ଗାଲାତିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର
ଗାଲାତିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଲାଗାଂ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି
ଗାଲାତିୟ ପତି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ଗାଲାତିୟ ଆକି ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ହୁକେ ଲେକାତାତ୍‌ନା । ୧:୧ ଇ ଆକି ଗାଲାତିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ୪୮ ତାଂ ୫୭ ବାର୍ହୁ ବିତ୍ରେ ଲେକାଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଗାଲାତିୟାର୍‌ ରମ୍‌ ଦେସ୍‌ନି ଗାତିୟାତ ବାହା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ଇ ଆକି ଲେକିକିନି ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଇମେତାକେ ମାଚାନ୍‌ ଇବେ ପଣ୍ଡିତାର୍‌ ସମାନ୍‌ ହିଲୁର୍‌, ମାତର୍‌ ଏପିସି କି କରନ୍ତିତ ଇ ରିବାହା ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇନାର୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ଗାଲାତିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ରିୟାର୍‌ ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନାର୍ତି ନା ହିଜ଼ି ଆକି ଲେକିକିନାନ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ହାତ୍‌ପା ବାବ୍ରେ ମିଚ୍‌ ହିକ୍ୟାତିଂ ଲଡ଼ି କିନି କାଜିଂ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ନି ଜିହୁଦି ବିଦିତିଂ ଚାଲାନାକା ଇନ୍ୟାନାତା, ହାତ୍‌ପା ରଚେ ସୁନ୍ନତ୍‌ ବିଦି ବିସ୍ରେ । କ୍ରିସ୍ଟିୟାରିଂ ବିତ୍ରେ କେତେକ୍‌ ଦଲ୍‌ ମାଚାର୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାରିଂ ଜୁଡ଼ାୟ୍‌ ଜମ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି କ୍ରିସ୍ଟିୟାରିଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ ବିଦି ପାଲି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌ । ହେୱାର୍‌ ପା ପାଉଲ୍‌ତି ପକ୍ୟାଜ଼ି ମାଚି ଆଦିକାର୍‌ ବିସ୍ରେ ପର୍‌ସନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ଏଚେଗଟା କାତାଙ୍ଗ୍‌ ବିସ୍ରେ ତା ପକ୍ୟାଜ଼ି ମାଚି ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ହେୱାରିଂ ବନ୍ଦ୍‌ କିନାନ୍‌ ୧:୧୧୨:୧୪ ଆରି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିନି କାସି ମୁକ୍‌ଡ଼ାନାକା ଇଦାଂ ବୁଜାୟ୍‌ କିଜ଼ି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ତିଂ ରାକ୍ୟା କିତାର୍‌ ୨:୧୬ । ଇନାକା ଇସ୍ୱର୍‌ ଦୟାତାଂ ଆଜ଼ି ମାନାତ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଇନାକା କିଜ଼ି ମାନାନ୍‌ ହେବେତାଂ ଆକାୟ୍‌ ।
ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପାଉଲ୍‌ତି ବାନ୍ଦାୟ୍‌ ୧:୧-୫
୨. ପାଉଲ୍‌ତି ନଙ୍ଗ୍‌ନି ଜିବୁନ୍‌, ତା ହିକ୍ୟା ହିନାକା ଆଦିକାର୍‌, ବିଦିନି କାମାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ୧:୬୨:୨୧
୩. ବିଦିନି କାମାୟ୍‌, ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଦୟାତାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି ବିସ୍ରେ୩:୪
୪. ହାର୍‌ଦି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କାଜିଂ ୱେଚ୍‌ନାକା ୫:୧–୬:୧୦
୫. ପାଉଲ୍‌ତି ଇନାକା, ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ହୁକେ ଜିବୁନ୍‌ ମାନ୍‌ବାଦ୍‌ଲାନାକା ଲଡ଼ା । ୬:୧୧-୧୮
୧ ଆନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲା ପାଉଲ୍‌, ମାନାୟ୍‌ତାଂ ଆକାୟ୍‌, କି ମାନାୟ୍‌ ହୁକେ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ହୁକେ ଆରି ଇମ୍‌ଣି ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ନିକ୍‌ତାନ୍‌, ହେ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଂ ପାୟାତାନ୍ନା । ୨ ଆରେ ନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନି ପାର୍ତି କିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଗାଲାତିଆ ମାନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିକାଂ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିନାଙ୍ଗା ।
୩ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆୟେତ୍‌ ।
୪ ହେୱାନ୍‌ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଚାତାଂ ଇ ପାପ୍‌ନି ସଁସାର୍‌ତାଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉଦାର୍‌ କିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ମା ପାପ୍‌ କାଜିଂ ଜାର୍‌ତିଂ ହେଲାୟ୍‌ କିତାନ୍; ୫ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆୟେତ୍‌ । ଆମେନ୍‌ ।
ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‍ ମାତର୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌
୬ କ୍ରିସ୍ଟତି ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ଇନେର୍‌ ମିଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍ତାତାନ୍, ଏଚେକ୍‌ ବେଗି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍‌ସି ବିନ୍‌ ର ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ୱାରିୟା ଆନାଦେରା, ଇବେ ଆନ୍‌ କାବା ଆନାଙ୍ଗା; ୭ ହାତ୍‌ପାତ “ବିନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌” ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇନେକିଦେଂକି କେତେକ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ବିନ୍‌ ବାଦ୍‌ଲାୟ୍‌ କିଜ଼ି ସେସ୍ଟା କିନାରା ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍‍ ହାଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିନାରା । ୮ ମାତର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଆପେଂ ମି ଲାଗାଂ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାପ୍, ଜଦି ହେଦାଂ ତାଂ ବିନ୍‌ ର ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଆପେଂ ଜାର୍‌ ନଲେ ସାର୍ଗେ ଦୁତ୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନାତ୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦେଲ୍‌ ତାଆତିସ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ରାଣ୍‌ ପାୟା ଆଏତ୍‌ । ୯ ଇନେସ୍‌ ଆପ୍‌ ପୁର୍ବେତାଂ ଇଞ୍ଚାପ୍‌ନା, ହେ ଲାକେ ଆନ୍‌ ନଙ୍ଗ୍‌ ଆରେ ରଗ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇଡ଼୍‌ଜି ମାଚାଦେର୍‌, ଇଦାଂ ବିନ୍‌ ଜଦି ଇମ୍‍ଣି ଲଗୁ ବିନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ମି ଲାଗାୟ୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନାନ୍‌, ୱାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ରାଣ୍‌ ପାୟା ଆଏତ୍‌ ।
୧୦ ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ମାନେ କିନାଦେରା ଜେ ଆନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତି ରାଜି ଲାବ୍‌ କିନି କାଜିଂ ସେସ୍ଟା କିନାଙ୍ଗା ? ଆକାୟ୍‌ ମୁଲେ ଆକାୟ୍‌ । ଆନ୍‌ ଇଚା କିତିସ୍‌ କେବଲ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରାଜି । ଆନ୍‌ ଇନାକା ମାନାୟାର୍‌ ୱାରି ଆନି କାଜିଂ ଇଚା କିନାଙ୍ଗା ? ଆନ୍‌ ଜଦି ଇ ପାତେକ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ୱାରି ଆଦେଂ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାନାର୍‌, ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଡ଼ିୟା ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗୁନ୍‌ ।
ପାଉଲ୍‌ ଇନେସ୍‌ ପକ୍ୟାତି ଚେଲା ଆତାନ୍‌
୧୧ ଇନାକିଦେଂକି, ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ନା ହୁଦାଂ ପର୍‌ଚାର୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେ ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‍ଚାନାଙ୍ଗା ଜେ, ହେଦାଂ ମାନାୟାର୍‌ତି ୱେୟ୍‌ତାଂ ଆକାୟ୍‌; ୧୨ ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ହେ ମାନାୟ୍‍ତାଂ ହେଦାଂ ଗାଟା ଆୱାତାଂନା କି ଇନେର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିକ୍ୟା ହିଦ୍‌ୱାତାଂନ୍ନା, ମତର୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁଦାଂ ଗାଟାତାଂନ୍ନା ।
୧୩ ଜିହୁଦି ଦରମ୍‌ କାଜିଂ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ମାନି ସମୁତ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଆଚାର୍‌ ବେବାର୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ଇନେସ୍‌ ମାନ୍‌ ଦିୟାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ପାର୍ତାନା କିନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ନିନ୍ଦା କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍ ଆରି ହେଦାଂ ନାସ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାଙ୍ଗ୍, ଇ ସବୁ ବିସ୍ରେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ୟାତାତ୍‌ନା ୧୪  ୧:୧୪ ପକ୍ୟାତାକା ୨୨:୩.ଜିହୁଦି ଦରମ୍‌ ମାନିକିନାକା ସମାନ୍‌ୱେଡ଼ାଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଆନ୍‌ ଆଗେ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ମା, ଆବାଲାତ୍ରାତି ଆଦିକ୍‌ ରିତିନିତି କାଜିଂ ବେସି ଡାଟ୍‌ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୫  ୧:୧୫ ପକ୍ୟାତାକା ୯:୩-୬; ୨୨:୬-୧୦; ୨୬:୧୩-୧୮.ମତର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ତା ଉପ୍‌କାର୍‌ତ ନା ଜଲମ୍‌ ଆଗେତାଂ ନାଂ ବାଚିକିଜ଼ି ମାନ୍‌ଚାନ୍‌ ଆରି ତା ହେବା କିନି କାଜିଂ ନାଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ଚି ମାନ୍‌ଚାନ୍‌ । ୧୬ ଆରେ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ଲାଗାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନି କାଜିଂ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ନା ଲାଗାଂ ହେୱାନ୍‌ ତା ମାଜ଼ିଂ ହପ୍‌ତାନ୍‌, ଇ ବିସ୍ରେ ବୁଜାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ବିନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଲାଗାଂ ହାଲ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ । ୧୭ ଇ ଲାକେ କି ନା ଆଗେତାଂ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ହେୱାର୍‌ ଲାହାଂ ପା ବେଟ୍‌ ଆଦେଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହାଲ୍‍ୱାଦାଂ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ । ଇଚିସ୍‌ ଆନ୍‌ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରବ୍‌ ଦେସ୍‌ତ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ତା ପାଚେ ଦମ୍ମେସକ୍‌ତ ମାସ୍‍ଦିୱାତାଂ । ୧୮  ୧:୧୮ ପକ୍ୟାତାକା ୯:୨୬-୩୦.ତା ପାଚେ ତିନି ବାର୍ହୁ ହାଚିପାଚେ ଆନ୍‌ ପିତର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବେଟ୍‌ ଆନି କାଜିଂ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତ ହାଚାଙ୍ଗ୍ ଆରି ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପନ୍ଦର ଦିନ୍‌ ମାଚାଙ୍ଗ୍ । ୧୯ ମାତର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ଜାକୁବ୍‌ତିଂ ପିସ୍ତି ଆନ୍‌ ବିନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌ ଚେଲା ଲାହାଂ ବେଟା ଆୱାଦାଂ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌ ।
୨୦ ଆନ୍‌ ଇନାକା ଲେକିକିନାଙ୍ଗା, ହେଦାଂ ହାତ୍‌ପା; ଇସ୍ୱର୍‌ ପୁନାନ୍‌, ଆନ୍‌ ମିଚ୍‌ ଇନୁଙ୍ଗା ।
୨୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆନ୍‌ ସିରିୟା ଆରି କିଲିକିୟାନି ବେସି ବାହାତ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍ । ୨୨ ହେ ସମୁତ ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ ମାନି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ତି ବିସ୍ରେ ପୁନ୍‌ୱାଦାଂ ମାଚାର୍‌; ୨୩ ନା ବିସ୍ରେ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ଇନାକା ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ କେବଲ୍‌ ହେ ଏଚେକ୍‌ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାର୍, “ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ତାଂ ହେୱାର୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟ୍‌ ମାଂ ଇଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଞ୍ଚାନ୍, ଆରି ମେହାଜ଼ି ଦରମ୍‌ତିଂ ନାସ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ସେସ୍ଟା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେ ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିନାନା ।” ୨୪ ଆରେ ହେୱାର୍‌ ନା କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିଜ଼ି କେର୍‌ଜି ମାଚାର୍‌ ।

୧:୧୪ ୧:୧୪ ପକ୍ୟାତାକା ୨୨:୩.

୧:୧୫ ୧:୧୫ ପକ୍ୟାତାକା ୯:୩-୬; ୨୨:୬-୧୦; ୨୬:୧୩-୧୮.

୧:୧୮ ୧:୧୮ ପକ୍ୟାତାକା ୯:୨୬-୩୦.