4
Umirihwan Keh Wis Ka Pasamrak Pawtak
Kuri nah akkite yit ku pariye keh hiyeg ka pasamrak pawtak ku pariye keh hiyeg iniyegbet pawtak. Ini awaku wis pi kehkerete ku pariye uhiyakemni tuguh mpinekata wis kehkere Uhokri gibetki.
Wis miyarhaw aharit arikna henneme wis ka utipni. Inneki keh wis umehkere pahapwi. Wis atihpak aharit arikna henneme wis ka hiyá awitwak. Inneki keh wis iniyegbet wis ka pasamrak gikak pahapwi. Henneme wis ka utí ku pariye umawkan awaku wis ka ayapni ta git Uhokri. Wis mpiksewne niharit akak ukehbetanenwa.
Umirihwan Keh Wis Ka Darihwak Gikak Uhokri
Nawenétke wis ayapni git Uhokri henneme wis ka utí ku pariye wayapni git. Wis ka utí awaku wis ka ayá git akakma gidahanma gihiyakemni. Wis ayá arikna git hennenwa adahan wis keh ubetkinen nikak.
Yis ku pariye yihiyakemni henne amun ini yis ikewne kewa pahapu tinobe ku pariye mayte gugihgi adahan eg hamah gikak pahapwiwa akiw ku pariye gugihgi gipetunya. Ku pahapwi darihwekne akak inin hawkri abetki, nikwe ka hiyá igma darihwak gikak Uhokri. Ku ig kaniy adahan ig darihwak akak inin hawkri abetki, nikwe ig humaw Uhokri gipetunya.
Uhokri gannasan minikweknene awna ku ig Uhokri Gitip ku pariye ay upitwiy ig ke wotbe ig atihpak upatrawiy mmanawa ig muwaka wixwiy msakwa apanenekwa giwaku Uhokri. Inakni yuwit ka waditnepyenenma.
Ig Uhokri Gitip detye adahan ikene wawaygyiy kaayhsima adahan wixwiy ka iha ku pariye upitwiy gayapni wotwiy. Inneki keh Uhokri gannasan minikweknene awna:
“Uhokri siguh hiyeg ku pariye kane kumadukasewkere ta git. Henneme ig ikí gawaygyikis hiyeg ku pariye tuwatasewpiye gitiput.”
Amawka Wixwiy Tuwatasaw Gitiput Uhokri
Nikwe kumadukasawnabay ta git Uhokrinen. Ka yi muwaka ikí iwetrit git wapityempu gikiparadkis ay abet yihiyakemni. Ku yis ka ikí iwetrit git, ayge nikwe ig tipik yiw.
Waxwanabay yihiyakemni ta git Uhokri. Ayge nikwe ig danukwa yihumwat kennesawa. Yis ku pariye kuwis patahwapye, miniwpinabay ariw yipathawni. Ka ba yi daykis yiwak arit patahwaki akiw. Yis ku pariye piputnemnene yihiyakemni, iwnabay pahatwowa yihiyakemni.
Kayahnabay yipathawni. Kadninabay adahan yipathawni. Tihnabay adahan yipathawni. Miniwpinabay ariw yisamanawni kahadbe yis ipegminene yihiyakemni amin ku samah yis ka kibeynepwima. Wagesnabay yihihiy adahan kadniki.
10 Tuwatasawnabay gitiput Kiyapwiye Uhokri. Ayge nikwe ig ikene yawaygyi akak yikiythani.
Amawka Wixwiy Ka Awna Paminak
Mt 7.1; Rom 2.1, 14.10; 1 Kor 4.5
11 Nukebyupwi, ka yi muwaka awna paminak. Ku pahapwi awna gimin gikebyi, ku pahapwi ikiy gikebyi ku ig ka kibeynema, amun ini nikwe ig awnene gimin Uhokri gikumadukan ku in kawnata kabay. Mmanawa Uhokri gikumadukan awna: “Ka ba yi awna gimin pahapwi.” Ku wis awna gimin pahapwi, nikwe wis ikewne ku uhiyakemni kabayte ariw inakni gikumadukan. Ku wis ikiy Uhokri gikumadukan ku in ka kibeynema henne, ku wis ka ihpa inakni gikumadukan, nikwe amun ini wis ikewne ke wotbe wis hiyakemniyebe adahan ipegminene gikumadukan ba in kibeynewatma.
12 Pahapwiwa hiyeg ay ku pariye kawih adahan ig ukumaduketniwiy. Ignewa kawih adahan gihiypetnikis hiyeg baki ignes kibeynewatma. Mmanawa ignewa detye adahan gamnihpitnikis. Igwata detye adahan gipukeptenkis hampa arimkanit biyukwiki akiw. Ya pis? Pariyenekap pis? Ka ba pis hiyá ku pis ka kis adahan ikiy pahapwi ku ig ka kibeynema?
Amawka Wixwiy Awna: “Gikak Uhokrinek”
13 Ataybiswanabay numkat, yis ku pariye awna: “Ku apim inin usuh tahhan apitit ini paytwempu. Ku usuh ka atak ku apim inin, usuh atak takuwanek. Usuh msakwa ayge adahan pahak kamukri. Ayge usuh woka piyukket. Usuh utí kaayhsima karukrinek.”
14 Ka hiyá wixwiyma awna inakni henne, mmanawa wixwiy ka hiyak ku pariye danuhne wotwiy takuwanek. Udehetniwiy ay amadga inin in matkusa, in aynessa ke huwegbe. Kuwewanek in sagehwe madikte.
15 Pi kabayte wixwiy ka awna inakni henne. Pi kabayte wixwiy awna: “Gikak Uhokrinek usuh aynek. Gikak Uhokrinek usuh keh han.”
16 Ku wixwiy ka awna henne, amun ini nikwe wixwiy kehne uwantiwiy akak ini ukehbetanwiy. In ka kabay wixwiy ikaw hiyakemniye henne.
17 Hiyapnabay nikwe. Nah kuwis akki yit ku pariye kabay adahan wixwiy keh. Ku wixwiy hiyak ku pariye kabay adahan wixwiy keh, henneme ku wixwiy ka keh henne, nikwe in patahwaki udahanwiy.