତାକେନି ୱାସ୍କି ହୁଡ଼୍‌ନାକା ସାରି ଆନାତ୍‌ । ପାଚେ ଇମ୍‌ଣି ବାର୍ସି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ନି ଦାନ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଲକ୍‌ତାଂ ଜେ ସବୁ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତା ହୁକେ କୁକ୍ୟାତାଦେର୍ଣ୍ଣା ହେଦାଂ ପୁନାଦେର୍‌ । ୧୯ ତା ମାନାୟାର୍‌ କାଜିଂ ତା ପାର୍ମାଣ୍‍ ଗାଜା ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ଜେ ଏଚେକ୍‌ ବେସି ଆରି ମା ଲାକେ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ତା ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ସାକ୍ତି ଜେ ଏଚେକ୍‌ ଗାଜା, ହେଦାଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ୨୦ ନଙ୍ଗ୍‌, ମା ବିତ୍ରେ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ମାନି ହେ ସାକ୍ତି କାଜିଂ ନେ ଇସ୍ୱର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ହାକିତାଂ ଆରେ ନିକ୍‌ଚି ତା ସାର୍ଗେତ ଜାର୍‌ ତିନି ବାଗାଙ୍ଗ୍‌ ଜପି କୁଚିକିତାନ୍‌ନା । ୨୧ କ୍ରିସ୍ଟ ୱିଜ଼ୁ ସାର୍ଗେନି ସାସନ୍‌କାରିୟା, କେମ୍‌ତା ପୁରା ଆଦିକାର୍‌, ସାକ୍ତିତ ଆରି ଆଦିକାରିଂ ଜପି ସାସନ୍‌ କିନାର୍‌, ଇ ଜୁଗ୍‌ନି ମାନି କାଡ଼୍‌ କି ହାନି କାଡ଼୍‌ କେମ୍‌ତା ଚଚ୍‌ନି ପାଦ୍‌ ପିସ୍ତି ତା ପାଦ୍‌ ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ । ୨୨  ୧:୨୨ କଲସିୟ ୧:୧୮. ଇସ୍ୱର୍‌ ସବୁ ବିସ୍ରେ କ୍ରିସ୍ଟତି ପାନା ତାରେନ୍‌ ଇଡ଼୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା ଆରି ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଜପିତାଂ ସବୁ ବାନିତ ମାପ୍ରୁ ଲାକେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଦାନ୍‌ କିତାର୍‌ । ୨୩ ହେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କ୍ରିସ୍ଟତି ଗାଗାଡ଼୍‌, ମଣ୍ଡ୍‌ଲି କାଜିଂ କ୍ରିସ୍ଟତି କାମାୟ୍‌ ପୁରା ସମାନ୍‌ ଆନାତ୍‌; ଆରେ କ୍ରିସ୍ଟ ସବୁ ବିସ୍ରେ ପୁରା କିନାନ୍‌ ।

୧:୧ ୧:୧ ପକ୍ୟାତାକା ୧୮:୧୯-୨୧; ୧୯:୧.

୧:୭ ୧:୭ କଲସିୟ ୧:୧୪.

୧:୨୨ ୧:୨୨ କଲସିୟ ୧:୧୮.