8
Tinogben Gihaptiyopwi Jesus
Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus mpiye muwwapu apuriw paytwempu nopsadmin apuriw paytwempu nopsanyupnene akiw. Ayge ig kinetihwene gimin Uhokri gikumadukan. Igkisme giwatnipwi madikawkunene gikebyikis gikakkis piyana gawnakis (12) igkis atak gihapti.
Tinogben danuhpanos payak gikak hawwata. Egkis hiyeg ku kapititak ig kuwis pekkis wapitye gukakkis hiyeg ku pariye ig makniwe ariw gukahrikis. Pahapu tino ayge gaytakkis ku kapititak minikwak ig pekkis kaayhsima wapityempu, ntewnehker gikebyikis wapitye. Guw Mahi Madalena.
Hawwata pahapu tino guw Joana gaytakkis. Eg gugihgi kiyapwiye Kuza ku pariye apuriwne amekene Erodis gewkanbet. Hawwata kiyapuno Susana ayge gukakkis kaayhsima nawenópwi tinogben ayge akiw. Egkis ku pariye hiyak gikak Kiyapwiye Jesus gikakkis giwatnipwi, egkis ku pariye katiwnih gimawkanitnenes akak gudahankiswa gukakurakis.
Yuwit Patuwesbuhka Amin Amutri
Mt 13.1; Mk 4.1
Kaayhsima hiyeg pahadguhwa atere git Kiyapwiye Jesus. Igkis danuhpenes atere git apititak madikte paytwempu. Ig hiyapni henne, ig kinetihwa ta gitkis akak pahat yuwit patuwesbuhka. Giwn:
―Minikwak pahapwi awayg tipik giwasra amedgete adahan ig sessehne gamutra ayak. Ig sessehne gamutra ayak, gaytakkis tuguhe apigku ahin ku kiney wayk adani. Egnes sibuhapepka atere. Hawwata akiw kuhipra ayta axapeprukis. Gaytakkisme gamutra ayak tuguhe abetit tipebdi. Egnes hiyenpiwatkama kibentenwa henneme aynewa egkis huruhrup. Mmanawa wayk ka anugbetnama akak un. Gaytakkisme gamutra ayak tuguhe apuwit pudukupwi. Egnes pudukupwi hiyenpi payebitak akak gamutra. Egkis tuwathe gamutra juktah egkis miyorap. Gaytakkisme gamutra ayak tuguhe abetit kibeyne wayk. Ayge egkis hiyan. Egkis gamutra aymuhwa juktah egkis kew. Egkis sarayh kaayhsima guwkis, sah gukebyikis (100).
Pisenwa inakni gawnhan, ig Kiyapwiye Jesus awna akiw. Giwn:
―Yis ku pariye katayebnene, ataybiswanabay numkanit.
Hiyeg Ka Pukuha Yuwit Patuwesbuhka
Mt 13.10; Mk 4.10
Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus gikannuhnipwi igkis ayapri:
―Kaminki pis awna inakni yuwit patuwesbuhka?
10 Igme kaytwa giwnkis:
―Hiyeg amedgenepwi inin kote hiyakte ku samah Uhokri gikumadukan. Yisme Uhokri akkamnihni ta yitnek. Igkisme ka akkaka ta gitkis. Ta gitkis nah awna patuwesbuhkanen yuwit. Hiyawa igkis ikí gitewkis nimkanit kabayhtiwa henneme ka paduk ta abetit gihiyakemnikis. Hiyawa igkis ataybiswa nit kabayhtiwa henneme igkis ka pukuhpin.
Jesus Akkamnih Giwn Amin Amutri
Mt 13.18; Mk 4.14
11 ―Kuri nah akkamnihte yit inakni nuwnhu patuwesbuhka gimin ner amutriputne. No amutri ayak egnesbaki arakak gidahan Uhokri giwn. 12 Gaytakkis hiyeg kewa inibe ahinbe. Ignes timá nuwnhu ayteke wapitye danuh atere gitkis. Ig wiwhpiye nuwnhu abetitak gihiyakemnikis marihwa igkis ka iha inakni nuwnhu kahadbe igkis ka isamtaw. 13 Egnesme no amutri ayak ku pariye tuguhe ta abetit tipebdi egnesbaki arakak gidahankis hiyeg ku pariye timá nuwnhu ignes amapin akak madikte gibetkikis, henneme igkis ka kamax inakni nuwnhu kabayhtiwatma abet gihiyakemnikis. In humaw kewa pahakti amutribe ku pariye yumanano guhampabet eg ka dep miyó. Igkis batek akak nuwnhu adahan aynessa hawkri. Ayteke pase igkis hiyá mbeyne, aynewa igkis miniw ariw nuwnhu. 14 Egnesme no amutri ayak ku pariye tuguhe ta abetit pudukupwi, egnesbaki arakak gidahankis hiyeg ku pariye timá Uhokri giwn ignes amapin. Henneme kibeye kibeye igkis pi ikatuswate adahan arikna amadgaya inin. Igkis kinikiswe arit igiska arit batekka amadgaya inin. Ayge nikwe igkis ka kannuhwa keh Uhokri gibetki. Amun ini nikwe igkis humaw waditnepyenen kewa pahakti amutribe ku pariye sarayh guw henneme eg kigise madikte. 15 Egnesme no amutri ayak ku pariye tuguhe ta abetit waxri kibeyne waxri egnesbaki arakak gidahankis hiyeg ku pariye timá nuwnhu ignes kamaxni kabayhtiwa. Gihiyakemnikis inyerwa kibeynewa. Igkis ka isahkiswa nuwhu aynesnima. Ayge nikwe igkis keh Uhokri gibetki kabayhtiwa. Amun ini nikwe igkis humaw kewa pahakti amutribe ku pariye kew kabayhtiwa.
Wis Ka Hakis Lalamp Adahan Asabkeptenma
Mk 4.21
16 Ayteke ig awna gitkis akak pahat yuwit patuwesbuhka akiw. Giwn:
―Nuwnhu kewa pahow lalampbe adahan uguhne hiyeg gihiyakemnikis. Wis ka hakis lalamp adahan wis asabkeptenma anapi suwyeg. Iné wis kawnata hakisru adahan ayempitnima ta anapit payt abukapayni. Kawa. Wis ikigu ta inut akekrit adahan eg uguhno madikte hiyeg ku pariye parekwiye ta upinekut. 17 Aysawnemenek madikte ku pariye ayempiki ini kahayaknek. Inakni nuwnhu patuwesbuhka in ke wotbe in awastepkabe henneme aysawnemenek in mawasaptihpikanek, in kahayak kabayhtiwanek. 18 Ikinay yitew ta nuthu kabayhtiwa. Ku pahapwi darih nuhiyakemni kabayhtiwa, nikwe ig Uhokri akki git pi kiyeste akiw. Henneme ku pahapwi ka darih nuhiyakemni kiyesradima, nikwe ini nuhiyakemni wiwhpikanek abetitak gihiyakemni.
Jesus Kakebyuhwa Ta Gitkis Hiyeg Ihpenepwi Giwn
Mt 12.46; Mk 3.31; Eb 2.11
19 Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus ginag gikakkis gisamwipwi egkis danuh atere. Henneme egkis ka ik adahan danuh kennesnima ta git Kiyapwiye Jesus awaku ba akebentenwa hiyeg ayge.
20 Pahapwi hiyeg ayge hiyapni henne, ig awna ta git:
―Kiyapwiye, pinag ay kabaywak gikakkis pisamwipwi. Egkis ayta danuhpanokis pit.
21 Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwn, ig awna gitkis madikte hiyeg ayge. Giwn:
―Ku pariye timepnepwi Uhokri giwn, ku pariye ihpenepwi inakni giwn, egnes nah ikiygukis ke nnaghube, ignesme awaykemni nah ikiygikis ke nukebyupwibe.
Jesus Msak Mayg Akak Paraw
Mt 8.23; Mk 4.35
22 Ayteke ariwnteke ini ig Kiyapwiye Jesus katapta ta muhumdakat payak gikakkis gikannuhnipwi. Ig awna gitkis:
―Uyay manuke ta pahambakaytak mahakwa.
Igkisme kaytwa giwn:
―Uyay.
Igkis tarekwe ayteke.
23 Igkis tipikwiyes, ig Kiyapwiye Jesus himeke. Ku aysaw igkis ayhté pakwa amadga mahakwa, pahaye adahan mayg kannikew gimkanitkis. Gihmunkis me buwisemet. Igkis hiyepnes mbeyne kaayhsima.
24 Igkis gikannuhnipwi hiyapni henne, igkis atere wadise Kiyapwiye Jesus. Igkis awna git:
―Kiyapwiye. Kiyapwiye. Wixwiy me biyukapmet!
Ig timapni henne, ig kannikaw ig himehe mayg akak paraw. Aynewa madikte kariswehwe. Paraw mapawanew.
25 Pisenwa ig awna gitkis gikannuhnipwi. Giwn:
―Mmahki yis ka kamaxwa ta gipitit Uhokri?
Igkisme apisasew, igkis wakaymnibdi gidahan. Igkis kinetihwa pawtak. Igkis awna:
―Pariyeneki ner hiyeg? Ig kumaduka juktah mayg akak paraw. Juktah mayg akak paraw iha giwn.
Jesus Awahkis Wapityempu Ta Gibetitkis Pakirempu
Mt 8.28; Mk 5.1
26 Ayteke pisenwa igkis hamah ta pahambakat ariw Galiléyamnaw. Igkis minahwa atere apit hiyeg jerasayenepwi giwaxrikis.
27 Igme Kiyapwiye Jesus sarayhwe waxrit. Ayge pahapwi awayg paytwempuyene atere patiptakig. Ig wapityewnipye. Kaayhsima hawkri ig wew makawihan. Ig yuma gipin. Ig msakwa abet imewtinen ayge apuheket.
28 Pase ig hiyé Kiyapwiye Jesus, ig kabiman, ig padakwa ta gitiput. Ig awna git akak madikte gihawna. Giwn:
―Aa, Jesus! Pis Uhokri gikamkayh inugikyene. Pariye pimawkan ta nuthu ku apim inin? Uyá amnihun. Ka ba hiyapkis mbeyne nuthu.
29 Ig awna inakni yuwit henne mmanawa ig Kiyapwiye Jesus kuwis pekkiswiye ner wapitye mbeyepye ayta gipititak. Kaayhsima hawkri kuwis ig wapitye keh ig awayg nuwiskewempiye. Ig awayg wanakminepka inpawa kuwis. Gibagwan akak giwan wanakminepka akak xen akak sipari. Henneme ig matisbetepni madikte. Ayteke ner wapitye keh ig sigis ta abetit imewti.
30 Ig amnihswene atere git Kiyapwiye Jesus, igme ayapri:
―Mmah piw?
Igme kaytwa giwn:
―Nuwhu “Pibohram”.
Ig awna inakni yuwit awaku kaayhsima wapityempu ay gipit.
31 Ayteke nerras wapityempu amnihswa git Kiyapwiye Jesus akiw. Igkis awna git:
―Ka ba arewepma wothu awahkiswima usuh ta arimkat miyarapye giwetrikis.
32 Ayge pahabunene pakirempu axwenekis apit pahá waxri imuwadnene. Igkis wapityempu hiyapni henne, igkis ayá git Kiyapwiye Jesus:
―Uyá awahkis usuh tahhan gipuritkis pakirempu. Isaksanaba usuh parak atere gipititkis.
Igme Kiyapwiye Jesus isakseprikis.
33 Ayteke nikwe igkis wapityempu pesbetwikis gipititak ner awayg. Igkis pareke ta gipititkis ignes pakirempu. Igkisme pakirempu sigisbetwikis ta asebrikute. Igkis tubohbetwikis ta ahakwate mahakwa. Ayge igkis aniksewbet.
34 Pakirempu gikapriwtenkis igkis hiyapni henne, igkis sigisbet kibentenwa ta paytwempuit. Igkis danuh atere, igkis kinetihwa amin muwwapu paytwempuriw muwwapu iwetrit aranwa paytwempu.
35 Nerras hiyeg paytwempuyenepwi igkis timapni henne, igkis tipik atere adahan igkis hiyepne ku pariye danuh. Igkis danuh atere git Kiyapwiye Jesus, igkis uté ner awayg ku kapititak wapityempu pesbetwikis. Igme bat ayge gikimpu Kiyapwiye Jesus. Ig kasimsapu kuri. Gihiyakemni diyuh adukwenewa akiw. Igkis hiyapni henne, igkis apisasew.
36 Nerras ku pariye hiyepnepwi madikte ku pariye kehka gikak ner awayg igkis kinetihwa ta gitkis nerras hiyeg amin ku samah ig makniw ariw wapityempu.
37 Nerras jerasayenepwi timapni henne, igkis madikte ayá git Kiyapwiye Jesus adahan ig tipik ayteke mmanawa igkis apisasew gibohri kaayhsima.
Igme Kiyapwiye Jesus hiyapni henne, ig katapte amadgat gihmun adahan ig diyuhpiye ta pahambakat akiw.
38 Igme ner awayg ku pariye kuwisnene makniw ariw wapityempu, ig awna git Kiyapwiye Jesus:
―Nah ataka pihapti.
Igme Kiyapwiye Jesus awna git:
―Pi kabayte pis msakwa ay. 39 Su ataknate ta pipinwat. Kinetihwanaba gitkis pikebyupwi amin madikte ku samah Uhokri keh pikak.
Igme awayg timapni henne, ig tipik ta paytwempuit. Ig danuh atere, ig kinetihwa gitkis madikte hiyeg aygnenepwi amin ku samah Kiyapwiye Jesus keh gikak.
Jayru Amnihswa Git Jesus
Mt 9.18; Mk 5.21
40 Igme Kiyapwiye Jesus manuke pahambatak mahakwa akiw. Ig danuh atere, ig utí kaayhsima hiyeg pahadgupu adahan igkis patiptakig mmanawa igkis giwhpetni ayge.
41 Ayteke pahapwi awayg danuh atere. Giw Jayru. Ig pahapwi leglis akipara, judeyenepwi gileglisakis. Ig danuh atere, ig mabukwe ta gitiput Kiyapwiye Jesus, ig awna git:
―Kiyapwiye, uyá amnihun. Uyá atak ta nupinekut. 42 Nukamkayh pahapuwa tino. Eg madikawkubu kamukri gaw akak pikana arawna (12). Kuri eg mihenapyo pahayempi guyekwin.
Ig Kiyapwiye Jesus timapni henne, ig tipik gihapti. Ig waywe dehebdi akak hiyeg.
Pahapu Tino Makniw Ariw Guminewkan
Mt 9.20; Mk 5.25
43 Ayge nikwe pahapu tino danuh gihapu butte. Eg kuwis hiyá mbeyne akak guminewkan adahan kaayhsima kamukri kuwis, madikawkubu akebyi akak pikana arawna (12). Yuma hiyeg hiyá gusamanak adahan gumakniwetni.
44 Eg danuh atere giharaptak, eg dax gikanwapta akigbimna. Aynewa guminewkan matiswe.
45 Ayteke nikwe ig Kiyapwiye Jesus awna:
―Pariye daxwen?
Madikte gikannuhnipwi wihwebdipkis niw. Ayteke kiyapwiye Pedru awna git:
―Kiyapwiye, ka ba pis hiyá kaayhsima hiyeg daykegbetpi pikak?
46 Igme Kiyapwiye Jesus kaytwa giwn:
―Kawa. Pahapwi hiyeg daxwen. Nah kayah ndatni pes aynessa adahan nah makniwa pahapu.
47 Eg tino hiyapni henne ku eg hiyekepka kuwis, eg segke, eg mabukwe ta gitiput, eg ekkew ta git. Ayge giwtrikkis ignes hiyeg eg kinetihwa amin ku kawaku eg daxri. Eg kinetihwa amin ku samah eg daxwig aynewa eg makniw.
48 Igme Kiyapwiye Jesus awna gut:
―Nukebyi, pis makniw mmanawa pis kamaxwa ta nupitit. Hiyawa pis tipik akak kabayka.
Jesus Kannikasa Jayru Gikamkayh
Mt 9.23; Mk 5.35
49 Ku samah ig Kiyapwiye Jesus awnempiye inakni yuwit henne, pahapwi awayg danuh atere. Ig ayta gipinwatak ner leglis akipara. Ig atere ewk inetit git. Giwn:
―Pikamkayh ayipa miyop. Ka muwaka wewkis ukannuhtenwiy waditnepyenen.
50 Igme Kiyapwiye Jesus timapni henne, ig awna ta git kiyapwiye Jayru. Giwn:
―Ka muwaka apis. Ku pis he kamaxwanen ta nupitit kuri, eg kannikaw akiwnek.
51 Ayteke igkis danuh atere gipinekut. Ig Kiyapwiye Jesus ka aympa pahapwinama hiyeg parak atere. Ignewa kiyapwiye Pedru gikakkis amekene Tiyagumni, kiyapwiye João ig aympigkis. Hawwata akiw ig aympa no bakimni gig gukak gunag.
52 Madikte hiyeg ayge tihenekwiyes, igkis kadniyes guharit kaayhsima. Ig Kiyapwiye Jesus hiyapni henne, ig awna ta gitkis:
―Ka ba yi muwaka tih. No bakimni ka miyó. Himak eg.
53 Igkisme hiyaraptihpig. Igkis hiyakni kabayhtiwa ku eg ayipa gumiromni.
54 Igme atere sumuhe guwak. Ig awna gut akak madikte gawaygyi. Giwn:
―Mim, kannikaw.
55 Ig awna inakni, aynewa ner awnparinene diyuhe ta gupitit. Aynewa eg kannikew. Ayteke nikwe ig Kiyapwiye Jesus awna gutkis adahan egkis ikapkisru.
56 Eg gunag gikak gig egkis kagubetkikisima. Henneme ig Kiyapwiye Jesus ayá gutkis adahan egkis ka kinetihwa amin ku pariye ig keh gudahankis.