2
La humillación y la grandeza de Cristo
Píacué nuénánáica, núalíacawa Cristo idéca imichàidacuéca píiwitáise, pidécuéca pichàiniadaca piwàwawa nacái cáininácáinácué Cristo iicáca pía. Núalíacawa nacái Espíritu Santo yàacawéeridacuéca pía. Càita nacái núalíacawa piicáanácué áibanái ipualé, cáinináca piicácuéca nía nacái. Iná yéewa píalimácué casíimáica pimànica nuwàwa pimànicaalícué cài: Abédanamacué píiwitáise píapichawáaca, píacué macáita. Cáininácué piicáyacawa. Abédanamacué piwàwa píináidacawa, píibaidacué cachàiníiri iyú Dios irípiná macáita pimanùbaca iyúwa. Picácué pimàni piríwata cayábéeri yéewanápiná meedá caináwanácuéca pía áibanái íicha; càita nacái picácué cáimacái piicáca píawawa. Néese iwàwacutácué piicáca píawawa iyúwa càmíiri cachàini áibanái íicha. Picácué picutá cachàinicaténá pimànica píawawa áibanái íicha, néese piicá áibanái iyúwa cayábéeyéi íiwitáise píicha. Picácué pimàni abéerita piríwata cayábéeri, néese picutácué piyúudàacaténá áibanái, pimànicaténácué nalí cayábéeri.
Píináidacuéwa càide iyúwaté Cristo Jesús íináidáanáwa.
Càité Cristo Jesús imànica: Ewitaté Dioscáanítani, yái Cristo Jesúsca, càicáaníta càmitaté cachàini imànica yáawawa áibanái íicha macáicaténáté yàaca icàaluíniná càiride iyúwa abéeri Dios inacáiri.
Néese iwàwacáináté imànica càide iyúwaté Dios iwàwáaná, ínáté Cristo Jesús imàacaca íichawa ichàini manuíriwa, yá nacái icamalánáwa icànéerica mèlumèluíri iyú chènuniré Dios yáapicha. Yáté Cristo Jesús imànica yáawawa iyúwa Dios yàasu wenàiwica íibaidacaténá Dios irí, yá imusúacaté iicá èeri iyúwa wenàiwica.
Yèepunícatéwa iiná èeri irìcuíri yáapichawa, yá ìyacaté càide iyúwa càmíiri cachàini náicha canánama. Dios ichùulìacaté Cristo Jesús yéetáanápinátéwa, yá Cristo Jesús imànicaté càide iyúwaté Dios ichùulìanáni. Càmitaté yéetáwa càide iyúwa macái èeri mìnanái yéetáanáwa, néese yùuwichàacaté yéetácáisi máiníiri báawaca, báiri nacái wenàiwica iicáca nanúacáináténi cruz ìwali càide iyúwa nanúaná wenàiwica imàníirica ibáyawanáwa manuísíwata.
Ináté idécanáamité Jesús imichàacawa yéetácáisi íicha, yá Dios imàacacaté Jesús ìyaca cáimiétacanéeri iyú áibanái íicha canánama, yéewacaténá macáita yàaca Jesús iyéininá iyúwa Dios.
10 Càité Dios imànica Jesús irí yéewanápiná macáita nàaca Jesús icàaluíniná, macáita níara ìyéeyéica chènuniré, nía nacái èeri irìcuíyéica, nía nacái yéetéeyéimicawa. Càipiná nàaca Jesús iyéininá Dioscáiná idéca imàacaca cachàinicani náicha canánama.
11 Yá macáita nacàlidapiná Jesucristo ìwali Wáiwacalicani, cachàiníirica náicha canánama icuèrica macáita. Càipiná nàaca Wáaniri Dios irí cayábéeri Jesucristo ìwali.
Los cristianos son como luces en el mundo
12 Iná píacué nuénánáica cáininéeyéica nuicáca, càide iyúwacué peebáidáanáté nutàacái nùyacaalícué píapicha bàaluité, càita nacái nuwàwacué peebáidaca nutàacái tài íiméeri iyú cachàiníwanái mamáalàacata idècunitàacá nùyaca déeculé píichacué. Jesucristo idéca iwasàacuéca pía Dios yàasu yùuwichàacáisi íicha, íná píalimáidacué macái pichàini iyúwa pimàníinápinácué càide iyúwa Dios iwàwáaná pìacaténácué iyéininá cáimiétaquéeri iyú, ipíchanácué pimànica pibáyawanáwa. 13 Píalimápinácué cài pimànica Dioscáiná idéca imàacacué pirí píiwitáise cayábéeri yéewacaténácué piwàwaca pimànica cayábéeri, Dios nacái iyúudàacuéca pía pimànicaténácué càide iyúwa iwàwáaná.
14 Picácué pitàaní lúasi iyú, picácué nacái pitàaní piríwáaca chàinisíiri iyú, ìwalíise yái iwàwacutéericuéca pimànica, néese píibaidacué Dios irípiná píapichawáaca. 15 Pimànicué cài, yéewanápinácué canácata áibanái yáaliméeri icháawàaca pibáyawaná, càmitacué nacái pucháiba píiwitáise. Dios yéenibecáinácué pía, íná pìyacué mabáyawanéeri iyú nèewi níái èeri mìnanái báawéeyéica íiwitáise, iméerèeyéicawa. Càicuéca píade chái èeri irìcu iyúwa dùlupùta ipucuèyéicawa catéeri irìcu, píalíacáinácué Dios ìwali. 16 Picàlidacué nalí yái báisíiri tàacáisica yéewanápiná nadènìaca nacáucawa càmíiri imáalàawa. Iná pimànicaalícué càide iyúwa nuéwáidáanácué pía, yá casíimáipináca nuwàwa pìwalíisecué Cristo yàanàacaalípiná núalíacáináwa cawèníiricani yái nuéwáidáanácuéca pía. Cawèníirica nacái yái nuíbaidacaléca Dios irípiná. 17 Péemìacué comparación: Judíonái imàacacaalí pìrái ofrenda iyú Dios irípiná nàacaténá irí cayábéeri, yá nàucùaca quíiréeri uva ituní cáli íinatabàa iyúwa sacrificio yéewacaténá cawèníiri cachàiníwanái namànica nàasu ofrendawa Dios irípiná. Càita nacái peebáidacuéca Jesucristo itàacái, piùwichàacuécawa irípiná nacái. Yácatacué pìasu ofrenda Dios irípiná. Uwé, cawàwanáta Dios iwàwaca nuétácawa Cristo ìwali càide iyúwa sacrificio íiranámi imusúacaalíwa íicha cáli íinatabàa. Càita núalimácué cawènica cachàiníwanái numànica pìasu ofrendawa Dios irípiná, yái peebáidáanácuéca Jesucristo itàacái, piùwichàanácuéwa irípiná nacái. Quéwa éwita nanúacaalí núa, càicáaníta casíimáica núa, nuyanídacawa píapichacué nacái. 18 Casíimáicué piwàwa, piyanídacuéwa nacái núapicha.
Timoteo y Epafrodito
19 Wáiwacali Jesús iwàwacaalí cài, yá nuwàwaca nubànùacuéca pìatalé Timoteo mesúnamáita ipáchiacaténácué pía, nuwàwacáinácué icàlidaca nulí piináwaná ìwali casíimáicaténá nuwàwa. 20 Yá nubànùacué pìatalé Timoteo canácáiná núapicha áiba wenàiwica íináidéeriwa abédanamata núapicha, iyúudàacaténácué pía càide iyúwa nuwàwáaná. 21 Macáita níara áibanáica náináidacáitawa nàasu wawàsi ìwaliwa. Càmita máiní nawàwa namànica càide iyúwa Jesucristo iwàwáaná. 22 Quéwa píalíacuécawa Timoteo iináwaná ìwali ìyaca machacàníiri iyú, íibaida nacái Dios irípiná núapicha, wacàlidacaténá Dios itàacái, yá Timoteo iyúudàaca núa càide iyúwa asìali iyúudàacaalí yáaniriwa. 23 Iná nuwàwaca nubànùacani iicácaténácué pía, idécanacáita núalíacawa càinácaalí namàníinápiná nulí chái presonái ibànaná irìcu. 24 Quéwa manuíca nuínáidaca nuwàwawa Wáiwacali ìwali nùanápiná nuicácuéca pía caquialéta, Wáiwacali iwàwacaalí numànica cài.
25 Càita nacái nuínáidacawa iwàwacutáaná nubànùacuéca pìatalé wéenásàiri Epafrodito, yái yeebáidéerica Jesucristo itàacái, íibaidéerica núapicha Dios irípiná, wamànicaténá ùwicái Satanás íipunita Jesucristo irípiná. Bàaluité pibànùacatécué nùatalé yái Epafroditoca iyúudàanápináté núa. 26 Máiní Epafrodito iwàwaca iicácuéca pía macáita. Achúmaca iwàwa manuísíwata pìwalicué péemìacáináté iináwaná ìwali iculúanátéwa. 27 Báisíta iculúacatéwa, batéwa nacái yéetácawa, quéwa Dios iicácaté ipualé. Dios iicácaté nacái nupualé, íná càmitaté imàaca Epafrodito yéetácawa máinícáicha achúmaca nuwàwa cachàiníwanái náicha macáita yái wawàsica imàaquéerica achúmaca nuwàwa. 28 Iná máiní cachàiníwanái nuwàwaca nubànùacuéca pìataléni caquialéta casíimáicaténácué piwàwa piicáca àniwani. Piicácaalípinácué Epafrodito ìyaca cayába siùca, yásí matuíbanáica nuwàwa. 29 Pitàidacué Epafrodito casíimáiri iyú càiride iyúwa péenásàiri yeebáidacáiná Wáiwacali itàacái; pìacué nacái náimiétacaná càiripináta, cawinácaalí cayábéeyéica íiwitáise càide iyúwa Epafrodito ìyáaná. 30 Batéwaté yéetácawa íibaidacáináté cachàiníiri iyú Cristo irípiná. Yùuwichàacatéwa cáalunáiri iyú iyúudàacaténáté núa, imànicaténáté nulí cayábéeri píichawalínácué, yái cayábéerica càmíiricuéca píalimá pimànica nulí déeculécáinácué pía nuícha.