ପିଲପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର
ପିଲିପିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ତାକେ ପକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି
ଇ ପତି ବିସ୍ରେନି ପାଦେକ୍‌
ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ୬୧ ବାର୍ହୁ ପାଚେ ପାଉଲ୍‌ ପିଲିପିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ପାର୍ତି କିନାକା ତାକେ ଆକି ଲେକିକିତାନ୍‌ । ଇନେସ୍‌କି ପାଉଲ୍‌ ରମ୍‌ତ ବନ୍ଦି ମାନିହିଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଆକି ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ୧:୧୩ ।
ପିଲିପିୟ ଗାଡ଼୍‌ ବିତ୍ରେ ଆଁ ରଚ୍‌ଚି ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ତାକେ ଇ ଆକି ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ଆପେଂ ପକ୍ୟାତି ପତିତ ପା ଏଚେକ୍‌ ବିସ୍ରେ ପିଲିପିୟ ପତି ବିସ୍ରେ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ । ପିଲିପିୟ ମାକିଦନିୟା ଦେସ୍‌ତ ରାଜାର୍‌ ଗାଡ଼୍‌ ମାଚାତ୍‌ । ଇଦାଂ ମାକିଦନିୟାତ ରଚ୍‌ଚି ପର୍ତୁମ୍‌ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ମାଚାତ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ଆରି ସିଲା ମେହାଜ଼ି ଇ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ଆରମ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ଆରେ ପା ହେବେ ମାନି ସମୁତ ର ନାଣା କାଜିଂ ହେୱାରିଂ ଜଇଲ୍‌ତ ଇଟ୍ୟାଜ଼ି ମାଚାର୍‌ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬ ।
ଆଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ପାଉଲ୍‌ ଇ ଆକି ଲେକିକିନି କାଜିଂ କେତେକ୍‌ ଉଦେସ୍‌ ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ । ହେୱାନ୍‌ ବନ୍ଦି ମାନି ବିସ୍ରେ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିନି ମାନାୟାର୍‌ ଦାନ୍‌ ରୁଣ୍ଡାୟ୍‌ କିଜ଼ି ପକ୍‌ତିଲେ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିନି ଇସାବ୍‌ରେ ଇଡ଼୍‌ଜି ଆକି ଲେକିକିନାନା ୪:୧୦-୧୯ । ହେୱାନ୍‌ ପା ତା ବନ୍ଦି ଅବସ୍ତାତ ହୁଦାଂ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତ ତିମତି ଆରି ଏପାପ୍ରାତିତିଂ ଗାଚ୍‌ନାର୍‌, ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ଇନେସ୍‌କି ହେୱାରିଂ ମାନି କିଜ଼ି ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ କିତାର୍‌ ଆରି ତା ସତ୍‌ତାଂ ସନ୍‌ମାନ୍‌ ହିନାର୍‌ ୨:୧୯-୩୦ ।
ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପିଲିପି ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ପାଉଲ୍‌ତି ଜାଣାୟ୍‌କିନାନ୍‌ ୧:୧-୨
୨. ପାଉଲ୍‌ତି ଅବସ୍ତା ଆରି ତା ଚିନ୍ତା ହୁକେ ୧:୩; ୨:୩୦
୩. ପାର୍ତି କିନାକାରିଂ କ୍ରିସ୍ଟାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କାଜିଂ ପାଉଲ୍‌ତିଂ ଦସ୍‌ଆକାୟ୍‌ ୩:୧; ୪:୯
୪. ପାଉଲ୍‌ ଦାନ୍‌ କାଜିଂ ପିଲିପିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲିତିଂ ଜୱାର୍‌ ଜାଣାୟ୍‌କିନାନ୍‌ ୪:୧୦-୨୩
ବାନ୍ଦାୟ୍‌ ଆରି ପାଉଲ୍‌ତି ପାର୍ତାନା
୧  ୧:୧ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୧୨.ପାଉଲ୍‌ ଆରି ତିମତି, କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ରିୟାର୍‌ ଆଡ଼ିୟାର୍‌, ପିଲିପିତ ମାନି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ମାନି ୱିଜ଼ାର୍‌ ସାଦୁର୍‌ ଲାଗାଂ ଆରେ, ମୁଣିକା ଆରି ହେବା କାର୍‌ୟାର୍‌ ଲାଗାଂ; ୨ ମା ଆବା ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ ଆରି ସୁସ୍ତା ମି କାଜିଂ ଆୟେତ୍‌ ।
୩ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଏଚେକ୍‌ ହଟ୍‌ ଏତୁ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ହେଏଚେକ୍‌ ହଟ୍‌ ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ହିଜ଼ି ମାନାଙ୍ଗ୍‌ । ୪ ଆରେ ସବୁ ନାଞ୍ଜିଙ୍ଗ୍‌ ମି କାଜିଂ ୱାରିକିଜ଼ି ପାର୍ତାନା କିନି ସମୁତ, ୫ ଇନେକିଦେଂକି ମି ପାର୍ତି ଆରମ୍‌ ଦିନ୍‌ତାଂ ନଙ୍ଗ୍‌ ପାତେକ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଉପ୍‌କାର୍‌ କିଦ୍‌ଦେଂ ୱାତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୬ ଲାଗିଂ ଆନ୍‌ ଇ ବିସ୍ରେତିଂ ହାତ୍‌ପା ଜେ, ଇମ୍‌ଣି ମାପ୍ରୁ ମି ତାକେ ଇ ହାର୍‌ଦି କାମାୟ୍‌ ଆରମ୍‌ କିତାନ୍ନା, କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଆରେୱାନି ଦିନ୍ତ ଇଦାଂ ୱିଜ଼୍‌ନି ପାତେକ୍‌ ହେୱାନ୍‌ ହେଦାଂ ପାର୍ତି କିନାନ୍‌ । ୭ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ସବୁୱେଡ଼ାଙ୍ଗ୍‌ ନା ୱାସ୍କିତ ମାନାଦେର୍‌; ଲାଗିଂ ମି ବିସ୍ରେ ବାବି କିନାକା ନା ପାକ୍ୟାତ ହାର୍‌ ଆକାୟ୍‌ । ଆନ୍‌ ମାନ୍‌ଇଚା ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଆରି ନଂ ଇ ବନ୍ଦି ଅବସ୍ତାତ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ନ୍ୟାୟ୍‌ ହାଙ୍ଗ୍‌ତାକା ଆରି ରାକ୍ୟା କାଜିଂ କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ନାଂ ଇମ୍‌ଣି ପାବ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍ନା, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ୱିଜ଼ାଦେର୍‌ ଇବେ ମେହା ଆତାଦେର୍ଣ୍ଣା । ୮ ଇନେକିଦେଂକି କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଜିଉନନି ବାର୍ତି ଦୟାତ ଆନ୍‌ ମି ୱିଜ଼ାର୍‌ତି କାଜିଂ ଇନେସ୍‌ ବାନି ଇଚା, ଇ ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ନା ସାକି ।
୯ ଆନ୍‌ ପାର୍ତାନା କିନାଙ୍ଗା, ଇନେସ୍‌ ହାତ୍‌ପା ଗିଆନ୍‌ ଆରି ନ୍ୟାୟ୍‌ ବିଚାର୍‌ ଲାହାଂ ମିଦାଂ ଜିଉନନାକା, ଆଦିକ୍‌ତାଂ ଆଦିକ୍‌ ବାଡା ଆନାତ୍‌ । ୧୦ ଆରେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ବେସି ବିସ୍ରେ ସବୁ ବାଚିକିଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ତା ଆତିସ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ୱାନି ଦିନ୍ତ ହାର୍ଦାକା ଆରି ନିନ୍ଦାୱାଦାଂ ମାନ୍‌ଗାନାଦେର୍‌ । ୧୧ ଆରି ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ଆରି ୱାରିକିୟ୍‌ କାଜିଂ ମି ଜିବୁନ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହିତ୍‌ତାକା ୱିଜ଼ୁ ଦାର୍ମିତ ବାର୍ତି ଆନାଦେର୍‌ ।
ବାଚାଆନାକା ଅରତ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ
୧୨ ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ! ଆନ୍‌ ମିଂ ୱେଚ୍‌ଚେଦେଂ ମାନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ, ନା କାଜିଂ ଇନା ଇନାକା ଗିଟା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ହେଦାଂ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ବାଡାନାକା ଉପ୍‌କାର୍‌ କିନାତା । ୧୩ ଲାଗିଂ ନା ଗାଚ୍‌ୟାଜ଼ି ଜେ କ୍ରିସ୍ଟ କାଜିଂ, ଇଦାଂ ବାଙ୍ଗ୍‌ଲାତ ସବୁ ମେଲ୍ୟା ଦାଡ଼୍‌ ଆରି ବିନ୍‌ବିନ୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାଗାଂ ହତାତ୍‌; ୧୪ ମାତର୍‌ ଆନ୍‌ ବନ୍ଦି ଆଜ଼ି ମାଚିଲେ ହେନି ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରି ତଣ୍‌ଦେକ୍‌ ମାପ୍ରୁତି କାଜିଂ ଆଦିକ୍‌ ପାର୍ତି ଜଲମ୍‌ ଆତାତ୍‌ନ୍ନା, ଆରେ ଇଦାଂ କାଜିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆୱାଦାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ବଚନ୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିନି କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ତି ସାସ୍‌ ବାଡା ଆତାତ୍‌ନ୍ନା ।
୧୫ ଆତିସ୍‌ପା ହେୱାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ କେତେକ୍‌ଜାଣ୍‌ ଗଣ୍ଡ୍‌ଗଲ୍‌ୱାରି ଆରି ଡାରା ଆଜ଼ି କ୍ରିସ୍ଟଙ୍ଗ୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ନଙ୍ଗ୍‌ ଲାଗାତାର୍‌ନା । ମାତର୍‌ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ମାନ୍‌ଦିୟାନ୍‌ ଲାହାଂ ହେଦାଂ କିନାରା । ୧୬ ଇୱାର୍‌ ନା କାଜିଂ ଜିଉନନି କାଜିଂ ହେଦାଂ କିତାର୍‌ । ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ପୁନାର୍‌ ଜେ, ଇସ୍ୱର୍‌ ନାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ରାକ୍ୟା କାଜିଂ ଦାଇତ୍‌ ହିତ୍‌ତାନ୍ନା ୧୭ ବିନ୍‌ନିକାର୍‌ ପାର୍ତି ବାବ୍ରେ କ୍ରିସ୍ଟତି ବଚନ୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିୱାଦାଂ ଜାର୍‌ ଇଚା ବାବ୍ରେ ଅଜ଼ି ହେଦାଂ କିତାର୍ଣ୍ଣା । ଆନ୍‌ ବନ୍ଦି ଇଞ୍ଜ ମାନିହିଂ ନା ମାନ୍ତ ଆଦିକ୍‌ ଦୁକ୍‌ ହିଦେଂ ହେୱାର୍‌ ହେଦାଂ କିତାର୍ଣ୍ଣା ।
୧୮ ହେଦାଂ ୱାୟେତ୍‌ କି ୱାମେତ୍‌ । ହାର୍ଦି ଉଦେସ୍‌ତ ଆୟେତ୍‌ କି ସତ୍‌ଆୱି ଉଦେସ୍‌ତ ଆୟେତ୍‌, ଇମ୍‌ଣାକା ପା ଉପାୟ୍‌ତ କ୍ରିସ୍ଟତି ବଚନ୍‌ ପର୍‌ଚାର୍‌ ଆତିସ୍‌ ହେବେ ନା ୱାରି । ଆନ୍‌ ୱାରି କିଜ଼ି ମାନ୍‌ଗାନାଂ । ୧୯ ଇନାକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ମି ପାର୍ତାନା ଆରି ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ଜିବୁନ୍‌ନି ଉପ୍‌କାର୍‌ ହୁକେ ଆନ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୦ ଜିବୁନ୍‌ତ କି ହାକିତ, ନା କାମାୟ୍‌ତ କି ଏଲାୱାଦାଂ ସବୁ ୱେଡ଼ାଲିଂ ଆରି ବେସି କିଜ଼ି ଇ କସ୍ଟ ୱେଡ଼ାଲିଂ ବାର୍ସି କିଜ଼ି ବାର୍ତି ବାବ୍ରେ ଇନେସ୍‌ ଆନ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତିଂ ନା ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌ । ୨୧ ହାତ୍‌ପାନେ ନା ଜିବୁନ୍‌ତ କ୍ରିସ୍ଟନେ ୱିଜ଼େନିକାନ୍‌ । ଲାଗିଂ ନା ପାକ୍ୟାତ ହାକି ଆଦିକ୍‌ ଲାବ୍ ଆନାତ୍‌ । ୨୨ ମାତର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ତ ଜଦି ଜିଜ଼ି ମାନ୍‌ଞ୍ଜି ଆନ୍‌ ଆଦିକ୍‌ ପାଡ଼୍‌ ଲାବ୍‌ନିକା କାମାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌, ତେବେ ଜିବନ୍‌ କି ହାକି ଇନେରିଂ ମାନ୍‌ କିନାଙ୍ଗ୍‌, ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ସମାନ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁଙ୍ଗା । ୨୩ ଆନ୍‌ ରିକଣ୍ଡାଂ ରିଣ୍ଡି ବିସ୍ରେ ହର୍‌ବର୍‌ ଆନାଙ୍ଗା । ଇ ଜିବୁନ୍‌ ପିସ୍ତି କ୍ରିସ୍ଟ ଲାହାଂ ମାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଇଚା । ଆତିସ୍‌ପା ଇଦାଂ ହାର୍ଦାକା । ୨୪ ମାତର୍‌ ମି କାଜିଂ ନା ଜିଜ଼ି ମାନାକା ବେସି ଲଡ଼ା । ୨୫ ଆରେ ଆନ୍‌ ଆଟ୍‌ୱା ଲାକେ ଇଦାଂ ପୁନାଙ୍ଗ୍‌ ଜେ, ଆନ୍‌ ଜିଜ଼ି ମାନାଙ୍ଗ୍‌ । ମି ପାର୍ତିତ ମିଦାଂ ବାଡାନାକା ଆରି ୱାରି କାଜିଂ ମି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ମାନାଂ, ୨୬ ତା ଆତିସ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ତ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଲାହାଂ ମିହାଆଜ଼ି ନା କାଜିଂ ଆଦିକ୍‌ ଗରବ୍‌ ବାବି କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ ।
୨୭ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ନି କାଜିଂ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ରାଜି ଆନାଙ୍ଗ୍‌ କି ଆଉଙ୍ଗ୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ ମୁଡ଼୍‌ ବିସ୍ରେ ଆନାତା, ମି ୱାସ୍କି ଆଚାର୍‌ ବେବାର୍‌ ଇନେସ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ହନାତ୍‌ ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ୱେନାଙ୍ଗ୍‌, ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ର ଉଦେସ୍‌ ଅଜ଼ି ଡାଟ୍‌ ଲାକେ ନିଲ୍‌ଚି ଆରି ର କାତା ଅଜ଼ି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ପାର୍ତି କାଜିଂ ରବେ ଜୁଜ୍‌ କିନାପା । ୨୮ ଆରେ, ସାତ୍ରୁରିଂ ପାଣ୍ଡ୍ରା ଆମାଟ୍‌, ସାସ୍‌ତ ଡାଟ୍‌ ମାନାଟ୍‌ । ତା ଆତିସ୍‌, ହେୱାର୍‌ ପୁଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡ୍‌ନାର୍‌ ଜେ, ହେୱାର୍‌ତି ଆରାନାକା ସତ୍‌ ଆରି ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଣାନାଦେର୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ଇସ୍ୱର୍‌ ନେ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଜିଣାଆନି ମୁକ୍ତି କିଦ୍‌ନାନ୍‌ । ୨୯ କେବଲ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ତାକେ ପାର୍ତି କିନି କାଜିଂ ଆକାୟ୍‌, ତା କାଜିଂ ଦୁକ୍‌ବଗ୍‌ କିନି କାଜିଂ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ କ୍ରିସ୍ଟତି ହେବା କିନି କାଜିଂ ପାବ୍‌ ହିୟାଆତାତ୍‌ନା । ୩୦  ୧:୩୦ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୧୯-୪୦.ନଙ୍ଗ୍‌ ଇ ଜୁଜ୍‌ତ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନା ବାଗ୍‌ ଇଟ୍ୟାଦେଂ ଆଡ୍‌ନାଦେର୍‌ । ଆଗେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଜୁଜ୍‌ କିନାକା ହୁଡ଼୍‌ଜି ମାଚାଦେର୍‌, ନଙ୍ଗ୍‌ ପା ଆନ୍‌ ହେ ଜୁଜ୍‌ତ ଲାଗାତାନ୍ନା ଇଞ୍ଜି ଏପେଙ୍ଗ୍ ୱେନ୍‌ଞ୍ଜି ମାନାଦେର୍‌ ।

୧:୧ ୧:୧ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୧୨.

୧:୩୦ ୧:୩୦ ପକ୍ୟାତାକା ୧୬:୧୯-୪୦.