ଯହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର
ଜହନ୍‌ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌
ଜହନ୍‌ ଲେକିକିତି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିବୁନ୍‌ ବାଚି କିଜ଼ି ମାନି ପୁନି ନିୟମ୍‌ନି ଚାରିଗଟା ପତିଙ୍ଗ୍‌ ବିତ୍ରେ ଜହନ୍‌ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ । ହେ ବିସ୍ରେକାଂ ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ ଇନାର୍‌, ଇମ୍‌ଣାକା ଅରତ୍‌ “ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ ।” ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ହାତି ପାଚେ ମାତିଉ, ମାର୍କ, ଲୁକ, ଆରି ଜହନ୍‌ତାଂ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା । ଜହନ୍‌ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ଚାରିକଡ଼ି ଦସ୍‌ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ପକ୍ୟା ଆତି ଜହନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାଆତାତ୍‌ନା । ଆତିସ୍‌ପା ଇ ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ତ ଇଦାଂ ଲେକି କିତାକାନ୍‌ ଜହନ୍‌ ଇଞ୍ଜି ହାର୍‌ଦାଂ ଲେକା ଆୱାତାତ୍‌ନା ମାତର୍‌ ଇ ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ ମେରା । ପର୍ତୁମ୍‌ ଜହନ୍‌ ଦୁଇ ଜହନ୍‌ ଆରି ତିନ୍‌ ଜହନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ ମାନ୍ତ ସମାନ୍‌ । କେତେକ୍‌ ପାନିପତି ଲେକିକିତାର୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ଇ ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ ଏପିସିୟତାଂ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଇନାକିଦେଂକି ଇ ସମୁ ୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ଜହନ୍‌ ଏପିସିୟତ ବାହା କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।
ଜହନ୍‌ ସତ୍‌ ବାବ୍ରେ ଇନାନ୍‌ “ଇସ୍ୱର୍‌ ନେ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିବୁନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଜ଼ି ।” ଜହନ୍‌ ୨୦:୩୧, ଇଦାଂ ପାର୍ତି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନାୟାରିଂ ହାଙ୍ଗ୍‌ କିନାକା ଆନାତା ଇ ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ନି ମୁଡ଼୍‌ଦାକା । ଇଦାଂ ପାର୍ତି କିନି କାଜିଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ପାୟା ଆନାସ୍‌ । ଇ ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦି ରିୟାର୍‌ କାଜିଂ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଇ ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ତ ଜିସୁତି ଉତର୍‌ମୁଡ଼୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ତା କାବାଆନି କାମାୟିଙ୍ଗ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଜର୍‌ ହିତାର୍‌ନା । ଜିସୁତି ବାପ୍ତିସମ୍ ଆରି ବାଟାତ ତା ପରିକ୍ୟା ଲାକେ କେତେକ୍‌ ଗଟ୍‌ଣାଂ ବିସ୍ରେ ଜହନ୍‌ ଇ ନେକ୍ରିବାର୍‌ତ ଇନାକା ଲେକିକିଉନ୍‌ । ଇ ନେକ୍ରିବାର୍‌ ବିନ୍‌ ତିନିଗଟା ନେକ୍ରିକାବୁରିଂ ତାଙ୍ଗ୍‌ ବିନ୍‌ ।
ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ ଆରମ୍‌ ଜହନ୍‌ ୧:୧-୧୮
୨. ଜିସୁତି କେତେକ୍‌ କାବାଆନି କାମାୟିଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ଜହନ୍‌ ୧:୧୯; ୧୨:୫୦
୩. ଜିସୁତି ଜିବୁନ୍‌, ହାତାକା ଆରି ଆରେ ରଗ ନିଂନାକା ଜହନ୍‌ ୧୩:୧; ୨୦:୩୧
୪. ଜିସୁତି ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ଚଞ୍ଜିୟାନାନ୍‌ ଜହନ୍‌ ୨୧:୧-୨୫
ଜିବୁନ୍‌ନି ବଚନ୍‌
୧ ହିଗ୍‌ଦ ବଚନ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ବଚନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ଏକ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ୨ ହେୱାନ୍‌ ହିଗ୍‌ଦ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ୩ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିତାନ୍‌; ଆରେ ଜେ ୱିଜ଼ୁ ଉବ୍‌ଜା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେବେତାଂ ପା ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ପା ହେୱାନିଂ ପିସ୍ତି ଉବ୍‌ଜା ଆୱାତାତ୍‌ନା । ୪ ହେୱାନ୍‌ ତାକେ ଜିବୁନ୍‌ ମାଚାତ୍‌ ଆରି ହେ ଜିବୁନ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତି ଅଜଡ଼୍‌ । ୫ ହେ ଅଜଡ଼୍‌ ମାଜ୍‌ଗାତ ଅଜଡ଼୍‌ ଆଜ଼ି ୱାନାତା, ଆରେ ମାଜ୍‌ଗା ହେଦାଂ ମାନ୍‌ କିୱାତାତ୍‌ ।
୬  ୧:୬ ମାତିଉ ୩:୧; ମାର୍କ ୧:୪; ଲୁକ ୩:୧,୨.ଇସ୍ୱର୍‌ କଚଣ୍‌ତ କାବୁର୍‌ ୱେଚ୍‌ନି ରୱାନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଏକାତାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ତର୍‌ ଜହନ୍‌ । ୭ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିନାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ୱିଜ଼ାର୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ହିଦେଂ ଇଞ୍ଜି ୱାତାନ୍‌ । ୮ ହେୱାନ୍‌ ନିଜେ ହେ ଅଜଡ଼୍‌ ହିଲ୍‌ୱାତାନ୍‌, ମାତର୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିଦେଂ ଇଞ୍ଜି ୱାତାନ୍‌ । ୯ ଇମ୍‌ଣି ହାତ୍‌ପା ଅଜଡ଼୍‌ ପୁର୍ତି ୱାଜ଼ି ୱିଜ଼ୁ ରାଜିନି ମାନାୟାରିଂ ଅଜଡ଼୍‌ କିନାତ୍‌, ହେଦାଂ ନେ ହାତ୍‌ପା ଅଜଡ଼୍‌ ।
୧୦ ହେୱାନ୍‌ ପୁର୍ତିତ ମାଚାନ୍‌ ଆରି ପୁର୍ତି ହେୱାନ୍‌ ହୁକେ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତାତ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ପୁର୍ତି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌କିଦେଂ ଆଡ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ୧୧ ହେୱାନ୍‌ ଜାର୍‌ ରାଜିତ ୱାତାନ୍‌, ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାନ୍ତି ଜାର୍‌ ଲକୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିୱାତାର୍‌ । ୧୨ ମତର୍‌ ଏଚେକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ କିତାର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ତର୍‌ଦାଂ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାରିଂ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି କାଡ଼୍‌ଦେ ଆଦେଂ ଇଞ୍ଜି ଆଦିକାର୍‌ ହିତାନ୍‌; ୧୩ ହେୱାର୍‌ ନେତେର୍‌ତାଂ, ଗାଗାଡ଼୍‌ନି ଇଚାତାଂ ନଲେ ମାନାୟ୍‌ ଇଚାତାଂ ଉବ୍‌ଜା ଆୱାତାର୍‌, ଇଚିସ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତାଂ ଉବ୍‌ଜା ଆତାର୍‌ ।
୧୪ ଆରେ, ହେ ବଚନ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ଆତାନ୍‌, ଆରେ ଦୟା ଆରି ହାତ୍‌ପାତ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ମା ବିତ୍ରେ ବାହାକିତାନ୍‌, ଆରେ ଆବାତାଂ ୱାତି ଦୁଆଁ ମାଜ଼ିଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍‌ ଲାକେ ଆପେଂ ହେୱାନ୍‌ତି ପାଣ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍‌ ।
୧୫ ଜହନ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ସାକି ହିଜ଼ି ଗାଜାକାଟ୍‌ତାଂ ଇଚାନ୍‌, “ଇନେନ୍‌ ନା ପାଚେ ୱାନାନା, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ତାଂ ଗାଜାକାନ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ନା ଆଗେ ମାଚାନ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ୱେଚ୍‌ଚି ମାନ୍‌ଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇୱାନ୍‌ ।”
୧୬ ତା ଦୟାତାଂ ବାର୍ତି ହୁକେ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟା ଆତାସ୍‌ନା । ଆଁ, ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ଜପି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ପାୟା ଆତାସ୍‌ନା । ୧୭ ଇସ୍ୱର୍‌ ବିଦି ମସା ହୁକେ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ମାତର୍‌ ଦୟା ଆରି ହାତ୍‌ପା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ୱାତାତ୍‌ । ୧୮ ଇନେର୍‌ ଇନାୱାଡ଼ାଲିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହୁଡ଼୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା, ଆବା ୱାକ୍‌ତ ମାନି କେବଲ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍‌ୱା ମାଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହପ୍‌ତାନ୍‌ ।
ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନି ଜହନ୍ତି ସାକି
(ମାତିଉ ୩:୧-୧୨; ମାର୍କ ୧:୧-୮; ଲୁକ ୩:୧-୧୮)
୧୯ ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେର୍‌, ଇଦାଂ ଜହନ୍‌ତିଂ ୱେନ୍‌ବିନି କାଜିଂ ଜିହୁଦିର୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଜିରୁସାଲମ୍‌ତାଂ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଆରି ଲେବିୟରିଂ ତା ଲାଗାଂ ପକ୍ତାତାର୍‌, “ହେପାଦ୍‌ନା ହେୱାନ୍‌ ଇ ସାକି ହିତାନ୍‌ ।”
୨୦ ହେୱାନ୍‌ ମାନି କିୱାଦାଂ, ହାର୍‌ କିଜ଼ି ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଆକାୟ୍‌ ।”
୨୧ ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ବାଟିଙ୍ଗ୍‌, ଏନ୍‌ ଇନାକା ଏଲିୟ ?”
ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ଆନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ।
“ଏନ୍‌ ଇନାକା ହେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ?
ହେୱାନ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ଆକାୟ୍‌ ।”
୨୨ ହେବେତାଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍ତିତି ମାନାୟାରିଂ ଇନେସ୍‌ ଉତର୍‌ ହିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାପ୍‌, ଇଦାଂ କାଜିଂ “ଏନ୍‌ ଇନେର୍‌ ? ଜାର୍‌ତି ବିସ୍ରେ ଇନାକା ଇନାୟା ?”
୨୩ ଜିସାୟ୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାନ୍‌, ହେ ଲାକେ ଜହନ୍‌ ଇଚାନ୍‌ ।
ଆନ୍‌ ହେ ଲାକେ ବାଲିବାଟାତ ଗାଜାକାଟ୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ରୱାନ୍‌ତି କାଟ୍‌ ।
ମାପ୍ରୁତି ହାଜ଼ି ହାଣ୍‌କୁ କିୟାଟ୍‌ ।
୨୪ ଆରେ, ପାରୁସିର୍‌ ପକ୍‌ଚି ମାଚି କାବୁର୍‌ ହିନାକାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌ । ୨୫ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାର୍‌, “ଏନ୍‌ ଜଦି କ୍ରିସ୍ଟ କି ଏଲିୟ ହେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାୟ୍‌ ଆକାୟ୍‌, ହେଦାଂ ଆତିସ୍‌ ଇନେକିଦେଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନାୟ୍‌ୟା ?”
୨୬ ଜହନ୍‌ ହେୱେରିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଏଜ଼ୁଂତାଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନାଙ୍ଗା; ଇମ୍‌ଣାକାନିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁନୁଦେର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ମି ବିତ୍ରେ ମାନାନ୍‌; ୨୭ ହେୱାନ୍‌ ନା ପାଚେ ୱାନାନା, ତାଙ୍ଗ୍‌ ପାନାନି ପାଣ୍ଡାଇଙ୍ଗ୍‌ ଡରି ରିକ୍‌ତେଂ ଆନ୍‌ ସମାନ୍‌ ଆକାୟ୍‌ ।”
୨୮ ଜର୍ଦନ୍‌ ନାଗୁଡ଼୍‌ ଆଣ୍ଟିପାଡ଼୍‌କା ଇମ୍‌ଣି ବେତ୍‌ନିୟାତ ଜହନ୍‌ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେ ବାହାତ ଇ ୱିଜ଼ୁ ଗିଟା ଆତାତ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍ତି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା
୨୯ ଆର୍କାତ୍‌ ନାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ଜାର୍‌ ଲାଗେ ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାନ୍‌, “ଏହେଁ ହୁଡ଼ା, ଇସ୍ୱର୍ତି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା, ଜେ ପୁର୍ତିନି ପାପ୍‌ ପିଣ୍‌ଜି ଅନାନ୍‌ । ୩୦ ନା ପାଚେ ଇନେନ୍‌ ୱାନାନା, ହେୱାନ୍‌ ନା ଗାଜାକାନ୍‌ ଆତାନ୍ନା, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ନା ଜଲମ୍‌ ଆଗେ ମାଚାନ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଆନ୍‌ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଇ ମାନାୟ୍‌ । ୩୧ ଆନ୍‌ ପା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ମାନାୟାର୍‌ ଲାଗେ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆନାନ୍‌, ଇ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଏଜ଼ୁଂତାଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିଦେଂ ୱାତାଙ୍ଗ୍‌ନା ।”
୩୨ ଆରେ, ଜହନ୍‌ ସାକି ହିଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ପାଣ୍ଡ୍‌କା ଲାକେ ବାଦାଡ଼୍‌ତାଂ ତା ଜପି ଜୁଦ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା, ଆରେ ହେଦାଂ ତା ଜପି କୁଚ୍‌ଚାତ୍‌, ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ନା ୱାରିନି ମାଜ଼ି, ନି ତାକେ ନାତାଂ ବେସି ୱାରି ମାନାତ୍‌ ।” ୩୩ “ଆନ୍‌ ପା ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚିନ୍‌ କିୱାଦାଂ ମାଚାଙ୍ଗ୍‌, ମତର୍‌ ଜେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏଜ଼ୁଂତାଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିଦେଂ ପକ୍‌ତାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଚାନ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ଜପି ଜିବୁନ୍‌ତିଂ ଜୁଦ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ହେ ମାନାୟ୍‌, ଜେ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତାଂ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନାନ୍‌ । ୩୪ ଆରେ, ଆନ୍‌ ହେଦାଂ ହୁଡ଼୍‌ତାଙ୍ଗ୍‌ନ୍ନା, ଆରି ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ସାକି ହିନାନା ।”
ଜିସୁତି ପର୍ତୁମ୍‌ ଚେଲାର୍‌
୩୫ ପାଚେନି ନାଜିଂ ଆରେ ରଗ ଜହନ୍‌ ଆରି ହେ ଚେଲାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରିକାର୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ନିଲ୍‌ଚି ମାଚାର୍‌; ୩୬ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ଜିସୁଙ୍ଗ୍‌ ହେ ହାଜ଼ି ହିଜ଼ି ହାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇୱାନ୍‌ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇସ୍ୱର୍ତି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ।”
୩୭ ହେ ରିକାର୍‌ ଚେଲାର୍‌ ହେ ବେରଣ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଜିସୁତି ପାଚେ ପାଚେ ହାଚାର୍‌ । ୩୮ ଜିସୁ ପାଚ୍‌ବାଗାଂ ମାସ୍‌ଦି ହେୱେରିଂ ପାଚେ ପାଚେ ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନାକା ଦାହ୍‌ନାଦେରା ?”
ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାର୍‌, “ରାବ୍‌ବି ଇନାକା ଅରତ୍‌ ଗୁରୁ, ଏନ୍‌ ଇମେତାକେ ମାନାୟା ?”
୩୯ ହେୱାନ୍‌ ହେୱେରିଂ ଇଚାନ୍‌, “ୱାଡ, ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‍ ।” ହେବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାର୍‌ ହାଲ୍‌ଜି ହେୱାନ୍ତି ବାହା ହୁଡ଼୍‌ତାର୍‌, ଆରେ ହେ ନାଜିଂ ତା ହୁଦାଂ ମାଚାର୍‌; ଇନେକିଦେଂକି ହେପାଦ୍‌ନା ମ୍ଡିକାହାରେସ୍‌ କମ୍‌ସେକମ୍‌ ଚାର୍‌ଟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ।
୪୦ ଇମ୍‌ଣି ରିକାର୍‌ ଜହନ୍‌ତି ବେରଣ୍‌ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ଜିସୁତି ପାଚେ ପାଚେ ହାଲ୍‌ଜି ମାଚାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେ ରକାନ୍‌ ସିମନ୍‌ ପିତର୍‌ ଟଣ୍ଡାହି ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଚାନ୍‌ । ୪୧ ହେୱାନ୍‌ ପର୍ତୁମ୍‌ ଜାର୍‌ ଟଣ୍ଡେନ୍‌ ସିମନ୍‌ତିଂ ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌,
ଆପେଂ ମସିୟାତି ହୁଡ଼୍‌ତାପ୍‌ନା, “ଇମ୍‌ଣାକା ଅରତ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ।” ୪୨ ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିସୁ ଲାଗାୟ୍‌ ତାହିୱାତାନ୍‌ । ଜିସୁ ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି ଇଚାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ଜହନ୍‌ ମେହି ସିମନ୍‌ ।” ଏନ୍‌ କୈପା ସବଦ୍‌ ଅରତ୍‌ ପିତର୍‌ ନଲେ କାଲ୍‌ ।
ଇସ୍ୱର୍‌ ପିଲିପି ଆରି ନିତନିୟେଲ୍‌ତିଂ କୁକ୍‌ନାନ୍‌
୪୩ ଆର୍କାତ୍‌ ନାଜିଂ ଜିସୁ ଗାଲିଲିତ ହସି ହାଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନ୍‌ କିତାନ୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ପିଲିପ୍‌ୟଙ୍ଗ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ନା ପାଚେପାଚେ ୱା ।” ୪୪ ପିଲିପ୍‌ ବେତ୍‌ସାଇଦାନି ଲକ୍‌ ମାଚାନ୍‌, ହେଦାଂ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଆରି ପିତର୍‌ତି ଗାଡ଼୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ୪୫ ପିଲିପ୍‌ ନିତନିୟେଲ୍‌ତି ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆଜ଼ି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ଇମ୍‌ଣାକାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ମସା ବିଦିନି ପତିତ ଲେକିକିତାନ୍‌ନା, ଆରେ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ପା ଲେକିକିତାର୍ଣ୍ଣା, ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନିଂ ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆତାସ୍‌ନା; ହେୱାନ୍‌ ଜସେପ୍‌ ମାଜ଼ି ନାଜରିତିୟ ଜିସୁ ।”
୪୬ ନିତନିୟେଲ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ନାଜରିତିୟତାଂ କି ଇନାକାପା ହାର୍‌ଦି ବିସ୍ରେ ୱାଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ଼୍‌ଦାନାତ୍‌ କି ?”
ପିଲିପ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ୱାଜ଼ି ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ।”
୪୭ ଜିସୁ ନିତନିୟେଲ୍‌ତିଂ ଜାର୍‌ ଲାଗେ ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେ ବିସ୍ରେ ଇଚାନ୍‌, “ଇଦାଂ ହୁଡ଼ା ହାତ୍‌ପାନେ ଇ ରକାନ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲିୟ ମାନାୟ୍‌, ଇୱାନ୍‌ ତାକେ ଟିଉଲି ହିଲୁତ୍‌ ।”
୪୮ ନିତନିୟେଲ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, “ଏନ୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଚିନ୍‌କିତ୍‌ତାୟ୍‌ ?”
ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ପିଲିପ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କୁକ୍‌ତିନି ଆଗେ ଏନ୍‌ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ତଗା ମାର୍‌ ତାରେନ୍‌ ମାଚାୟ୍‌, ହେପାଦ୍‌ନା ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାନ୍‌ଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ।”
୪୯ ନିତନିୟେଲ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଏ ଗୁରୁ, ଏନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ି, ଏନ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ନି ରାଜା ।”
୫୦ ଜିସୁ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ତଗା ମାର୍‌ ତାରେନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାନ୍‌ଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇଚିଲେ କି ଏନ୍‌ ପାର୍ତି କିନାୟା ? ଏନ୍‌ ଇବେତାଂ ଆରେ ଗାଜା ଗାଜା ବିସ୍ରେ ହୁଡ଼୍‍ନାୟ୍ ।” ୫୧ ଆରେ, ହେୱାନ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ହାତ୍‌ପା ହାତ୍‌ପା ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜ୍‌ନାଙ୍ଗା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସାର୍ଗେତ ଜେୟାନାତ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍ତି ଦୁତ୍‌ର୍‌ ମାନାୟ୍‌ ମାଜ଼ିତି ଜପି ଦୁମ୍‌ନାକା ଆରି ଜୁଦ୍‌ନାକା ହୁଡ଼୍‌ନାଦେର୍‌ ।”

୧:୬ ୧:୬ ମାତିଉ ୩:୧; ମାର୍କ ୧:୪; ଲୁକ ୩:୧,୨.