4
Píacué náiwacanánái iwàwacutácué picùaca pìasu wenàiwicawa machacàníiri iyú. Picácué piùwichàida nía máiwitáiséeri iyú, néese pimànicué nalí cáalíacáiri iyú. Piwàwalicué pidènìaca Píiwacaliwa chènuníiséeri. Yá áibaalípiná iwàwacutácué picàlidaca piináwanáwa irí càinácaalícué cayábéeri, báawéeri nacái pimàníirica chái èeri irìcu.
Píacué wéenánáica, picácué piméyáawa pisutáca píawawa Dios íicha. Néese pisutácué píawawa Dios íicha manuísíwata. Yá pìacué Dios irí cayábéeri. Pisutácué nacái Wáiwacali íicha walípiná imàacáanápiná wacàlidaca yái cayábéeri tàacáisica áibanái irí mamáalàacata, wacàlidacaténá nacái nalí yái tàacáisi càmíiricaté wenàiwica yáalía ìwali, yái tàacáisi íiméerica Cristo iwasàaca càmíiyéi judío Dios yàasu yùuwichàacáisi íicha. Iná pisutácué Dios íicha nulípiná ipíchaná cáaluca núa, nùyacáiná siùca chái presoíyéi ibànalìcu nucàlidacáiná yái tàacáisica wenàiwicanái irí. Pisutácué nulí Dios amalácaténá numànica nalí yái tàacáisica yéewanápiná náalíaca néemìacani, càinácaalí íimáaná.
Piicácué píichawa cayába, pimànicué cáalíacáiri iyú, iwàwacutácaalícué pimànica wawàsi nèewi níara áibanái càmíiyéica yeebáida Jesucristo itàacái. Càicaalínácaalícué píalimá picàlidaca nalí Wáiwacali iináwaná ìwali, yá picàlidacué nalíni. Iwàwacutácué pitàaníca éeréeri iyú càiripináta, cáiwitáiséeri iyú nacái. Iwàwacutácué píalíaca picàlidaca machacàníiri iyú nalíni, macáita cawinácaalí wenàiwica isutéeyéica yéemìawa pía.
Saludos finales
Wéenásàiri cáininéerica waicáca íipidenéerica Tíquico icàlidapinácué piríwa macáita nuináwaná. Tíquico yàacawéeridaca wía cayába, íibaidaca nacái Wáiwacali irípiná núapicha. Iná nubànùacué pìataléni icàlidacaténácué pirí waináwaná ichàiniadacaténácué píiwitáise Wáiwacali ìwali. Onésimo yái wéenásàiri cáininéerica waicáca, pìyacàle néeséericué nacái, yàapinácawa Tíquico yáapicha. Yásí nacàlidacué piríwa macáita ìwali càinácaalí ìyáaná chái.
10 Aristarco yái ìyéerica presoíri iyú núapicha presoíyéi ibànalìcu, iwàwalicuéca pía. Càita nacái Marcos, yái Bernabé yéenásàirináca, iwàwalicuéca pía nacái. Nudéca nucàlidacuéca pirí Marcos ìwali, ipáchiacaalícué pía, yá pitàidacué cayábéeri iyúni. 11 Aiba wenàiwica íipidenéeri Jesús, áibaalí íipidenéeri Justo, iwàwalicuéca pía nacái. Níacata abéta judío yeebáidéeyéica Jesucristo itàacái íibaidéeyéica núapicha, wacàlidacaténá càinácaalí iyú Dios icùaca yàasu wenàiwicawa. Càita nachàiniadaca nuwàwa. 12 Epafras abéericué pìyacàle néeséeri íibaidéerica Cristo irípiná iwàwalicuéca nacái pía. Yá mamáalàacata isutácuéca Dios íicha pirípinácué manuísíwata cachàinicaténácué píiwitáise Jesucristo ìwali, pimàacáanápinácué píawawa nacái Dios irí pimànicaténácué càide iyúwa Dios iwàwáaná. 13 Núalíacawa Epafras isutácué Dios íicha pirípinácué manuísíwata, càita nacái Epafras isutáca Dios íicha nalípiná níara Laodicea ìyacàlená mìnanáica, Hierápolis ìyacàlená mìnanáica nacái. 14 Lucas nacái yái cadepìacáirica cáininéerica waicáca, iwàwalicuéca pía nacái. Càita nacái Demas iwàwalicuéca pía.
15 Nuwàwali níara wéenánáica yeebáidéeyéica Jesucristo itàacái Laodicea ìyacàlená mìnanái. Nuwàwali nacái Ninfa, nía nacái ìwacáidáyaquéeyéicawa ucapèerìculé namànicaténá culto. 16 Pidécanáamicué piléeca yái cuyàluta piríwáaca, yá pibànùacuéni naléecaténáni, níara yeebáidéeyéica Jesucristo itàacái, Laodicea ìyacàlená mìnanáica. Píacué nacái, piléecué nacái yáara cuyàlutaca nubànuèrica nalí Laodicea néré. 17 Píimacué cài Arquipo irí: “Píibaida cayába pimànicaténá píibaidacaléwa càide iyúwa Wáiwacali ichùulìaná pimànica irípináni”, cài núumaca Arquipo irí.
18 Núa Pablo nutànàacué pirí yái tàacáisi achúméeríinaca nucáapi iyúwa nuwàwalicáinácué pía. Pisutácué Dios íicha nulípiná presocáiná núa. Nusutácué nacái Dios íicha pirípinácué imàníinápinácué pirí cayábéeri mawèníiri iyú.