ରମିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର
ରମିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ତାକେ କୁକ୍ୟାତି ପାଉଲ୍‍ତି ଆକି
ରମିୟ ମଣ୍ଡ୍‌ଲି ବିସ୍ରେ ପାଦେକ୍‌
ରମିୟ ପତି ଆସ୍ତି ମାନ୍‌ଗାନାତ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍ତି ପାଉଲ୍‌ତି ହୁଦାଂ ୫୪ ତାଂ ୫୮ ବିତ୍ରେ ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ଜଲମ୍‌ ପାଚେ ଲେକା ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ । ପାଉଲ୍‌ ରମ୍‌ତ ହାନି ଆଗେତାଂ ରି ଜିହୁଦି ଆରି ପାର୍ତିହିଲ୍‌ୱି ଜିହୁଦି କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ବଲ୍‌ ହିଦେଂ ଇ ଆକି ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୱିଜ଼ୁ ଜାତି ଇନେସ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତିଂ ପାର୍ତି ଆରି ମାନି କିତାର୍‌ ୧୬:୨୬ ଇଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାନ୍‌ କରନ୍ତି ଗାଡ଼୍‌ଦ ମାନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ରମିୟ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ରିଂ ବଲ୍‌ ହିନି କାଜିଂ ଇ ଆକି ଲେକିକିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ ।
ଜାଣ୍‌କେ ବାହାତ ଜାଣ୍‌କେ ୱେଡ଼ାଲିଂ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନାର୍ତି କାଜିଂ ରମିୟ ପତି ରଞ୍ଜାଙ୍ଗ୍‌ ବେସିଗାଜା ପତି, ଇନେକିଦେଂକି ଆସେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁଦାଂ ମୁକ୍ତି ପାୟାଦେଂ ଆଡ୍‌ନାସ୍‌ ପାଉଲ୍‌ ବୁଲ୍‌କିୱାଦାଂ ଆରି ନିର୍ମଲ୍‌ ବାବ୍ରେ ବୁଜାୟ୍‌ ହିନାନା । ପାଉଲ୍‌ ପ୍ଡାନି ନିୟମ୍‌ତିଂ ପା ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଲାହାଂ ମିହାୟ୍‌ କିନାନ୍‌ । ପତିନି ୧:୧୬ ପାଦ୍ ଅଜ଼ି ବେସି ପଣ୍ଡିତ୍‌କୁର୍‌ ଜିକାଟାଣା କିଜ଼ି ଇନାର୍‌ ଜେ, ଇଦାଂ ବେସିଗାଜା କିଜ଼ି । ଇନାକା ଇବେ ଇନ୍ୟାନାତ୍‌, “ଆନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ଲାଜା ଆଉଙ୍ଗ୍‌ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ପାର୍ତି କିତାର୍‌ ଜାଣ୍‌କେତି କାଜିଂ ଇଦାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ସାକ୍ତିକାଟାକା । ପ୍ରତୁମ୍‌ ଜିହୁଦି ପାଚେ ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ କାଜିଂ ପା ।” ପ୍ରତୁମ୍‌ ବାଗ୍‌ତ ୧:୧୨ ଡେଙ୍ଗା ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବଚନ୍‌ ଆରି ରିବାଗ୍‌ ୧୩–୧୫ କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‍ନି ବେସି ବେବାର୍‌କିନି ବଲ୍‌ ଆନାତ୍‌ ।
ପତି ବିସ୍ରେନି ରାହାଣ୍‌
୧. ପାଉଲ୍‌ଦିକ୍‌ୟା ଆତିସ୍‌ ଜାର୍‌ତିଂ ଜାଣା କିଜ଼ି, ଇନେରିଂ ଆକି ଲେକିକିନାନା ହେଦାଂ ଇଞ୍ଜି ଆକି ଆରମ୍‌ କିନାନ୍‌ । ୧:୧-୧୫
୨. ନାର୍‌ ଜାତିନି ରାଜି ଆରି ଜିସୁକ୍ରିସ୍ଟତି ହୁକେ ମୁକ୍ତି ଆନାତ୍‌ । ୧:୧୬–୧୧:୩୬
୩. କ୍ରିସ୍ଟିୟାନ୍‌ ଜିବୁନ୍‌ ଜିପ୍‌କା କାଜିଂ ଆଦେକ୍‌ ବେବାର୍‌ ବଲ୍‌ । ୧୨:୧-୧୫; ୧୩
୪. ହେୱାନ୍‌ ରମିୟ ଲଗୁରିଂ ବେସି ବାନ୍ଦାୟ୍‌ ଜାଣାୟ୍‌ ଲେକା ୱିହ୍‌ନାନ୍‌ । ୧୬
ପାଉଲ୍‌ତି ବନ୍ଦାଣି
୧ ପାଉଲ୍‌, କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତି ଆଡ଼ିଏନ୍‌ ଆରି କୁକ୍ୟାତି ରୱାନ୍‌ ପକ୍ୟାତାକାନ୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜାର୍‌ ମାଜ଼ି ମା ମାପ୍ରୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ବିସ୍ରେ ଜାର୍‌ ଇମ୍‌ଣି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ତ ଜାର୍‌ ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ହୁକେ ଆଗେ ରାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌, ହେ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ କାଜିଂ ବିନେ ଆଜ଼ି ମାନି ପାଉଲ୍‌ତି ଆକି ।
୨ ପୁଇପୁୟା ଦରମ୍‌ ସାସ୍ତର୍‌ ଲେକାଜ଼ି ମାନି ଇସାବ୍ରେ ଇ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ବିସ୍ରେ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ବେସି ପାନି କାଡ଼୍‌ତାଂ ହେୱାନ୍ତି ବେଣ୍‌ବାକ୍‌ଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍ତି ହୁକେ ପାର୍ମାଣ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାନ୍‌ । ୩ ହେ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ଗାଗାଡ଼୍‌ ବିସ୍ରେ ମାନାୟ୍‌ ଲାକେ ହେୱାନ୍‌ ଦାଉଦ୍‌ତି ଲାତ୍ରା, ୪ ମାତର୍‌ ଦାରୁମ୍‌ନି ପୁଇପୁୟା ଜିବୁନ୍‌ ବିସ୍ରେ ହାତାକାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ଆରେ ନିଂନାକା ହୁକେ ଇସ୍ୱର୍ତି ମାଜ଼ି ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ ଇଞ୍ଜି ସାକ୍ତି ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟାତାନ୍‌; ୫ କ୍ରିସ୍ଟତି ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ପକ୍ୟାତି ଚେଲା ଲାକେ ବାଚି କିଜ଼ି ସବୁ ଜାତିନି ମାନାୟାର୍‌ ଲାଗାଂ ପର୍‌ଚାର୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ପାବ୍‌ ହିତାର୍ଣ୍ଣା-ଇନେସ୍‌ ହେୱାର୍‌ କ୍ରିସ୍ଟ ଜିସୁତାକେ ପାର୍ତି କିଜ଼ି ତା ବଲ୍‌ ମାନିକିୱାକାର୍‌ ଆନାର୍‌ । ୬ ରମ୍‌ନି ଆଦିବାସି ! ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପା ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟ ପାଚେ ହାଞ୍ଜେଙ୍ଗ୍‌ କାଜିଂ କୁକ୍ୟା ଆତାର୍ଣ୍ଣା । ୭ ଇଚିସ୍‌ ରମ୍‌ନି ଇନେରିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ୱାରିକିନାନ୍‌ ଆରି ହେୱାନ୍ତି ଜାର୍‌ ଲକୁ ହେବା କିନି କାଜିଂ କୁକ୍ୟା ଆତାନ୍ନା, ହେ ୱିଜ଼ାରିଂ ଚିଟି ଲେକି କିନାଙ୍ଗା । ମାପ୍ରୁ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତାଂ ଦୟା ଆରି ସୁସ୍ତା ସାଦୁର୍‌ କାଜିଂ ଆଏତ୍‌ ।
ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ ପାର୍ତାନା
୮ ପର୍ତୁମ୍‌ତ, ମି ପାର୍ତିନି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ଜେ ସବୁ ଜଗତ୍‌ତ ୱେନ୍ୟାଆନାତା, ଇଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମି ୱିଜ଼ାର୍‌ କାଜିଂ ଜିସୁ କ୍ରିସ୍ଟତି ହୁଦାଂ ନା ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ କିନାଙ୍ଗା । ୯ ୱିଜ଼ୁ ୱାସ୍କିତ ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ହେବା କିନାଙ୍ଗା ଆରି ଇମ୍‌ଣି ଇସ୍ୱର୍‌ ମାଜ଼ିତି ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ୱେନିକିନାକା ମାନାତ୍‌, ହେ ଇସ୍ୱର୍‌ ନା ସାକି, ପାର୍ତାନା ଆନ୍‌ ଇନାକା ଇନାଙ୍ଗା ହେଦାଂ ହାତ୍‌ପା, ୧୦ ପାର୍ତାନା କିନି ୱେଡ଼ାଲିଂ ଆନ୍‌ ନିତ୍ରେ ମିଂ ଏତ୍‌ କିଦ୍‌ନାଙ୍ଗ୍‌ ଆରି ମି ଲାଗାଂ ୱାନି କାଜିଂ ନାଂ ପାବ୍‌ ଗାଟାଦେଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଗୱାରି କିଜ଼ି ୱାନାଙ୍ଗା । ୧୧ ଲାଗିଂ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ଇନେସ୍‌ ତିର୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାଦେର୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ଆନ୍‌ ମିଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇମ୍‌ଣି ଆତ୍ମିକ୍‌ ଦାନ୍‌ ହିଦ୍‌ନି କାଜିଂ ମି ଲାହାଂ ଚଞ୍ଜ୍‌ୟା ଆଦେଂ ବେସି ଇଚା କିନାଙ୍ଗା, ୧୨ ଆୱିତିସ୍‌ ଇନେସ୍‌ ମିଦାଂ ଆରି ନାଦାଂ, ରିୟାର୍‌ ପାକ୍ୟାତ ପାର୍ତି ହୁକେ ଆନ୍‌ ମି ବିତ୍ରେତାଂ ମି ଲାହାଂ ୱାରି ପାୟାନାଙ୍ଗ୍‌ ।
୧୩  ୧:୧୩ ପକ୍ୟାତାକା ୧୯:୨୧.ଏ ଟଣ୍ଡାର୍‌ ଆରେ ତଣ୍‌ଦେକ୍‌, ବାକି ପାର୍ତିକିୱି ଜିହୁଦିର୍‌ ବିତ୍ରେ ଇନେସ୍‌, ମି ବିତ୍ରେ ପା ହେବାନି ଆନ୍‌ ଇନେସ୍‌ ଅଲପ୍‍ ପାଡ଼୍‌ ପାୟାନାଙ୍ଗ୍‌, ହେଦାଂ କାଜିଂ ମି ଲାଗାଂ ହାନି କାଜିଂ ଆନ୍‌ ଜେ ଚାନେକ୍‌ ଚାନେକ୍‌ ମାନ୍‌ କିଜ଼ି ମାଚାଂ ମାତର୍‌ ଇ ପାତେକ୍‌ ବାଦା ପାୟା ଆଜ଼ି ୱାନାଙ୍ଗା ହେ ବିସ୍ରେ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁଞ୍ଜି ମାନାଟ୍‌, ଇଦାଂ ନା ଇଚା ଆକାୟ୍‌ । ୧୪ ଗ୍ରିକ୍‌ କି ବୁଦି ହିଲ୍‌ୱାକାର୍‌, ପଡ଼ିକିତାକାର୍‌ କି ପଡ଼ିକିୱାତାକାର୍‌ ୱିଜ଼ାର୍‌ ଲାଗାଂ ଆନ୍‌ ରିଣ୍‌ । ୧୫ ଲାଗିଂ ରମ୍‌ନିକାର୍‌ ଜେ ଏପେଙ୍ଗ୍‌, ମି ଲାଗାଂ ପା ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ସୁଣାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଆନ୍‌ମାନ୍‌ କିତାଂନା ।
ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ନି ସାକ୍ତି
୧୬ ଇନେକିଦେଂକି ଆନ୍‌ ନେକ୍ରିକାବୁର୍‌ ବିସ୍ରେ ଲାଜୁ ଆଉଙ୍ଗ୍‌, ଲାଗିଂ ହେଦାଂ ୱିଜ଼ାର୍‌ ପାର୍ତି କିନାକାର୍‌ ପାକ୍ୟାତ ମୁକ୍‌ଡ଼ା ଆନି କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ସାକ୍ତି ଆନାତ୍‌, ପର୍ତୁମ୍‌ ଜିହୁଦି ପା ଗ୍ରିକ୍‌ ପାକ୍ୟାତ । ୧୭ ହେବେ ତ ଇସ୍ୱର୍‌ହିତି ଦାର୍ମି ହନାତା, ହେଦାଂ ପାର୍ତି ଆରି ପାର୍ତି ଲାକେ, ଇନେସ୍‌ ଲେକାମାନାତ୍‌, “ଦାର୍ମି ପାର୍ତି ହୁକେ ଜିନାନ୍‌ ।”
ପାପ୍‌ କାଜିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ରିସା
୧୮ ଇନେକିଦେଂକି ଇମ୍‌ଣି ମାନାୟାର୍‌ ଅଦାର୍ମିତ ହାତ୍‌ପାତିଂ ମୁନା କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ତି ୱିଜ଼ୁ ପୁଇପୁୟା ଆୱାଦାଂ ଆରି ଅଦାର୍ମି ବିରୁତ୍‌ତ ସାର୍ଗେତାଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ରିସା ହନାତା, ୧୯ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ବିସ୍ରେ ଇନାକା ମାନାତ୍‌, ହେଦାଂ ହେୱାର୍‌ ୱାସ୍କିତ ହନାତା; ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାରିଂ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ହିନାନ୍‌ । ୨୦ ଇସ୍ୱର୍‌ ଜଗତ୍‌ତ ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ କିନି ସମୁତାଂ, ହେୱାନ୍ତି ଡ଼ୁକ୍‌ତି ଗୁଣ୍‌ ଇଚିସ୍‌ ତା କାବା କିନି ଅବ୍ୟାସ୍‌ ୱିଜ଼୍‌ୱି ସାକ୍ତି ସମାନ୍‌ ବାବ୍ରେ ହସି ୱାନାତ୍‌ ହେଦାଂ ଉପ୍‌ଜାଣ୍‌ ବିସ୍ରେକାଂ ହେଦାଂ ପୁନ୍ୟାନାତ୍‌ । ଲାଗିଂ ହେୱାର୍‌ ପୁନ୍‌ୱାତାର୍ଣ୍ଣା ଇଞ୍ଜି ଆବ୍‌ଡ଼ୁ ଚଚ୍‌ଚେଙ୍ଗ୍‌ ଆଡୁର୍‌ । ୨୧  ୧:୨୧ ଏପିସିୟ ୪:୧୭,୧୮.ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ପୁନ୍‌ଞ୍ଜି ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଇଞ୍ଜି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ କିୱାତାର୍‌ କି ଦନ୍ୟବାଦ୍‌ କିୱାତାର୍‌, ମାତର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ବାନିୟା ଗାଣ୍‌ଜୁତ ମେହାତାର୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ତି ବୁଜାୱି ମାନ୍‌ ମାଜ୍‌ଗା ଆତାତ୍‌; ୨୨ ହେୱାର୍‌ ନିଜ୍‌ତିଂ ଗିଆନି ଇଞ୍ଜି ମାନେ କିତାର୍‌, ମାତର୍‌ ହାତ୍‌ପାନେ ହେୱାର୍‌ ମୁରୁକ୍‌ । ୨୩ ଜିରାୱି ଇସ୍ୱର୍ତି ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌ ପୁଜା କିୱାଦାଂ ହେୱାର୍‌ ହାତି ମାନାୟ୍‌ତିଂ, ଜାତ୍‌, ପଟିଂ, କି ରାଚ୍‌କୁକାଂ ପୁତ୍‌ଡ଼ାଂ ରଚ୍‌ଚି ହେୱାକାଂ ପୁଜା କିନାରା । ୨୪ ଲାଗିଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାର୍‌ତି ମାନ୍‌ନି ଆରି ହେୱାର୍‌ ଜାର୍‌ ଜାର୍ତି ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‌ ଇସାପ୍ରେ ବିଟାଡ଼୍‌ କାମାୟ୍‌ତ ମୁଞ୍ଚାର୍ଣ୍ଣା-ହେୱାର୍‌ ଗାଗାଡ଼୍‌ ହାରି ହୁଦାଂ ଲାଜ୍‍ନିକା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ଇଟ୍‌ନାର୍‌ । ୨୫ ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ସତ୍‌ ପିସ୍‌ସି ମିଚ୍‌ ମାନିକିତାର୍‌ ଆରି ମାପ୍ରୁଙ୍ଗ୍‌ ପିସ୍‌ସି ଉବ୍‌ଜାଣ୍‌ ଆତି ଜିନିସ୍‌ନି ପୁଜା ଆରି ଆସିର୍ବାଦ୍‌ ହେବା କିତାର୍‌; ହେୱାନ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଦନ୍ୟ । ଆମେନ୍‌ । ୨୬ ଇ କାରଣ୍‌ତାଂ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାରିଂ ଲାଜୁ ପାପ୍‌ ୱିଜ଼ୁ ହେଲାୟ୍‌ କିତାନ୍‌, ଇନେକିଦେଂକି ହେୱାର୍‌ତି କଗ୍‌ଲେକ୍‌ ହାର୍‌ ବେବାର୍‌ ପିସ୍ତି ବାନ୍ୟା ବେବାର୍‌ କିତିକ୍‌, ୨୭ ଆଣ୍ଡ୍ରାହିମ୍‌ଣାଂ ପା ମାନ୍ତିଙ୍ଗ୍‌ କଗ୍‌ଲେ ଲାହାଂ ସାରି ଆୱାଦାଂ ପାତି ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ତ ହଣାରା । ଆଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ୍‌ ହାରି ଗିଣ୍‌ ବେବାର୍‌ କିନାରା ଆରି ଇନାକାକି ବାନ୍ୟା କାମାୟ୍‌ କାଜିଂ ଡାଣ୍ଡ୍‌ ପାୟାନାରା । ୨୮ ଇ ମାନାୟାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ବିସ୍ରେ ହାର୍‌ ଚିନ୍ତା କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଇଚା କିୱିତିଲେ, ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାରିଂ ପିସ୍ତାନ୍ନା ଆରି ହେୱାର୍‌ ବିଟାଡ଼୍‌ମାନ୍‌ ଆଜ଼ି ମାନାୟ୍‌ମାନ୍‌ ବେବାର୍‌ କିଉରା । ୨୯ ହେୱାର୍‌ ସବୁ ବାନି ଅଦାର୍ମି, ଚୁଲ୍‌ଚୁଲିୟା, ବାନ୍ୟା, ଲବ୍‌, ଆରି ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‌ତ ବାର୍ତି । ହେୱାର୍‌ ଡାରା, ନାର୍‌ମାରୁ, କୁର୍ଲିଆ, ବାଣାୟ୍‌କିନାକାନ୍‌ ଆରି ଜାତ୍‌କୁ, ହେୱାର୍‌ ଲକାର୍ତି ଗାଣ୍‌ଜୁ କିନାର୍‌; ୩୦ ହେୱାର୍‌ ଚୁଗ୍‌ଲିୟା, ନିନ୍ଦାନିକାନ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଗିଣ୍‌, ନାର୍‌ମାରୁ, କୁର୍ଲିୟା, ଆକ୍ରିୟା, ବାନ୍ୟାକାମାୟ୍‌ କିନାକାନ୍‌, ୩୧ ଆବା ଆୟା ବଲ୍‌ ମାନିକିୱାକା, ବୁଦିହିଲାକା, ନିୟମ୍‌ ଡ୍ରିକ୍‌ନାକାନ୍‌, ସମାନ୍‌ ଦୟା ଆରି ବୁଦିହିଲାକାନ୍‌ ମାନାର୍‌ । ୩୨ ଇମ୍‌ଣାକାର୍‌ ଇ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିତାର୍‌, ହେୱାର୍‌ ଜେ ହାକିନି ଜଗାୟ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ତି ଇ ବିଦି ହେୱାର୍‌ ପୁଚିସ୍‌ପା କେବଲ୍‌ ଇନେନ୍‌ ଇ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିତାର୍‌ ହେଦାଂ ଆକାୟ୍‌, ମାତର୍‌ ଇ ଲାକେ ବେବାର୍‌ କିଜ଼ି ମାନି ମାନାୟାର୍‌ତି ପାକ୍ୟା ୱାରିତାଂ ବାଚି କିତାର୍‌ ।

୧:୧୩ ୧:୧୩ ପକ୍ୟାତାକା ୧୯:୨୧.

୧:୨୧ ୧:୨୧ ଏପିସିୟ ୪:୧୭,୧୮.