2
Mpiksawnabay Giharit Uhokrinen Gihiyakemni
Rom 12.2; Kol 3.16
Nikwe uyay wiwhminaw ariw madikte hiyakemniki ku pariye mbeyepyenen. Uyay wiwhminaw ariw madikte kinisaka ariw madikte wasaymka. Uyay wiwhminaw ariw madikte atihpaka ariw madikte awnaki paminak.
Mpiksawnabay giharit Uhokri gihiyakemni ku pariye barewbetye. Ipegbohanabay Uhokri gannasan. Mpiksawnay niharit akak madikte yibetki hawwata ke bakimnay nukupesniyebe ku samah igkis mpiksaw aharit ihintakut. Yisme mpiksawnay aharit ini gihiyakemni adahan yis aymuhwene abet yihiyakemni nikak, adahan yis iwene yawaygyi niwntak.
Mmanawa yis kuwis hiyak aketri Uhokri gabay.
Jesus Ke Pahow Tipbe Wixwiy Hawwata Ke Tipbe
Rom 9.32
Nukebyupwi, uyay danukwa digiw ta gihumwat Kiyapwiye Jesus. Minikwak hiyeg tukuhpig henneme Uhokri kapigsig ig kaayhsima batek gikak. Ig Kiyapwiye Jesus ig kewa pahow tipbe. Ig tip dehetniku.
Mpuse wixwiy hawwata kewa pahow tipbe dehetnikube. Uhokri pahadguhwiy pawtak kabayhtiwa adahan wixwiy humaw pahate gipin kewa pahá payt tiptiyebe. Hawwata akiw wixwiy humaw kewa gimuwpegapube agikuya gipin adahan wixwiy kehne kibeyne ofan ta git Uhokri abet uhiyakemniwiy. Igme Uhokri amapa ini ukanwiy ta git mmanawa wixwiy kakanhaw git gipitimpi Jesus Cristo.
Ig Uhokri gannasan minikweknene akki ta wotwiy ku samah Kiyapwiye Jesus kewa pahow tipbe. In awna:
“Aysawnemenek nah ke wotbe nah ikis pahow tipbe ay gibetkis hiyeg siyawhyenepwi. Eggu tip adahan payt akoksa. Nahnewa kaniygu. No kabayno tip nuthu. Ku pariye hiyeg kamaxwa ta gupitit ignes ka marakwa gipitkis nutiputnek”.
Hennewatbaki in ku samah ig Uhokri awna.
Wixwiy ku pariye kamaxwenepwi ta gipitit Kiyapwiye Jesus, wixwiy kiyatig. Nerrasme ku pariye kane kamaxwenepwima gipitit Kiyapwiye Jesus igkis ka kiyatig. Igkis humaw ke nerras hiyegbe ku kamin Uhokri gannasan minikweknene kinetihwa. In awna:
“Hiyeg kehne pahá payt tiptiye, igkis tukuhe pahow tip. Gipewkankiskam eggu tip ka kawihkam. Bawa eg tip eggu pi awaygtenano ariw madikte. Eg humaw adahan payt akoksa.”
Inwata gannasan awna hawwata akiw:
“Eggu tip keh igkis tuguhe dunibdiwarumpikisnek. Ku samah pahapwi kiyimwihwa akak tip ku kapit ig tes gikugku, igkis hawwata kiyimwihwanek gikak ner ku pariye nah ikis ayge gibetkis.”
Hennewatbaki in ku samah ig Uhokri awna. Igkis ke wotbe igkis tuguhe dunibdiwarumpikis awaku ku samah igkis ka iha Uhokri giwn. Hiyeg kane ihpenepwima giwn hennewa igkis ikaksaka adahanikwa ini.
Wixwiy Uhokri Gikanyanpu Gimuwpegapu
Jo 15.14; Apok 1.6, 5.10, 20.6
Wixwiyme ka henneme, nukebyupwi. Wixwiynewa Uhokri gikanyanpu. Wixwiynewa Uhokri gimuwpegapu adahan wixwiy danukwa git Uhokri takunipti adahan kehne gibetki. Wixwiynewa gihiyegapu barewpityepwi, gihiyegapu gidahannen Uhokri. Wixwiy kaniyka adahanikwa hiyapkisne gabay ner ku pariye humekwewiy abetitak amisnapyi ta abetit gibutni kaneabewisima.
10 Minikwak wixwiy ka Uhokrima gihiyegapuma. Henneme kibeyne, ku apim inin wixwiy kuwis Uhokri gihiyegapu. Minikwak wixwiy ka hiyak ku pariye gamnihra. Henneme ku apim inin wixwiy kuwis hiyak ku pariye gamnihra.
Kehnabay Kabaykanen
Mt 5.45; Rom 12.1; 1 Tess 5.15; Eb 13.16
11 Nukebyupwi kibeynepwi, wixwiy he danuhpasakinen atan amadgat inin. Inin hawkri ka udahanwiyma akiw. Ku pariye udahanwiywa in ayhté inugik. Nikwe uyay ka ikí utewwiy arit uhiyakemniwiy minikweknene akiw mmanawa in siguh uhiyakemniwiy nukune.
12 Wewnabay wadit ay gibetkis hiyeg kane Uhokriyanpuma adahan yis kiyathasene Uhokri ta gitkis. Nawenétke igkis awna yimin ku yis ka kibeynepwima. Ka sam. Ku aysaw igkis hiyapyi ku yis kehne he kabaykanen, ayge nikwe igkis kiyatha Uhokrinek apim ini ku aysaw ig dax apit giyaknikis.
Ihpanabay Giwn Gupelma
Rom 13.1; Titu 3.1
13 Ihpanabay giwnkis madikte ukiparawiy amadgayapu inin, gidahan Uhokri. Ihpanabay giwn gupelma akipara ku pariye pi kiyatenene ayge.
14 Hawwata akiw ihpanabay giwnkis nerras hiyaptigi ku pariye gupelma gawahkisni yimin. Igkis awahkiska adahanikwa kehne hiyeg mbayapye katiwnipwe apatra gitaraksankis. Igkis awahkiska hawwata adahan igkis kibeyhene nerras ku pariye wewnepwi wadit.
15 Hennewatbaki Uhokri gimawkan. Hiyeg ku pariye kane hiyak hawkri igkis awna arakembet yuwit uminwiy, wixwiy Jesus gihiyegapu. Igme Uhokri muwaka wixwiy kehne kabaykanenwa kahadbe igkis hiyapni henne, igkis ka ik adahan awna mbeyepye yuwit uminwiy akiw.
16 Yuma hiyeg amadgaya inin kumaduka uhiyakemniwiy. Henneme ka yi muwaka ikiy nikwe ku mbayka ka sam wixwiy keh. Kumadukasanabay yihiyakemni ta git Uhokri.
17 Kiyathanabay madikte hiyeg. Bateknabay gikakkis madikte ukebyupwiy kamaxwenepwi gipitit Kiyapwiye Jesus. Kiyathanay Uhokri akak madikte yapisni. Kiyathanay hawwata ukiparawiy amadgayapu inin.
Kiyaknihwanabay Abet Mbeyne
Lk 6.22; Rom 5.3; Fil 4.12; Kol 1.11; Eb 12.3; Tiyagu 1.2, 5.7; 1 Ped 3.14
18 Ku aysaw yis kannipwiye gidahan pahapwi, ihpanabay giwn akak madikte kiyathaki. Kawki igwonama yikipara ku pariye kibeyne huwipagepye yis kiyathig. Henneme hawwata kiyathanay ner ku pariye kanegimabyanisima.
19 Mmanawa ku wis kiyaknihwa abet mbeyne ku pariye hiyapkiska wot yumanene kapatrenesima gidahan Uhokri, inneki keh ig Uhokri batek ginaktin.
20 Hennewatbaki in. Ku wis kiyaknihwa abet mbeyne ku pariye hiyapkiska wot apatra utaraksan inyerwatnene, ini yuma pahatnama kibeyne giwtrik Uhokri. Henneme ku wis keh wadit wisnewa hiyapkiska mbeyne wot nipatra, ka sam. Ku wis kiyaknihwa abetnewa ini mbeyne, inneki keh ig Uhokri batek ginaktin.
21 Ku kapim ig Uhokri humekwewiy ta gimkat, ig kuwis hiyakni ku ini mbeyne danuh ta wotwiy hawwata ku samah in danuh ta git Cristo. Igme Cristo hiyá mbeyne udahanwiy. Ig humaw ukannuhtenwiy adahan wixwiy ikaw hawwata ke igbe.
22 Ig ka keh aynesnima patahwaki. Ig ka kinis aynesnima akak gibiy. Henneme ignewa hiyapkiska mbeyne git.
23 Ka sam. Ku aysaw hiyeg mahipwihpig, igme ka diyuhkis. Ku aysaw igkis hiyapkis mbeyne git, ig ka puwimahgikis. Ig ipegnenekwa ta gipitit Uhokri ku pariye kagihiyakemnisima adahan ig hiyak gikakkis mpuse hiyeg pakekunawa akak ku samah gikehnikis.
Ku Samah Ig Huwipwihka, Wixwiyme Piyihka
24 Giwnteknewa ig umahkiswe udukwenaprikwiy. In ke wotbe uhiyakemniwiy mbeyepye ay gipitbe amun ini ku aysaw gipit deddehpika ta aminat giyakni. Ig umahkiswe henne adahanikwa wixwiy ka wew akiw akak uhiyakemniwiy minikweknene ku pariye taraksepye, henneme adahan wixwiy wewne gikak Uhokri ku pariye waditye. Mmanawa ay amun ini ku samah ig huwipwihka, ayge nikwe wixwiyme piyihka apim ini nikwe.
25 Minikwak wixwiy kewa muttuhbe biyukapyebe. Kurime wixwiy diyuh ta git ner ku pariye Ukiparawiy ku pariye uhiyakemniwiy akapriwten.