13
Kehnay Uhokri Gibetki
Rom 12.1; Ef 4.1; Kol 1.10; 1 Tess 4.1, 5.14; 1 Ped 2.11
Batekaknabay pawtak adahan apanenekwa ke wotbe yisweke pakebyeknebe guwntak pahapowa inagti.
Ka ba yi miniwbetaw ariw ini adahan yis amapa hiyeg kabayhtiwa ta yipinekut. Gaytakkis hiyeg igkis keh henne igkis amapa ahj ta gipinekutkis henneme igkis ka hiyakwa ku aysaw.
Apuriwnabay hiyeg kamaxkarempu ariku parakseket. Apuriwnigkisba kabayhtiwa ke wotbe yis aygwatabe gikakkisbe agiku ini parakseket. Apuriwnabay hiyeg ku pariye hiyepnepwi mbeyne ke wotbe yis aygwata hiyepnenebe mbeyne payak gikakkisbe.
Kiyathanabay yimaryesa. Ka yi muwaka arewhatak pawtak. Uhokri hiyapkis mbeynenek ta gitkis nerras ku pariye mahayakamnapye ku pariye powkemnapye.
Ka yi muwaka ikaw kowtyakupyema aharit karukri. Bateknay akak ku pariye kuwis ay yiwaku. Mmanawa Uhokri awna wotwiy:
“Nah kuwis yidahan. Nah ka ikisyiti. Nah ka miniwbetawti yiw.”
Inakni yuwit ikí wawaygyiy adahan wixwiy awnene: “Kibeyne, ignewa Kiyapwiye Uhokri ay nukakhu. Nah ka apis. Yuma pahapwinama hiyeg hiyá nusamanak.”
Kiyemnahnabay giminkis nerras amekenegben atiwkeknepwi ku pariye kuwis ekke Uhokri giwn ta yit. Ipegminanay yihiyakemni amin ku samah gihiyakemnikis hawwata amin ku samah giwewnikis hawwata amin ku samah gimiremnikis. Kamaxwanabay gipitit Jesus Cristo hawwata ke igkisbe.
Ig Jesus Cristo ku samah ig minikwak, ig hawwata kuri apim inin, ig hawwata adahan apanenekwa akiw. Aterenewa wixwiy kannuhwa kamaxwa gipitit ke igkisbe.
Arikna Amadgaya Inin Ka Ikí Wawaygyi
Uyay ka muwaka isaksa nawenéwatma hiyakemniki adahan in mategbete yihiyakemni. Amawka ku wixwiy iw uhiyakemniwiy gawaygyi giwntak Uhokri gamnihra ku samah ig amnihwiy he wamnihkawiynen. Innewa kabay. Wixwiy ka utí uhiyakemniwiy gawaygyi ariwntakma ku samah wixwiy ihpene judeyenepwi gikumadukankis amin axka. Ka innema ikí pahapwinama gawaygyi.
10 Nerras muwpegpiyenepwi ku pariye kannipwiye agiku Uhokri gipin amedgene inin igkis ax ariwntak ini puwikne ku pariye umahka gidukwenaprikkis gihiyegapukis. Igkis iwenes gawaygyikis giwntak iggi puwikne. Henneme ku pariye iw gawaygyikis henne igkis ka hiyá igkisma iw gawaygyikis giwntakma Kiyapwiye Jesus ku pariye umehpika udukwenaprikwiy.
Ka Sam Wixwiy Kawih Maraki Ke Jesusbe
11 Ig Kiyapwiye Jesus ig ikaw kewa ner puwiknebe ku pariye umahka pahaywowa mpuse pahak kamukri. Ig puwikne gimig ewka ta agikut ini xam kewye “Uhokri barewpitye giwskeki gidahannen Uhokri.” In ewka atere gapit ner muwpeg ku pariye pi kiyattenene adahan ig arekkepten ta gipetunat Uhokri adahan igme mpiyesene gihiyegapu gitaraksankis. Akebyi ner puwikne apim ini ig ka axkama gapitkis nerras muwpegpiyenepwi henneme gipit bukehpika piyawakte ariw paytwempu.
12 Ig Kiyapwiye Jesus ig hawwata umahkiswe piyawakte ariw paytwempu adahan ig mpiyesepye gihiyegapu gipathawnikis akak gidahanwa gimig.
13 Nikwe uyay ta msakwa git aparayewa giwkis nerras judeyenepwi gihiyakemnikis. Ku wixwiy kawih maraki, ka sam. Ig Kiyapwiye Jesus hawwata kawih maraki kaayhsima.
14 Mmanawa wixwiy yuma udahanwiy paytwempu ay amadga inin ku pariye dehwepye adahan apanenekwatma. Henneme wixwiy mpiksewne aharitne ini paytwempu ku pariye nemnikumpiye.
Ku Wixwiy Kabayha Uhokri Abetnewa Mbeyne, In Humaw Ke Ukanwiybe Ta Git Uhokri
1 Ped 1.6, 2.20
15 Nikwe uyay danukwa kennesa git Uhokri gipitimpi Kiyapwiye Jesus. Uyay ka muwaka akka puwikne ta gipetunat. Uyay he kabayhig adahan apanenekwa. Uyay woka ubiywiy adahan wixwiy awnanenekwa “kibeyne” git. Ku wixwiy keh henne, in humaw kewa ukanwiybe ta git Uhokri.
16 Hawwata akiw ka yi muwaka miyeh adahan yis keh kabayka pawtak adahan yis amnihak pawtak. Ku wixwiy keh henne, in hawwata humaw ke ukanwiybe ta git Uhokri. In keh ig batek kaayhsima.
Ihpanay Giwnkis Yiwewkisten
1 Kor 16.15; 1 Tess 5.12
17 Ihpanay giwnkis nerras yiwewkisten. Kumadukasawnay ta gitkis. Mmanawa igkis akapriwten yihiyakemni. Aysawnemenek igkis akkaw ta git Uhokri madikte ku samah igkis apuriwyi. Ku yis iha giwnkis, igkis apuriwyi akak batekka. Henneme ku yis ka iha giwnkis, igkis apuriwyi akak kadniki. Mmanawa ku yis ka iha giwnkis, nikwe inakni giwnkis ka ayapay aynesnima.
Piriyepkawnay Udahan
18 Hawwata nukebyupwi, piriyepkawnabay udahan. Gaytakkis hiyeg pukuhpaw ubohri henneme usuh hiyakni ku uyakni barewpit ariw taraksaki yikak, mmanawa usuh battukewnene wew wadit apanenekwa.
19 Nah pi ayapte yit adahan yis piriyepkaw ndahan kahadbe Uhokri awahkisun diyuh ta yimkanit pi kibereminte akiw.
Nah Piriyepkaw Yidahan
Ef 3.14; Kol 1.9; Fil 1.9; 1 Tess 3.9, 5.23; 2 Tess 1.11, 2.16
20 Nah piriyepkaw yidahan ta git Uhokri ku pariye kariswehsepye uyakni, ku pariye kannikase Ukiparawiy Jesus ariw gimiremni. Ig Kiyapwiye Jesus ukapriwtenwiy hawwata ku samah pahapwi muttuhputnebe kibeynewatbe ig apuriw gipigpu kabayhtiwa juktah ig umahkiswa adahan gamnihtenkis. Kibeyne, ku samah ig sukase gimig in keh Uhokri gahegbetawni ukakwiy humaw adahan apanenekwa.
21 Nah ayá git Uhokri adahan ig ikí ta yit madikte ini kabayka ku pariye muwekne yit adahan yis kehne Uhokri gibetki. Nah ayá git adahan ig keh wixwiy wageswa apigkutaprik ku samah gimawkan gipitimpi Kiyapwiye Jesus Cristo ku pariye kanegikiythanisima adahan apanenekwa. Ameh.
Uhokri Gabay Yikaknek
22 Nukebyupwi, nah ayá yit adahan yis ataybiswa arit inakni nuwnhu ku samah nah ikene yihiyakemni ku apim inin. Mmanawa inakni nuwnhu in matkusa.
23 Nah hawwata ikene yinetni ku ig ukebyi kiyapwiye Timótyu kuwis pekkiswika agikutak parakseket. Ku ig danuh nuthu kiberemin, ig ayta danuha yit payak nukakhu.
24 Usuh awahkis kabayka giminkis nerras yiwewkisten payak yikak madikte yis Jesus gihiyegapu aygnenepwi. Ukebyupwiy apititekne Itályamnaw igkis hawwata awahkis kabayka yimin.
25 Uhokri gabay yikaknek madikte yis.