2 TIMOTEO
1
Saludo
Núa Pablo nubànùa pirí cuyàluta. Núacata abéeri apóstol Jesucristo ibànuèrica càide iyúwa Dios iwàwáaná. Jesucristo ibànùaca núa Dios íimacáináté imàacáanápiná wenàiwica nadènìaca nacáucawa càmíiri imáalàawa cawinácaalí ìyéeyéica abédanamata Cristo Jesús yáapicha. Nubànùa pirí cuyàluta, Timoteo cáininéerica nuicáca càiride iyúwa nuìriwa. Nusutáca Wáaniri Dios íicha pirípiná, Wáiwacali Jesucristo nacái namàníinápiná pirí cayábéeri mawèníiri iyú, naicáanápiná nacái pipualé, namàacáanápiná nacái pìyaca matuíbanáiri iyú.
Dar testimonio de Cristo
Nusutáca Dios íicha pirípiná èeríapi, táiyápi nacái, yá nùaca Dios irí cayábéeri pìwali, yái Dios nuíbaidéerica irípiná, nuèrica nacái icàaluíniná matuíbanáiri iyú nùyacáiná machacàníiri iyú càide iyúwaté nùawirináimi yàaná Dios icàaluíniná. Macái yàawiría nusutácatáita Dios íicha pirípiná, máiní nuwàwa nùaca nuicáca pía, nuwàwalicáiná achúmacaté piwàwa manuísíwata nuèpùacaalítéwa píicha. Iná nuwàwa nuicáca pía àniwa casíimáicaténá nuwàwa manuísíwata. Yá nùaca Dios irí cayábéeri pìwali núalíacáináwa peebáidaca Jesucristo itàacái báisíiri iyú macái piwàwalìcuísewa. Quéechatécáwa píirumi Loida uípidená, píatúami nacái Eunice uípidená, neebáidacaté Jesucristo itàacái, yá núalíacawa báisíiri iyú peebáidáaná nacái.
Iná cài nùalàaca pía: Càide iyúwa wapucúadacaalí quichái capèrùacaténáni, càita nacái iwàwacutá picáucàidaca chàinisi Dios imàaquéericaté pirí numàacacaalíté nucáapiwa pìwali; yá pimàni píibaidacaléwa cachàiníiri iyú, yái íibaidacalésica Dios imàaquéericaté pirí, ichùulièrica nacái pimànica. Píalimá pimànica píibaidacaléwa cachàiníiri iyú yái íibaidacalésica Dios imàaquéericaté pirí, Dioscáiná idéca yàaca walí Espíritu Santo. Yái Espíritu Santo càmíirita cáalu imànica wía, néese ichàiniadaca wía wáibaidacaténá Dios irípiná, imàaca nacái cáinináca waicáca Dios, áibanái wenàiwica nacái, iyúudàaca nacái wacùaca wíawawa ipíchaná wamànica wabáyawanáwa, yéewacaténá nacái wamànica macáita cáalíacáiri iyú. Picá bái picàlidaca áibanái irí Wáiwacali iináwaná. Picá nacái bái pía nùwalíise, yái nùuwichàanácawa presoíri iyú Wáiwacali irípiná nucàlidacáiná iináwaná. Néese pìidenìa yùuwichàacáisi núapicha wacàlidacáiná tàacáisi íiméerica Jesucristo iwasàaca wenàiwica Dios yàasu yùuwichàacáisi íicha. Píalimá pìidenìaca piùwichàanápináwa yácáiná Dios yàaca pichàini. Dios idéca iwasàaca wía yàasu yùuwichàacáisi íichawa. Ichùulìaca wàyaca mabáyawanéeri iyú nacái. Càmitaté iwasàa wía, imáida wía nacái ìwalíise yái wamàníirica wachàini iyúwa. Néese iwasàacaté wía yàasu yùuwichàacáisi íichawa, imáida wía nacái íináidacáinátéwa imàníinápináté walí cayábéeri mawèníiri iyú, cáininácáináté nacái iicáca wía ìwalíise yái cayábéerica Cristo Jesús imàníiripinácaté walí. Bàaluitécáiná èeri ipíchawáiseté, néenialíté cáinináca Dios iicáca wía. 10 Siùcade Dios imàacaca wáalíacawa cáinináca iicáca wía, iwàwa nacái imànica walí cayábéeri mawèníiri iyú. Cài yáasáidaca walíni: Ibànùacaté Jesucristo, yái iwasèerica wía Dios yàasu yùuwichàacáisi íicha. Jesucristo idéca imáalàidaca wáicha yái yéetácáisica imàaquéeripiná wéetácawa méetàuculé Dios íicha càiripináta, íná càmita quirínama iwàwacutá cáaluca waicáca wéetáanápináwa. Wéetácaalíwa, yá wéetápinácawa Dios icáapirìcuta, íná càmita cáalu wía. Jesucristo idéca nacái imàacaca wáalíacawa wàyáanápinácué càiripináta wacáuca càmíiri imáalàawa yáapichawa weebáidacaalí Jesucristo itàacái.
11 Dios idéca ichùulìaca nucàlidáanápiná yái tàacáisica. Yá ibànùaca nùa iyúwa apóstol nuéwáidacaténá wenàiwicanái iyú yái tàacáisica. 12 Iná siùcade nùuwichàacawa presoíri iyú. Quéwa càmita bái núa ìwalíise yái nùuwichàanácawa Jesucristo irípiná, núalíacáiná ìwali yái nuebáidéerica, yái Jesucristoca, núalíaca nacáiwa báisíiri iyú cachàiníiricani icùacaténá núa yéewanápiná nuebáidaca itàacái mamáalàacata àta yàanàacataléta àniwa.
13 Pìa picàlidaca machacàníiri iyúni yái tàacáisi càide iyúwaté péemìaná nucàlidaca piríni. Peebáida mamáalàacata Cristo Jesús itàacái, cáininá piicáca Dios, wenàiwicanái nacái càide iyúwa Cristo Jesús ichàiniadáaná pía. 14 Picùa cayába yái tàacáisi cayábéerica Dios imàaquéericaté pirí, ipíchaná áibanái iwènúadacani. Picùa cayábani Espíritu Santo ichàini iyú, yái Espíritu ìyéerica wawàwalìcu, ichàiniadéerica nacái wía.
15 Píalíacawa macáita Asia yàasu cáli néeséeyéi nadéca namàacaca núa abéerita. Càita nacái nawènúacatéwa nuícha níara Figelo, Hermógenes nacái, yáté càmita nayúudàa núa quirínama idécanáamité romanonái yúucaca núa presoíyéi ibànalìculé. 16 Quéwa Onesíforo idéca iyúudàaca núa, íná nusutáca Dios íicha iicáanápiná napualé, níái Onesíforo icapèerìcuíséeyéica, yácáiná Onesíforo idéca iyúudàaca núa madécaná yàawiría, yá ichàiniadacaté nuwàwa. Càmitaté bái ipáchiaca núa éwita presocáaníta núa presoíyéi ibànalìcu. 17 Néese idécanáamité Onesíforo yàanàaca aléi Roma ìyacàlená irìculé, yáté icutáca núa mamáalàacata àta yàanàacataléta núa chái presoíyéi ibànalìcu. 18 Yá nusutáca Dios íicha iicáanápiná Onesíforo ipualé, imàni nacái irí cayábéeri néenialípiná Jesucristo yàanàacaalípiná àniwa. Píalíaca nacáiwa Onesíforo iyúudàacaté wía nacái wàyacaalíté néeni Efeso ìyacàlená irìcu.