1 Tixinri Kpashiri Pawlo Kirukate Timotiyo Chinanu
1
Galuklewlu
Tyenwa Pawlo kirukate. Walenwa Kristo Geso yokanatanru, wa Wognetkakjeru Goyakalu china towutyawaka, ga wa Kristo Geso china towutyawaka. Kristo chinanu waneywu wkagwakle.
Timotiyo chinanupni, noturpotunanni galixluya.
Gimutkalurupyi ga wa getwamonutkalurupyi, ga wa giglewanshinikankaakalurupyi Goyakalu Girchiya ga wa Wutsrukate Kristo Gesoya. Rujretna pnumnu gixachri ginkaklewluya
Wane nixa gagjiretyawakyi Gigwiso putukinripa wa Masetoni nyinpatka gita, ptowutyapna pimrine gi wa pnuko china ginkaklewletinripna. Ga wa ma koschekyanupluna ginkaklushkaka ga wa mnikawnakatu gitsrukaachinni giwaakakapirana. Tye chinankaka waneplu gepomsalkaka. Gi rupxaklu Goyakalu kamrure galikakpotutanu tokanchiya. Ga ga tye chinanupni Goyakalu yokanrekaka: wa powrawlu gaschiya wushiniikakanripa ga wa muklukanuwnanshinikanutkanepwu, ga wa kalixaklerune mixashatkanepwu. Pimrine pupjetachinni pnu yiyluna tyekaka. Gike gapri migje yanumsayegitachinni. Tokanchi Yokanatkaluru yimaklewatachine raluka gixletnawana. Gi wannako gimata jemlu wa chinanruna. Gi wa muchkowtokanyegitanrukna rumata jemna wanna.
Klu gaprini Tokanchi Yokanatkaluru
Wumatlu wa Tokanchi Yokanatkaluru kiglerni, wa satu koschekiniplu Tokanchi Yokanatkaluru chinyawakpotuko. Tye wumatini, wa poyagkakachri chinanu gi wa rutaaka wa Tokanchi Yokanatkaluru, seyni mpoyagkaakane chinanu, ga wa kaalirerune chinanu, ga wa mupashiregolune ga wa kmukochirerune chinanu, ga wa muglene ga wa gimuterune chinanu, ga wa kgiylagiruklerune ga wa kgiylaginroklerune chinanu, ga wa yineru kgiylaklerune chinanu. 10 Ga wa kapoklewaklerune chinanni, ga wa rixje jejine gapokletachine chinanu, ga wa yineru kgishanpiklerune chinanu, ga wa kayloklerune chinanu, ga wa Goyakalu kawchinanu chinachine yokwireyna, ga wa satu wanepnute rixinri kigleru ginkaklewlu kamnixinri wane gixachine chinanu. 11 Wane chinyawaka Kiglerpotunanu Tokanchi gimalwutkaluru Goyakalu goyaknupirana. Tye tokanchi numaponshinikanutika gita. Kmukochirerune pnuterutu.
12 Npoyagnutlu nmuchkotanshinikanutjeru Wutsrukate Kristo Geso. Gi rixanu poyagkakachri rutakyagokyano. Rutakno kamrure yegi. 13 Muchinanu mupashiregolutno nixanatini, ga wa kojwakaklerunanno, ga wa kgektutetaklerunanno. Seyni netwamonutka gi rixanu mumatkatunanno wane nixa nma malixlenuya. 14 Ga wa Wutsrukate gimutlewle tseruwnapotuta galixlewluyma, ga wa gishiniklewluyma Kristo Gesoya.
15 Tyenwa potukalu tokanchi ga wa rumuknu psoluyako yoptotikolupa, wa tyechijne runapa Kristo Geso rognetkakyapna kmukochirerune. Wannaya pnuterutno gita. 16 Seyni tye chinanuko netwamonutka, wa pnuterutu nixanatini, gitaya Geso Kristo gekakgityaplu mmagatikatu mapognanre, yimanru nixinripa Wale galixachinepa, ruwekinripna gike rixiniko mnikawnakatupa. 17 Wa pogirchigognenanu gike rixiniko mnikawnakatu, mupnakatu, metkotu, satupjerutu Goyakalu kagwakpirgognenatkalurupni ga wa gimalwugognenatkalurupni psolgognepotunanukopa. Wane gixkalurupa.
Kigle yagotle
18 Tye yokanru nutakyi, noturu Timotiyo, wa tokanchi geneklewatachri muchinanu wane chinpiranyegityawakyi, tye chinanu kigle yagotle pixa yagotletanu. 19 Kalixaklergognenanupyi. Muklukanuwnanshinikanutkatgognenanupyi. Pimrine gituka muklukanuwnane gixleta, ga wa rujrukpotutna ralixleyna. 20 Wannanwa Gimenyo ga wa Galegantro. Satanasyo yegi nsamyokna rumatkakikolupna wa mupashiregolune ma mixinitipna.