ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର
ଲୁକ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌
ଲୁକ ପତି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ଲୁକ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଆତାତ୍‌, ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିବୁନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ମାନି ପୁନି ମେରା ଚାରିଗଟା ପତିଙ୍ଗ୍‌ ବିତ୍ରେ ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ । ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ବିତ୍ରେ ୱିଜ଼ୁକାଙ୍ଗ୍‌ “ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌” ଇନାର୍‌, ଇମ୍‌ଣାକା ଅରତ୍‌ “ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌” ହେୱାଙ୍ଗ୍‌ ଜିସୁ ହାତି ପାଚେ, ମାତିଉ, ମାର୍କ, ଲୁକ ଆରି ଜହନ୍‌ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଲେକାଆତାତ୍‌ନା । ଲୁକ ଜିସୁତି ଜିବୁନ୍‌ ଗଟ୍‌ଣା ଲେକା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌, ଜିସୁତି ହାକି ଆରି ଜିତି ପାଚେ ଜିସୁ ଚେଲାହିର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ବିସ୍ରେ ସବୁ କିତାର୍‌, ହେଦାଂ ପା ଲେକି କିତାର୍ଣ୍ଣା ହେ ପତିତିଂ ପକ୍ୟା ଆତାକାର୍‌ କାମାୟ୍‌ନି ବିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜି ଇନ୍ୟା ଆନାତ୍‌ । ଲୁକ ପତି ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ଆରି ଇମେତାକେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେ ବିସ୍ରେ ହାତ୍‌ପା ଇନେର୍‌ ପା ପୁନୁର୍‌ ମତର୍‌ ବେସି ଜାଣ୍‌ ପଣ୍ଡିତାର୍‌ ରାଜି ଆନାର୍‌ ଜେ, ଇଦାଂ ହାତ୍‌ପା ଆତିସ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ସତୁରି ବାର୍ହୁ ପାଚେ ଲେକା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
ଲେକିକିତାକାନ୍‌ ଆତାନ୍‌ ଲୁକ, ଇନେନ୍‌କି ରୱାନ୍‌ ଡାକ୍ତର୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ତା ଲେକା ବାନି ଆରି ବାସା ଚିନ୍ତା ଚଚ୍‌ଚାନାତ୍‌ ଜେ, ହିକାଆତି ମାନାୟ୍‌ ମାଚାନ୍‌ । ଜିସୁତି ଜିବୁନ୍‌ନି ଗଟ୍‌ଣାଂ ଗିଟା ଆତାକା କାରୁମ୍‌ ଲାକେ, ଲେକି କିଜ଼ି ସତ୍‌, ବାନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ବାବିକିନାନ୍‌, ଇନେର୍‌କି ବିନେନିକାର୍‌ ହେଦାଂ ପଡ଼ି କିଜ଼ି ଉପ୍‌କାର୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌ ୧:୧-୩ । ହେୱାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଜିହୁଦି ହିଲ୍‌ୱାତାନ୍‌ କଲ୍‌ସି ୪:୧୦-୧୪ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ଇ ଲାକେ ବାବ୍ରେ ଲେକିକିତାନ୍‌ । ବିନ୍‌ଜାତି ଜିହୁଦିର୍‌ ବୁଜାଆଦେଂ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ । ହେ ଜିହୁଦି ରିତି ୱିଜ଼ୁ ବାନି କିନିହିଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ସାତ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ଦେଂ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌୧:୮ ।
ଲୁକ ଲେକିକିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌, ମାତିଉ ଆରି ମାର୍କ ପତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍‌ ଆନାତ୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ସମାନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଆରି ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ହପ୍‌ନାର୍‌ । ତିନିଗଟା ପତି ବିତ୍ରେତାଂ ଲୁକ ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନି ଜହନ୍ତି ଜଲମ୍‌ ବିସ୍ରେ ଆଦିକ୍‌ ବିସ୍ରେ ବାବି କିତାର୍‌ । ଆରି ଲୁକ ପାର୍ତାନା ଜପି ଆଦିକ୍‌ କିତାର୍‌ ୩:୨୧, ୫:୧୬, ୬:୧୨, ୧୧:୧-୧୨; ୨୨:୩୨ ଆରି ହେୱାନ୍‌ କେମା ଜପି ପା ଆଦିକ୍‌ କିତାର୍‌ ୩:୩, ୧୧:୪, ୧୭:୩-୪, ୨୩:୩୪; ୨୪:୪୭ ।
ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ଲୁକ ଲେତିକିକିତି ନେକ୍ରିବାର୍‌ ବିସ୍ରେ ଆରି ଲେକାନି ବାନି କିତାର୍‌ ୧:୧-୪
୨. ଜିସୁତି ଜଲମ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ହେବାକାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଜାଲ୍‌ଦି ଆତାର୍‌ ୧:୫–୨:୫୨
୩. ଜିସୁତି କାମାୟ୍‌ ହାଣ୍‌କୁ, ଆଦିକ୍‌ ବାବ୍ରେ ହେୱାନ୍‌ ଏଚାକା କାବାଆନି କାମାୟ୍‌ ଆରି ତା ହିକ୍ୟା ବିସ୍ରେ ଇନାର୍‌ ୩:୧-୨୦ ଇଦାଂ ଆନାତା ନେକ୍ରି କାବୁର୍‌ନି ଗାଜା ବାଗ୍‌ ।
୪. ହାରିହାରା ରିଣ୍ଡି ବିତ୍ରେ, ଜିସୁ ଇନେସ୍‌ ହାତାନ୍‌ ମୁଚ୍ୟାଆତାନ୍‌ ଆରି ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେ ଜିତାନ୍‌ । ପତି ବିତ୍ରେ ଲେକାମାନାତ୍‌ ୨୨:୨୪
ଜିସୁତି ଜିବୁନ୍‌ ବିସ୍ରେ ଲୁକ ଲେକିକିତାକା
୧ ଏ ତିଓପିଲସ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ମା ବିତ୍ରେ କିଜ଼ି ମାଚି ଗଟ୍‌ଣାଂ ୱିଜ଼ୁ ବେସି ବିସ୍ରେ ରିତି ହୁକେ ଲେକିକିଦେଂ ମାନ୍‌ କିତାର୍‌, ୨ ଆରମ୍‌ତାଂ ଇ ସବୁ ଗଟ୍‌ନା ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାନି ମାନାୟାର୍‌ ଇନେସ୍‌ ହାର୍ଦି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌କିନି ହେବାକାର୍‌ୟା ଆଡ, ହେ ଇସାବ୍ରେ ବାକି ବିସ୍ରେନିକିଂ ଲେକାତାତ୍‌ନ୍ନା । ୩ ଲାଗିଂ, ହେ ମାନିନି ତିୟପିଲ୍‌, ଆରମ୍‌ତାଂ ୱିଜ଼ୁ ବିସ୍ରେ ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ଦାସ୍ତି ହେବେନି ଆରମ୍‌ତାଂ ହାରିହାରାନି କାତା ମି କାଜିଂ ଲେକିକିଦେଂ ଆନ୍‌ ପା ମାନେ କିତାଂ, ୪ ଇନେସ୍‌କି ଏନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ୱିଜ଼ୁ ହିକ୍ୟା ପାୟା ଆତାୟ୍‌ନା, ହେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ବୁଦି ଆର୍ଜା ଆନାୟ୍‌,
ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନି ଜହନ୍ତି ଜଲମ୍‌
୫ ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ନି ରାଜା ହେରଦ୍‌ତି ୱାଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ “ଅବିୟତି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ଦଲ୍‌ନି ଜିକରିୟ ଇନି ରକାନ୍‌ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ ମାଚାନ୍‌; ହେ କଗ୍‌ଲେ ହାରଣ୍‌ ଲାତ୍ରାନିକା ମାଚାତ୍‌, ହେଦେଲ୍‌ତି ତର୍‌ ଏଲିସାବେତ୍‌ । ୬ ହେୱାର୍‌ ରିକାର୍‌ ମାପ୍ରୁତି ୱିଜ଼ୁ ବଲ୍‌ ଆରି ବିଦି ହୁକେ କାମାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଦସି ଆୱାଦାଂ ବେବାର୍‌ କିଜ଼ି ଇସ୍ୱର୍‌ ମୁମ୍‌ଦ ଦାର୍ମି ମାଚାର୍‌ । ୭ ମାତର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍ଡ଼ା ହିଲ୍‌ୱାତାର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ଏଲିସାବେତ୍‌ ବାଞ୍ଜ୍‌ଣି ମାଚାତ୍‌, ହେୱାର୍‌ ଦସି ମାଚାର୍‌ ତାତାକେ ହିମ୍‌ଣା ୱାକ୍‌ଡ଼ା ହିଲ୍‌ୱାତାର୍‌ ହେୱାର୍‌ ବୟ୍‌ସ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ।
୮ ହେୱାନ୍‌ ହେ କୁଦାନି ପାଲିହୁକେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗାଂ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ମାପ୍ରୁତି ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ କାମାୟ୍‌ କିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ, ୯ ମାପ୍ରୁହେବାକିନାକାନ୍‌ କାମାୟ୍‌ନି ରିତି ହୁକେ ଦରମ୍‌ଗୁଲି ହୁଦାଂ ତା ମାପ୍ରୁ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହଣ୍‌ଜିପା ଦୁପ୍‌ନି ହିଦେଂ ପଡ଼ାତାତ୍‌, ୧୦ ଆରେ ଦୁପ୍‌ନି ହିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ବାର୍ତ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ପାର୍ତାନା କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୧୧ ହେ ୱେଡ଼ାଲିଂ ମାପ୍ରୁତି ର ଦୁତ୍‌ ଦୁପ୍‌ନି ଗାର୍‌ଣିନି ତିନି ପାଡ଼୍‍କାତ ନିଲ୍‌ଚି ହେୱାନିଂ ଚଞ୍ଜ୍ୟା ଆତାତ୍‌ । ୧୨ ଜିକରିୟ ହେୱାନିଂ ହୁଡ଼୍‌ଜି କାବା ଆତାନ୍‌ ଆରି ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆତାନ୍‌ ।” ୧୩ ମାତର୍‌ ଦୁତ୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାତ୍‌, “ଜିକରିୟ, ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମା, ଇନାକିଦେଂକି ନି ପାର୍ତାନା କିନାକା ୱେଚାପ୍‌ନ୍ନା, ଆରି ନି କଗ୍‌ଲେ ଏଲିସାବେତ୍‌ ମି କାଜିଂ ର କାଡ଼୍‌ଦେ ଗାଟାଆନାତ୍‌, ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ହେ ତର୍‌ ଜହନ୍‌ ହିନାଦେର୍‌ । ୧୪ ହେୱାନ୍‌ ମି ୱାରି ଆରି ଉପାସ୍‌ ଆନାନ୍‌, ଆରେ ଆଦିକ୍‌ ମାନାୟ୍‌ ତା ଜଲମ୍‌ତ କିତିତାକେ ୱାରି କିତାର୍‌ । ୧୫ ଲାଗିଂ ହେୱାନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଲାଗେ ଗାଜା ଆନାନ୍‌; ହେୱାନ୍‌ ଅଙ୍ଗୁର୍‌ ରାସ୍‌ କି କାଲିଂ ଇନାୱାଡ଼ାଂପା ଉଣୁନ୍‌, ଆରେ ଆୟା ପଟତାଂ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ତ ପୁରା ଆନାନ୍‌, ୧୬ ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହିମ୍‌ଣାୱାକ୍‌ଡ଼ାକାଂ ପା ଆଦେକ୍‌ତିଂ ମାପ୍ରୁ ହେୱାରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ନିପ ଲେଉଟାୟ୍‍ କିନାନ୍‌ । ୧୭ ଆବାର୍‌ତି ମାନ୍‌ ହିମ୍‌ଣାଂ କାଜିଂ ଆରି ଅବୁଜା ଲଗାଂ ଦାର୍ମିଲଗାଂ ଗିଆନ୍‌ତାଂ ବେବାର୍‌ କିନି କାଜିଂ ତାହିୱାଦେଂ ଆରି ମାପ୍ରୁ କାଜିଂ ଜାଲ୍‌ଦିନି ର ଲକୁ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଜାଲ୍‌ଦିନି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଏଲିୟଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ସାକ୍ତିତାଂ ହେୱାନ୍‌ ଆଗେ ହାନାନ୍‌ ।”
୧୮ ଇବେଣ୍ଡାଂ ଜିକରିୟ ଦୁତ୍‌ତିଂ ଇଚାନ୍‌, “ଆନ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଚିନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇଦାଂ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ? ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ତ ବୁଡ଼୍‌ହି, ଆରେ ନା ୱାଣିପା ଜବର୍‌ ବାର୍ହୁ ଆତାତେ ।”
୧୯ “ଦୁତ୍‌ ହେୱାନିଂ ଉତର୍‌ ହିତାନ୍‌, ଆନ୍‌ ଗାବ୍ରିଏଲ୍‌, ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେଚ୍‍ଚିନି କାଜିଂ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍ୟାତାଂନା, ଆନ୍‌ ତା ମୁମ୍‌ଦ ନିଲ୍‌ଚି ମାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୦ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ଇ ୱିଜ଼ୁ ଗିଟାୱିଦିନ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଗୁଲା ଲାକେ ବେଣ୍‌କିଦେଂ ଆଡୁଦେର୍‌, ଇନାକିଦେଂକି ନାଦାଂ ସବୁ ବଚନ୍‌ ସମାନ୍‌ ସମୁତ ପୁରା ଆନାତ୍‌, ହେ ୱିଜ଼ୁ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପାର୍ତି କିୱାତାଦେର୍‌ ।”
୨୧ ଇବେତାଂ ମାନାୟାର୍‌ ଜିକରିୟଙ୍ଗ୍‌ କାସି ମାଚାର୍‌, ଆରେ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ହେୱାନ୍ତି ମାଲା ଆତିଲେ ହେୱାର୍‌ କାବା ଆଜ଼ି ମାଚାର୍‌ । ୨୨ ମାତର୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହସି ୱାଜ଼ି ହେୱାରିଂ ବେଣ୍‌ ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ୱାତାନ୍‌; ଇବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନ୍‌ ମନ୍ଦିର୍‌ତ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆତାନ୍ନା ଇଞ୍ଜି ହେୱାର୍‌ ବୁଜାଆତାର୍‌, ଆରେ ହେୱାନ୍‌ ହେୱାରିଂ କେଇଚଚ୍‌ଚି ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ ଆରି କନ୍ଦା ଆଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।
୨୩ ପାଚେ ହେ ହେବା ପାଲିନି ଦିନ୍‌ ସବୁ ୱିସ୍ତିଲେ, ହେୱାନ୍‌ ନିଜାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ହାଚାନ୍‌ । ୨୪ ହେ ପାଚେ ହେ ଡକ୍ରୁହି ଏଲିସାବେତ୍‌ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତାତ୍‌, ଆରେ ହେଦେଲ୍‌ ପାଞ୍ଜ୍ ମାସ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଇନେରିଂ ୱେଚ୍‌ୱାଦାଙ୍ଗ୍‌ ମାଚାତ୍‌, ୨୫ ତା ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, “ମାନାୟାର୍‌ ତାକେ ନା ଲାଜ୍‌ ହାଚ୍‌ଚେଦେଂ ଇଞ୍ଜି ମାପ୍ରୁ ଦୟା କିଜ଼ି ନା କାଜିଂ ଏଲେଙ୍ଗ୍‌ କିତ୍‌ତାନ୍‌ନା ।”
ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ବିସ୍ରେ ସୁଣାୟ୍‌କିନାକା
୨୬ ଚଅ ମାସ୍‌ ପାଚେ ଗାବ୍ରିଏଲ୍‌ ଦୁତ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁ ଲାଗାଂ ଗାଲିଲିନି ନାଜରିତିୟ ତର୍‌ଦି ଗାଡ଼୍‌ଦ ର ଗାଡ଼୍‌ଚେ ତାକେ ପକ୍ୟା ଆତାନ୍‌; ୨୭ ଦାଉଦ୍‌ ଲାତ୍ରାନି ଜସେପ୍‌ ତର୍‌ଦାକାନ୍‌ ରୱାନ୍‌ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ମାଲାକିୟା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌; ହେ ଜିପଲି ତର୍‌ ମରିୟମ୍‌; ୨୮ ହେୱାନ୍‌ ଇଞ୍ଜ ହଣ୍‌ଜି ହେ ଲାଗେ ୱାଜ଼ି ଇଚାନ୍‌, “ଆଗ ଦୟା ପାୟାଆତାକାୟ୍‌, ନିନ୍ଦାଂ ହାର୍‌ ଆଏତ୍‌, ମାପ୍ରୁ ନି ହୁଦାଂ ମାନାନ୍‌ ।”
୨୯ ମାତର୍‌ ହେଦେଲ୍‌ ଇ ବଚନ୍‌ତ କାବା ଆଜ଼ି ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ବେରଣ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାନ୍ତ ବାବିକିଦେଂ ଲାଗାତାତ୍‌ । ୩୦ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଦୁତ୍‌ ହେଦେଲିଂ ଇଚାତ୍‌, “ଏ ମରିୟମ୍‌, ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମା, ଇନାକିଦେଂକି ଏନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଲାଗେ ଦୟା ପାୟା ଆତାୟ୍‌ନା । ୩୧  ୧:୩୧ ମାତିଉ ୧:୨୧.ଆରି ହୁଡ଼ାଟ୍‌ ଏନ୍‌ ଏସ୍‌ ପିସ୍ତିପା ର କାଡ଼୍‌ଦେଂ ଗାଟାଆନାତ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ତର୍‌ ଜିସୁ ତର୍‌ ହିନାଦେର୍‌ । ୩୨ ହେୱାନ୍‌ ସିଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ଆନାନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଜ଼ି ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାନ୍‌; ମାପ୍ରୁ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାନିଂ ତାଞ୍ଜି ଆବା ଦାଉଦ୍‌ତି ଗାଦି ଦାନ୍‌ କିତାର୍‌, ୩୩ ହେୱାନ୍‌ ଜାକୁବ୍‌ ଲାତ୍ରା ଜପି ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ରାଜି କିନାନ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ରାଜିତ ୱିଜ଼ୁତ୍‌ ।”
୩୪ ମାତର୍‌ ମରିୟମ୍‌ ଦୁତ୍‌ଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାତ୍‌, “ଇଦାଂ ଇନେସ୍‌ ଆନାତ୍‌ ? ଆନ୍‌ତ ଆଣ୍ଡ୍ରେନ୍‌ତିଂ ପୁନୁଙ୍ଗ୍‌ ।”
୩୫ ଦୁତ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉତର୍‌ ହିତାତ୍‌, “ନେକ୍ରି ଜିବୁନ୍‌ ନି ଜପି ଜୁଦ୍‌ନାତ୍‌ ଆରି ସିଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାକ୍ତି ନିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସ୍ତାନାତ୍‌, ଲାଗିଂ ଇନେର୍‌ ଜଲମ୍‌ ଆନାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ ମେହି ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟାଆନାନ୍‌ । ୩୬ ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ମି ଇଞ୍ଜି ଏଲିସାବେତ୍‌ ପା ବୁଡ଼ା ୱେଡ଼ାଲିଂ ର ମାଜ଼ିଂ ଗରବ୍‌ତ ଆସ୍ତାନ୍‌ନା । ଇନେର୍‌ ବାଞ୍ଜ୍‌ଣି ଇଞ୍ଜି ଡାକ୍‌ପୁଟା, ନଙ୍ଗ୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚଅ ମାସ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା; ୩୭ ଇନାକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁ ବଚନ୍‌ ତାକେ ସବୁ ବିସ୍ରେ ଆୱାକା ଆନାତ୍‌ ।”
୩୮ “ଇବେଣ୍ଡାଂ ମରିୟମ୍‌ ଇଚାତ୍‌,” ହୁଡ଼ାଟ୍‌, “ଆନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ଆଡ଼ିୟାଣି; ମି କାତାହୁକେ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଗିଟାଆଏତ୍‌ ।” ହେଦାଂ ପାଚେ ଦୁତ୍‌ତ ତା ତାକେଣ୍ଡାଂ ହାଚାତ୍‌ ।
ମରିୟମ୍‌ ଜିକିରିୟ ଆରି ଏଲିସାବେତ୍‌ ତାକେ ହାଚାନ୍‌
୩୯ ଇୱାଡ଼ାଲିଂ ମରିୟମ୍‌ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ମାଡ଼ି ରାଜି ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ନି ର ଗାଡ଼୍‌ଦ ଦାପ୍ରେ ହାଚାତ୍‌, ୪୦ ଆରେ ଜିକରିୟ ଇଞ୍ଜ ହଣ୍‌ଜିପା ଏଲିସାବେତ୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ କିତାତ୍‌ । ୪୧ ଆରେ, ଏଲିସାବେତ୍‌ ମରିୟମ୍‌ତିଂ ଜୁୱାର୍‌ ୱେଚି ଦାପ୍ରେ ହିମ୍‌ଣା ତା ପଟତ ଏନ୍‌ନ୍ଦି ନିଙ୍ଗ୍‌ତାନ୍‌, ପାଚେ ଏଲିସାବେତ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତ ବାର୍ତି ଆଜ଼ି ଇଚାତ୍‌ ୪୨ ବେସି ଗାଜା କାଟ୍‌ ଆଜ଼ି ଇଚାତ୍‌, “କଗ୍‌ଲେ ବିତ୍ରେ ଏନ୍‌ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ନି ଗରବ୍‍ନି ପାଡ଼୍‌ । ୪୩ ଆରେ, ନା ମାପ୍ରୁ ତେହି ଜେ ନା ଲାଗେ ୱାନାତ୍‌, ନାଦାଂ ଇ କାରୁମ୍‌ ଇମେଣ୍ଡାଂ ଆତାତ୍‌ ? ୪୪ ଇନାକିଦେଂକି ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ନି ଇଚି ବେରଣ୍‌ ୱେଚିଦାପ୍ରେ ହିମ୍‌ଣା ନା ପଟତ ମାନି କାଡ଼୍‌ଦେ ୱାର୍‌ୟା ଆଜ଼ି ଏନ୍ତାନ୍‌ । ୪୫ ଇନେର୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌, ହେୱାନ୍‌ ଦନ୍ୟ, ଇନାକିଦେଂକି ମାପ୍ରୁତାଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇନା ଇନାକା ୱେଚ୍‌ଚାନ୍‌ନା, ହେ ସବୁ କାମ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।”
ମରିୟମ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ନାନ୍ଦ୍‌ କିତାତ୍‌
୪୬ ଇବେଣ୍ଡାଂ ମରିୟମ୍‌ ଇଚାତ୍‌,
“ନା ୱାସ୍କି ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ କେର୍‌କଣ୍‌ କେର୍‌ନାତା,”
୪୭ ଆରେ, “ନା ଜିବୁନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ବାଚାୟ୍‌କିତ୍‌ତି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁତାକେ ୱାରି ହତ୍‌ନାତା;
୪୮ ଇନାକିଦେଂକି ହେୱାନ୍‌ ନିଜ୍‌ ଆଡ଼ିୟାଣି ପାତିଦିନିଦୁକ୍‌ କାଜିଂ ହୁଡ଼୍‌ନାର୍‌ ।
ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ମୁଡ଼୍‍ଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ନି ପାତେକ୍‌ ଲାତ୍ରା ୱିଜ଼ାର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଦନ୍ୟ ଇଞ୍ଜି ଇଞ୍ଜ୍‌ନାର୍‌;
୪୯ ଇନାକିଦେଂକି ଗାଜା ସାକ୍ତିକାଟାକାନ୍‌, ହେୱାନ୍‌ ନା କାଜିଂ ଗାଜା କାମାୟ୍‌ କିତାନ୍‌ନ୍ନା;
ହେୱାନ୍‌ ତର୍‌ ପୁଇପୁୟା ।
୫୦ ଆରେ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆନାକାର୍‌ କାଜିଂ ହେୱାନ୍ତି ଦୟା ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ।
୫୧ ହେୱାନ୍‌ ନିଜ୍‍ କେଇନି ବାପୁତାଂ ଚଚ୍‌ଚାନ୍ନା;
ଆକ୍ରିୟାରିଂ ହେୱାର୍‌ ମାନ୍‌ନି ମେହାଆନାକାରିଂ ଚିନ୍‍ବିନ୍‍ କିତାନ୍‌ନ୍ନା;
୫୨ ହେୱାନ୍‌ ସାସନ୍‌ କାର୍‌ୟାରିଂ ରାଜା ଗାଦିତାଂ ପିହିକିତାନ୍ନା, ଅର୍କିତ୍‌ ଲଗାଙ୍ଗ୍‌ ନିକ୍‌ତାର୍ଣ୍ଣା,
୫୩ ହେୱାନ୍‌ ନାସ୍‌କି ଲଗାଂ ହାର୍ଦି କାଦି ହିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌,
ହାଉକାର୍‌ରିକାଂ ୱାରା କେଇଦାଂ ପକ୍ତାନ୍‍ନ୍ନା ।
୫୪ ମା ଦାଦି ଆକର୍‌ କାଜିଂ ତା ପାର୍ମାଣ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ରାକ୍ୟା କିତାନ୍‌ନ୍ନା ଆରି ତା ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ତିଂ ଦୟା କିତାନ୍‌ନା ।
୫୫ ହେୱାନ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ କାଜିଂ ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଆରି ତା ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାତ୍ରାନିକାରିଂ ଦୟା ଚଚ୍‌ଚି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ବାଣାୱାତାର୍ଣ୍ଣା ।”
୫୬ ଆରେ, ମରିୟମ୍‌ ତିନିମାସ୍‌ ପାତେକ୍‌ ଏଲିସାବେତ୍‌ ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ନିଜାର୍‌ ଇଞ୍ଜ ହାଚାତ୍‍ ।
ବାପ୍ତିସିମ୍‌ ହିନି ଜହନ୍ତି ଜଲମ୍‌
୫୭ ପାଚେ ଏଲିସାବେତ୍‌ ପାର୍‍ହାଡ଼୍‍ ଆନି ଦିନ୍‌ ଏକାୱାତିଲେ, ହେଦେଲ୍‌ ର ମାଜ଼ି ଗାଟାଆତାତ୍‍, ୫୮ ଆରେ ମାପ୍ରୁ ଜେ ହେ କାଜିଂ ବେସି ଦୟା କିତାନ୍‌ନ୍ନା, ଇଦାଂ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ତା ପାଡ଼୍‍ହା ଲଗୁ ଆରି ୱାସ୍କିନିକାର୍‍ ତା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ୱାରି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ ।
୫୯ ଆଟ୍‌ ଦିନ୍‌ତାଂ ହେୱାର୍‌ ହିମ୍‌ଣାତିଂ ସୁନ୍ନତ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ୱାତାର୍‍ ଆରି ତା ଲାତ୍ରାହି ତର୍‌ ଲାକେ ହେ ତର୍‌ ଜିକରିୟ ଇଡ୍‌ଦେଂ ମାନ୍‌କିତାର୍‌ । ୬୦ ମାତର୍‌ ତା ତେହି ଇଚାତ୍‌, “ଆକାୟ୍‌, ତା ତର୍‌ ଜହନ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।”
୬୧ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚାର୍‌, “ନି ୱାସ୍କିନିକାରିଂ ବିତ୍ରେ ତ ଇନେରିଂ ଇ ତର୍‌ ହିଲୁତ୍‌ ।” ୬୨ ଇବେଣ୍ଡାଂ “ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ତର୍‌ ହିନାସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ତାଞ୍ଜିଆବା ମାନ୍‌ କିନାନା, ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଚାନ୍ୟା ଆଜ଼ି ୱେନ୍‌ବେଦେଂ ଲାଗାତାର୍‌ ।”
୬୩ ହେ ପାଚେ ହେୱାନ୍‌ ର ଲେକିକିନି ପାଟା ଏନ୍‌ଚି ଲେକିକିତାନ୍‌; “ତା ତର୍‌ ଜହନ୍‌ ।” ଇବେ ୱିଜ଼ାର୍‌ କାବା ଆତାର୍‌ । ୬୪ ଆରେ, ହେ ଦାପ୍ରେ ତା ୱେଇ ଆରି ୱେନ୍ଦୁଲ୍‌ ଜେୟାଆତାତ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍‌ ବେଣ୍‌ ଇଞ୍ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାନ୍‌ । ୬୫ ଇବେଣ୍ଡାଂ ହେୱାନ୍‌ ତା ଲାଗେ ଲାଗେ ନିକାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆଜ଼ି ହାଚାର୍‌, ଆରେ ଇ ୱିଜ଼ୁ କାତା ଜିହୁଦା ଦେସ୍‌ନି ମାଡ଼ିରାଜିନି ସବୁନିପ ଲକୁ ୱେଚ୍‌ପାୱେଚ୍‌ପି ଆତାର୍‌, ୬୬ ଆରେ ୱେନାକାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ହେ ୱିଜ଼ୁ ନିଜ୍‌; ନିଜାର୍‌ ମାନ୍ତ ଇଡ଼୍‌ଜି ଇଚାର୍‌, “ଇ କାଡ଼୍‌ଦେ ଇନାକା ଆନାତ୍‌ ?” ଇନାକିଦେଂକି ହାତ୍‌ପାନେ ମାପ୍ରୁ କେଇ ତା ହୁଦାଂ ମାନାତ୍‌ ।
ଜିକରିୟ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ନାନ୍ଦ୍‌ କିତାନ୍‌
୬୭ ଆରେ, ତା ଲାତ୍ରାହି ଜିକରିୟ ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍ତ ବାର୍‌ତି ଆଜ଼ି ଇ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌,
୬୮ ଦନ୍ୟ ମାପ୍ରୁ, “ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ନି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌,”
ଇନାକିଦେଂକି ନିଜାର୍‌ ଲଗାଂ ଦୟା ହୁଡ଼୍‌ଜି ହେୱାନ୍‌ ମୁକ୍ତି କିତାନ୍‌ନ୍ନା;
୬୯ ହେୱାନ୍‌ ନିଜାର୍‌ ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଦାଉଦ୍‌ନି ଲାତ୍ରାନି
ରକାନ୍‌ ସାକ୍ତିନିକାନ୍‌ ମା କାଜିଂ ମୁକ୍ତି କିଦ୍‌ଦେଂ ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହିତ୍‌ନ୍ନା,
୭୦ ଆଗେନି ସମୁତାଂ ନିଜ୍‍ ପୁଇପୁୟା ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାର୍‌ ୱେଇ ତାଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌
୭୧ ହେ ଲାକେ ମା ବିତ୍ରେ ସାତ୍ରୁର୍‍ତାଂ ଆରି
ମା ୱିଜ଼ାକାର୍‌ ଗିଣ୍‌କାରିୟାର୍‍ କେଇଦାଂ ମୁକ୍ତି ପାୟାତାୟ୍‌ନା,
୭୨ ହେୱାନ୍‌ ଇଚାନ୍‌, ମା ଆକର୍‌ କାଜିଂ ଦୟା ଚଚ୍‌ୟାତାନ୍‌ନା,
ଆରି ତାଂ ପୁଇପୁୟା ନିୟମ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ନିତ୍ରେ ଏତୁ କିଜ଼ି ମାନେନ୍‌ ।
୭୩ ମା ଆବା ଅବ୍ରାହାମ୍‌ ଲାଗେ ଇମ୍‌ଣି ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌,
୭୪ ପାଚେ ଇନେସ୍‌ ସାତ୍ରୁ କେଇଦାଂ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆଜ଼ି
ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆୱାଦାଂ ଜିବୁନ୍‌ ମାନି ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ଲାଗେ,
୭୫ ଇନେସ୍‌କି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଆରି
ଦାର୍ମି ଆଜ଼ି ତାତି ପାର୍ତାନା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଆସିର୍ବାଦ୍‌ କିଦ୍‌ନାନ୍‌ ।
୭୬ “ଏ ନା ମାଜ଼ି ଏନ୍‌ ସିଗ୍‌ଦାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି
ର ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ଲାକେ ଡାକ୍‌ପୁଟା ଆନାୟ୍‌ ।
ଏନ୍‌ ମାପ୍ରୁତି ରୱାୟ୍‌ ଚାଣ୍ଡ୍‌ ଦୁତ୍‌ ଲାକେ ତା କାଜିଂ ତା ହାଜ଼ି ରଚ୍‌ନାୟ୍‌ ।
୭୭ ପାପ୍‌ କେମା ପାୟା ଆନି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଜେ ମୁକ୍ତି ଆନାକା ଲାବ୍‌ ପାୟା ଆନାର୍‌
ତା ମାନାୟାରିଂ ଇ କାତା ଇଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ହାନାନ୍‌,
୭୮ ମା ଇସ୍ୱର୍‌ ଦୟାନିକାନ୍‌ ଆରି ହୁଦାର୍‌ ଜିବୁନ୍‌,
ହେୱାନ୍‌ ମା କାଜିଂ ମୁକ୍ତି ଆନାକା ମା କାଜିଂ ୱେଡ଼ା ହନାତ୍‌,
୭୯ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ହାତିଲାକେ ମାଜ୍‌ଗା ହିତ୍‌ଡ଼ିତ ବାହାକିନାର୍‌,
ସୁସ୍ତା ହାଜ଼ିତ ହେୱାରିଂ ଅଜ଼ି ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଇଞ୍ଜି
ହେୱାନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଜପି ସାର୍ଗେତାଂ ଅଜଡ଼୍‌ ହିଦେଙ୍ଗ୍‍ ଆଡ୍‌ନାନ୍‌ ।”
୮୦ ପାଚେ, କାଡ଼୍‌ଦେ ଗାଜା ଆଜ଼ି ଜିବୁନ୍‌ତ ସାକ୍ତି ଆଦେଂ ଲାଗାତାନ୍‌ ଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ଲାଗାଂ ପୁଟାଆୱି ପାତେକ୍‌ ବାଟାତ ମାଚାନ୍‌ ।

୧:୩୧ ୧:୩୧ ମାତିଉ ୧:୨୧.