28
Pol Kagehpika gapit Kaybune
Usuh danuh atere, usuh uté ku ini kewgihri kewye Maltamnaw.
Hiyeg kewgihriyenepwi ayge igkis amapa usuh kabayhtiwa. Igkis hamah nopsad tiket udahan awaku muwok akiswih. Igkis apuriw usuh ayge. Igkis kagamnihrasima ukakhu.
Igme kiyapwiye Pol pahadguh gitimka. Ig sarayhpiye gitimka tiketrikut, ayge pahapwi kaybune pahaywitniye pese abetitak gitimka. Ig pese awaku awahni. Ayteke nikwe ig kagehe kiyapwiye Pol giwak.
Nerras kewgihriyenepwi hiyapni henne ku samah ner kaybune msakwa mawwe kiyapwiye Pol giwaku, igkis ikiygi ku ig kakehniye. Igkis awna:
―Ke nuthube ner awayg umehekeputne. Ku apim inin Uhokri diyuhkiswig. Ig ka miyá un ahakwa henneme kuri ig miyanek.
Henneme ig kiyapwiye Pol sassah giwak padeke kaybune ta abetit tiket. In kaybune apuyi ka kehgi ariknawnama. Ig gidukwenewa makniw.
Nerrasme hiyeg ipeg ta gimkat adahan igkis hiyepnes ku samah ig miyá. Igkis apuriwgi ba giwak wagewge ba kawk ba ig miyá pahaye adahan. Igkis wahá ayipwad, ig ka miyá. Ig gidukwenewa makniw. Igkis hiyapni henne, igkis uniye gihiyakemnikis. Igkis awna:
―Ig ka hiyegma. Ig pahapwi Uhokri.
Polkis Msakwa Apit Kewgihri
Ayteke ariwnteke ini pahapwi awayg kewye Públiw, ig awnase usuh ta gipinwat. Ig kumadukene madikte hiyeg ayge apit ini kewgihri. Giwasra kennesa amun ku kiney usuh awehewne. Ig awnase usuh, usuh atere gipinwat. Usuh msakwa ayge gimun adahan mpana hawkri. Igme apuriw usuh kabayhtiwa.
Usuh ayge, kiyapwiye Públiw gig kakahrip. Digiki utepri. Ig nawe. Ig haritmin. Ig kiyapwiye Pol hiyapni henne, ig atere iwasapri. Ig piriyepkaw gidahan. Ig sarayh giwak ta gipitit. Ayge ig makniwepri.
Ayteke nikwe nerras kewgihriyenepwi timapni henne ku samah ig makniwepri, nerras ku pariye kakahrapye igkis danuh atere. Igkis hawwata makniwepka.
10 Ayteke nikwe igkis kakanhaw wothu kaayhsima. Igkis ikí wothu madikte umawkanitnene adahan utepkemni amadgew nawiy.
Polkis Danuh Ta Apitit Roma
11 Usuh mpiyase mpana kayg ayge. Ayteke usuh tipikwiye amadgew pahamku nawiy kewyo “Uwohkiga Abes”. No nawiy aytonti paytwempu Alexandriya. Eg ayipa wahá muwokwekri mpiya ayge apit ini kewgihri. Usuh katapte amadga eggu nawiy. Aydye usuh tarekwe.
12 Usuh wewpi wewpi. Usuh danuh ta apitit paytwempu Sirakusa. Usuh msakwa ayge adahan mpana hawkri.
13 Ayteke usuh tipik akiw kawerihwa akiw. Usuh manuksewmin adahan usuh kamaxne mayg he usuh danuh ta apitit paytwempu Réjyu. Hewke mayg upupukeh tiwgiktak. Usuh hiyapni henne, usuh tarekwe. Usuh mpiyasa pina hawkri, usuh danuh ta apitit paytwempu Pozwoli. Ayge usuh msekwe ariw nawiy.
14 Ayteke usuh uté aynessa Jesus gihiyegapu aygnenepwi. Igkisme awnase usuh adahan usuh msakwa gimunkis pahay paka. Usuh hiyapni henne, usuh msekwe ayge. Ayteke usuh tipikwiye apigku ahin ta apitit paytwempu Roma ku kiney kiyapwiye Sésar msakwa.
15 Jesus gihiyegapu ayhté Roma igkis timá wakhu ku usuh danuh atere. Ayteke nikwe igkis pes paytwemputak patiptakaw apigku ahin. Gaytakkis patiptakaw ayge paytwempu kewye “Ahewi Appiyu”. Gaytakkisme patiptakaw ayge amun pahá iwetrit kewye “Mpana Piyukket”. Ig kiyapwiye Pol hiyapni henne ku samah igkis wew piyawakad adahan igkis aytnihgi, ig kabayha Uhokri ig bateke ginaktin.
16 Metakwa usuh danuh atere Roma. Ig ner suwtat gikiparakis ig isiy kiyapwiye Pol msakwa gipineku. Henneme pahapwi suwtat msakwa gikak adahan gapuriwten.
Pol Kinetihwa Gitkis Hiyeg Judeyenepwi Ayge Roma
17 Ayteke ariwnteke ini mpana hawkri, ig kiyapwiye Pol awnase ta gipinwat madikte judeyenepwi giwewkistenkis ku pariye msekwenepwi ayge Roma. Igkis pahadgupu git, ig awna ta gitkis:
―Nukebyupwi, ayhté Jerusalém nah kamaxwika, nah ikepka ta giwakuitkis hiyeg romayenepwi. Henneme nah ka taraksa gikakkis ukebyupwiy judeyenepwi, iné nah kawnata taraksa amekenegben gihiyakemnikis. 18 Igkis romayenepwi igkis hikekun baki nah kakehniyewatma. Pisenwa igkis awna: “Ig yuma mbaynama gikehni. Ka kis adahan wis umahkisri. Amawka wis isahkiswig.” 19 Igkis muwaka isahkisun henneme nerras uwewkisten ayge ka muwaka igkis isahkisun. Inneki keh nah ayá gitkis nerras romayenepwi adahan igkis awahkisun atan gimin kiyapwiye Sésar adahan igwa hiyapun baki nah wadityewatma. Nah ka ayta kamiyenema ukebyupwiy judeyenepwi. 20 Inneki keh nah awnase yit pahadguhwa nuthu adahan nah kinetihwa yikak. Madikte wixwiy hiyeg judeyenepwi wixwiy wahepnenekwa gidawnhan Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy. Nah kinetihwene gimin gitkis hiyeg. Apatra ini nah kamaxwika, nuwan wanakminepka akak inin xen ku apim inin.
21 Igkisme kaytwa giwn:
―Nerras hiyeg ayhté Judeyamnaw igkis ka awahkis kagta uminhu adahan igkis akki wothu ku pariye pikehni. Nerras ku pariye danuhpenepwi atan igkis kawnata akki wothu ariknawnama. Igkis ka mbayha piw. 22 Henneme usuh timé nak ku samah hiyeg muwwapu mbeyhene giwkis nerras ku pariye wewnenepwi gikak Kiyapwiye Jesus gihiyakemni. Inneki keh usuh timepkere piwn gidahankis.
23 Nikwe igkis kaniy pahay hawkri adahan igkis timepnes kiyapwiye Pol giwn. Ayteke abet ini hawkri kaayhsima hiyeg danuh atere git. Igkis kabubuk ayge gipinwa. Igme kiyapwiye Pol kinetihwa ta gitkis gimin Uhokri gikumadukan. Ig akkamnihni gitkis mataytak. Ig ekkene gitkis madikte ku pariye amekene Moís gikumadukan kinetihwa gidahan Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy. Ig ekkene gitkis madikte ku pariye Uhokri gawnepepu pitatyepwi kinetihwa gidahan. Ig awna gitkis:
―Kiyapwiye Jesus ignewa Uhokri gikanyan adahan ukumaduketniwiy.
24 Igkis hiyeg timapni henne, gihiyakemnikis ibekhewbet. Gaytakkisme ihe giwn, gaytakkisme ka iha giwn.
25 Ayteke igkis tipikwiyes gihiyakemnikis ka pakekwanama. Igme kiyapwiye Pol awna gitkis pahat yuwit akiw. Ig awna:
―Uhokri Gitip keh amekene Isaías awna inyerwa yuwit giminkis amekenegben. Giwn:
26 “Ataknaba kinetihwa ta gitkis piyaki judeyenepwi. Awnanaba han: ‘Yis ataybiswa git Uhokri giwn kabayhtiwa henneme yis ka pukuhpin. Yis ikí yitew arimkanit giwn kabayhtiwa henneme ka paduk ta yitiwgikut. 27 Hiyeg amadgayapu inin pet gihiyakemnikis. Pet gitaybikis. Manan giwtyakkis. Ayge nikwe igkis ka ik adahan giwtyakkis hiyap ku pariye hiyakemniki inyerwatnene, iné kawnata ik adahan gitaybikis timap ku pariye hiyakemniki inyerwatnene, iné kawnata ik adahan gihiyakemnikis pukuhpin. Ayge nikwe igkis ka wages gihiyakemnikis ta numkat adahan nah makniwgikis.’ ”
Ginapnawa amekene Isaías. 28 Nah ikene yinetni ku apim inin kahadbe yis hiyakni ku inakni inetit gidahan Uhokri gamnihra in kuwis awahkiska giminkis hiyeg ku pariye kane judeyenepwima. Igkisme timapni. Igkis ihpin.
29 Pisenwa inakni gawnhan nerras judeyenepwi pese. Igkis piledukewnes kihhawnete ayge.
Pol Msakwa Ayge Roma
30 Igme kiyapwiye Pol msekwe ayge kamaxka gipineku ku pariye ig gisunpan adahan katiwnihka. Ig msakwa ayge adahan pikana kamukri. Amun ini ig amapa madikte hiyeg ku pariye danuhpene ta git.
31 Ig kinetihwene gitkis gimin Uhokri gikumadukan gimin Kiyapwiye Jesus Cristo. Ig kinetihwene gitkis hiyeg akak madikte gibowka. Yuma hiyeg mpitig ayge.