Kolosénses
Inin kagta awahkiska gapit Uhokri giwatni amekene Pol ku aysaw ig agiku parakseket. In awahkiska giminkis Jesus gihiyegapu apitnenepwi paytwempu Kolosi.
Ig amekene Pol ikene gihiyakemnikis adahan igkis ka kinikiswa ta gitkis hiyeg ku pariye awna ku Kiyapwiye Jesus kibeyne hiyeg hennema ig ka Uhokrima. Ig akki gitkis ku Kiyapwiye Jesus ig Uhokriwa ig. Amawka wixwiy ka kumadukasa uhiyakemniwiy ta git pahapwima akiw.
1
Nah Pol Awahkis Inin Kagta Yimin
Nah Pol awahkis inin kagta yimin. Uhokri kaniypen akak gibetki adahan nah humaw Cristo Jesus giwatni. Nah gikak ukebyi kiyapwiye Timótyu, usuh awahkis inin kagta yimin, yis Jesus gihiyegapu kolosiyenepwi. Kibeyne nukebyupwi, yis kamaxwene kabayhtiwa ta gipitit Cristo, yis wewne pahapwiwa gikak. Wigwiy Uhokri gabay yikaknek. Ig kariswehse yiyakninek.
Usuh Kinetni Yak Ku Yis Kamaxwenepwi Gipitit Jesus
Ku aysaw usuh piriyepkewne yidahan, usuh apanenekwa kabayha Uhokri yidahan, Ukiparawiy Jesus Cristo gig. Usuh kabayhig awaku ku samah usuh kinetni yak ku yis kamaxwene ta gipitit Cristo Jesus kabayhtiwa. Hawwata usuh kinetni yak ku yis batek gikakkis madikte Jesus gihiyegapu.
Usuh kabayhig adahan ini kabayka nemnikumpiye ku pariye ig darih yidahan ayhté inugik. Yis timé ini kabayka arak minikwak ku aysaw yis timap inakni inetit inyerwatnene gidahan Kiyapwiye Jesus.
Inakni kibeyne inetit ku pariye danuh ta yit minikwak, in kuri ibekhewpi muwwapu amadga wayk. In wagesne hiyeg gihiyakemnikis muwwapu hawwata ku samah in wagesne yidahan yihiyakemni. Mmanawa ku samah yis timap inakni inetit minikwak, ku samah yis inyerwa pukuhe ini Uhokri gamnihra, ayge inakni inetit kapusa wages yihiyakemni.
Yis timé inakni inetit gibiyaptak kiyapwiye Epafras. Ig ukebyi kibeyne ku pariye kannipwiye payak ukakhu. Ig kabipwiye kannipwiye gidahan Cristo. Ig atere ekkene Uhokri giwn ta yit uwenyan.
Kurime ig kuwis diyuhe wothu akiw. Ignewa kinetihwa wothu ku samah yis batekak pawtak akak Uhokri Gitip gamnihra ay yipit.
Usuh Piriyepkewnenekwa Yidahan
Ef 3.14; Fil 1.9; 1 Tess 5.23; 2 Tess 1.11, 2.16
Ku samah usuh kinetni yak usuh ka matiswati piriyepkaw yidahan. Usuh ayepne git Uhokri adahan ig kehne yis hiyak kabayhtiwa ku pariye ini Uhokri gibetki, adahan yis humaw hiyakemniyepwi gikak Uhokri Gitip gihiyakemni.
10 Ku yis kamax ini gihiyakemni, inneki keh yis ikaw Uhokriyanbetnewa. Ayge amun ini nikwe yis keh ig bateke gimin. Ayge yis ka waditnepyenentima, yis kehne madikte kabayka. Ayge yis hiyeknewa Uhokri kabayhtiwa.
11 Usuh piriyepkaw adahan Uhokri ikí yawaygyi adahan yis kayannusima akak Uhokri gannu ay yipit. Ini gannu kanikiythanisima. In keh yis ka tuguhkis yihiyakemni ku aysaw yis abet mbeyne. In keh yis abet mbeyne henneme yisnewa yidukwenewa bateknenekwa, 12 yis kibeyhene Wigwiy ayge nibet. Mmanawa ignewa keh wixwiy kis adahan darih madikte ini kabayka ku pariye ig darihne gidahankis gihiyegapu ayhté abet kabutniki.
13 Kibeyne, ig keh wixwiy isamtaw ariw wapitye gikumadukan amisnapyi. Ig manukse wixwiy ta abetit gikamkayh gibetki gikumadukan.
14 Ku samah wixwiy pahapwiwa gikak gikamkayh, amun ini nikwe wixwiy isamtaw, wixwiy bayahminepka ariw utaraksanwiy.
Jesus Cristo Uhokriwa Ig
Jo 1.1; Át 10.36; 2 Kor 4.4; Kol 2.9; Titu 2.13; Eb 1.2
15 Ig Jesus Cristo kahayaksa wotwiy igyerwa Uhokri ku pariye kane hiyapkarati akakma wowtyak amadgaya inin. Ig ay minikwak apit hawkri humaw. Ig apitmin madikte amedgene hawkri.
16 Mmanawa ig Uhokri kehkis madikte hawkri ta git ner gikamkayh. Igme keh madikte ayhté inugik. Ig keh madikte ay amadga inin. Ig keh madikte ku pariye wixwiy hiyap. Ig keh madikte ku pariye wixwiy kane hiyap. Ig keh madikte inugikyenepwi gikiparakis. Ig keh madikte ahj detyepwi. Ig keh madikte kumadukenepwi inin hawkri. Madikte hawkri kehka gapit ig Uhokri gikamkayh. Madikte kehka gidahan.
17 Apit hawkri humaw ig ayipa ay. Madikte hawkri kamew ta gipitit.
18 Ig hawwata gapitminkis gihiyegapu. Wixwiy gihiyegapu wixwiy kewa gipitbe. Igme utewwiy. Ignewa pitatye keh ini gipit humaw. Ig atiwkekne kannikawka ariw miyaka. Ayge nikwe ig apitmin madikte.
19 Ignewa pahapwitewa Uhokri ay. Hennewa Uhokri gibetki henne.
Jesus Wages Madikte Hawkri Ta Apigkut Ku Samah Uhokri Gimawkan
20 Gipitimpi ner gikamkayh ig Uhokri wages madikte hawkri ta apigkut ku samah gimawkan. Ig pisenwa akak madikte mbayka inugikya, ay amadgaya inin hawwata. Mmanawa ig gikamkayh wategbete madikte inin hawkri ahawkan awaku ku samah ig sukase gimig amin giyakni.
21 Ig hawwata ig wategbete uhawkanwiy gikak Uhokri. Minikwak wixwiy piyawakad giw Uhokri. Apim ini wixwiy siguhnig abet uhiyakemniwiy. Hawwata wixwiy siguhnig akak ku pariye ukehniwiy mbeyepye.
22 Henneme kuri ig wategbete uhawkanwiy gikak Uhokri awaku ku samah gidahan gih gihaptiyewa miyá amin giyakni. Ayge nikwe ig keh wixwiy ke wotbe wixwiy yumahbe utaraksanwiy aynesnima giwtrik Uhokri, ke wotbe wixwiy barewpitye yumahbe upathawniwiy.
23 Ig keh wixwiy barewpitye henne awaku ku samah wixwiy kamaxwene ta gipitit Cristo. Henneme amawka ku wixwiy tipiknene gikak wixwiy ka isahkiswa giw. Amawka ku ini ukamaxwanwiy awaygye atiput madikte ku pariye ayta tuguhkiswiye uhiyakemniwiy. Amawka ku wixwiy ka tuguhkis ukamaxwanwiy gipititak Cristo. Yis kamaxwe ta gipitit minikwak ku aysaw yis timé inakni Uhokri ginetni gidahan. Kuri madikte hiyeg amadga wayk timepnekwiye inakni ginetni. Kibeyne, nah Pol nah Uhokri giwatni adahan nah akkamnihni ta gitkis hiyeg.
Nah Uhokri Giwatni Yimin Yis Hiyeg Kane Judeyenepwima
Ef 3.1
24 Nah hiyepne mbeyne kuri awaku ku samah nah ekkene inakni Uhokri ginetni ta yit yis hiyeg kane judeyenepwima. Henneme ka sam. Nah bateke numinhu mmanawa nah makisune ini ku pariye Uhokri ikiswanaw ndahan. Mmanawa kuwis ig ikakse ndahan nah hiyepne mbeyne ke Cristobe. Nupithu hiyepne mbeyne gidahan Cristo gipit. Mmanawa Cristo gihiyegapu ignes kewa Cristo gipitbe.
25 Ig Uhokri gimawkan nah wagahkisne Cristo gihiyegapu. Nikwe ig awahkisun adahan nah atak kannipwiye ta yibetit yis hiyeg ku pariye kane judeyenepwima, kahadbe giwn hiyakan kabayhtiwa muwwapu.
26 Ig muwaka yis hiyak ini gihiyakemni ku pariye hiyeg minikweknene kotenene hiyakte. Minikwak ig ka akki ini gihiyakemni henneme kuri ig ekkepni ta gitkis gihiyegapu.
27 Ig muwaka madikte hiyeg hiyak ini gihiyakemni ku pariye minikwak hiyeg kotenene hiyakte. Ini gihiyakemni adahan ku samah Cristo msakwa ay upitwiy. In gihiyakemni kibeynewatnen kanenikiythanisima. Ku samah ig ay upitwiy nikwe wixwiy ipeg ta gipitit ku ig ikí gikiythani ta upititwiynek.
28 Nikwe usuh kinetihwene gimin Cristo ta gitkis madikte hiyeg. Usuh ikene gihiyakemnikis, usuh gikannuhtenkis akak madikte uhiyakemni kahadbe igkis wageswepye kiyapwiyebetnawa, madikte gihiyakemnikis wadit apigkut ku samah Cristo gihiyakemni.
29 Adahanikwa ini nah kannipwiye. Nah mpiksewnene akak Cristo gannu ay nupithu, mmanawa ig ikí nannuh kiyesrad.