Gipgujetkaluru Geso Kristopirana
1
Tyenwa Gipgujetkaluru Geso Kristopirana wa Goyakalu genekanru, wayegrene rekakgitinripa pshinitsonu gimkata ginretachrikakapa, rumatkakpirantaplu. Yokanatlu gitowreruya. Wayegreru Gwa yegi yokanatlu. Wale Gwa gipgujtatlu Goyakalu tokanu ga wa Geso Kristopirana gipgujtatikolu, ga wa retanru pejnunanuka. Giglenshinikanyegitkalunni wa tyepirankaka getyongatachine, wa tye tokanchi Goyakalu genekanru getyongatachine ga wa yijnakotachine. Giglenshinikanyegitkalunni wa gewi yonatikaluru gimretachine, gi rixanu gi gowukatkalu gigogne.
Payokgipre gapatjetachinkaka galuuka
Tyenwa Gwa kirukate.
Wa payokgipre gapatjetyachinkaka Gasya gwachine chinanu.
Gimutkalunepgi, ga wa giglewanshinikankaakalunepgi Waleya, wa wanerutu, ga wa muchikawluru, ga wa ginachripa, ga wa payokgipre giwekikaluruneya, tuplapijere ginaple gwachine. Ga wa Geso Kristoya gipgujtalewatachri poyagkakachri, muchinanu potu wugenetika wa gipnachinyegiya, tyechijne pogirene Gitsrukatpotu, wushinikjeru, wkaspukmukochiretjeru Waleko gigragaya. Goyakalu, Ruru, pogirewatyawaka gajene rixkakwu, ga wa sasertotene rixkakwu Wale chinanu. Walenupni goyaknuchi ga wa muchkonchi gwagognenatachri gike rixiniko mnikawnakatupa. Wane gixkalurupa.
Getanru. Kyachgapererumko rumunanu.
Pejnuruneygalepotunanuko getanru,
ga wa yoglotjene koxa getanru.
Ga wa payinerumnunanuka psolchijneko gajene
wamonuwatanna Wale chinanu.
Gigi. Wane gixkalurupa.
“Gitni wa muchinanu gwachri yongano ga wa ralipre yongano.”
Wane china wa Gitsrukaachi Goyakalu, wa wanerutu, ga wa muchikawluru, ga wa ginachripa, pejnuruko Girukotachri.
Klu chinanu yonatkalurni twu kiruka
Gitni, Gwano, gimolno, ga wa gimumatjerno wa salewakchiya ga wa pogirewatyawa kaya, ga wa kashnantakgognewluya Geso chinanu. Patmoknipreka chinikowaka nwanatini Goyakalu tokanu chinanu ga wa Geso gipgujtatikolu chinanu. 10 Gitsrukaachigogne Giwekikaluru nwini. Notjimnesreta tsruplaji nyijnakota kowi pixka. Wane china, 11 “Wa petanrukaka kiruka pyonatanru. Ga wa pyokanatanro payokgipre gapatjetyachinyegkaka: Gigwiso, ga wa Smirna, ga wa Perkamo, ga wa Tiyatira, ga wa Sarti, ga wa Wilatelgi, ga wa Lawtise.”
Yineru Wgene kaygawlu retika
12 Ga wa nuprotaka netyaplu tye tokanchi nuynumsatjeru. 13 Ga wa nuprotakinitka netlu payokgipre kori katalo gapi. Ga wa katalgapkaka ganikajite netyalu Yineru Wgene pixkalutu, gopwalu gitakachri, gishrikakjeputachri korimtaya. 14 Ga wa gijiwu ga wa gijiwutsa gowegapixi klatalu pixka rixa, giwru klatalu pixka. Ga wa giygale xirnachrimero pixka rixa. 15 Ga wa gijixi sintawo xirnachripro gatajitikaluru pixkalutu rixjixita. Ga wa giplaji gixpotkaka gongima pixka rixaplajgimata. 16 Payokgipre katagirkaka gwapotuklesretatemyotlu. Ginama rushpakya yoglolewapi gepnokaka gwasputachri gepragaspuru. Ga wa gigoji tkachi pixka rixa, muchkonu yochigatyachri.
17 Ga wa gita getinitkalu gijixipta nyawnamtya gipnachri pixka. Giyagni Wale gitakamyogogotno potuklemyoteya. Wane chinno, 18 “Gi pikanu. Gitni wa muchichachrino ga wa ralipreno. Ga wa giwekachrino. Gipnachrinanno ga wa xani nuwekgognenata gike rixiniko mnikawnakatu. Ga wa waneyno gipukchi yoskekapre ga wa gipnachine gwiyawaka yoskekapre. 19 Giyagni pyonatanru petanrukaka, ga wa wanerutkaka, ga wa wanepnute gwachrikakapa. 20 Wa giyogimanatkaluru tokanchi payokgipre katagiripirana, wa petinro npotuklesretatemyoya, ga wa payokgipre katalgapi kori, wa payokgipre katagirkaka, wannanwa Goyakalutowrene wa payokgipre gapatjetyachinkaka chinanu. Ga wa payokgipre katalgapi wannanwa payokgipre gapatjetyachinkaka.