3
Amakohnokwa Usuh Awahkis Timótyu Atere Iwasapyi
Uyakni ka karisawnama mmanawa usuh ka hiyak ku samah yis mpiya ayge. Nikwe usuh ahegbete unetni adahan usuhme msakwa ay apit inin paytwempu Atenas, igme ukebyi kiyapwiye Timótyu atere iwasapyi. Ig kannipwiye gidahan Uhokri payak ukakhu adahan ig ekkene gitkis hiyeg inakni kibeyne inetit gidahan Cristo. Usuh awahkiswig adahan ig ikene yawaygyi adahan ig wagahkisne yikamaxwan.
Kahadbe ini yihiypan mbeyne in ka dunih yawaygyi. Mmanawa amawka ku wixwiy Jesus gihiyegapu hiyá mbeyne. Hennewa Uhokri ikiswanaw udahanwiy.
Amakohnokwa ku aysaw usuh ayge yibet, ayipa usuh akki yit ku wixwiy hiyá mbeynenek. Kuri in kuwis danuh. Yis kuwis hiyapni kuwis.
Awaku ini mbeyne nah kiyimare. Inneki keh nah awahkis kiyapwiye Timótyu atere yimin. Ku samah nuyakni ka karisawnama, nah awahkisri adahan ig iwasapyi ku samah yikamaxwan ayge. Nah apise yikak ku nawenétke Satanás mategbete yihawkan. Waké ig keh hennebe, nikwekam madikte wannipwi umapuswan ayge yibet in waditnepyenenkam.
Timótyu Ewk Wothu Kibeyne Inetit Yimin
Kibeyne, kuhwekwa ig kiyapwiye Timótyu diyuhe ayteke yiwntak. Ig ewk wothu kibeyne inetit yimin. Ig akki wothu ku samah yis yidukwenewa batek gikak Uhokri, yis yidukwenewa kamaxwenene ta gipitit. Ig akki wothu ku samah yis kiyene usuh akak batekka yis kadni uharit hawwata ku samah usuh kadni yiharit.
Nukebyupwi, usuh timé yak henne, in iké wawaygyi akiw. Usuh ay abet kiyimwiki mbeyne henneme usuh timé yak ku samah yis kamaxwenene kabayhtiwa gipitit Uhokri in iké wawaygyi akiw.
Ku samah yis kamaxwenenekwa ta gipitit Uhokri, ini ikene umakniwni.
Usuh Piriyepkewnenekwa Yidahan
Ef 3.14; Kol 1.9; Fil 1.9; 1 Tess 5.23; 2 Tess 1.11, 2.16
Kibeyne gidahan Uhokri. Usuh kabayhig yidahan kaayhsima. Usuh batek uminhu yikak mpiynepepye giwtrik Uhokri.
10 Takunipti usuh piriyepkaw apititak uyakni adahan usuh hiyepkere yihepka akiw, kahadbe usuh kannuhyi amin ku pariye hiyakemniki yis kote kannuhte amin yikamaxwan.
11 Wigwiy Uhokri gikak Ukiparawiy Jesus igkis woka ahinnek adahan usuh danuh atere yit akiw.
12 Ig Ukiparawiy wagahkis yamnihranek. Ig keh yis pi batekakte pawtak akiwnek yis pi batekte gikakkis madikte hiyeg akiw. Umawkan yis batek gikakkis kiyesrad hawwata ku samah usuh batek yikak.
13 Akak ini ig ikene yawaygyi adahan yihiyakemni msakwa adukwenewa barewbetye. Ayge nikwe aysawnemenek ku aysaw ig Ukiparawiy Jesus danuh atan akak madikte gihiyegapu, apim ini yis kahayak barewpitye ay gipetun Wigwiy Uhokri. Apim ini nikwe yis yumahwa yipathawni aynesnima giwtrik.