Lita Nampa 2 Paulalu Walkatjuṟa Iyantja Ngura Kaṟintjalakutu
2 Corinthians
Nyangatja Ngaṉmanytju Nyakula Wangkanytjaku
Nyangatja Godaku tjukurpa kutjupa Paulalu walkatjuṟa iyantja ngura ini Kaṟintjalakutu. Panya ngura nyara palulaya Jesuku walytja kutjupa tjarangku kampangkaṯu Paulanya wangkangi munuya palunya kuranmanangi. Ka Paulalu nyara palumpa tjanampa uwankaraku puḻkaṟa mukuringkula tjanala kalypangku wangkangi, ka kunyu paluṟu tjana kuḻu palumpa kalyparingu, ka paluṟu puḻkaṟa pukuḻaringi tjana kalyparingkunyangka.
Ngaṉmanytju panya tjana palunya kuranmankunyangka Paulalu lita walkatjuṟa palunya tjananya wangkara painingi, kaya kunyu Paulanya kuranmankunytjatjanungku lita mantjiṟa nyakula puḻkaṟa kuṉṯaringu munuya palumpa kalyparingu. Ka paluṟu kalyparingkunyangka kuliṟa puḻkaṟa pukuḻaringu tjanampa.
Munu palulanguṟu paluṟu tjanala wangkangi panya mulapa paluṟu Jesulu ngurkantaṟa iyantja palumpa waṟka palyantjaku. Panya kutjupa tjarangku Kaṟintjala nyinara palunyatjara wangkangi alatji, “Wiya, Paulanya Jesulu iyantja wiyaṯu. Nganaṉanya kutju Jesulu iyaṉu, kala nganaṉa mayatja puḻka nyinanyi Jesuku walytja tjuṯaku.” Alatji paluṟu tjana ngunti wangkangi, ka lita nyanga palula Paulalu tjananya wangkara markuningi tjana ngunti wangkawiyangku wantinytjaku.
Munu paluṟu lita nyangangka tjanala maniku ngatjiningi tjana ngaḻṯuringkula ungkunytjaku Jesuku walytja kutjupa tjuṯa ngura nyara Jerusalemala ngaḻṯutjara mani wiya nyinanyangka.
Tjukurpa nyanganpa ngarinyi:
1:1-11 Paulalu ngaṉmanytju wangkanytja
1:12—7:16 Paulalu tjanala tjukurpa tjuṯa wangkara nintintja
8:1—9:15 Jesuku walytja tjuṯangku uti ngaḻṯutjara tjuṯa mani ungama
10:1—13:10 Paulalu tjananya paintja palunya anaṟa wangkanyangka
13:11-14 Paulalu tjukurpa maḻatja wangkanytja tjana kuliṟa kuṉpu ngaṟanytjaku
1
Paulalu Ngaṉmanytju Wangkanytja
Uwa, Jesuku walytja tjuṯa! Ngayuluṉa Paulalu lita nyangatja nyurampa walkatjunanyi ngura pala Kaṟintjala nyinanytja tjuṯaku. Panya ngayuluṉa tjukurtjara Jesulu Christalu iyantja, panya Godaluṉi ngurkantanu palumpa tjukurpa aṉangu tjuṯangka tjakultjunkunytjaku. Kali Timitjilu ngali kuwari maḻpaṟarangku tjunguringkula nyuralakutu lita nyangatja ma-iyaṉi, munu Jesuku walytja kutjupa tjuṯakutu kuḻu, panya manta pala Akayala nyinanytja tjuṯakutu kuḻu.
Ka Mama Godalu, Mayatja Jesulu Christalu kuḻu nyuranya pukuḻtju puḻkangku aṯunymaṟa kanyinma munu nyuranya kurunpa rapaṟa pukuḻmanama.
Uwa, kala wanyu Godanya mirawaṉima Mayatja Jesuku Christaku Mama, panya paluṟu nganaṉanya ngaḻṯunytju puḻkangku kanyilpai munulanya tiṯutjarangku kuṉpulpai kurunpa rapa ngaṟanytjaku. Panya pika munu kutjupa kutjupa tjuṯa kuḻu nganaṉala wirkankunyangka paluṟu nganaṉanya kurunpa rapalpai nganaṉa ngapartji aṉangu kutjupa tjuṯa kuḻu wangkara kuṉpuntjaku pika tjuṯa munu kutjupa kutjupa tjuṯa tjanala kuḻu wirkankunyangka.* 11:24-26 Uwa, panya mirpaṉtju tjuṯangkuya ngaṉmanytju Jesunya ananingi munu panyaya palunya pungangi, kaya kuwari nganaṉanya palumpa walytja tjuṯa ngapartji palu puṟunypaṯu anaṉi munu punganyi. Palu panya Mama Godalu Jesunya kurunpa rapaṉu munu palunya kuṉpuntjatjanungku nganaṉanya kuḻu palu puṟunymananyi.
Tjinguṟu tjana ngalinya ananma munu pungama alatjiṯu Godaku waṟka nyurala palyannyangka. Palu palya, panya tjana ngalimpa pikaringkunyangka ngali kuliṟa wantira alatjiṯu nyurala rawa waṟkarinyi nyura kurunpa raparingkula wankaringkunytjaku. Panya tjana ngalinya nyanga alatjingannyangka Mamalu ngalinya kurunpa kuṉpulpai nyuranya ngapartji kurunpa wangkara kuṉpuntjaku munu rapantjaku. Ka nyara palulanguṟu pika palu puṟunypa tjuṯa nyurala wirkankunyangka nyura kuḻu ngali puṟunytju kuṉpu ngaṟala tiṯutjarangku Jesunya waṉalku nguḻuringkula wantinytja wiyangku. Palu nintingkuli nyuranya kulini nyura kuṉpu nyinanyangka. Panya pika tjuṯa ngalila wirkananyi, pala palu puṟunypa nyurala kuḻu wirkananyi. Ka panya Godalu ngalinya kurunpa kuṉpuntjatjanungku nyuranya kuḻuṯu kurunpa kuṉpuṉi ngalinya puṟunypaṯu.
Uwa, walytja tjuṯa! Wanyu kali nyurala tjakultjura ngali manta nyanga Aitjala ngura tjuṯangka para-ngaṟanytjatjanungku. Panya mirpaṉtju tjuṯangku ngalinya rawangku kuraningi ngali Tjukurpa Palya Jesunyatjara aṉangu tjuṯangka tjakultjunkunyangka. Panya ngalinyaya tjana ananingi munu painingi munulinyaya puḻkaṟa pungangi. Kali puṯu nguwanpa kuliningi rawangku kurannyangka, munuli kurunpa paku puḻkaringkula alatji kuliningi, “Ngali tjinguṟu iluku. Nyangatja mulapa ngali ilunytjakutu ngaṟanyi.” Alatjili kuliningi panya Godalu tjinguṟu ngalinya kurantjaku-tawara anga-kanyinma, palu paluṟu ngalinya wantingu pikawanu palumpa waṟkarira puḻkaṟa raparingkunytjaku. Palu mulapa nyanga alatjiringu ngalinku walytjangku puḻkaṟa kuliṟa kaṉany-kaṉanyarinytjaku-tawara, panya Godanya ngalimpa mukuringu palulawanu kutju ngali rapa ngaṟanytjaku, panya paluṟu kutjungku miri ilunytja wankaṟa pakaltjingalpai. 10 Palu mulapalinya Godalu wankaṟunu ngalimpa mirpaṉtju tjuṯangku ngalinya nguwanpa iluntankunyangka. Munulinya tiṯutjarangku wankaṟu kanyilku. Ka ngali palumpa puḻkaṟa alatjiṯu mulamularinganyi paluṟu ngalinya tiṯutjarangku tjiṉṯu kutjupa tjiṉṯu kutjupa wankaṟu kanyilkatinytjaku. 11 Kaya wanyu nyura ngalinya alpamilanma munu ngalimpa Godala rawangku tjapinma. Ka paluṟu nyurala kulilku munulinya pukuḻtjungku kanyilku. Ka aṉangu tjuṯangku palunyalta mirawaṉira waḻkulku paluṟu ngalinya wankaṟu wiṟuṟa kanyinnyangka nyakula.
Paulalu Ankunytjikitjangku Kuliṟa Wantinytja
12 Uwa, Godalulinya pukuḻtjungku kanyini kali palulanguṟu waṟka palumpa tjukaṟurungku palyaṉi. Ngali mantangka nyanga nyinara aṉangu mantatja kulilpai tjuṯangka tjunguringkula palyalpai wiya, panya tjana nintipukangku-palku walytjangku kuliṟa palyalpai. Palu ngali Godalu nintinnyangka kutju kuliṟa tjukaṟurungku palyalpai palumpa mukuringkula kurunpa winkingku, munuli palulanguṟu pukuḻarinyi. Ka tjinguṟu nyura kutjupa tjarangku kulini ngali nyuranya ngunti kurannyangka-palku. Palu wiya, ngali panya mungaṯu Kaṟintjala nyinara nyurala tjukaṟuru alatjiṯu nyinangi Godalu kutjungku ngalinya kuṉpunnyangka. 13-14 Kali lita nyangatja nyurampa walkatjunanyi nyura ngalinya tjukaṟurungku kulintjaku ngunti kuliṟa wantinytjaku-tawara. Kuwari nyanga nyura tjukurpa tjara kutju uti kulinu ngali wangkanyangka. Palu nyura ngula tjukurpa uwankara uti kulilku munu nyura Mayatja Jesunya maḻaku pitjanytja-aṟangka ngalimpa puḻkaṟa pukuḻariku, kali ngali ngapartji nyurampa puḻkaṟaṯu pukuḻariku nyura Tjukurpa Palya kuliṟa mulamularingkunytjitja-nguṟu.
15-16 Uwa, mulapa nyura ngalimpa ngula pukuḻariku. Kaṉa palulanguṟu kuliningi nyuranya kutjara-aṟangku ma-pitjala nyakunytjikitjangku munu nyuranya kuṉpuṟa pukuḻmankunytjikitjangku. Panya ngayulu Kaṟintjala muṉkara waintaṟa ankunytjikitjangku kuliningi manta nyara Matja-tuniyalakutu munuṉa nyurala-waraṟa wirkaṟa tjunguringkunytjikitja mukuringangi ngaṉmanypa munuṉa palulanguṟu Matja-tuniyalanguṟu aṟuringkula piṟuku nyurala wirkankunytjikitja mukuringanyi. Kaṉi nyuralta ngayunya Judealakutu alpamilaṟa ma-iyalku. Alatjiṉa kuliningi nyuranya kutjara-aṟangku ankula nyakunytjikitjangku, palu puṯuṉa kuliningi. 17 Ka tjinguṟu nyura kutjupa tjarangku kulini ngayulu ngunti wangkanyangka-palku munu nyura alatji tjinguṟu ngayunya kulini ngayulu kampa kutjara wangkanyangka-palku mantatja kulilpai tjuṯa puṟunypa. Palu mulapaṉa nyuranya kutjara-aṟangku nyakunytjikitja mukuringangi. 18 Panya ngayulu kampa kutjara wangkapai wiya, panya Mama Godalu tjukaṟurungku wangkapai, palu puṟunytju ngayulu tjukaṟurungku nyurala wangkanyi. 19 Panya Jesulu Christalu Godaku katjangku kalkuntjatjanungku tjukaṟurungku palyalpai maḻa wiyanmankunytja wiyangku. Nyura ninti palumpa, panya Tjaalatjalu Timitjilu nganaṉa tjukurpa palunyatjara nyurala ngaṉmanytju wangkangi. 20 Panya Mama Godalu tjuṯa-aṟangku nganaṉanya kalkuningi kutjupa kutjupa tjuṯaku. Palu panya Jesulu Christalu mantakutu pitjala Godalu panya kalkuntja uwankara nganampa palyaṉu. Kala nyara palulanguṟu Jesulu palyannyangka Godanya mirawaṉira waḻkuṟa wangkapai alatji, “Mulapa Mamalu tjukaṟurungku kalkuṉu.” 21 Ka nyuntunya nganaṉanya Mama Godalu tjunguṟa tjunu Jesula kutjungka tjungu tiṯutjara nyinanytjaku. Panya paluṟulanya ngurkantanu munulanya mauṉṯalpa tjunu Christala tjungu kuṉpu nyinanytjaku. 22 Munu panya paluṟu Kurunpa Miḻmiḻnga nganaṉala kutjungka kutjungka unngu tjarpatjunu aṉangu tjuṯangku nganaṉanya nyakula kulintjaku, alatji, “Mulapa nyanganpa kuwari Jesuku walytja tjuṯa nyinanyi.” Panya watingku pulukangka puṟantatjunkupai palumpa alatjiṯu ngaṟanytjaku, palu puṟunypa Godalu nganaṉala Kurunpa Miḻmiḻnga tjarpatjunu palumpa ngaṟanytjaku. Kala nyara palulanguṟu nintingku kulini, “Mulapa Godalu nganaṉanya ngula wiṟu tjuṯa kalkuntjatjanungku ungkuku.”
23 Uwa, Mama Godanya ngayuku ninti panya ngayulu tjukaṟurungku wangkanyi. Tjinguṟu ngayulu Matja-tuniyalakutu ankunytjikitja nyurampa ngurangka-waraṟa wirkankuku munuṉa nyuranya wangkara markulku ngunti-ngunti panya palyantjitja tjuṯanguṟu, ka nyura tjinguṟu kuliṟa tjituṟu-tjituṟuriku. Palu pala palula-tawaraṉa wantingu ngura pala Kaṟintjalakutu ma-pitjanytja wiyangku ngayulu nyuranya painnyangka nyura tjituṟu-tjituṟurinytjaku-tawara. 24 Palu ngali panya mayatjarira wangkara nyuranya mulamularingkunytjaku uṉṯuntja wiyangku wantingi. Panya nyura ngaṉmanypa alatjiṯu Jesuku mulamularingu munu nyura kuṉpungku palunya tiṯutjarangku waṉaṉi. Nyara palulanguṟuli nyurala tjungu waṟkarinytjikitja mukuringanyi nyura pukuḻpa nyinanytjaku.

*1:4 11:24-26