Lita Nampa 1 Paulalu Walkatjuṟa Iyantja Ngura Tjitja-lanikalakutu
1 Thessalonians
Nyangatja Ngaṉmanytju Nyakula Wangkanytjaku
Nyangatja Godaku tjukurpa Paulalu walkatjunkunytja Jesuku walytja tjuṯaku ngura nyara Tjitja-lanikala nyinanytja tjuṯaku. Ka panya nyiri kutjupa ngaṟanyi ini Jesulu Iyantja Tjuṯangku Palyantja wati panya Luke-alu walkatjunkunytja, ka panya nyiri pala palula Luke-alu tjakultjunu chapter 17-ta Paulanya Timitjinya Tjaalatjanya tjana ankula nyinanytja ngura nyara Tjitja-lanikala. Panya paluṟu tjana tjiṉṯu 21 nyinangi ngura nyara palula munuya Tjukurpa Jesunyatjara tjakultjunangi aṉangu nyara palula nyinanytja tjuṯangka. Kaya Jew tjuṯa mulamularingu munu Jew wiya tjuṯa kuḻukuḻu. Palu Jew kutjupa tjuṯangku mulamularingkuwiyangku wantingi munuya mulamularingkupai tjuṯa kuraṟa pungangi munuya Paulanya painu tjanampa ngura wantikatinytjaku.
Ka ngula Paulalu Timitjinya maḻakungku wituṟa iyaṉu ngura nyara Tjitja-lanikalakutu ankula aṉangu panya Jesuku walytja tjuṯa nyakunytjaku munu palunya tjananya wangkara kuṉpuntjaku. (Nyawa 3:5.) Ka Timitjilu ngura nyara palula wirkaṟa tjananya nyakula puḻkaṟa pukuḻaringu panya paluṟu tjana watarkurinytja wiyangku rawangku Jesunya waṉannyangka.
Palu kutjupa tjuṯangkuya kulinu Jesunya ilkaṟinguṟu maḻaku mapalku pitjanytja-palku munuya palulanguṟu waṟka wantira paṯaṟa nyinangi Jesuku. Ka lita nyangangka Paulalu tjananya wangkara painingi pakaṟa waṟkarinytjaku.
Kaya kutjupa tjuṯa puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟuringi panya tjanampa walytja tjuṯaya ngaṉmanypa ilungu Jesunya pitjanytja kuwaripangka. Ka Paulalu lita nyangangka walkatjuṟa tjananya wangkara tjukaṟuruningi ngunti kulilwiyangku tjukaṟurungku kulintjaku Jesunya maḻaku pitjanytja.
Tjukurpa nyanganpa ngarinyi:
1:1 Paulalu ngaṉmanytju wangkanytja
1:2—3:13 Paulanya tjanampa pukuḻarinytja
4:1-12 Paulalu tjananya wituwituntja Godalawanu tjukaṟuru palyanyku nyinanytjaku
4:13—5:11 Paulalu Jesunya maḻaku pitjanytja tjakultjunkunytja
5:12-28 Paulalu tjukurpa maḻatja wangkanytja
1
Paulalu Ngaṉmanytju Wangkanytja
Uwa, Jesuku walytja tjuṯa, ngayuluṉa Paulalu lita nyangatja nyurampa walkatjunanyi ngura pala Tjitja-lanikala nyinanytja tjuṯaku. Panya nyura Mama Godaku walytja mulapa nyinanyi Mayatja Jesuku Christaku kuḻu. Kala nyangatja Tjaalatjalu Timitjilu nganaṉa maṉkurtu lita nyangatja nyuralakutu ma-iyaṉi nyurampa pukuḻarira.
Ka Mama Godalu nyuranya pukuḻtju puḻkangku kanyinma munu nyuranya kurunpa rapaṟa pukuḻmanama.
Wiṟuṟaya Palyanyku Nyinama
2-3 Uwa, nganaṉa nyuranya kuliṟa puḻkaṟa pukuḻaripai. Panya nyura Jesuku puḻkaṟa mulamularingkupai munu nyara palulanguṟu nyura Godaku wiṟuṟa waṟkaripai. Munu panya nyura mukulya puḻka nyinapai munu nyara palulanguṟu nyura wiṟu tjuṯa palyalpai aṉangu tjuṯaku. Munu nyura aḻa-aḻa paṯaṟa nyinapai Mayatja Jesulu Christalu nyuranya maḻakungku pitjala mantjintjaku. Nyara palulanguṟu nyura aḻa-aḻa paṯaṟa raparingkula Godaku iwarangka tungun-tungunpa ananyi wantinytja wiya alatjiṯu. Ka nyura nyanga alatji wiṟuṟa nyinanyangka nganaṉa puḻkaṟa pukuḻaripai munula Godala tjapiṟa alatji wangkapai, “Ngura nyara Tjitja-lanikala nyuntumpa walytja tjuṯa wiṟuṟa nyinanyi.”
Uwa walytja tjuṯa, nganaṉa nintingku kulini panya Godalu nyuranya puḻkaṟa mukuringkula ngurkantanu nyura palumpa walytja nyinanytjaku. Nyara palulanguṟu kuḻula Godanya waḻkulpai paluṟu nyuranya ngurkantankunytjitjanguṟu. Palu nyura wanyu Jesuku mulamularingu ngayulu Tjukurpa Palya tjakultjunkunyangka kuliṟa? Wiya, ngayulu tjakultjunkunyangka Godalu witulya puḻkangku nyurala unngu nintiningi. Nyara palulanguṟu nyura Jesuku mulamularingu Kurunpa Miḻmiḻṯu nyuranya unngu nintinnyangka. Panya nyura nyangangi nganaṉa Godaku raparingkula Tjukurpa Palya mulamulangku wangkanyangka, munu panya nyura nyakula kuliningi alatji, “Awari, mulapa nyangantu Godaku mulamularingkula tjukurpa puḻka rapangku wangkanyi.” Alatji nyura kuliningi.
Ka panya mungaṯu nganaṉa nyurala tjungu nyinangi munu panyala nyurampa wiṟu mulapa palyaningi. Ka nyura nyara palulanguṟu nintiringkula kuliningi, “Ai, nyanga tjanaya tjukurpa mulapa wangkanyi, panya tjana tjukurpa palunyatjara alatjiṯu nyinanyi munuya wiṟu tjuṯa kutju palyaṉi.” Alatji nyura nyakula kuliningi. Munu nyura nyara palulanguṟu nganaṉanya puṟunypa arkaṟa nyinangi panya Mayatja Jesunya puṟunyarira wiṟuṟa nyinanytjikitja. Kala nyara palulanguṟu kuḻu kulini panya mulapa Godalu nyuranya ngurkantanu palumpa walytjaringkula nyinanytjaku. Ka panya aṉangu watarkitja tjuṯangku nyuranya kuraningi nyura Tjukurpa Palya kuliṟa Jesuku mulamularingkunyangka. Palu nyura panya tjananya kuliṟa wantingi munu Godaku tjukurpa kutju kuliṟa puḻkaṟa pukuḻaringi, Kurunpa Miḻmiḻṯu nyuranya pukuḻmankunyangka.
Uwa, nyuranya panyaya anaṟa kuraningi, ka panya nyura palula tjanala kulintja wiyangku wantira Godalawanu kutju nyinangi. Ka panya aṉangu Jesuku walytja kutjupa tjuṯangku ngura kutjupa tjuṯanguṟu nyuranya nyangangi munu kuliningi Godalawanu wiṟuṟa nyinanyangka, munuya palulanguṟu tjana kuḻu nyuranya puṟunypa Godalawanu wiṟuṟa nyinanytjikitja mukuringanyi. Aṉangu paluṟu tjana panya manta nyara ini Matja-tuniyala nyinanyi, munu kutjupa tjuṯa nyurala uḻpaṟira nyinanyi manta panya ini Akayala. Panya ngura winkitjangkuya aṉangu tjuṯangku nyuranya kulinu Godaku puḻkaṟa mulamularingkunytja, munuya nyara palulanguṟu nintiringu Mayatja Jesuku tjukurku.
Uwa, mulapa nyuralanguṟu Mayatjaku tjukurpa lipiringu munu ngura winkikutu anu Matja-tuniyala pulala Akayala kutju wiya palu ngura uwankarakutu. Ka nyara palulanguṟu manta winkitjangku nyuranya ngaṉmanytju kulinu nganaṉa tjanala tjakultjunkunytja kuwaripangka. Panya nganaṉa ngura kutjupangka wirkankunyangka aṉangu nyara palunya nguraṟa tjuṯangku tjukurpa nyuranyatjara paṯaṟa nganaṉala tjakultjunangi munuya alatji wangkangi, “Nyara Tjitja-lanikala nyinanytja tjuṯa kunyu nyurampa puḻkaṟa pukuḻaringi nyura Godaku tjukurpa tjanala wangkanyangka. Munuya kunyu god puḻinguṟu puṉunguṟu palyantja tjuṯa wantira God wankaku mulamularingu palula kutjungka wangaṉarangku kuliṟa waṟkarinytjikitja.” Alatjiya ngura kutjupangka kutjupangka nganaṉala tjukurpa nyuranyatjara pukuḻṯu tjakultjunkupai.
10 Munuya alatji kuḻu wangkangi, “Nyara paluṟu tjanaya kunyu aḻa-aḻangku paṯaṉi Godaku katja maḻaku pitjanytjaku ngura ilkaṟinguṟu.” Alatjiya ngayula tjakultjunangi. Ka panya mulapa Jesunya ilunyangka Godalu wankaṟa pakaltjingaṉu. Ka paluṟu tjiṉṯu maḻatjangka nganaṉanya pitjala wankaṟunkuku, panya tjiṉṯu nyara palula Godalu aṉangu palunya wantipai tjuṯa tjaraṟa ngura kurangka waṉiku. Uwa, nyuranyaya ngura winkitjangku kulinu nyura Mayatja Jesuku puḻkaṟa mulamularingkunyangka.