6
Jesus Samdi Akipara
Mt 12.1; Mk 2.23
Ayteke samdi abet ig Kiyapwiye Jesus tipik mpiye amadgew pahak was gikakkis gikannuhnipwi. Igkisme gikannuhnipwi matise fahhin ariw ayge igkis mariste amar igkis axwig.
Nerras farisewkis hiyapni henne, igkis awna ta gitkis:
―Mmahkay yis ka iha amekene Moís gikumadukan? Yis kannipwiye abet samdi.
Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwnkis:
―Mmah yis kote ipegbohate Uhokri gannasan minikweknene amin ku pariye amekene Davi gikehni? Minikwak ig matipwe payak gikakkis gihaptiyepwi. Nikwe ig pareke ta agikut Uhokri Gipin. Ayge ig iwé ini bugut ku pariye ekkepka ta gipetunat Uhokri, ig axwin. Hawwata ig ikepni ta gitkis gihaptiyepwi. Amekene Moís gikumadukan awna ku muwpegnenwa kis adahan igkis axnes ini bugut. Igkisme axni henneme igkis ka taraksa mmanawa ig muwpeg amnihpigkis.
Ayteke ig Kiyapwiye Jesus awna ta gitkis akiw. Giwn:
―Nah ku pariye wageswe awayg amadgaya inin nahnewa samdi akipara.
Jesus Makniwa Pahapwi Awayg Kidubetwiye Giwak
Mt 12.9; Mk 3.1
Ariwnteke ini abet nawenéwa samdi akiw ig Kiyapwiye Jesus lammisya agiku judeyenepwi gileglisakis. Ayge ig kannuhne hiyeg. Pahapwi awayg ayge kidubetwiye giwak kihehaptak.
Igkisme nerras kannuhekeputnepwi amin amekene Moís gikumadukan gikakkis nerras farisewkis igkis apuriw Kiyapwiye Jesus kabayhtiwa adahan igkis hiyá ba ig piyihak abet samdi. Mmanawa igkis muwaka utí gitaraksan gikak amekene Moís gikumadukan adahan igkis gikamyehpitni.
Igme Kiyapwiye Jesus hiyak ku pariye abet gihiyakemnikis. Ig hiyapni henne, ig awna ta git ner awayg kidubetwiye giwak. Giwn:
―Kannikaw. Ba ayta idiswa atan.
Igme timapni henne, ig kannikew ig idiswe atere.
Ayteke nikwe igme Kiyapwiye Jesus awna ta gitkis hiyeg. Giwn:
―Pariye amekene Moís gikumadukan ayá wotwiy adahan ku pariye wixwiy keh abet samdi? Ba adahan wixwiy kehne kabayka ba kawk, ba adahan wixwiy kehne mbayka? Ba adahan wixwiy amnihne hiyeg ba kawk, ba adahan wixwiy umahkisne hiyeg?
10 Ig awna inakni, ig ipegpusa madikte hiyeg ayge. Ayteke ig awna ta git ner awayg kidubetwiye giwak. Giwn:
―Taraknaba piwak.
Igme tareke giwak. Aynewa giwak makniw.
11 Nerras hiyeg gipetunyapu hiyapni henne, igkis kaayhsima dagawne. Gitkis ig taraksepye hiyeg. Nikwe igkis ahegbete ginetnikis pawtak adahan ku samah igkis keh gikak Kiyapwiye Jesus.
Jesus Kaniybeta Giwatnipwi (12)
Mk 3.13
12 Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus tipik ta apitit pahá waxri imuwadnene adahan ig piriyepkewne. Hewke tiyegim ig piriyepkewne git Uhokri ayge.
13 Hewke akiw ig pahadguhe gikannuhnipwi. Igkisme danuh atere git. Ayge nikwe ig kaniybete gaytakkis madikawku gikebyikis gikakkis piyana gawnakis (12). Ig awna gitkis:
―Kuri yisnewa nuwatnipwi.
14 Ig kaniy:
kiyapwiye Simawh ku pariye ig kuwis sarayh giw Pedru,
kiyapwiye Simawh gisamwi kiyapwiye André,
amekene Tiyagumni,
kiyapwiye João,
kiyapwiye Filip,
kiyapwiye Bartolomew,
15 kiyapwiye Matews,
kiyapwiye Tomé,
kiyapwiye Tiyagu, ku pariye amekene Alfew gikamkayh,
kiyapwiye Simawh Zeloti,
16 kiyapwiye Judas ku pariye kiyapwiye Tiyagu gisamwi,
Judas Iskariyotismin ner kamaykistinene Kiyapwiye Jesus.
Jesus Makniwa Kaayhsima Hiyeg Akiw
Mt 4.23; Mk 3.7
17 Pisenwa igkis muhuke payak gikak Kiyapwiye Jesus. Ig Kiyapwiye Jesus msakwa amun asababan. Kaayhsima gikannuhnipwi ayge ganwa. Ayteke pahabunene hiyeg kabubuknene danuh atere git. Igkis ayta aytontak Judeyamnawtak, aytontak Jerusalémtak, aytontak akigbimnatak parawhokwa ku kiney paytwempu Tiru akak Sidoh.
18 Igkis ayta timepne Kiyapwiye Jesus giwn. Igkis ayta adahan ig makniwgikis ariw gikahrikis. Nerras ku pariye kiyimwihpika gapit wapitye igkis hawwata danuh atere. Igme Kiyapwiye Jesus makniwapeprikis.
19 Madikte hiyeg ayge mpiksewnekwiye adahan gidaxten mmanawa Uhokri gidatni pes gipititak in keh igkis makniw.
Jesus Akki Ku Pariye Hiyeg Utí Kabaykanek
Mt 5.1
20 Ayteke ig Kiyapwiye Jesus sarayh gipegyi ta gimkatkis gikannuhnipwi. Ig awna gitkis:
―Kaayhsima kabayka ay yidahannek yis ku pariye ikewnenepwi yumanene yawaygyi yiwnteknewatma. Ayge nikwe yis kawih Uhokri gikumadukannek.
21 ―Kaayhsima kabayka ay yidahannek yis ku pariye kayah ku pariye yimawkanitnene giwntak Uhokri kuri akak inin ku samah yis aynete amadga inin. Ayge nikwe ig ikí yitnek madikte ku pariye yis aharit.
―Kaayhsima kabayka ay yidahannek yis ku pariye sukanepwi yikantak gidahan Uhokri kuri akak inin ku samah yis aynete amadga inin. Ayge nikwe yis batekyenek.
22 ―Kaayhsima kabayka ay yidahannek ku aysaw hiyeg yamiyhetni apatra ku samah yis nuhiyegapu nah ku pariye wageswe awayg amadgaya inin. Ku aysaw igkis tukuhwe yiw, ku aysaw igkis arewatay, ku aysaw igkis mbayha yiw nupatra, ka sam. Yis utí kaayhsima kabayka nikwe. 23 Bateknabay yinaktin apim ini ku aysaw yis hiyepne mbeyne nupatra. Bateknay kaayhsima mmanawa yis utí yitiwni kibeynewanek ayhté inugik. Mmanawa hennewa ignes Uhokri gawnepepu pitatyepwi hiyapkiska mbeyne ta gitkis gapitkis amekenegben.
Jesus Akki Ku Pariye Hiyeg Utí Mbaykanek
24 ―Henneme, akayih, kaayhsima mbayka ay yidahannek yis ku pariye ikewnepwi yuma arikna muwekne yit ku samah yis aynete amadga inin. Yis ka utí ariknawnama akiw ariw ku pariye yis kuwisnene kadahan.
25 ―Akayih. Kaayhsima mbayka ay yidahannek yis ku pariye ka kayah yimawkanitnene giwntak Uhokri kuri akak inin ku samah yis aynete amadga inin. Aysawnemenek yis kayahninek.
―Akayih. Kaayhsima mbayka ay yidahannek yis ku pariye batekyepwi kuri akak inin ku samah yis aynete amadga inin. Aysawnemenek yis ka batek akiw. Yis suka yikantaknek.
26 ―Akayih. Kaayhsima mbayka ay yidahannek ku aysaw hiyeg madikte kabayha yiw. Mmanawa hiyeg amadga inin ka hiyak hawkri. Igkis kewa hiyeg amekenegbenbe. Mmanawa igkis amekenegben kabayha giwkis hiyeg ku pariye ikawnamahkis ke wotbe ignes Uhokri gawnepepube bawa ignes ka giwntakma Uhokri.
Bateknabay Gikakkis Yipetunyapu
Mt 5.38, 43; Lk 23.34; Át 7.60; Rom 12.14
27 ―Yisme ku pariye timepnepwi nuwnhu, amawka ku yihiyakemni nawénewa ariw nerras gihiyakemnikis. Ka ba yi amiyha yipetunyapu henneme bateknabay gikakkis yipetunyapu. Amnihnabay nerras yamiyhetnipwi. 28 Kabayhanabay hiyeg ku pariye ibitehepyi. Piriyepkawnabay gidahankis hiyeg ku pariye mahipwihpey. 29 Ku pahapwi biyuhpokap, pi kabayte pis wages pahambakya adahan ig biyuhpokap pegbakte mpinekata pis dagawne git. Ku pahapwi xuwehe pidagmanpit, ka muwaka kapigsa pisimsa git. 30 Ku pahapwi makehe arikna pit, ikepniba git. Ku pahapwi xuwehe pewkanbet, ka muwaka puwimahgi adahan ig diyuhkisni pit. 31 Amawka yis kabay gikakkis madikte hiyeg hawwata ku samah yis muwaka igkis kabay yikak. 32 Ku yis amnih nerrasnen ku pariye yamnihten nawenépwime yis ka amnihgikis, mmah yis yipewkan Uhokri kabayhay adahan ini? Kawa. Ig ka kabayhay adahan inima. Mmanawa madikte hiyeg kehni henne. Juktah hiyeg taraksapye amnih hiyeg ku pariye gamnihtenkis. 33 Hawwata ku yis keh kabayka gikakkisnen hiyeg ku pariye keh kabayka yikak, nawenépwime yis ka keh kabayka gikakkis, mmah yis yipewkan Uhokri kabayhay adahan ini? Kawa. Ig ka kabayhay adahan inima. Mmanawa madikte hiyeg kuwis kehni henne. Juktah taraksapye keh. 34 Hawwata ku yis sunapkis gitkisnen hiyeg ku pariye diyuhkis yiwak gitkisme nawenépwi yis ka sunapkis gitkis mmah yis yipewkan Uhokri kabayhay adahan ini? Kawa. Juktah taraksapye sunapkis ta gitkis hiyeg taraksapye ku pariye diyuhkis giwakkis. 35 Ka ba yi kehni henne. Bateknabay gikakkis yipetunyapu. Amnihnabay madikte hiyeg. Sunapkisnabay gitkis ka wahá awenyan. Ayge nikwe Uhokri katiwnihyi kabayhtiwanek. Yis humaw Uhokri inugikyene gikamkayupwi awaku yihiyakemni kewa gidahanbe mmanawa ig amnihne hiyeg kane kibeynepwima ku pariye kane kabayhig. 36 Amnihnabay hiyeg hawwata ku samah ig Wigwiy amnihpigkis.
Ka Ba Yi Ikiy Pahapwi Ku Ig Ka Kibeynema
Mt 7.1; Rom 2.1, 14.1; 1 Kor 4.5; Tiyagu 4.11
37 ―Ka ba yi ikiy pahapwi ku ig ka kibeynema. Ayge nikwe Uhokri kawnata ikayi ku yis kawnata kibeynema. Ka ba yi awna gimin pahapwi ku ig ka wadityema. Ayge nikwe ig Uhokri kawnata awna yimin ku yis kawnata wadityema. Bayahminabay hiyeg ariw gitaraksankis yikak. Ayge nikwe ig Uhokri bayahminay ariw yitaraksan hawwata. 38 Ikinabay ta gitkis hiyeg. Ayge nikwe ig Uhokri ikí yit hawwata. Ig kipunsay akak kabayka mpiynepepye juktah yis ka ikwa adahan amapin akiw. Ig ke wotbe ig kurukwin ig sassahni juktah in hehbetwi. Ku yis ikí kaayhsima gitkis hiyeg, ayge nikwe ig Uhokri diyuhkis yit kaayhsima kabayka akiw.
39 Ayteke ig Kiyapwiye Jesus awna pahat yuwit patuwesbuhka ta gitkis. Giwn:
―Hiyeg amedgenepwi inin ka hiyak hawkri. Ka ba yi kannuhwa gitkis. Ignes kewa motapyebe abet gihiyakemnikis. Ka ik adahan pahapwi awayg motpiye huwitha giyaki motpiye. Ku ig huwitig, igkis piyamate tuguhenek. 40 Kannuhwanay giwntak ignewa Uhokri. Yuma hiyeg pi kannuhte giw gikannuhten. Henneme ku aysaw ig kuwis kannuhwa git, ig matak gikannuhten gihiyakemni. 41 Mmahki pis apuriw pikebyi gitaraksan? Pis ke wotbe kiyimwihwa akak pahá iget nopsehsabe ay giwtrik pikebyi. Pisme ka hiyaknima ba pahat ahadma nopsadminnene ay piwtrik. 42 Ku aysaw pis ka hiyaknima ba ini ahadma ay piwtrik, pis ka hiyá pisma awna ta git pikebyi: “Nukebyi, isaksanate nah wiwh ini iget piwtriktak.” Amun ini pis ikawpari ke wotbe pis kibeynebe hiyeg bawa pis mbayte giw pikebyi. Asá hiyak akak pidahan kit pihiyakemni taraksepye. Ayge nikwe ik adahan pis hiyak akak pikebyi gitaraksan.
Pirikna Amutri
Mt 7.16, 12.33
43 ―Ku uhiyakemni kibeyne, nikwe kabaykanen pes wowntak. Uhiyakemni ke ahbe akat. Ah akat ku pariye kabaynowa ka sarayh guw mbeyepyoma guw. Iné ah akat ku pariye kane kabaynoma ka sarayh guw kabaynopwima guw. 44 Ku wis hiyá pahakti amutri eg ka sarayh guw kabaynopwima, nikwe in huwewe wot ku eg amutri kane kabaynoma. Ke puduku akatbe ke ipeybe egkis ka sarayh guwkis kabaynopwima kema “figuma” kema “uvama”. 45 Ke wixwiy hiyegbe. Ku pariye kibeynewa hiyeg iggi ipegminene gihiyakemni adahan kabaykanenwa. Nikwe he kabaykanen pes giwntak. Pahapwime ku pariye mbeyepye hiyeg iggi ipegminene gihiyakemni adahan mbaykanenwa. Nikwe he mbaykanen pes giwntak. Mmanawa ku pariye ay apit uyakni, innewa wis awnin. 46 Henneme ku yis awna ku nah yikipara, nikwe amawka ku yis ihpene nuwnhu.
Piyana Hiyeg Paytya
Mt 7.24
47 ―Ku pahapwi hiyeg ayta numkat, ku ig timá nuwnhu, ku ig ihpene nuwnhu, nah akkite yit ku samah ner gihiyakemni. 48 Ig kewa pahapwi awaygbe mutuhne gipinbe akigbimna warik amadga kayhap. Ig atik ta warikwit juktah ig danuh arit tip. Ayge abetit no tip ig tabirase gipin awaku. Ayteke ariwnteke ini warik digise in huwit ta apitit gipin. Henneme gipin ka hakuh mmanawa awaku mituw kabayhtiwa ta warikwit abet tip. 49 Henneme ku pahapwi hiyeg timá nuwnhu, henneme ku ig ka ihpin, iggi kewa pahapwi awaygbe ku pariye ka mutuh gipin awaku mihadima ta warikwit. Ayteke warik digise in huwit ta apitit gipin. Pahaye adahan gipin hakuhe. In mehwe madikte.