2
Amawka Wixwiy Kiyatha Madikte Hiyeg Hehpekwiye
Rom 12.6
Nukebyupwi, ignewa Ukiparawiy Jesus Cristo kagikiythanisima. Ku wixwiy inyerwa kamaxwa ta gipitit, amawka ku wixwiy ka kiyathatema pahapwi ukebyi amadgaya inin mpiy pahapwi.
Nah kehte abektey. Ku pahapwi danuh atere yit adahan ig lammisya yikak akak gisimsa bareswatet, akak kaayhsima gakawak karukri wahano, gikak pahapwi akiw madiptipye akak mugumugupiye gikawihni, ku yis apuriw kabayhtiwa ner ku pariye kasimsapunene akak bareswatet, ku yis awna git: “Batnaba atan amadga no epti barewyo” henneme ku yis awna git ner madiptipye: “Su tabira tahhan. Ku pis ka tabirakere, pis bat amadga parak.” ku yis kiyatha igisye, igme madiptipye yis ka kiyatha, ka ba yis hiyá ku yis pitenembet yihiyakemni? Yis ikiy pahapwi ku ig kabayte giw pahapwi henneme yis yuma yihiyakemni adahan yis kaniy ku pariye hiyeg pi kabaytenene. Yis kaniy akak yihiyakemni mbeyepye.
Ataybiswanabay nuthu, nukebyupwi kibeynepwi. Uhokri kaniy hiyeg madiptapye amadga inin adahan ig keh igkis humaw igisapye abet gihiyakemnikis awaku gikamaxwankis ta gipitit Uhokri. Aysawnemenek ig keh igkis kumadukanek payak gikak mmanawa ig kuwis ikaksin henne ta gitkis madikte hiyeg ku pariye batekyepwi gikak.
Yisme mayhke ner madiptipye. Yis kiyatha he igisyenen. Ka ba yis hiyá ku ignesnewa igisapye ku pariye gibetkikis kinisyi, igkisnewa ku pariye tarakiswey ta gipetunat hiyaptigi adahan igkis yikamyehpitni ta git?
Igkisnewa gibetkikis makuksa Kiyapwiye Jesus Cristo giw, inakni giw ku pariye wixwiy ikaw nikak.
Uhokri gannasan minikweknene awna adahan wixwiy amnih hiyeg hawwata ku samah wixwiy amnih upitwiy. Inakni gikumadukan kabayte ariw madikte kumadukaki. Ku wixwiy inyerwa iha inakni gikumadukan, amun ini nikwe wixwiy kehne ku pariye Uhokri gimawkan.
Henneme ku wixwiy pi kiyathate pahapwi mpiy pahapwi, amun ini wixwiy ka kehnema ku pariye Uhokri gimawkan. Wixwiy taraksapye mmanawa wixwiy kuwis tarakse inakni gikumadukan Uhokri.
10 Mmanawa ku pahapwi iha Uhokri giwn madikte, henneme ku ig taraksa pahatwowa yuwit, nikwe kuwis ig tarakse Uhokri giwn madikte.
11 Mpuse inakni yuwit hehpekwiye ahawna. Ig Uhokri ku pariye awna: “Ka yi muwaka powkemnihwa”, ig hawwata ig awna: “Ka yi muwaka umah.” Hiyawa pis ka powkemnihwa henneme ku pis umah pahapwi, ayge nikwe pis kuwis tarakse Uhokri gikumadukan madikte.
12 Battukawnay adahan yis awna ku samah Uhokri gimawkan. Battukawnay hawwata adahan yis wew ku samah Uhokri gimawkan. Mmanawa kabá danuh ahawkanaprik adahan ig Uhokri hiyak ukakwiy. Ig uhiypetniwiynek baki wixwiy wewnewatma akak inakni gikumadukan ku pariye keh wixwiy isamtaw.
13 Ku wixwiy ka amnih hiyeg, nikwe ig Uhokri kawnata amnihwiy. Henneme ku wixwiy amnih hiyeg, ayge nikwe ig Uhokri amnihwiy hawwata, ig ka hiyá wixwiy kema kane kibeynepwima giwtrik. Ig bayahminawiy ariw madikte utaraksanwiy.
Ku Pariye Igyerwa Kamaxwa Gipitit Jesus Iggi Wew Gikak Jesus Gihiyakemni
Rom 3.31
14 Nukebyupwi, ku pahapwi awna: “Nah kamaxwa gipitit Kiyapwiye Jesus” henneme ku ig ka wew gikak Kiyapwiye Jesus gihiyakemni, ayge nikwe ini gikamaxwan ta gipitit in waditnepyenenwa. Akebyi ini kamaxwaki ka hiyá inma keh ig isamtaw ariw gitaraksan adahan ig danuhne git Uhokri.
15 Nah akkite yit abektey. Ku pikebyi awayg ku kawk nawenétke pikebyi tino ku egkis yuma gudagmankis, hawwata yuma gumanakis, 16 ku pis awna gutkis: “Uhokri gabay yikaknek. Awahpusawnabay. Axnabay kabiha”, henneme ku pis ka ikí gutkis ariknawnama ku pariye gumawkankis, ku pis he awnepi gutkis, ayge pis awna he waditnepyenen.
17 Hawwata ini ukamaxwanwiy ta gipitit Kiyapwiye Jesus. Ku wixwiy ka wew gikak Kiyapwiye Jesus gihiyakemni, ini ukamaxwanwiy ta gipitit in waditnepyenen.
18 Ik adahan pahapwi awna nuthu: “Pis kuwis kamaxwene ta gipitit Kiyapwiye Jesus. Ikepyi kuwis. Ka sam ku pis ka wew gikak gihiyakemni madiktema.” Nahme kaytwa giwn: “Kawa. Nupewkan nah hawwata nah mpiksaw wew gikak Kiyapwiye Jesus gihiyakemni. Ku pahapwi ka wew akak gihiyakemni, mmah ahiyaka wot ku ig inyerwa kamaxwene ta gipitit Kiyapwiye Jesus? Ku samah nah mpiksewne wew akak gihiyakemni, ini arakak ku nah inyerwa kamaxwene gipitit Kiyapwiye Jesus.”
19 Pisme awna: ‘Ka sam. Nah iha ku pahapwiwa Uhokri ay.’ Kibeyne pis iha inakni. Henneme ka innema keh wis isamtaw. Juktah igkisweke wapityempu ihapnata ku Uhokri ay. Igkis ihapni kabayhtiwa juktah igkis segke awaku gapisnikis gibohri. Henneme igkis ka isamtaw.
20 Wixwiyme ku wixwiy he ihepyenen ku ig Uhokri ay, henneme ku wixwiy ka wew gikak, nikwe wixwiy iha inakni he waditnepyenen. Akebyi ini ukamaxwanwiy ta gipitit in waditnepyenen. Ku pis ka pukuha ku samah ini, nukebyi, ba pis muwaka nah akki pit amadgatak Uhokri gannasan?
21 Nah akkite pit nikwe. Ig Uhokri hiyá wahawkriwiy amekene Abrawh kewa kibeynebe giwtrik awaku ku samah gikamaxwan keh ig wew gikak Uhokri gihiyakemni. Ig wew akak gihiyakemni ku samah ig ihe giwn apim ini ku aysaw ig Uhokri awna git adahan ig kakanhaw gikamkayh Izaki git amadga pahak kakanhawket.
22 Ipegminaba pihiyakemni, nukebyi. Ini ku samah ig ihe inakni giwn in pakwa amin ini gikamaxwan ta gipitit Uhokri. Gikamaxwan makisupte awaku ku samah ig ihe giwn.
23 Ayge nikwe metakwa in kahayak ku samah Uhokri gannasan minikweknene awna. In awna:
“Amekene Abrawh kamaxwa ta gipitit Uhokri. Inneki keh ig Uhokri hiyapri kewa kibeynebe giwtrik.”
Pi kabayte akiw, ig amekene Abrawh kanumka “Uhokri gikagmada.”
24 In kahayak huwewe nikwe ku ig Uhokri hiyá hiyeg kewa kibeynepwibe giwtrik awaku ku samah igkis wewnes akak gihiyakemni. Ku igkis kamaxwa ta gipitit henneme ku igkis ka wewnema akak gihiyakemni, nikwe ig Uhokri ka hiyaprikis kema kibeynema giwtrik.
25 Nah akkite pit pahat abektey akiw gukak eg amakano Rabi no tino powkemnipyo. Uhokri hiyá eg kewa kabaynobe giwtrik awaku ku samah eg ihe giwn. Mmanawa eg apuriw amekene Joswé giwatnipwi yawayapu eg bisikseprikis apigku nawenéwa ahin.
26 Nah kehte pahat abektey akiw akak upitwiy. Ku yuma ner awnparinene ay upitwiy, nikwe wixwiy miyap. Hawwata ukamaxwanwiy, ku wixwiy kamaxwa ta gipitit Kiyapwiye Jesus, henneme ku wixwiy ka wew akak gihiyakemni, nikwe ini ukamaxwanwiy in humaw ke miyapwiyebe.