Lita Jamesalu Walkatjunkunytja
James
Nyangatja Ngaṉmanytju Nyakula Wangkanytjaku
Nyangatja Godaku tjukurpa wati ini Jamesalu walkatjunkunytja Jesuku panya maḻanytju. Panya paluṟu ngula kutju Jesuku mulamularingu paluṟu ilunytjatjanu pakannyangka maḻangka munu nyara palulanguṟu kutju mulapa kulinu Jesunya Godaku katja nyinanytja. Ka ngula paluṟu ingkaṯa puḻka nyinangi munu Jesuku walytja tjuṯa aṯunymanangi Jerusalemala nyinanytja tjuṯa. Ka wati panya Paulalu palunya ngurkantanu tjukurtjara Jesulu panya iyantjanya.
Ka Jamesalu lita nyanga palunya walkatjuṟa iyaṉu ngura parari nyinanytja tjuṯakutu aṉangu Jew Jesuku walytja kutjupa tjuṯakutu. Munu paluṟu alatji wangkangu palula tjanala, “Palya nyura Jesuku mulamularinganyi, palu uti nyura mulamularingkunytjatjanungku palula wangaṉarangku kuliṟa palyanma paluṟu wangkanytjitja uwankara.” Alatji Jamesalu Jesunya waṉalpai tjuṯangka wangkangi munu paluṟu tjanala tjukurpa tjuṯa tjakultjunangi tjana kuliṟa tjukurpa Jesunyatjara tjukaṟurungku kulintjaku munu palunya mulamulangku waṉantjaku.
Tjukurpa nyanganpa ngarinyi:
1:1-18 Godanya pakuringkuwiyangku waṉantjaku
1:19-27 Godaku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟa palyantjaku
2:1-13 Aṉangu uwankaraku tjungu mukuringkunytjaku
2:14-26 Mulamularingkupai tjuṯangku wiṟu tjuṯa kutju palyantjaku
3:1-18 Tjukurpa wiṟu tjuṯa kutju wangkanytjaku tjaa kura nyinawiyangku
4:1—5:6 Godala wangaṉarangku kulintjaku tjukurpa mantatja tjuṯa wantira
5:7-12 Kuraṟa pungkunyangka pukuḻpa nyinanytjaku
5:13-20 Godala tjukaṟurungku tjapintjaku
1
Jamesalu Ngaṉmanytju Wangkanytja
Ngayuluṉa Jamesanya panya Mama Godaku Mayatja Jesuku Christaku waṟkaripai nyinanyi. Munuṉa lita nyangatja nyurampa walkatjunanyi Godaku walytja tjuṯaku, panya nyura ngura kutjupa kutjupa tjuṯangka parari nyinanyi.
Godanya Pakuringkuwiyangku Waṉantjaku
2-3 Walytja tjuṯa, kura kutjupa kutjupa tjuṯa nyurala wirkankunyangkampa nyura uti pukuḻarima. Munu kutjupa tjuṯangku nyuranya kurantjikitja ngunti wituwitunnyangkampa nyura uti tjananya kuliṟa wantima, munuya tjituṟu-tjituṟurinytja wiya pukuḻpa nyinama. Panya nyuranya kurannyangka nyura nintiringkuku Jesunya kutju tungun-tunguntu waṉantjikitja. Munu nyura uti pakuringkunytja wiyangku tiṯutjarangku waṉanma munu nyara palulanguṟu nyura paluṟu mukuringkunytja uwankara rawangku palyaṟa ma-kuṉpuringkula witu ngaṟaku.
Tjinguṟu kutjupa-aṟa nyurala alatjirinyangka nyura puṯu kulilku alatji, “Nyaalkuṉa? Yaaltjingaṟaṉa palyalku?” Palu utin puṯu kulintja wiyangku Godala tjapinma panya paluṟu tjapinnyangka wantinytja wiyangku wangaṉarangku kulilpai munu alpamilalpai. 6-8 Ka nyura Mama Godala tjapiṟampa uti palumpa mulamularingama alatjiṯu kampa kutjara kulintja wiya munu kulinma alatji, “Godaluṉi mulapa alpamilalku.” Panya kampa kutjara kulilpai tjuṯa uṟu puṟunypa, panya waḻpangku uṉṯunnyangka para-uripai tiṯutjara, nyara palu puṟunypa kampa kutjara kulilpai tjuṯa nyinanyi, tjukaṟuru wiya, kaḻikaḻi. Munu tjinguṟu tjana kulilpai alatji, “Ngayulu Godala tjapinnyangka mulapa paluṟu ngayunya alpamilalku.” Palu wiya, kampa kutjara kulinnyangka Godalu puṯu alpamilalpai.
Tjinguṟu Jesuku walytja kutjupa tiṯutjara mani wiya nyinanyi, munu uti paluṟu pukuḻarima tjituṟu-tjituṟurinytja wiya, panya Godalu palunya Christala tjunguṟa walytjanmanu. 10 Ka palu puṟunypa Jesuku walytja kutjupa tjinguṟu mani puḻkatjara nyinanyi munu uti paluṟu pukuḻarima Godalu palunya Christala tjunguṟa walytjanmankunyangka kutju maninguṟu wiya. Tjinguṟu Godalu palumpa mani winki wiyalku, ka paluṟu ngaḻṯutjara nyinaku mani tjukutjukutjara. Palu uti paluṟu mani wiya pukuḻpaṯu nyinama, panya paluṟu mani puḻkatjara pukuḻpa nyinangi, palu puṟunypaṯu uti paluṟu pukuḻpa nyinama. Panya mani puḻkangku puṯu Godaku walytjaringkunytjaku palyaṉi. Palu panya aṉangu mani puḻkatjara nyinanytjatjanu inuntji puṟunypa ilura wiyaringkupai. 11 Panya tjiṉṯungku pakaṟa katuringkula uwankara kampapai. Ka palulanguṟu inuntji panya wiṟu tjuṯa piḻṯiringkula punkalpai kampanyangka. Nyara palu puṟunypa aṉangu mani puḻkatjara wiyaringkuku watarku waṟkarinytjatjanu.
12 Uwa, kutjupa tjuṯangku nyuranya kuraṟa pungkunyangka nyura uti kuliṟa wantima munu tungun-tunguntu Godanya waṉanma. Ka Godanya nyakula nyurampa puḻkaṟa pukuḻariku, munu nyuranya wanka tiṯutjara nyinanytjaku wangkaku, panya alatji paluṟu kalkuṉu palumpa mukuringkupai tjuṯangka.
13 Ka tjinguṟu kutjupa tjuṯangku nyuranya kura palyantjaku wituwitunnyangka nyura uti ngunti wangkawiyangku wantima alatji, “Godaluṉi uṉṯuṉi kura palyantjaku.” Panya Godalu kura palyantjaku uṉṯulpai wiya, panya kutjupangku puṯu Godanya arkaṉi kura palyantjaku. 14 Panya aṉangu nyara paluṟu alatjiṯu kura palyantjikitja mukuringkupai, paluṟu kutju, munu paluṟu unngu kuliṟa mukuringkula palyalpai alatjiṯu. 15 Uwa, paluṟu alatjiṯu mukuringkula kura palyalpai, munu palulanguṟu kura tiṯutjarangku palyalkatinyi wantinytja wiyangku munu kurangka kutju tjakaringanyi. Ka Godalu palunya ngula paiṟa iyalku palula tjungu nyinanytja wiya, ngura kurangka nyinanytjaku.
16 Ngayuku walytja tjuṯa, aṉangu kutjupa tjuṯangku ngunti kurannyangka nyura uti kulilwiyangku wantima, munu ngayulu panya wangkanytja kutju tjukaṟurungku kulinma. 17 Uwankara panya Godalu nganampa palyantja palya alatjiṯu ngaṟanyi, kura wiya. Godalu panya tjiṉṯu, piṟa, kililpi palulpaingku wiṟu tjuṯa nganampa palyalpai. Munu paluṟu kutjuparinytja wiya paluṟuṯu alatjiṯu nyinanyi, munulanya tiṯutjarangku wiṟuṟa kanyilpai wantinytja wiyangku. 18 Panya paluṟu nganampa puḻkaṟa mukuringangi nganaṉa palumpa walytja mulapa nyinanytjaku. Munu panya palulanguṟu tjukurpa tjukaṟuru Christanyatjara nganaṉala utinu nganaṉa mulamularingkula palumpa walytja mulapa nyinanytjaku.
Godaku Tjukurpa Wangaṉarangku Kuliṟa Palyantjaku
19 Walytja tjuṯa, wanyuya kulinma. Aṉangu kutjupangku wangkanyangkaya mapalku waṟuringkula mirpaṉarinytja wiyangku wantima. Palu purkaṟangkuya kulinma munu mapalku wangkanytjikitjangku kulintja wiyangku wantima. 20 Tjinguṟu nyura mirpaṉarirampa Godaku tjukurpa puṯu tjukaṟurungku palyalku. 21 Nyura uti kura kutjupa kutjupa uwankara wantima nyura unngu kulintja uwankara. Panya Godalu nyurala unngu tjunu palumpa tjukurpa kutju nyura tjukaṟurungku kulintjaku, panya watingku uṉinypa tjunkupai mantangka pakantjaku, palu puṟunypa Godalu tjukurpa nyurala unngu tjunu. Ka nyura palula kutjungka wangaṉarangku kulinnyangkampa paluṟu nyuranya wankaṟunkuku palula tjungu tiṯutjara nyinanytjaku. Palulanguṟuya kura kutjupa kutjupa uwankara nyura unngu kulintja wantima alatjiṯu.
22 Nyura uti Godaku tjukurpa wangaṉarangku kuliṟa palyanma, pinangku kutju kulintja wiyangku. Panya nyura pinangku kutju kuliṟa nyuranku Godaku walytjanmankupai, palu wiya, nyura alatji ngunti wangkapai. 23-24 Tjinguṟu aṉangungku paluṟunku yunpa walytjangku kalawatjangka purkaṟangku nyakupai. Munu palulanguṟu paluṟu ankula mapalku watarkuripai palumpa yunpaku. Ka nyara palu puṟunypa aṉangu kutjupa tjuṯangku Godaku tjukurpa nyakula wangkara purkaṟangku kulilpai munuya palulanguṟu ankula mapalku watarkurira palyantja wiyangku wantipai. Nyanga alatji tjana pinangku kutju kulini wangaṉarangku kuliṟa palyantja wiyangku. 25 Panya Godaku tjukurpa kalawatja puṟunypa, munu nganaṉanya nintilpai yaaltjingaṟa Godalu nganaṉanya kuranguṟu wankaṟunu nganaṉa palula wangaṉarangku kulintjaku. Ka aṉangungku palumpa tjukurpa rawangku nyakula wangkara purkaṟangku kulinnyangka munu wangaṉarangku kuliṟa palyannyangka kuḻu Godalu palunya puḻkaṟa pukuḻmankuku.
26 Tjinguṟu aṉangungku kulilpai alatji, “Ngayulu Jesuku walytja mulapa tjana puṟunypa wiya, tjukaṟurungku palyalpai.” Palu tjinguṟu tjaḻinypa kurangku wangkara paluṟunku ngunti rawangku mirawaṉipai tjukaṟurungku-palku. 27 Palu nyanga alatji Jesuku walytja mulatu palyalpai panya tjitji tjiṯula, minyma wanakaḻa tjuṯa munu ngaḻṯutjara tjuṯa kuḻu mukulyangku alpamilaṟa aṯunymankupai, munu kura tjuṯangka tjunguringkupai wiya mauṉṯalpa nyinapai. Nyara palu puṟunyku Godanya nyakula pukuḻaripai.