2 TESALONICENSES
1
Saludo
Núa Pablo, Silvano yáapicha, áibaalí íipidenéeri Silas, Timoteo yáapicha nacái, nutànàacué pirí cuyàluta, píacué wéenánái yeebáidéeyéica Jesucristo itàacái Tesalónica ìyacàlená irìcu, píacué ìyéeyéica abédanamata Wáaniri Dios yáapicha, Wáiwacali Jesucristo yáapicha nacái. Wawàwalicué pía. Wasutáca Wáaniri Dios íicha pirípinácué, Wáiwacali Jesucristo nacái namàníinápinácué pirí cayábéeri mawèníiri iyú, namàacáanápinácué nacái pìyaca matuíbanáiri iyú.
Dios juzgará a los pecadores cuando Cristo vuelva
Píacué wéenánáica, casíimáica wàaca Dios irí cayábéeri càiripináta pìwalicué. Yá cayábaca cài wamànica peebáidacáinácué pìacawa Jesucristo itàacái manuísíwata cachàiníwanái, yá nacái wáalíacawa cáinináanácué yáwanái piicáyacacawa mamáalàacata. Iná wacàlidacuéca piináwaná ìwali casíimáiri iyú áibanái irí Dios yàasu wenàiwicaca yeebáidéeyéica Jesucristo itàacái macái yàcalé wapáchiacatabàa. Wacàlidaca nalíni pìidenìanácuéca piùwichàanáwa mamáalàacata matuíbanáiri iyú, peebáidáanácué nacái mamáalàacata Jesucristo itàacái éwitacué áibanái nàuwichàidacáanítacué pía madécaná yàawiría, éwitacué nacái piùwichàacáanítawa madécaná càulenéeri wawàsi iyú. Iná yéewa wáalíacawa amaléeri iyú Dios yàanápiná macái wenàiwica iwèni machacàníiri iyú, namànicaalí cayábéeri, càita nacái namànicaalí nabáyawanáwa. Siùcade piùwichàacuécawa pìyaca ìwalíise yái peebáidáanácuéca iyúwa Dios ichùulìanácué pía, quéwa càmitacué piméyáawa peebáidaca. Iná Dios icàlidapinácué piináwaná ìwali pimàníinácuéca cayábéeri, yá imàacapinácué piwàlùacawa Dios ìyacàle irìculé Dios icùacataléca yàasu wenàiwicanáiwa càiripináta chènuniré.
Dios yàapiná macái wenàiwica iwèni machacàníiri iyú, yùuwichàidapiná nacái níara wenàiwica nabáyawaná ìwalíisewa, níái yùuwichàidéeyéicuéca pía siùcade. Dios yàapiná macái wenàiwica iwèni machacàníiri iyú, imàacapinácué nacái piyamáidacawa piùwichàacái íichawa càide iyúwa imàacáanápiná wayamáidaca nacáiwa. Càipiná Dios imànica walí macáita néenialípiná Wáiwacali Jesús yàanàacaalípiná chènuníise mèlumèluíri iyú, quichái ipèrùa yèewíise yàasu cachàiníiyéi ángel yáapichawa. Yá Wáiwacali Jesús yàanàapiná yùuwichàidacaténá wenàiwica nabáyawaná ìwalíisewa, níái càmíiyéica iwàwa yáalíaca Dios ìwali, macáita nacái càmíiyéica yeebáida yái tàacáisi íiméerica Wáiwacali Jesucristo iwasàaca wenàiwicanái Dios yàasu yùuwichàacáisi íicha. Yá Wáiwacali yúucapiná íichawa nía déeculé, nàuwichàacaténáwa nabáyawaná ìwalíisewa càiripináta, èeri càmíiri imáalàawa, yá càmita quirínama naicáca Wáiwacali, yái mèlumèluírica iicácanáwa, icuèrica macáita cáimiétacanéeri iyú, máinícáiná cachàinica íiwitáise manuíri. 10 Càipiná Wáiwacali imànica nalíwa néenialípiná yàanàacaalípiná àniwa. Yàapinácawa néese àniwa yéewacaténá macáita yàasunái, wía yeebáidéeyéica itàacái, wàaca irí cayábéeri manuísíwata cáimiétaquéeri iyú casíimáiwaca. Núalía nacáiwa piicáanápinácué Wáiwacali yàanàaca, pìapinácué nacái irí cayábéeri, peebáidacáinácué iyúwaté wacàlidáaná pirí Wáiwacali iináwaná.
11 Wáalíacawa pìanápinácué Wáiwacali irí cayábéeri néenialípiná, íná wasutáca Wacuèriná Dios íicha pirípinácué mamáalàacata. Wasutáca Dios íicha iyúudàanápinácué pía pìyacaténácué càide iyúwa wenàiwica Dios imáidéeyéica nàyacaténá machacàníiri iyú càide iyúwa Dios iwàwáaná. Càita nacái wasutáca Dios íicha pirípinácué ichàiniadáanápinácué pía íiwitáise cachàiníiri iyúwa, pimànicaténácué macái cayábéeri wawàsi piwàwéericuéca pimànica, yá nacái píibaidacalécuéca pimàníirica peebáidacáinácué Jesucristo itàacái. 12 Càita wasutáca Dios íicha pirípinácué yéewanápiná áibanái nacái nàapináca Wáiwacali Jesús irí cayábéeri naicácaalípiná ichàiniadacuéca pía pimànicaténá cayábéeri, yéewanápiná nacái píacué ìyéeyéica abédanamata Wáiwacali Jesús yáapicha píasáidacuéca áibanái irí cayábéeri íiwitáisecani, yái Wáiwacalica. Píalimápinácué pimànica cài yácáiná Wacuèriná Dios, Wáiwacali Jesucristo nacái nayúudàacuéca pía mawèníiri iyú.