کتاب اول تواريخ ايام
۱
از آدم تا ابراهيم
۱ آدم، شِيث اَنوش، ۲ قِينان مهلَلئِيل يارَد، ۳ خَنُوخ مَتُوشالَح لَمَک، ۴ نُوح سام حام يافَث. ۵ پسران يافَث: جُومَر و ماجُوج و ماداي و ياوان و ماشَک و تيراس. ۶ وپسران جُومَر: اَشکَناز و ريفات و تُجَرمَه. ۷ و پسران ياوان: اَلِيشَه و تَرشِيش و کتيم و دُودانِيم. ۸ و پسران حام: کوش و مِصرايم و فُوت و کَنعان. ۹ و پسران کوش: سَبا و حَويلَه و سبتا و رَعما و سَبتَکا. و پسران رَعما: شَبا و دَدان. ۱۰ و کوش، نِمرود را آورد، و او به جبار شدن در جهان شروع نمود. ۱۱ و مِصرايم، لُوديم و عَنَاميم و لَهابيم و نَفتُوحيم را آورد، ۱۲ و فَتروسيم و کَسلُوحيم را که فَلَستيم و کَفتوريم از ايشان پديد آمدند. ۱۳ و کَنعان نُخست زاده خود، صيدون و حِتّ را آورد، ۱۴ و يبُوسي و اَمُوري و جَرجاشي، ۱۵ و حِوّي و عِرقي و سِيني، ۱۶ و اروادي و صَماري و حَماتي را. ۱۷ پسران سام: عيلام و آشُّور و اَرفَکشاد و لُود واَرام و عُوص و حُول و جاتَر و ماشَک. ۱۸ و اَرفَکشاد، شالَح را آورد و شالَح، عابَر را آورد. ۱۹ و براي عابَر، دو پسر متولد شدند که يکي را فالَج نام بود زيرا در ايام وي زمين منقسم شد و اسم برادرش يقطان بود. ۲۰ و يقطان، اَلمُوداد و شالَف و حَضَرموت و يارَح را آورد؛ ۲۱ و هَدُورام و اُوزال و دِقلَه، ۲۲ و اِيبال و اَبيمايل و شَبا، ۲۳ و اُوفير و حَويلَه و يوباب را که جميع اينها پسران يقطان بودند. ۲۴ سام، اَرفَکشاد سالَح، ۲۵ عابَر فالَج رَعُو، ۲۶ سَروج ناحُور تارَح، ۲۷ اَبرام که همان ابراهيم باشد. ۲۸ پسران ابراهيم: اسحاق واسماعيل. ۲۹ اين است پيداش ايشان: نخستزاده اسماعيل: نَبايوت و قيدار و اَدَبئيل و مِبسام، ۳۰ و مِشماع و دُومَه و مَسّا و حَدَد و تيما، ۳۱ و يطُور و نافيش و قِدمَه که اينان پسران اسماعيل بودند. ۳۲ و پسران قَطُورَه که مُتعه ابراهيم بود، پس او زِمران و يقشان و مَدان و مِديان و يشباق و شُوحا را زاييد و پسران يقشان: شَبا و دَدان بودند. ۳۳ و پسران مِديان عِيفَه و عِيفَرو خَنُوح و اَبيداع و اَلدَعَه بودند. پس جميع اينها پسران قَطُورَه بودند. ۳۴ و ابراهيم اسحاق را آورد؛ و پسران اسحاق عِيسُو واسرائيل بودند. ۳۵ و پسران عِيسُو:اَليفاز و رَعُوئيل و يعُوش و يعلام وقُورَح. ۳۶ پسران اَليفاز: تيمان و اُومار و صَفي و جَعتام و قَناز و تِمناع و عَماليق. ۳۷ پسران رَعُوئيل: نَحَت و زارَح و شَمَّه و مِزَّه . ۳۸ و پسران سَعِير: لُوطان و شُوبال و صِبعون و عَنَه و ديشُون و اِيصر ودِيشان. ۳۹ و پسران لُوطان: حوري و هُومام و خواهر لُوطان تِمناع. ۴۰ پسران شُوبال: عَليان ومَنَاحَت وعِيبال وشَفي واُونام و پسران صِبعُون: اَيه و عَنَه. ۴۱ و پسران عَنَه: ديشون وپسران ديشون: حَمران و اِشبان و يتران و کَران. ۴۲ پسران ايصر: بِلهان و زَعوان و يعقان وپسران ديشان: عُوص و اَران. ۴۳ و پادشاهاني که در زمين اَدُوم سلطنت نمودند، پيش از آنکه پادشاهي بر بني اسرائيل سلطنت کند، اينانند: بالَع بن بَعُور و اسم شهر او دِنهابِه بود. ۴۴ و بالَع مُرد و يوباب بن زارَح از بُصرَه به جايش پادشاه شد. ۴۵ و يوباب مرد و حوشام از زمين تيماني به جايش سلطنت نمود. ۴۶ و حُوشام مُرد وهَدَد بن بَدَد که مِديان را در زمين موآب شکست داد در جايش پادشاه شد و اسم شهرش عَوِيت بود . ۴۷ و هَدَد مُرد و سَملَه از مَسريقَه به جايش پادشاه شد. ۴۸ و سَملَه مُرد و شاؤل از رَحُوبوت نهر به جايش پادشاه شد. ۴۹ و شاؤل مُرد و بَعل حانان بن عَکبور به جايش پادشاه شد. ۵۰ و بَعل حانان مُرد وهَدَد به جايش پادشاه شد؛ و اسم شهرش فاعي و اسم زنش مَهِيطَبئيل دختر مَطرِد دختر مَي ذَهَب بود. ۵۱ وهَدَد مُرد و اَميرانِ اَدوُم امير تِمناع وامير اَليه و امير يتِيت بودند. ۵۲ و اَمير اَهولِيبَامَه و امير اِيلَه و امير فِينُون؛ ۵۳ وامير قَناز و اميرِتيمان وامير مِبصار؛ ۵۴ وامير مَجدِيئيل وامير عيرام؛ اينان اميران اَدُوم بودند.