Romanos
1
Pablo Roma cjẽnare Jesu yequinare ojoa ohoahye
Yʉhʉ Pablo mʉsare Roma cjãnare ojoa ohoaja. Yʉhʉ Cohãcjʉ̃ cahacjʉ̃ ijiaja. Sa yero quehnoañe buheyere buhe dutiro yʉhʉre cũri tiquiro.
Ti buheyere quehnoañe buheyere panopʉ Cohãcjʉ̃ “Yahugʉ tʉʉ niaja”, nie tiahye. Tiquiro sa ni yahuriro sahata tiquiro yere yahu mʉhtariquinare panopʉ cjẽnare tiquiro yahuatire tiquiro ya pũpʉ ojoa dutiahye. Ti buheyeta tiquiro macʉnore yahuye ijire. Tiquiro masʉno waro ijiro taro Davi mʉnano panamino iji turiariquiro ijiahye tiquiro. Jesucristo mari pʉhtoro Cohãcjʉ̃ macʉno ñañe marieniquiro tiquiro ijiyere ohõ saha ihñoahye Cohãcjʉ̃. Tiquiro yariari bato Cohãcjʉ̃ tutuaye mehna tiquirore masa wijiagʉ̃ yeahye. Sa yero Jesucristo potota Cohãcjʉ̃ macʉno tiquiro ijiyere ihñoahye Cohãcjʉ̃ masare. Tiquirota ʉsãre paja ihñano ʉsãre tiquiro yere buhe dutiro ohori ijipihtiyequina Jesucristore wacũ tutua tiquina ño peoatire. Sa yero mʉsa gʉ̃hʉre Jesucristo yequina ijianare beseahye tiquiro.
Mʉsare, Cohãcjʉ̃ cahĩnare, Roma cjãnare, tiquiro yequina ijianare yeri mʉsare tiquiro. Mʉsare ijipihtinare ahri pũre ojoa ohoaja. Sa yegʉ Cohãcjʉ̃ mari Pacʉ, mari pʉhtoro Jesucristo mehna mʉsare quehnoa dutiaja. Tiquina yedohoye mehna quehnoano ijiya mʉsa.
Pablo Romapʉre ihñano waha duaro nimahye
Ahrire yahu mʉhtaʉtja mʉsare: Ijipihtiye macari cjẽna Jesucristore mʉsa wacũ tutuarire masa yahuri yʉhʉre. Tiquina sa ni yahugʉ̃ tʉhogʉ “Quehnoare”, niaja Cohãcjʉ̃re. Jesucristo yedohoro mehna sa ni sini basaja. Cohãcjʉ̃re sini basagʉ mʉsare sa sini basaducuaja. Yʉhʉre tiquiro dutigʉ̃ tiquiro macʉno ye buheyere quehnoañe buheyere tutuaro buhegʉ tiquiro cahacjʉ̃ta ijiaja yʉhʉ. Sa yero mʉsare Cohãcjʉ̃re yʉhʉ sa sini basaducugʉ̃ tiquiro masine. 10 Sa sini basagʉ Cohãcjʉ̃ cahmegʉ̃ yojopʉ pũritare mʉsa cahapʉ yʉhʉ ihñaʉ wahatore siniaja. Yoari pje mʉsare ihña duagʉ yʉhʉ wahatire cohtei ye cãmaja yʉhʉ. 11 Cohãcjʉ̃ yere mʉsare buhe duaja Jesure mʉsa wacũ tutua nemoatire. Sa yegʉ mʉsare tutuaro ihña duaja yʉhʉ. 12 Jesure wacũ tutuaja mari. Sa yegʉ mʉsare ihña duaja Jesure mari wacũ tutuaye mehna pʉa peheri mari cahme bucuegʉ̃ yeatore.
13 Yʉhʉ acaye, ahrire mʉsa masigʉ̃ cahmeaja. Quehnoañe buheyere yʉhʉ buheri bato apequina mʉsa acaye judio masa ijieyequina Jesure wacũ tutuari. Sa yegʉ peye tahari mʉsa cahapʉ waha duami apequina Jesure tiquina wacũ tutuariro sahata mʉsa mehna cjẽna gʉ̃hʉ tiquina wacũ tutuatire. Sa waha duepegʉta waha masiedʉ yʉhʉ. 14 Ijipihtiyequinare quehnoañe buheyere buhero ijiro nine yʉhʉre. Pecasãre, pohteri cjẽ gʉ̃hʉre, masiñequinare, masieñequina gʉ̃hʉre buheacjʉ ijiita niaja yʉhʉ. 15 Sa buheacjʉ ijigʉ mʉsare Roma cjãnare quehnoañe buheyere tutuaro buhe duaja.
Quehnoañe buheyere masa tʉhoye Jesure wacũ tutua dʉcare
16 Quehnoañe buheyere tʉhoye Jesure wacũ tutua dʉcare masa. Sa yero ijipihtiyequinare Jesure wacũ tutuayequinare Cohãcjʉ̃ tutuaye mehna pecapʉ wahaboriquinare yʉhdʉore. Tiquina sa yʉhdʉgʉ̃ masigʉ ti buheyere quehnoañe buheyere buhegʉ bʉoro yʉhdʉeraja. Ti buheyere judio masa pehere buhe mʉhtari jiri Jesu gʉ̃hʉ. Tiquina buheri bato judio masa ijieyequina gʉ̃hʉre ʉsã buhei. 17 Ti buheye ohõ saha ni yahure: Jesure wacũ tutuayequinare “Quehnoañequina ijire”, ni, ihñare Cohãcjʉ̃. Tiquirore wacũ tutua dʉcayequinare sata ni ihñare Cohãcjʉ̃. Tiquiro sa ni ihñari bato tiquirore wacũ tutuaducure tiquina. Ahri panopʉ tiquina ni ojoariro sahata ijire: “ ‘Quehnoañequina ijire’, tiquiro ni ihñañequina Cohãcjʉ̃re wacũ tutuayequinata ijire. Sa wacũ tutuaye, ijipihtiye decori Cohãcjʉ̃ mehna sa ijiducueta”, ni, ojoahye.
Masa tiquina ñañe yeri buhirire yahuahye Pablo
18 Cohãcjʉ̃ ʉhmʉsepʉ ijiriquirore masa tiquina yʉhdʉdʉcarire, tiquina ñañe yeri gʉ̃hʉre ihñano, tiquina sa yeri buhiri usuare. Tiquiro sa usuarire masigʉ̃ yere tiquinare. Masa tiquina ñañe yeye mehna apequinare quehnoañe buheyere tʉhoeragʉ̃ yere tiquina pehe. 19 Tiquiro basi tiquiro ijiye tiyere masigʉ̃ yeahye Cohãcjʉ̃. Tiquiro sa yegʉ̃ Cohãcjʉ̃re masigʉ̃ mijoedare masare. 20 Cohãcjʉ̃ ʉhmʉse cjʉ̃no tiquiro ijiyere, tutuariquiro tiquiro ijiye gʉ̃hʉre mari ihñedapegʉ̃ta tiquiro basi tiquiro ijiyere marine masigʉ̃ yere tiquiro. Ahri yehpare tiquiro bajumehnedi bato ijipihtiye tiquiro bajumehnedire ihñañe “Cohãcjʉ̃ tiquiro yeri ijire ahri”, niñe, Cohãcjʉ̃ tiquiro ijiye tiyere masine masa. Sa ye masa Cohãcjʉ̃re masiepeta sa ñañene yeducuye, buhiri tire. “Mʉhʉre masiedʉ. Sa yegʉ ñañene yei”, ni masisi Cohãcjʉ̃re. 21 Sa ye Cohãcjʉ̃ tiquiro ijiye tiyere masiepeta tiquina tiquirore ño peoerare. Sa ye tiquinare tiquiro quehnoano yepegʉ̃ta tiquina pehe “Quehnoare”, niedare tiquirore. Sa tʉho masieñequina ijiye, ñañe dihitare tʉhoture tiquina. 22 “Tʉho masina ijiaja”, niepeta tʉho masieñequina wahare tiquina. 23 Sa wahaye Cohãcjʉ̃re sa ijiducuriquirore tiquina ño peoerare. Sa ño peoeraye, “Cohãcjʉ̃ ijire”, tiquina niñe queoye pehere ño peore. Mari masa yarianaja dihita ijiaja. Mari sa ijina mari ijiepegʉ̃ta Cohãcjʉ̃re ño peoeyequina pehe masa queoyere yere tiquina. Tiquina sa yeri bato ti queoye pehere ño peore tiquina. Sa ye tja minicjʉa queoyere, pinoa queoyere, wahiquina queoye gʉ̃hʉre “Cohãcjʉ̃ ijire”, ni ño peo maca cãhre tiquina.
24 Tiquina sa yegʉ̃ ihñano “Tiquina esa tuharo ñañene yecũnahdo”, nino Cohãcjʉ̃ cohã cãri tiquinare. Tiquiro sa cohãri bato tiquina ña yʉhdʉaro cahme yeducure tiquina basi. 25 Sa ye Cohãcjʉ̃ ye pehere cahmedaye, ni mehoñe pehere quehnoano tʉhore tiquina. Cohãcjʉ̃ ye pehere ni mehoñe yero saha ijigʉ̃ yere tiquina. Potota Cohãcjʉ̃ warore ijipihtiyere yeriquirore ño peoducuro cahmene. Sata ijiahro. Tiquina pehe tiquirore ño peoerare. Sa tiquirore ño peoeraye, Cohãcjʉ̃ yeri pehere ño peore tiquina. Sata ijiahro.
26 Tiquina sa yeducugʉ̃ ihñano “Tiquina esa tuharo ñañene yecũnahdo”, nino Cohãcjʉ̃ cohã cãri tiquinare. Sa ye tiquina mehna cjẽna numia manʉ tiyequina numia yero saha ijierare. Sa ye tiquina numia, numia sehsaro ñano yere tiquina pagʉri mehna. 27 Tiquina yero saha ijiyequina ʉmʉa gʉ̃hʉ tiquina esa tuharo ña yʉhdʉaro yere tiquina pagʉri mehna. Sa ye tiquina basita ñano yeri buhiri tiquina pagʉri pehe ñano yʉhdʉre.
28 Sa Cohãcjʉ̃re tiquina cahmedari buhiri, Cohãcjʉ̃ tiquinare cohãri. Tiquiro sa cohãgʉ̃ tiquina pehe ñano wacũducu, ñano yeducure. 29 Sa ye tiquina tutuaro ñano yeducure. Ñañene tutuaro cahmeducuyequina, apequina yere tutuaro cahmeñequina, apequinare ñano yeducuyequina, apequina apee boro tiquina cʉogʉ̃ ihña cooducuyequina, masare wejẽñequina, cahme dʉse tini wiayequina, ni mehoñequina, masare ihña tuhtiyequina, ñañe quiti dahreyequina, 30 apequina tiquina yerapegʉ̃ta ñano ni yahu wajayequina, Cohãcjʉ̃re ihña tuhtiyequina, apequinare purĩno yʉhtiyequina, “Ʉsã pehe masi yʉhdʉdʉcaja”, ni tʉhotuyequina, apequinare sa ni yahuyequina, apeye ñañene ye dʉcayequina, tiquina pacʉsʉmʉare yʉhtieyequina, 31 tʉho masieñequina, tiquina nino sahata yeeyequina, masare ne cahĩeñequina, tiquina basi cahme pihopũri duhueyequina, ne paja ihñeñequina ijire tiquina. 32 Sa ñano yeducuyequinare Cohãcjʉ̃ pecapʉ cohãnota. Tiquiro sa cohãtire masiepeta tiquina ti ñañene sa yeducure. Sa ye apequina tiquinare ihña cũ tiquina yero saha ñano tiquina yegʉ̃ ihñañe, “Ʉsã yero saha yere”, ni bucuere.