2
Jesus Wawnamnihtenwiy
1 Tim 2.5; Eb 4.14, 9.11
Nukamkayupwi, nah awahkis inin kagta yimin kahadbe yis ka taraksa. Henneme kibeyne ku wixwiy kataraksan, wixwiy kadahan wawnamnihtenwiy. Ig Jesus Cristo iggi wawnamnihtenwiy. Ignewa waditye. Ig awnamnihpewiy ta git Wigwiy.
Ignewa keh Uhokri bayahminawiy ariw utaraksanwiy. Ignewa ku pariye keh Uhokri bayahmina madikte hiyeg ariw gitaraksankis.
Ku Pariye Igyerwa Uhokriyan Iggi Ihpa Giwn Uhokri Gikumadukan
Lk 8.19; Jo 14.15, 21; 1 Jo 5.3
Ku wis ihpene giwn Uhokri gikumadukan, nikwe innewa arekhetni wot ku wis inyerwa gihiyekten Uhokri.
Ku pahapwi awna: “Nah hiyak Uhokri kabayhtiwa”, henneme ku ig ka ihpa giwn Uhokri gikumadukan, nikwe ig wasaympiye. Nikwe ig yuma hiyakemniki ku pariye inyerwatnene ay abet gihiyakemni.
Henneme ku pahapwi ihpene Uhokri giwn, ignewa ku pariye inyerwa batekye gikak Uhokri. In wihpan Uhokri giwn innewa arekhetni wot ku wis pahapwiwa gikak Jesus Cristo.
Mmanawa ku pahapwi awna: “Nah pahapwiwa gikak Jesus Cristo”, amawka ku ig wew akak gihiyakemniwa Kiyapwiye Jesus.
Ku Pariye Igyerwa Uhokriyan Iggi Batekye Gikakkis Hiyeg
Jo 13.34, 15.12; 1 Jo 3.14
Nukebyupwi kibeynepwi, nah kinetihwekere yit gimin Uhokri gikumadukan. Gikumadukan adahan wis batekak pawtak. Inakni gikumadukan kawki nukunema. Kawki apim ininma in ayma. In kuwis ayipwad ay kuwis. Wixwiy ayipa kuwis timapni minikwak.
Henneme kuri inakni gikumadukan adahan wixwiy batekak pawtak in ke wotbe in nukunebe ta wotwiy. Mmanawa kuwis amisnapyi mpiye abetitak uhiyakemniwiy. Kuri kabutniki inyerwatnene in uguhne uhiyakemniwiy ku apim inin. Igwa Cristo iha inakni Uhokri gikumadukan. Inyerwa ig batek ukakwiy. Kuri wixwiyme batekak pawtak hawwata ku samah ig batek ukakwiy.
Ku Pahapwi Batekye Gikakkis Madikte Hiyeg In Ke Wotbe Kabutniki Aybe Abet Gihiyakemni
Rom 13.13; Ef 5.8; 1 Jo 1.5
Ku pahapwi awna: “Uhokri kuwis uguhe nuhiyakemni”, henneme ku ig gidukwenewa ig ka batek gikak pahapwi hiyeg, amun ini nikwe in ke wotbe amisnapyi kupiknene aybe abet gihiyakemni.
10 Henneme ku pahapwi batekye gikakkis madikte hiyeg, amun ini nikwe in ke wotbe kabutnikinen aybe abet gihiyakemni. Ayge nikwe ig ka taraksa gikakkis hiyeg.
11 Igme ner ku pariye kane batek gikak pahapwi, iggi ke wotbe he amisnapyinen aybe abet gihiyakemni. Ig ke pahapwibe ku pariye wewne abet amisnapyi, ig ka hiyapwa ku kitwiye ig wew. Ik adahan ner taraksa kaayhsima mmanawa ig manan gihiyakemni.
Yaytak Kewa Bakimnaybe, Kewa Takwapyebe, Kewa Kiyapwiyegbenbe Ay Abet Yihiyakemni
12 Yis ku pariye kene bakimnaybe, nah awahkis inakni inetit yimin mmanawa Uhokri kuwis bayahminay ariw yitaraksan awaku ku samah yis Jesus gihiyegapu.
13 Yisme ku pariye kene kiyapwiyegbenbe, nah awahkis inakni inetit yimin mmanawa yis hiyak Uhokri kabayhtiwa yis hiyakni ku ig kuwisnene ay ku samah yumahte hawkri. Yisme ku pariye kene takwapyebe, nah awahkis inakni inetit yimin mmanawa yis kuwis mategbetene wapitye gihawkan.
14 Yisme kene bakimnaybe, nah awahkis inakni inetit yimin mmanawa yis hiyakni kabayhtiwa ku ig Uhokri ignewa Wigwiy. Yisme kene kiyapwiyegbenbe, nah awahkis inakni inetit yimin mmanawa yis hiyak Uhokri kabayhtiwa yis hiyakni ku ig kuwisnene ay ku samah yumahte hawkri. Yisme kene takwapyebe, nah awahkis inakni inetit yimin mmanawa yis detyepwi. Ig Uhokri giwn msakwa ay abet yihiyakemni. Yis kuwis mategbetene wapitye gihawkan.
Ku Pariye Igyerwa Uhokriyan Iggi Ka Batek Akak Batekka Amadgayama Inin
Rom 2.12; Eb 11.25; Tiyagu 1.27, 4.4
15 Ka yi muwaka batek akak ini hiyakemniki mbeyepye ku pariye hiyeg kane Uhokriyanpuma batek nikak. Kawnata yi muwaka batek akak gewkanbetkis. Ku wis batek akak ini hiyakemniki amadgaya inin, amun ini nikwe wis ka batek gikak Wigwiy.
16 Ignes kane Uhokriyanpuma gihiyakemnikis in ka Wigwiyma gihiyakemni ay gimunkis. Ku wixwiy aharit batekka amadgaya inin, in ka Wigwiyma gihiyakemnima. Ku wixwiy aharit ini kabayka amadgaya inin ku pariye wis hiyá akak wowtyak, in kawnata Wigwiyma gihiyakemnima. Ku wixwiy keh uwantiwiy akak wewkanbet amadgaya inin, in kawnata Wigwiyma gihiyakemnima. Akebyi ini hiyakemniki ka ayta giwntakma Uhokrima. In ayta ariwntak kane Uhokriyanpuma gihiyakemnikis.
17 Nerras ku pariye kane Uhokriyanpuma igkis biyuknek payak akak ini gihiyakemnikis. Igme ku pariye kehne Uhokri gibetki iggi aymuhwa adahan apanenekwa.
Ku Pariye Igyerwa Uhokriyan Iggi Kawohkigahaw Ta Git Jesusnen
18 Nukamkayupwi, amaksemni hawkri kennesa kuwis. Yis kuwis kinetni gak pahapwi ku pariye danuhnek amaksemni hawkri ku pariye ikawpari ku ignewa Cristo bawa ig Cristo gipetunya. Nukebyupwi, ayipa kaayhsima hiyeg kewa igbe kuwis danuh gapitkiya. Ini arekhetni wotwiy ku amaksemni hawkri kennesa nidawnhan.
19 Igkis nerras hiyeg pes ubetitakwiy wixwiy Jesus gihiyegapu bawa igkis ka igyerwatma Uhokriyanpuma. Waké igkis igyerwatbe Uhokriyanpube, nikwekam igkis gidukweneswa kawohkigahaw ta git Kiyapwiye Jesus hawwata ke wixwiybe. Henneme igkis kuwis pes ubetitakwiy. Ini arekhetni huwewe ku igkis ka igyerwatma Uhokriyanpuma.
20 Wixwiyme ku pariye igyerwa Uhokriyanpu ig Uhokri Gitip barewpitye kawihwiy adahan uguhne uhiyakemniwiy. Ayge nikwe wixwiy madikte hiyeknekwiye Uhokri gihiyakemni kabayhtiwa.
21 Nah ka ikiyyi ku yis ka hiyaknima ku pariye hiyakemniki inyerwatnene. Ka innema keh nah awahkis inakni inetit yimin. Henneme nah awahkisni yimin awaku nah hiyakni ku yis kuwis hiyakni. Nah he ikene yihiyakemni. Ku pahapwi ka kinetihwa inakni inyerwatnene hiyakemniki yit, nikwe ig wasaymhaw.
22 Ku pahapwi awna yit ku Kiyapwiye Jesus ka Uhokrima gikanyanma adahan ukumaduketniwiy, iggi wasaympiye. Iggi Cristo gipetunya. Ku samah ig tukuhe nernewa Uhokri gikamkayh, amun ini nikwe ig tukuhpiwata Wigwiy.
23 Mmanawa ku pahapwi awna: “Jesus ig ka Uhokrima gikamkayhma”, nikwe ig yumahwa Wigwiy ay gipit. Henneme ku pahapwi awna: “Jesus ignewa Uhokri gikamkayh”, nikwe ig Wigwiy ay gipit.
Ku Wis Huwithasa Uhiyakemni Ta Git Uhokri Giwn, Wis Ka Kinikiswa
24 Yisme ka hennema, nukebyupwi. Nikwe msakwanay akak inakni Uhokri ginetni inyerwatnene ku pariye ekkepka yit minikwak ku aysaw yis pitatye wages yihiyakemni gidahan Uhokri. Ku yis msakwa akak inakni Uhokri giwn, amun ini nikwe yis msakwa yidukwenewa pahatwowa yihiyakemni gikak Wigwiy gikak gikamkayh.
25 Mmanawa ignewa ikakse wotwiy adahan wixwiy aymuhwa gimun adahan apanenekwa.
26 Nah ikene inakni yihiyakemni henne amadgatak inin kagta adahan yis ka kinikiswa ta gitkis nerras ku pariye yikinsetnipwi.
Ku Wis Huwithasa Uhiyakemni Ta Git Uhokri Gitip, Wis Ka Kinikiswa
Jo 14.26, 16.13; 1 Kor 2.10; Ef 3.16
27 Wixwiyme ka kema ignesma mmanawa wixwiy kawihkiska Uhokri Gitip ta upititwiy adahan ig uguhne uhiyakemniwiy. Ig msakwa ay upitwiy adahan apanenekwa. Inneki keh wixwiy ka muwaka kannuhwa ta gitkisnen hiyeg amadgayapu inin. Ignewa Uhokri Gitip ukannuhtenwiy. Ig kannuhwiy amin madikte. Ig akki wotwiy hiyakemniki ku pariye inyerwatnene. Ig ka akki wotwiy ku pariye kane inyerwatma. Kuwis ig kannuhwiy adahan ku samah wixwiy msakwa pahapwiwa gikak Jesus Cristo. Nikwe ka ba yi miniw giw. Msakwanabay gikak.
28 Hennewa nukamkayupwi, msakwanabay pahapwiwa gikak Jesus Cristo. Wewnay akak gihiyakemninen. Nikwe aysawnemenek ku aysaw ig hiyapkiswa wotwiy akiw, wixwiy ka marenpima gibohri. Wixwiy kibowka gitiputnek apim ini ku aysaw ig danuh atan.
Ku Pariye Igyerwa Uhokriyan Iggi Keh Kabaykanen
Mt 5.45; Rom 12.1; 1 Tess 5.15; Eb 13.16
29 In huwewe wotwiy ku Uhokri keh kabaykanen. Nikwe ku pahapwi kehne kabaykanen, iggi Uhokriyan.