ଯାକୁବଙ୍କ ପତ୍ର
ଜାକ୍‌ବତି ଆକି
ଜାକ୍‌ବ ଆକି ବିସ୍ରେନି ପାଦେକ୍‌
ଜାକ୍‌ବ ପତି ଜାକ୍‌ବ ତର୍‌ଦ କୁକ୍ୟାତି ରୱାନ୍‌ ମୁଣିକାତାଂ ଲେକା ଆତାତ୍ନା । ଇ ଜାକ୍‌ବ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ଇନେନ୍‌କି ଆଗେନି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ରୱାନ୍‌ ନେତା ମାୱାନ୍‌ ଆରି ଜିରୁସାଲମ୍‌ନି ସବାନି ମେମର୍‌ ମାଚାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକା ୧୫:୧୩ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ ପା ଜାକ୍‌ବଂ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ମୁଣ୍ତା ଇଞ୍ଜି କୁକ୍‌ନାନ୍‌ ଗାଲାତିୟ ୨:୯ । ଜାକ୍‌ବ ପତି ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ୫୦ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ଲେକା ଆତାତ୍ନା ଇଞ୍ଜି ବାଇବଲ୍‌ ପଣ୍ଡିତ୍‌କୁର୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ । ଜାକ୍‌ବ ଜିରୁସାଲମ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ନେତା ମାଚାନ୍‌ ଲାଗିଂ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ହେବେ ବାହା କିଜ଼ି ମାନିହିଂ ହେୱାନ୍‌ ଇ ପତି ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ଜାକ୍‌ବ ଦେସ୍‌ନି ଜେଡ଼େକେତ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନି ବାର୍‌ କୁଟୁମ୍‌ତିଂ ଜାଣାଚିନା କିନାନ୍‌ ୧:୧ ।
ଜାକ୍‌ବ ପତି ବେବାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାକାର୍ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନାର୍ତି କାଜିଂ ମାଚାତ୍‌, ମାତର୍‌ ବାର୍ କୁଟୁମ୍‌ କାଜିଂ ବେବାର୍ କିତାକା ସବଦ୍ ଜାକ୍‌ବ ସିଦା ଜିହୁଦିର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି ଇ ପତି ଜେତ୍‌କେତ୍‌ ବାବ୍ରେ ମାନି ପଡ଼ିକିନାକାରିଂ ଏକିକିଦେଂ ବିସ୍ରେ ଟିକ୍‌ଣା ହିନାତ୍‌ । ଜାକ୍‌ବ, ପାର୍ତି ଆରି କାମାୟ୍‌ତ ବେସି ମେହାଣ୍‌ ଜପି ଚଚ୍‌ଚି ଇନାନ୍‌ ଜେ, ହାତ୍‌ପା ପାର୍ତି କାମାୟ୍‌ତ ହୁଡ଼୍‌ୟାନାତ୍‌ ୨:୧୭ ହେୱାନ୍‌ ମାଜାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ତିଂ ମୁକ୍‌ମେଟ୍‌ ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ କିନାନ୍‌ ୨:୧-୪ ଡ଼ୁକ୍‌ଚି ଇଡ଼୍‌ଜି କାତାବାର୍ତା କିନି ବିସ୍ରେ ଜାଗ୍ରତ୍‌ ଆଦେଂ ୱେଚ୍‌ନାନ୍‌ । ୩:୧-୧୨
ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ଜାକ୍‌ବ ତା ପଡ଼ି କିନାକାରିଂ ବାନ୍ଦାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ ୧:୧
୨. ହେୱାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟିୟାରିଂ ଦୁକ୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ସାସ୍‌ତାଂ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ୱେଚ୍‌ଚି ମାଚାନ୍‌ ୧:୨-୨୭
୩. କାମାୟ୍‌ତାଂ ଇନେସ୍‌ ପାର୍ତି ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଲଡ଼ା ହେ ବିସ୍ରେ ଇନାନ୍‌ ୨:୧-୨୬
୪. ବଚନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ସାକ୍ତି ଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାତ୍‌ ହେ ବିସ୍ରେ ଲେକିକିତାନ୍ନା ୩:୧-୧୨
୫. ଜାକ୍‌ବ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଗିଆନ୍‌ ଜଗତ୍‌ନି ଗିଆନ୍‌ତାଂ ବିନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍ ହେଦାଂ ଲେକି କିତାନ୍ନା ୩:୧୩–୪:୧୦
୬. ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ପଡ଼ି କିନାକାରିଂ ଗାର୍ବି ଆୱି ବିସ୍ରେ ସିକ୍ୟା ହିନାନ୍‌ ୪:୧୧–୫:୬
୭. ହାରିହାରା ଜାକ୍‌ବ ଏଚେଗଟା ବିସ୍ରେ ବଲ୍‌ ହିଜ଼ି ଲେକିକିନାକା ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ ୫:୭-୨୦
ଜାକୁବତି ଆକି
୧ ଆନ୍‌ ଜାକୁବ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌, “ସବୁ ଜଗତ୍‌ନି ଜେଡ଼େକେତ୍ ଆଜ଼ି ମାନି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମାନାୟାରିଂ ଜୁୱାର୍‌ କିଜ଼ି ଇ ଆକି ଲେକିକିନାଙ୍ଗା ।”
ପାର୍ତି ଆରି ହୁଦାର୍‌
୨ ଏ ନା ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ବାର୍‍ବିନ୍ ଦୁକ୍‌ କସ୍ଟ ୱାତିସ୍‌, ହେଦାଂ ହାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିୟାଟ୍‌; ୩ ଇନେକିଦେଂକି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନାଟ୍‌, ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ ବାନି ଦୁକ୍‌ତ ଦୁକ୍‌ ଗିଟାଆଦ୍‌ନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ପରିକ୍ୟା ପାର୍ତିତ ତିର୍‌ ମାଚିସ୍‌, ସମାଲିକିନି ସାକ୍ତି ବାଡାଆନାତ୍‌ । ୪ ଆରେ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ଉଣାୱାଦାଂ ବାର୍ତି ଆରି ପୁରା ଆଡୁ, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହାରିହାରା ପାତେକ୍‌ ହୁଦାର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଟ୍‌ । ୫ ମାତର୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଇନେର୍‌ତି ଗିୟାନ୍‌ନି ଅବାବ୍‌ ମାଚିସ୍‌, ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ଦସ୍‌ ଆହ୍‍ୱାଦାଂ ମେଲା କେଇଦାଂ ୱିଜ଼ାରିଂ ଦାନ୍‌ କିନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ତି ଲାଗେ ହେୱାନ୍ ପାର୍ତାନା କିଏନ୍, ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନିଂ ହିଆନାତ୍ । ୬ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍ ଅଲପ୍‍ ମତର୍ ଆନ୍‌ମାନ୍‌ ଆୱାଦାଂ ପାର୍ତି ହୁକେ ପାର୍ତାନା କିଏନ୍, ଇନେକିଦେଂକି ଇନେର୍‌ ଆନ୍‌ମାନ୍‌ କିନାର୍‌, ହେୱାନ୍ ଡ଼ୁଇଦାଂ ଇନିହାୟ୍‍ନି ତାଙ୍ଗ୍‌ନି ହାମ୍‍ଦୁର୍‍ନି ଲଡ଼ି ଲାକେ । ୭ ହେ ଲାକେ ମାନାୟ୍‌ ମାପ୍ରୁତାକେଣ୍ଡାଂ ଅଲପ୍‍ ଗାଟାନାନ୍ ଇଞ୍ଜି ବାବି କିମେନ୍ ।
୮ ହେୱାନ୍‌ ତ ରିମାନ୍ୟା ମାନାୟ୍‌, ଜାର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ତାଙ୍ଗ୍‌ତି ତାଙ୍ଗ୍‌ ତିର୍‍ ଆକାୟ୍‌ ।
ମାଜାନ୍‌ ଆରି ଅର୍କିତ୍‌
୯ ଅର୍କିତ୍‌ ଅବସ୍ତାତ ମାନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ନି ବିସ୍ରେ ଗରବ୍‌ କିଏନ୍‌, ୧୦ ମାଜାନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ପାର୍ତି କିନାକାନ୍‌ ଜାର୍‌ ଅର୍କିତ୍‌ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଗରବ୍‌ କିଏନ୍‍, ଇନେକିଦେଂକି କାଚ୍ରାନି ପୁଇ ଲାକେ ହେୱାନ୍ ହାଡ଼୍‍ଜି ହାନାନ୍ । ୧୧ ଲାଗିଂ ୱେଡ଼ା ନାଡ଼ିହିଂ ହତିସ୍ କାଚ୍ରା ଇନେସ୍‌ ୱାଜ୍‍ଜି ହାନାତ୍ ଆରି ହେବେନି ପୁଇ ହାଡ଼୍‍ଜି ହାନାତ୍ ଆରେ ହେଦାଂ ନି ହଲ୍‍ନାକା ଡ଼ୁଗ୍‍ଜି ହାନାତ୍, ହେ ଲାକେ ମାଜାନ୍‌ ଲଗୁ ଜାର୍‌ତି ସବୁ ମ୍ଡିକାଲିଂ ମୁର୍‌ଜା ଆନାତ୍‌ ।
ପରିକ୍ୟା ଆରି ଲବାୟ୍‌ କିନାକା
୧୨ ଇମ୍‌ଣି ଲଗୁ ପରିକ୍ୟାତ ହୁଞ୍ଜ୍‌ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌, ହେୱାନ୍ ଦନ୍ୟ, ଇନେକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁ ଜିଉନନି ଜାର୍‌ ଲକାରିଂ ଇମ୍‌ଣି ଜିବୁନ୍‌ ବାର୍ତି ମୁକୁଟ୍‌ ହିଦେଂ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିତାନ୍ନା, ପରିକ୍ୟାସିଦ୍‌ ଆତି ପାଚେ ହେ ଲକୁ ହେ ମୁକୁଟ୍‌ ଗାଟା ଆନାନ୍‌ । ୧୩ ଇନେର୍‌ ପରିକ୍ୟାତ ଆତିସ୍‌, ନାଦାଂ ଇ ପରିକ୍ୟା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ନିପ ଆନାତା ଇଞ୍ଜି ଇନ୍‌ମେନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ବାନ୍ୟାତ ପରିକ୍ୟା ଆଦେଂ ଆଡୁନ୍‌, “ଆରେ ହେୱାନ୍ ନିଜେ ଇନେରିଂ ପରିକ୍ୟା କିଉନ୍‌ ।” ୧୪ ମାତର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଜାର୍‌ କାମାୟ୍‌ ହୁକେ ଚଚ୍‌ନାକା ଆରି ଚାକ୍ରାୟ୍‌ ଆଜ଼ି ପରିକ୍ୟାକିୟା ଆନାନ୍‌; ୧୫ ମାତର୍‌ ବାନ୍ୟା କାମାୟତ ଗରବ୍‌ତ ପାପ୍‌ କୁଚ୍‍ନାତ୍, ଆରେ ପାପ୍ ବେସି ଗାଜାଜ଼ି ହାକିତିଂ ଜଲମ୍‍ ହିନାତ୍‌ ।
୧୬ ଏ ନା ୱାରିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ବୁଦିବାଣାମାଟ୍ । ୧୭ ୱିଜ଼ୁ ହାର୍‌ଦି ଦାନ୍‌ ଆରି ୱିଜ଼ୁ ହାର୍ଦାକା ହିଦ୍‌ନାକା ଜପିତାଂ ଇଚିସ୍‌ ହୁକାଂତି ବୱାତାଂ ୱାନାତ୍, ଇୱାର୍‌ତାଂ ଇମ୍‌ଣି ବାଦ୍‍ଲାନାକା କି ଅଲପ୍‍ ପା ବାନ୍ୟା ଆକାୟ୍‌ । ୧୮ ଆପ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେୱାନ୍ତି ଉପ୍‍ଜାଣ୍ ବିସ୍ରେ ବିତ୍ରେ ର ବାନି ପର୍ତୁମ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଲାକେ ଆନାସ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ ଜାର୍ ଇଚା ହୁଦାଂ ହାତ୍‌ପା ବଚନ୍‌ ହୁଦାଂ ମାଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌ଜାଣ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ ।
ୱେନାସ୍‌ ଆରି କାମାୟ୍‌ କିନାସ୍‌
୧୯ ଏ ନା ୱାରିନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକାଦେର୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ପୁଚାଦେର୍ଣ୍ଣା । ହିଟ୍‍ନେ ଜାଣ୍ ୱେଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍ ଜାଲ୍‌ଦି, ଇନିତାକେ ବିୱାହିଂ ଆରେ ଟାକ୍ରି ଆନିହିଙ୍ଗ୍‌ ହୁଦାର୍ ଆଡ, ୨୦ ଇନେକିଦେଂକି ମାନାୟ୍‌ତି ଟାକ୍ରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇଚା ଦାର୍ମିତ କାମାୟ୍‌ କିଉତ୍‌ । ୨୧ ଲାଗିଂ, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିଟାଡ଼୍‌ ଆରି ସବୁବାନି ଉତ୍‍ପାତ୍ ପିସ୍ତି, ଇମ୍‌ଣି ରୁସ୍ତି ବଚନ୍‌ ମି ୱାସ୍କିତିଂ ମୁକ୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ ରାଜି, ହେଦାଂ ହୁଦାର୍‍ତାଂ ଇଟାଟ୍‌ ।
୨୨ ମାତର୍‌ ୱେନାକାର୍‌ ଆଜ଼ି ଜାର୍‌ତିଂ କେତ୍‍ୱାଦାଂ ମାତର୍‌ ବଚନ୍‌ତ କାମାୟ୍‌ କିନାକାଦେର୍‌ ଆଡ । ୨୩ ଇନେକିଦେଂକି ଜଦି ଇନେର୍‌ ବଚନ୍‌ତ କାମ୍‍ଲିୟା ଆୱାଦାଂ ୱେନାକାର୍‌ ଆନାର୍‌ ବାଟିଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍ ଦାର୍ପାଣ୍‌ ଜାର୍‌ ମୁମ୍‍ ହୁଡ଼୍‍ତି ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ । ୨୪ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍ ଜାର୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‍ତି ପାଚେ ହାଲ୍‌ଜି, ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ବାନି ମାନାୟ୍‌, ହେଦାଂ ହେ ଦାପ୍ରେ ବାଣାନାନ୍ । ୨୫ ମାତର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାନି କାଜିଂ ର ପୁରା ବିଦି ମାନାତ୍‌ । ଇନେନ୍‌ ହେଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ବାଣାଆଉନ୍‌ ଆରି ତା କାଜିଂ ସବୁତାକେ ମାନ୍‌ହିଜ଼ି ଜାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ ପାଲି କିନାନ୍‌, ତା ସବୁ କାମାୟ୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିନାନ୍‌ ।
୨୬ ଜଦି ଇନେର୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଦାର୍ମି ଇଞ୍ଜି ବାବି କିନାନ୍‌, ଆରେ ଜାର୍ ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ତିଂ ମଦାୟ୍‌ କିୱିତିସ୍‌ ଜାର୍ ମାନ୍‌ତିଂ ନିନ୍ଦାକିତିସ୍, ହେୱାନ୍ତି ଦାରୁମ୍‍ତି କାମାୟ୍‌ ସବୁ ପଲ୍ୟା । ୨୭ ଟୁରାର୍‌ ଆରି ରାଣ୍ଡିକାଂ ହେୱାର୍‌ତି ଦୁକ୍‍ ୱେଡ଼ାଲିଂ ସମାଲିକିଦେଂ ଆରେ ଜଗତ୍‌ତାଂ ଜାର୍‌ତିଂ ପାପ୍‌ ହିଲ୍‌ୱି ଲାକେ ରାକ୍ୟା କିନାକା, ଇଦାଂ ମାଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ବାୱାତି ମୁମ୍‌ଦ ସକଟ୍‌ ଆରି ସକଟ୍‌ ଦାରୁମ୍‌ କାରୁମ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।