3
Amawka Jesus Gihiyegapu Ikaw Tuwatapye
Ef 4.2; Fil 2.3; Kol 3.12
Kiyekis gitkis pihiyegapu adahan igkis iha giwn gupelma adahan igkis iha giwnkis madikte ukiparawiy amedgenepwi inin. Amawka ku igkis iha gikumadukankis. Amawka ku igkis ahegbetnenekwa adahan kehne madikte ku pariye kabayka.
Awnanaba gitkis adahan igkis ka pataha giw pahapwinama hiyeg. Amawka igkis ka humaw kakigbipyema hiyeg henneme igkis humaw huwipagapye. Amawka igkis ikaw tuwatapye gitiputkis madikte hiyeg apanenekwa.
Uhiyakemniwiy Minikweknene Kawnata Maguyema
1 Kor 6.11; Ef 2.1; Kol 3.7
Mmanawa minikwak wixwiy kewa nerrasbe kireteyenepwibe. Wixwiy kawnata hiyak hawkri. Apim ini wixwiy kawnata ihpa ukiparawiy giwnkis. Wixwiy hawwata taraksapye. Apim ini wixwiy kumadukasa uhiyakemniwiy arit uhiyakemniwiy minikweknene abetki, arit batekka amadgaya inin. Ayge wixwiy wew kanaktinbet gikakkis hiyeg, wixwiy atihpene hiyeg. Wixwiy amiyhewbet pawtak.
Uhokri Kagamnihrasima Ukakwiy
Rom 5.6; Ef 2.4; 2 Tim 1.9
Henneme kibeyne, ig wamnihtenwiy Uhokri kuwis hiyapkis gabay wotwiy ig kuwis hiyapkis gamnihra wotwiy.
Ayge nikwe ig keh wixwiy isamtaw ariw utaraksanwiy adahan wixwiy danuhne git Uhokri. Kawki ukehbetanwiyma kabayka keh wixwiy isamtaw, henneme ini gamnihra innewa ku pariye keh wixwiy isamtaw. Ig keh wixwiy isamtaw akak ku samah ig Uhokri Gitip ke wotbe ig sukuhpte uhiyakemniwiy ariw nipathawni, ig keh utipwiy waypuka akiw, ig ikí wotwiy nukune uhiyakemniwiy.
Kibeyne, ig Uhokri kawihkis Gitip ta upititwiy kaayhsima gipitimpi wamnihtenwiy Jesus Cristo.
Wixwiy ka kiseweknama adahan ig amnihwiy, henneme he wamnihkawiynen ig amnihwiy ig keh wixwiy kewa kibeynepwibe giwtrik Uhokri. Ayge nikwe ig keh wixwiy ik adahan wixwiy darihpiye ini kabayka dehetniki ku pariye wohpanwiy.
Titu, inakni inetit ka waditnepyenenma. Numawkan pis akki inakni inetit akak madikte pawaygyi kahadbe ku pariye hiyeg kamaxwenepwi ta gipitit Uhokri igkis battukaw keh kabayka apanenekwa. Inakni kinetihwaki in kibeynewa in wagahkis hiyeg gihiyakemnikis.
Tukuhwepnaba Ariw Kinetihwaki Ku Pariye Waditnepyenen
1 Tim 1.3; 2 Tim 2.14
Kinetihwanaba amin inakni Uhokri ginetni henneme tukuhwepnaba ariw kinetihwaki ku pariye he mahayakemnikinen. Ka ba piledukaw amin amekenegben giwnkis, iné gimin amekene Moís gikumadukan. Akebyi inakni yuwit he waditnepyenen. In ka wagahkis hiyeg gihiyakemnikis.
10 Ku pahapwi danuh atere ig mategbetene hiyeg gihiyakemnikis, ikinaba gihiyakemni pimaput. Ayteke ku ig ka iha inakni piwn, amawka pis miniw giw.
11 Mmanawa ayge pis hiyakni ku ig kuwis tukuhwepwe ariw hiyakemniki ku pariye inyerwatnene, ig taraksepye. Ini gikehni akki ku ig ka wadityema.
Uyá Danuhpa Nuthu
12 Titu, nah awahkiste pahapwi pimin adahan piwenyan ayge. Nah kote hiyakte ku pariye nah awahkis atere ba kiyapwiye Ártemas ba kawk ba kiyapwiye Tíkiku. Henneme ku aysaw pahapwi danuh atere, pisme iwawhaw danuh nuthu atere apitit paytwempu Nikópolis. Mmanawa nupewkan nah mpiyasa kamukri ayge.
Amawka Wixwiy Ayapa Hiyeg Kamawkanyepwi
Át 20.35; Gál 6.10; Eb 13.3, 16; Tiyagu 1.27
13 Kehnaba madikte ku pariye pis hiyá asamanak adahan gayapetnikis nerras inetitkekne kiyapwiye Zénas gikak kiyapwiye Apolu kahadbe igkis tipikwiye akak madikte kabayka. Kabayhanigkisba akak madikte ku pariye gimawkankis.
14 Amawka uhiyegapu kannuh keh kibeyne kabayka apanenekwa adahan gayapetnikis hiyeg ku pariye kamawkanyepwi. Amawka ku igkis ka msakwa waditnepyenenma.
Usuh Awahkis Kabayka Pimin
15 Madikte hiyeg ku pariye ay nukakhu igkis awahkis kabayka pimin. Usuh awahkis kabayka giminkis madikte kamaxwenepwi ayge ku pariye batekye ukakhu. Wani igkis kabay ndahan. Uhokri gabay yikaknek madikte.