2
Kristonwa wuglepokyegitjeru
Nwugenene tyepirankaka nyonyegitgi gma mukochirewatinitipa. Ga wa satu mukochirewatini waneywu wuglepokyegitjeru Girchiyegiya. Walenwa Geso Kristo poyagkakachri. Walenwa wmukochire gipekole. Gi wa wixanupjeni seyni koxa psolchijne gajenenni.
Wa tye chinanu wumatlu wa wumatanru Wale, wkamrutyokanretinri. Wa wane chinachri, “Gita gimatlu,” ga wa gi kamrutlu yokanrekaka, walenwa kaylokleru. Gi wa wale rawa galikakpotunanu tokanchi. Ga wa girukokta gimretatokanutinri, wale galikakni, gishiniklewatachri potu rixkaklu Goyakalu. Tye wkamrutini wumatlu Goyakalu gawinri. Wa wane chinachri Wale rawinri, wa Wale gixa yanretyawaka pixka rumkata gixa yanreretanu.
Yokanru gerotu
Nushinikanune, gi wa gerotu yokanru nyonyegitgi, seyni muchikawluru yokanru yinuwakikowakayakawa waneyatkagi. Wa muchikawluru yokanrunwa wa gixa yijnakotanru tokanchi. Numepe yonyegletatnakgi yokanru gerotu. Walenwa galikaka potu Waleya ga wa gixaya. Gi rixanu ruknogatka mapshagalu ga wa galikaka pokamlalu pokamlatyeglewatatka.
Wa wane chinachri pokamlawaka gwachrini ga wa rayegixlu gimole, mapshagawaka rawgognenatawa. 10 Ga wa gishinikmoletachri pokamlawaka rawa. Maleshaylu mukochirewkaklewlu. 11 Ga wa gayegixmoletachri mapshagawaka gwachrini ga wa mapshagawaka yanachrini. Ga wa gi rumatlu ginaka yanu, gi rixanu mapshagalu maygaletu pixkalutu gixkaklu.
12 Wiwine, nyonyegitgi
gi rixanu gkaspukmukochiretka
Geso giwaka chinanu.
13 Girchine, nyonyegitgi
gi rixanu gimatlu wa yinuwakikoluyakawa
gwagognenatachri.
Maklujine, gixa nyonyegita
gi rixanu gixa gakagloklu mugletu.
14 Nyonyegitgi gixa, mturune, gi rixanu gixa gimatatkalu Girchi. Girchine, nyonyegitgi gi rixanu gimatlu wa yinuwakikoluyakawa gwagognenatachri.
Maklujine, nyonyegitgi gixa, gi rixanu gichkolungi gixa, ga wa Goyakalu tokanu gwagi, ga wa gixa gakagloklu mugletu.
Gi gishinikanru tye psolchijneko
15 Gi gishinikanru tye psolchijneko, gi wa tyechijne gajerkakako. Wa satu gishinikinri tyechijne, gi wa Girchi gishiniklewle gwagajitlu. 16 Gi rixanu ptowruko tye psolchijneko gwachri, wa galuukaluru potu manchi chinanu, ga wa getsotanutkalurkaka, ga wa galixkowlu ponikolewlu chinanu, gi wa Girchi giyakatyachrini, seyni tyechijne giyakatyachrini. 17 Ga wa tye psolchijneko gisuptaganu, ga wa psolchijneko sotanuwnale, seyni wa Goyakalu gishinikyawaka kamrutachri gwagognenatanu.
Gi gepikatkana Kristo kamnixachine
18 Mturune, raliprepapkotkani. Wa gixa yijnakpiranyegityawaklu Kristo kamnixachri gininripa, ga wa xani gi gepikatkana Kristo kamnixachine. Tye chinanu wumatatka wa raliprepapkotkani. 19 Wixa yegi rushpakamtyana. Seyni gi wa wixaymalunenanni, gi rixanu wixaymalune rixkamkana, wixyegikmaka rutukanmakna. Seyni rushpakamtna pgujetanuwaka rixinripa wa pejnuruneko gi wa wixaymalunni.
20 Seyni gixa waneygi giyokyegitikolu Kpashiriya. Ga wa psoluko gimata. Gi wa gma mumatkalchinanru galikakpotunanu tokanchi nyonyegitgi, 21 seyni gimatkalchinanru nyonyegitgi. Ga wa gixa gimata gi satuna gayroklewlu giyakatyalu galikakpotunanu tokanchi. 22 Walenwa kayrokleru, wa Geso wa Kristo rixinri nutatachri. Walenwa Kristo kamnixachri ga wa Girchi nutatachri ga wa Gituru nutatachri. 23 Girukokta nutatlu Gituru, gi koxa Girchi waneylu. Wa Gituru gipgujtatachri waneykoxlu Girchi.
24 Wa yinuwakikoluyakawa gyijnakotanru tokanchi gwangi gixa. Wa gixa rawini yinuwakikoluyakawa gyijnakotanru, gixa koxa Gituru gwa ga wa Girchi gwa. 25 Ga wa tyenwa rupiratanru wa wixa rupiratinri, giweklu gike rixiniko mnikawnakatupa.
Kristo gwanu gixa
26 Tyekaka nyonyegitgi gyokwitjenmakapiranaya. 27 Ga wa Geso Giwekikaluru Kpashiri giyokyegityagi gixa yegi rawa. Gi wa gmagatya satumka ginkakpokowakyegityapgi. Seyni giyokyegitikoluko wane rixa ginkakpokowakyegityapgi pejnurukopirana, ga wa Walenwa galikaka. Gi wa gayrokluni. Wa Wale ginkakpokowakako pixkagi, wane gixa gwaletanru Wale.
28 Ga wa xani, wiwine, Geso gwanu gixa, wa rupgujewninipa kgaponshinikanrerunepwu. Ga wa gi wpatewatanu Geso getanu wa runinipa.
29 Wa gimatinri poyagkakachri rixinri Geso, gimatkoxlu wa girukokta poyagkaklewlu kamrutachri Wale wugenetika.