Kpashiri Pawlo Kirukate Tito Chinanu
1
Galuklewlu
Pawlo Goyakalu wayegreru kirukatni. Geso Kristo yokanatanruno Goyakalu tsomitanune galixlewle chinanu. Yokanatno rumatyapluna galikakpotunanu tokanchi gipashiregnuchipiranaya, kagwakikolupa giweklu gike rixiniko mnikawnakatupa. Walenwa Goyakalu mayrokletu gipiratanru. Rupiratanru mawakanuwa muchinangognepotunanuko. Ga wa gipapkoya rupgujetlu tokanu nunkaklewleya. Wale chinanu gaponshinikanutkalurno, wa Wognetkakjeru Goyakalu gixa yokanretyawakno.
Giyagni twu kiruka Tito chinanupa, noturpotunanni galixluya, wa galixlu pejnurunenupa.
Gimutkalurupyi ga wa giglewanshinikankaakalurupyi Goyakalu Girchi chinanu ga wa Kristo Geso Wognetkakjeru chinanu.
Gi gixachinepni tsrune ga wa girukotlewatachine
Wale chinanukni Kreta nutakamtyi wa puglepokotyaplu wa magatachri. Ga wa satkaka pokchi tsrune putakyapa nchina towutletyawakyi. Girukokta muklukanuwnakatu, satopje suxo gnuru, ga wa wugenene galixachine, pachwatjerewlu ga wa gaalirewlu mukluukanune. Ga ga wale putakanu. Gi rixanu girukotlewatachri gimkata muklukanuwnakatu gixleta, wa Goyakalunu girukotachri rixinri. Gi wa waleko gishinikanru kamrujetachripni. Gi wa pomtuwakalupni. Gi wa kgimeklerupni. Myagotkakakletupni. Gi wa kgimkapnugaklerupni. Seyni ksuslagaklerupni. Kiglerkaka galukachripni. Kshinikanurupni. Poyagkakachripni. Goyakalu kagwakpiratachripni. Girukotnachripni Wa potukalu tokanchi wa ginkaklewlu chinyawakpotuko kashgognenatachripni. Rumkata giykolewletinripa kigleru yimaklewluya. Ga wa rumkata giklukanuwnakakletyapna kyoptopiraklerune.
10 Gi rixanu wanena gixo kaalirewaklerune maleshawaka kyanumsaklerune ga wa kyokshalewaklerune. Ga wa wane rixna galikaka wa sajruka gistaakotachine. 11 Wanna gimkata kochrookota. Gi rixanu wanna gimtukanshinikanutna papjikaka gajene pejnuruneko. Runkakletluna mumkata ginkakletkotu gektutu rawapinripna. 12 Satu tokanchi geneklewatachri Kreta gajeru wane china, “Kayroklerunni Kreta gajene, gektunni kmatsurunni, tsru nikalune, mmerene.” 13 Galikakni tye gipgujtalu. Wale chinanu gichko tokanu puklukanuwnakakanna, gichko galixle rixinripna. 14 Gi rushinikanutletanruna Goteyone ginkakleshkaka, ga wa yine yokanrekaka wa galikakpotunanu tokanchi gitspalatyachine. 15 Powralune getanu pejnuruko powralni. Seyni wa kapcholune ga wa malixkane getanu maleshlu powralu. Seyni ginshinikanna ga wa rumata getlewlena puchotkalurutkani. 16 Wa Goyakalu gimatachine chinashatnawana. Seyni kamrureyna nutatluna. Gagnanutkalunni ga wa kaalirerune. Ga wa pejnuruko kigleru kamrurchiya muglepiranyegirune.