2
Ináté nuínáidacawa càmíinápinátécué nupáchiaca pía caquialéta àniwa ipíchanácué máiní achúmaca piwàwa báawanama. Nùacaalítéwa pìatalécué ipíchawáiseté piwènúadaca píiwitáisewa pibáyawaná íichawatá, yá iwàwacutácaté nùuwichàidacuéca pía cachàiníiri iyútá. Máinícaalícué achúmaca numànica piwàwa, néese càmitacué yéewa wasíimáidáyacacawa. Ináté càmitacué nupáchia pía, néeseté nubànùacuéca pirí cuyàluta, pichùnìacaténácué wawàsi ipíchawáise nùanàaca pìatalécué, càmicáináté nuwàwa nùacawa néré achúmacaténá nuwàwa pìwalicué, yácáiná nuwàwacué casíimáica pimànica nuwàwa. Manuícaté nuínáidacawa nuwàwawa nacái pìwalicué casíimáinápináté piicáca nùacawa pìatalé casíimáiri iyú. Bàaluité nutànàacuéca pirí yáara quéechéeri cuyàlutaca nùalàacaténácué pía cachàiníiri iyú, néeseté máiní achúmaca nuínáidáanícawa nuwàwawa. Catúulécanáca numànicaté nuwàwawa manuísíwata àta nuícháanícataléta. Quéwa càmitaté nutànàacué pirí cuyàluta achúmáanápinácué piwàwa, néese nutànàacatécué pirí yáara cuyàluta píalíacaténácuéwa máiní cáinináca nuicácuéca pía manuísíwata.
Perdón para el que había ofendido a Pablo
Yái imàníiricaté ibáyawanáwa pìatalécué, achúmacaté imànicuéca piwàwa canánama. Càita nacái achúmacaté imànica nuwàwa. Quéwa siùcade càmita nuwàwa nucháawàaca iináwaná ìwali mamáalàacata cachàiníiri iyú, néese nuwàwaca numàacaca nuwàwawa ibáyawaná íicha, yùuwichàacáinátéwa manuísíwata. Batéwa macáitacué pidéca piúcaca píichawani, íná idéca yùuwichàacawa ibáyawaná ichùulìacawa. Càmitacué iwàwacutá piùwichàidaca mamáalàacatani. Iná siùcade iwàwacutácué pimàacaca piwàwawa ibáyawaná íicha. Pichàiniadacué iwàwa nacái ipíchaná máiní achúmaca iwàwa àta yúucacatalétawa píichacué càiripináta. Iná nusutácué píicha manuísíwata píasáidáanápinácué cáinináca piicácani, peedácué pèewiréwa àniwani. Nutànàacatécué pirí ìwali yái wawàsica núalimáidacaténácué nuicáwa pía núalíacaténátéwa asáisí pimànicaalícué càide iyúwa nuéwáidáanácué pía. 10 Iná siùcade pimàacacaalícué piwàwawa áiba wenàiwica ibáyawaná íicha, yásí nacái numàacaca nuwàwawa íicha. Yá nudéca numàacaca nuwàwawa Cristo iicápiná péenásàiricué ibáyawaná íicha, yái báawéerica imàníiricaté nulí, nuwàwacáinácué casíimáica piwàwa macáita. 11 Wamàacacué wawàwawa ibáyawaná íicha ipíchanácué Satanás imawènìadaca wía. Wáalíacáináwa báisíiri iyú Satanás yáalimáidaca wenàiwica namàníinápiná nabáyawanáwa.
Intranquilidad de Pablo en Troas
12 Nùanàacaté Troas ìyacàlená néré nucàlidacaténá nalí Cristo itàacái, yá Dios imàacacaté numànica cachàiníiri iyú nuíbaidacaténá Wáiwacali irípiná, nucàlidáanápiná iináwaná madécaná wenàiwica irí. 13 Quéwa achúmacaté nuwàwa nuínáidacawa càmicáiná nùanàa nùacawéerináwa Tito yái nuiquéerica iyúwa nuénásàiriwa, yeebáidacáiná Jesucristo itàacái. Néese càmicáináté nùanàa Tito néré, ínáté nucàlidaca nuináwanáwa Troas ìyacàlená mìnanái irí nùacaténáwa náicha, yá nùacatéwa Macedonia yàasu cáli nérépiná.
Victoriosos en Cristo
14 Quéwa nùaca Dios irí cayábéeri imawènìadacáiná wáicha wàuwidenái càiripináta, níara càmíiyéica iwàwa wacàlidaca Cristo Jesús iináwaná, yái wàyéerica abédanamata yáapicha. Nùaca Dios irí cayábéeri nacái imàacacáiná wacàlidaca itàacái madécaná wenàiwica irí. Yá Wáiwacali iináwaná icàlàlìacawa macái cáli íinata càide iyúwa pumèníiri isàni icàlàlìanáwa. 15 Yá cayábaca Dios iicáca wacàlidáaná Cristo iináwaná. Càica wíade iyúwa pumèníiri incienso isàni Cristo yèerica Dios irí iyúwa ofrenda, Cristo ìyacáiná wawàwalìcu. Yá Cristo iináwaná icàlàlìacawa macái wenàiwica íiwitáaná irí. Icàlàlìacawa wenàiwicanái irí Cristo iwasèeyéipináca Dios yàasu yùuwichàacáisi íicha neebáidacáiná Cristo itàacái. Càita nacái Cristo iináwaná icàlàlìacawa wenàiwicanái irí yúuquéeyéipinácawa Dios íicha càmicáiná neebáida Cristo itàacái. 16 Yái Wáiwacali itàacáica càicanide abénaméeyéi iríni iyúwa chéecáisimi isàni inuérica wenàiwica, cawinácaalí yúuquéeyéipinácawa Dios íicha nàuwichàapinácáináwa càiripináta. Néese yái Wáiwacali itàacáica càicanide áibanái iríni iyúwa pumèníiri isàni yèerica wenàiwica icáuca càmíiri imáalàawa, cawinácaalí wenàiwica Cristo iwasèeyéipináca Dios yàasu yùuwichàacáisi íicha nàyapinácáiná Dios yáapicha càiripináta. Quéwa, canácata wenàiwica yáaliméeri icàlidaca Wáiwacali itàacái ichàini iyúwa meedá. 17 Wacàlida wèepunícawa Dios itàacái quéwa càmita cài wamàni weedácaténá walíwa plata càide iyúwa madécaná áibanái imàníiná. Néese wacàlidaca Dios itàacái machìwéeri iyú Dios iicápiná càide iyúwa wenàiwica Dios ibànuèyéica báisícáináta wawàwa wamànica càide iyúwa Dios ichùulìaná wamànica, wàyacáiná nacái abédanamata Cristo yáapicha.