Lita Nampa 1 Johntu Walkatjunkunytja
1 John
Nyangatja Ngaṉmanytju Nyakula Wangkanytjaku
Nyangatja Godaku tjukurpa wati panya Johntu walkatjunkunytja Jesuku panya maḻpangku. Paluṟu ngaṉmanytju nyiri kutjupangka walkatjunu tjukurpa Jesunya mantangka nyinanytja munu paluṟu ilunytja munu ilunytjatjanu pakantja, (nyawa Johnku Tjukurta). Munu palulanguṟu paluṟu piṟuku walkatjunu lita maṉkurpa Jesuku walytja tjuṯaku.
Ka nyangatja lita ngaṉmanyitja, panya nyanga palula paluṟu wangkara kuṉpu-kuṉpuningi Jesuku walytja tjuṯa tjukaṟuru palyanyku nyinanytjaku munu tjukurpa mulaku Jesunyatjaraku nintiringkunytjaku munu uwankaraku mukulya puḻka nyinanytjaku. Munu paluṟu tjananya wangkangi watarkuriwiyangku rawangku kulintjaku panya Godaku katja aṉanguringu munu mantangka wati alatjiṯu uti nyinangi aṉangu tjuṯangka tjungu.
Munu nyanga palula maḻangka Johntu lita kutjupa kutjara walkatjunkunytjatjanungku piṟuku kutjulta waṟa mulapa walkatjunu tjukurpa maḻatja ini Tjukurpa Jesulu Johnta Utiṟa Nintintja.
Tjukurpa nyanganpa ngarinyi:
1:1-4 Jesunya tjukurpa wankanya
1:5—2:29 Tilingka munu mungawaḻuṟungka nyinanytja
3:1-24 Godaku katja uṉṯalpa tjuṯa mukulya nyinanytjaku
4:1-6 Kurunpa tjuṯa tjukaṟurungku ngurkantankunytjaku mamungka-tawara
4:7-21 Godanya puṟunypa mukulya puḻka nyinanytjaku
5:1-21 Godaku katjaku mulamularingkula wanka tiṯutjara nyinanytja
1
Tjukurpa Wankanya
Nyangatjaṉa walkatjunanyi tjukurpa wankanya panya aṉangu tjuṯa wankaṟunkupainya. Paluṟu kuwaripatjara mulapa nyinanytja manta kuwaripangka munu panya mantakutu pitjala utiringu. Kala nyangu palunya munula kulinu munula pampuṉu. Paluṟu aṉangu tjuṯa wankalpai pitjangu munu utiringu Godalanguṟu. Kala palunya nyakunytjatjanungku tjakultjunanyi. Panya paluṟu wanka tiṯutjara nyinapai palumpa Mamangka tjungu munu panya mantakutu pitjala nganaṉala utiringu. Kala nganaṉa nyakunytjatjanungku kulintjatjanungku nyurala tjakultjunanyi munu aṉangu uwankarangka kuḻu, nyura nganaṉala tjunguringkula Mamala munu palumpa katjangka Jesula Christala tjungu pukuḻpa nyinanytjaku.
Uwa, lita nyangatjaṉa walkatjunanyi nyura nyakula mulamularingkula nganaṉa uwankaraṯu pukuḻpa mulapa nyinanytjikitjangku.
Godanya Tili Nyinanyi
Tjukurpa nyangatjala Jesula kulintjatjanungku nyurala ngapartji tjakultjunanyi alatji, panya Godanya tili irnyaṉi wiṟu mulapa, ka palula mungawaḻuṟu kura ngaṟanytja wiya alatjiṯu. Ka nganaṉa tjinguṟu alatji wangkapai, “Nganaṉa Mamala tjungu pukuḻpa nyinanyi.” Palu nganaṉa kura tjuṯa palyaṟampa mungawaḻuṟungka nyinanyi, munula ngunti wangkanyi Mamala tjungu pukuḻpa nyinanytja. Nganaṉalanku tjukaṟurunmananyi, palu wiya, nganaṉa tjukaṟuru nyinanytja wiya. Panya Godanya tilingka nyinanyi wiṟu mulapa. Kala nganaṉa tjinguṟu palu puṟunypa tilingka nyinarampa wiṟuṟa nyinaku munulanku pukuḻpa kalypa nyinaku. Ka nganaṉa kura palyannyangkampa Godalu nganaṉanya palyalku Jesuku milkaḻingka, panya paluṟu nganampa kuranguṟu anga-ilura milkaḻi tjutinytjitjanguṟu.
Palu nganaṉalanku walytjangku kura wiyanmankulampa ngunti wangkanyi. Ka nyangatja tjukaṟuru wiya. Palu nganaṉa kuṉṯaringkula Godala kura palyantjatjanungku walytjangku tjakultjunkunyangka kutju Godanya nganampa kalyparingkuku munu nganaṉa kura palyantjitjanguṟu kalypangku pungkuwiyangku wantiku, panya paluṟulanya ngaṉmanytju kalkuṉu kuranguṟu kalypangku wantinytjikitjangku, munulanya kalkuntjatjanungku nganampa paluṟu palyalpai alatjiṯu. 10 Palu nganaṉa tjinguṟu walytjangku kura wiyanmankulampa Godanya anaṉi. Munula palumpa tjukurpa tjukaṟurungku kulintja wiyangku wantinyi.