Apocalipsis
1
Camepʉre ahri deco dʉhse wahatire marine masigʉ̃ yeahye Jesucristo
Ahri pũpʉ Jesucristo marine tiquiro masigʉ̃ yerire yahu ojoagʉ niaja. Mari Pacʉ pehe tire yahu dutiro cũahye tiquirore, tiquiro yequinare tiquiro cahacjẽnare masigʉ̃ ye dutiro. Sa yero mianota dʉhse wahatire masigʉ̃ yeri tiquiro. Mehenogã dʉhsatjiãno nine sa wahato. Jesucristore tiquiro sa cũgʉ̃ tiquiro pehe angelre tire yʉhʉre Ñure yahu dutiro ohori. Sa yegʉ yʉhʉ Ñu ijipihtiyere yʉhʉ ihñarire yahu ojoagʉ niaja. Cohãcjʉ̃ ye yahuducuyere Jesucristo ye buheyere yahu ojoagʉ niaja.
Ahri pũpʉ camepʉre dʉhse wahatire yahu ojoagʉ niaja. Mehenogã dʉhsatjiãno nine ahri ijipihtiye sa wahato. Sa ye ijipihtiyequina ahri pũre buheyequina, yʉhʉ yahurire quehnoano tʉhoyequina ahri pũ nidiro saha yeyequina bucueyequina ijieta.
Siete cururi cjẽnare Jesu yequina cahmecoañequinare ojoa ohoahye Ñu
Yʉhʉ, Ñu mʉsare siete cururi cjãnare Jesu yequinare Asia yehpa cjãnare ojoa ohoaja: Cohãcjʉ̃ tiquiro cahĩñe mehna mʉsare quehnoa dutiaja. Sa yena tiquiro yedohoye mehna quehnoano ijiya mʉsa. Tiquiro panopʉta sa ijiducuriquiro ijie tiahye. Yojopʉ gʉ̃hʉre sa ijiducure. Camepʉ ahtarota. Tiquiro pʉhtoro dujiro poto ijiyequina siete pagʉ bajueyequina ijire. Tiquina cahĩñe mehna mʉsare quehnoa dutiaja tja. Cristo tiquiro cahĩñe mehna mʉsare quehnoa dutiaja tja. Cohãcjʉ̃ yere ni mehono marieno yahuriquiro ijire tiquiro. Sa yero tiquiro yariari bato tiquiro masa mʉjari bato ne pari turi yariasi tiquiro. Sa yero ijipihtiyequina ahri yehpa cjẽna pʉhtoa tiquina bui pʉhtoro ijire tiquiro. Marine cahĩno tiquiro dii cohãri mehna mari ñañene coseri tiquiro. Sa cosero marine pʉhtoa sõri tiquiro. Marine pahia wahagʉ̃ yeri tja. Cohãcjʉ̃ mari Pacʉ tiquiro yere yeatiquinare marine sa sõri tiquiro. Ijipihtiye decori “Tutuagʉ ijire mʉhʉ”, ni ño peoducueta ijipihtiyequina tiquirore. Ijipihtiyequina pʉhtoro sa ijiducure tiquiro. Sata ijiahro.
Quehnoano wacũ masi cohteya mʉsa. Ehmeo cururi watoa dijia tarota Cristo. Tiquiro sa ahtagʉ̃ ihñaeta ijipihtiyequina. Tiquirore quẽ biha wejẽdiquina gʉ̃hʉ tiquirore ihñaeta. Sa ye tiquiro ahtagʉ̃ ihñañe ahri yehpa cjẽna ijipihtiye cururi cjẽna tutuaro utieta. Sata utiahro.
Ohõ saha nine mari pʉhtoro Cohãcjʉ̃: “Yʉhʉ ijipihtiyere bajumehnedigʉ ijiaja. Sa yegʉ ijipihtiyere pihtigʉ̃ yeacjʉ ijiaja. Tutua yʉhdʉdʉcagʉ ijiaja yʉhʉ. Panopʉ gʉ̃hʉre sa ijiducue tii. Yojopʉ gʉ̃hʉre sa ijiducuaja. Came ahtaʉtja”, nine Cohãcjʉ̃.
Cristore asi siteriquirore tiquiro ihñarire yahuahye Ñu
Yʉhʉ Ñu mʉsa acayʉ Jesu yaquiro ijiaja. Sa yegʉ mʉsa yero saha yʉhʉ gʉ̃hʉ Jesu yere yʉhʉ yeri buhiri ñano yʉhdʉʉ. Sa yegʉ mʉsa yero saha yʉhʉre tiquina sa ñano yepegʉ̃ta Jesu yedohoye mehna Jesure cohãedʉ. Mari ihcãno saha tiquiro pʉhtoro ijiro cjãna ijiana ijiaja mari. Ya dihta cjẽna tiquina cohãrigʉ ijigʉ Patmo wame tiri nʉcʉopʉ ijiaja. Cohãcjʉ̃ yere, Jesucristo tiquiro buheri gʉ̃hʉre apequinare yʉhʉ buheri buhiri ohõpʉ tiquina cohãrigʉ ijiaja. 10 Ohõpʉ yʉhʉ ijigʉ̃ ihcã deco domingo ijigʉ̃ Espíritu Santo yʉhʉre quehẽnopʉ ihñono nidi. Tiquiro sa ihñogʉ̃ yʉhʉ behero pehepʉ tutuaro yahuducuro ca tari. Corneta tutuaro bisiro saha tutuaro bisiro ca tari tiquiro yahuducuye. 11 Ohõ saha nino ca tari yʉhʉ tʉhogʉ̃:
—‍Yʉhʉ ijipihtiyere bajumehnedigʉ ijiaja. Sa yegʉ ijipihtiyere pihtigʉ̃ yeacjʉ ijiaja. Yojopʉ mʉhʉ ihñatire ojoati pũpʉ ojoa ohõña. Mʉhʉ sa ojoa ohõri bato siete cururi cjẽnare Cohãcjʉ̃ yequinare ohoya ti pũre. Tiquina siete cururi Asia dihtapʉ ijiye macari cjẽna ijire. Efeso cjẽnare, Esmirna cjẽnare, Pérgamo cjẽnare, Tiatira cjẽnare, Sardis cjẽnare, Filadelfia cjẽnare, Laodicea cjẽnare mʉhʉ ihñatire ojoa ohoya, nino ca tari yʉhʉre.
12 Tiquiro sa nigʉ̃ tʉhogʉ majaredʉcaʉ yʉhʉre yahuducuriquirore ihñagʉ tʉhʉ. Sa majaredʉcagʉ siete sihãñe pacare tiquina duhu peoye cjʉre uru mehna tiquina yeri cjʉre ihñaʉ. 13 Ti cjʉ watoa ducuriquirore masʉno yero saha bajuriquirore ihñaʉ. Tiquiro yoari suhtiro dahpocãripʉ esari suhtirore sañariquiro ijiri. Sa yero uru mehna tiquina yeri cahsero mehna tiquiro cutiro bui tʉã dihoriquiro ijiri. 14 Sa ye tiquiro poari buhsa cohori yero saha yehseri. Sa ye tiquiro caperi peca pohna yero saha asiri. 15 Sa ye tiquiro dahpocãri bronce wame tiye come asiye come yero saha asi siteri. Broncere peca mehna tiquina quehnoano ʉjʉ̃a weri bato tire wahtere quehnoano asi paha dutiye. Ti quehnoano wahtenohriro yero saha tiquiro dahpocãri quehnoano asi siteri. Sa yero tiquiro yahuducuye peo tutuaro cuari peo yero saha tutuaro bisiro ca tari. 16 Tiquiro omoca poto pehe siete ñahpicoha pacare cʉori. Sa yero tiquiro dʉseropʉ ñoseni pjĩ pʉa peheri siori pjĩne cuhñuri. Sa yero asʉ̃ deco cjʉ̃no tiquiro tutuaro asi sitero saha tiquiro wʉhdoa tutuaro asi siteri.
17 Sa yegʉ tiquirore ihñagʉ tiquiro dahpocãri cahapʉ doque quehe saʉ yariariquiro yero saha. Yʉhʉ sa doque quehe sagʉ̃ ihñano tiquiro poto pehe cjã omoca mehna yʉhʉre duhu peo ohõ saha nidi:
—‍Cueracãhña. Yʉhʉ ijipihtiyere bajumehnedigʉ ijiaja. Sa yegʉ ijipihtiyere pihtigʉ̃ yeacjʉ ijiaja. 18 Catigʉ ijiaja yʉhʉ. Yariarigʉ ijimi. Yojopʉre ihñaña. Ijipihtiye decori sa catiducugʉ ijiaja yʉhʉ. Pari turi masagʉ masare pari turi yarieragʉ̃ ye masiaja yʉhʉ. Sa yegʉ masare yariariquina tiquina ijiropʉ wahaeragʉ̃ ye masiaja yʉhʉ. 19 Sa yegʉ yojopʉ wahatire ihñagʉ, ojoa ohõña. Camepʉ dʉhse wahati gʉ̃hʉre ihñagʉ ojoa ohõña mʉhʉ. 20 Ahri siete ñahpicoha pacare yʉhʉ poto pehe yʉhʉ cʉoye pacare yahutja mʉhʉre. Sa yegʉ siete sihãñe pacare tiquina duhu peoye cjʉ uru cjʉ gʉ̃hʉre yahutja. Ohõ saha ijiye yahuyere panopʉ cjẽna masare ne yahuera tii. Ohõ saha ijire ti: Siete ñahpicoha paca siete cururi cjẽna yeequina pʉhtoa ijiye nine, mari queoye mehna buhegʉ̃. Sa ye siete sihãñe pacare tiquina duhu peoye cjʉ siete cururi cjẽna yeequina ijiye nine, mari queoye mehna buhegʉ̃, nidi yʉhʉre.