2 Tixinri Kpashiri Pawlo Kirukate Korintyone Chinanu
1
Galuklewlu
Pawlo kirukate. Walenwa Geso Kristo yokanatanru Goyakalu gishinikyawaka. Ga wa Timotiyo, gimole, kirukate koxa. Goyakalu gapatanune chinanni, wa Korinto gajene, ga wa pejnuruneko kpashirine, psolusretako Gakayi gajene chinanu koxa.
Gimutkalunepgi Wuru Goyakaluya ga wa Wutsrukate Geso Kristoya. Wale giglewanshinikankakangi.
Kgimnanuklewaklerni Goyakalu
Gimalwutkalurupa Goyakalu, Wutsrukate Geso Kristo Giru. Kgetwamonrewaklerni Girchi, ga wa pejnuruko kgimnanuklewaklerni Goyakalu. Wale gimnanukwu pejnuruyako wsalewninri, wumkata wixa koxa gimnanukletyapna pejnurkakako salewakchi getachine. Wa wumnanukikolu wa Goyakalu gimnanukyawu wale koxa wumnanukinna wanna. Wane rixa gixolewnaletinri Kristo salewnale wa Waleyma wsalewninri, waneko pixka rixa gixolewnaleta wumnanukikolu Kristo chinanu. Wixa salewnini, gixa gimnanukikolu chinanni ga wa gognetkakikolu chinanni. Ga wa wumnanuukoklunupa walenwa gixa gimnanukikolu chinanni. Wa gixa gimnanukikolu chinanu gimkata gixa gakotanshinikanretlu waleko salewakchi koxa wsalewniya wixa. Poyegi kagwaklewle wixyegityagi gi rixanu wumata wa wane gixa salewnakakletikolu, waneko pixka gixa gimnanuukakletikolkoxapa gixa.
Kyowikolkaka Pawlo getanru Gasyaya
Gi rixanu, wumolene, gi waluklu gma mumatyaplu wa wsalewninripirankaka, wa Gasya wsalewninri. Wa wumkatinri pnute, kyapreru weta. Wane wixa mkagwakgiwekletkanetkawu. Seyni wixa gitakanshinikanutnawa wupninripa, wma maponshinikanutinitipnawa, seyni Goyakalu waponshinikanutinripa, gi rixanu Walenwa gipnachine yotunkakachri. 10 Walenwa gipsolutunanukta gipukchi rushatkapyawu. Ga wa rushatkapanwu. Walenwa wkagwakanru wa wanepnutechi rushatkapanwu. 11 Gixa koxa gipxakanwu gagjigognereya, wixa chinanu gixolune poyagnutyaplu wa wenekikolutka gixolune chinanu.
Myokwiretni Pawlo
12 Gi rixanu tyenwa walixkowle: wa wupgujtanshinikanyegitnawa wa kpashirinwu ga wa myokwirenwu Goyakalu chinanu. Tyechijne wane wixjetya, ga wa wanepnute wane wixa gixyegiya. Gi wane wixa gi rixanu tyegogne gajeruya kgimatkalerunwu, seyni Goyakalu gimutlewle chinanu wane wixa. 13 Gi wa papirana wyonyegitgi, seyni wa tyepjeni gixa getyongatanru ga wa gimata jemanru potu. Ga wa nkagwaklu yoptukyawakpotunanuko gimata jempotutyapa. 14 Wane gixa psoji gimatyawu wa gixa galixkowyegitanunwu. Waneko pixka gixkoxni walixkowyegitanunepgi Wutsrukate Gesogognepa.
Pawlo gishinika Korintyo yaleta
15 Tye gaponshinikanru chinanu, naluka muchinanu yayegletgi wa gepi kata gkomjikikolupa. 16 Ga wa gixa yegi nyinipa, Masetoni nyinripa, ga wa Masetoniya numepe ginretinitnaka gixa yegi. Ga wa gixa gipxaletanno Gote nyinripa. 17 Giyagni wane nixanshinikanutini, ¿wane nchinashata? ¿Waka wane nixanshinikanutini, tyegogne gajeru pixka nixanshinikanutlu, wa nkoschekashatanmaklu gigi, gigi; gike, gike?
18 Poyagkakachrini Goyakalu. Giyagni wtokanu wa wchinyagi gi wa gigi ga wa gike. 19 Gi rixanu Goyakalu Wgene Kristo Geso, wa gixa yegi wunkakletinri gita ga wa Surwano ga wa Timotiyo, gi wa Walenwa gigi ga wa gike gixachrini. Seyni gigi gixachrinwa Wale. 20 Gi rixanu pejnurkakako Goyakalu gipiratanru gigi rixka Gesoya. Giyagni Wale chinanu, Wane gixkalurupa wchinru Goyakalu, wixa chinanu gimalwutkalurupni. 21 Wa gixayma wpoyegitjeru Kristo chinanu ga wa wtsomitjeru Walenwa Goyakalu. 22 Wale koxa gimaxikoletwu. Giwekikaluru genekikolupa psojite renekagnaputwu wajiya.
Klu chinanu gi wane yawa Pawlo
23 Gita koschekgiwakatlu Goyakalu rupgujtatyapno, wa nkaspukyapgi gi wa Korinto nyawa. 24 Gi wa wutsrukatetpiranyegitanmakgi gixa galixlewleya, seyni gikamrurewkakachinwu gimuwleya. Gi rixanu galixle ntunwatya gixa.