Tí xroon sa̱oxín ikjin chꞌín Pablo chrꞌénhen chꞌán tí sín tinkáchónki Cristo siín chjasin Corinto
1
Chꞌín Pablo mé ikjin chꞌán xroon ichrꞌán chꞌán tí ni̱nko chjasin Corinto
Janhan Pablo mé kjueyána Dios tjinkaon chꞌán kíxin kjuachaxin kuènte Ìnchéni Jesucristo mé chrókjui̱tꞌaha̱ chꞌán xra̱. Janhan la ko kíchó ni Sóstenes mé ikjinni tí xroon i chrꞌánhanráni tí jahará tójnkotsérá ni̱nko chjasin Corinto. Ó kjuínchetjóárá Ìnchéni Jesucristo na mé kjueyárá Dios tí jahará kíxin chrókꞌuaxrjekjanxínrá tí sín tjasin jie̱ kíxin tjinkaon chꞌán tí jahará kíxin tjóá chrókꞌuejorá la ko xi̱kaha kjueyá chꞌán kaín xín tí sín tjanchehe sín ìnchéni Jesucristo kíxin chrókjuinki̱tsa chꞌán sín, tíha mé Ìnché sín la ko Ìnchéni. Kjuasáyé Itꞌéni Dios la ko Ìnchéni Jesucristo chrókjuintayaonrá chꞌán la ko chrótjáhará chꞌán kjuaxróxin.
Ìnchéni Cristo mé tjencheyaon tí sín ntiha
Jnkochríxín tjáncháha̱ Dios kjuasáya kíxin sintayaonrá chꞌán tí jahará kíxin tinkachónkirá Ìnchéni Cristo Jesús. Na mé Dios tjáhará kjuachaxin kuènte chꞌán ntá xi̱kaha a̱ntsí jína nohará chro̱nka̱xínrá kíxin nkexrí tinkachónkirá Ìnchéni la ko kja̱xin a̱ntsí jína tiénxinrá kaín nkehe chaxín ntoá. Tí nkehe kuínhínrá kíxin nkexrí tjen Cristo na ntá jie jahará tjáko̱xi̱nrá. Ntá jahará ó chontará kaín xín tí kjuachaxin kuènte Ncha̱kuen Dios, la í ninkehó tꞌitjáyankíhya tí kjuachaxin kuènte chꞌán kꞌuayéhérá nachrohe tjejochonhénrá tsokjan Ìnchéni Jesucristo. Ntá Ìnchéni tsꞌayakonhanrá chꞌán kíxin tsi̱to̱éhyará tí tinkachónkirá chꞌán hasta tsjixraká tí ya̱on tsjixixín. Ntá ninkexró tsꞌekahyará jie̱ kíxin ntoáhya tjejochꞌerá, tsixro sín, tí ya̱on tsokjan chꞌán. Ó noheni kíxin Dios chaxín sinchexiteyá chꞌán tí nkehe ntáchro chꞌán kíxin jehe chꞌán mé tsíkjeyárá chꞌán kíxin chrókuinkachónkirá tí Xje̱en chꞌán Jesucristo, mé Ìnchéni tíha.
Jnkoko̱áhya kjuenka̱yáxin tí sín tinkáchónki Cristo ntiha chjasin Corinto
10 Kíchóni, xrja̱nóa̱xínrá tí kjuachaxin ihni̱é Ìnchéni Jesucristo kíxin jnkoko̱á chrókjuenka̱yáxinrá la ko chrókꞌuaxrjentahyará ókjé na mé jnkoko̱á chrókjuenka̱yáxinkoará kíchuárá. 11 Kíchóni, ó kui̱nha̱n tí nkehe chrónka tí sín kjéhya chꞌín Cloé kíxin siín kjuanínkaon tí tjejorá tójnkotsérá ntiha. 12 Na mé ntáxrja̱n kíxin isorá ntáchrorá kíxin jahará chréhérá tí janhan Pablo, la ko í sorá ntáchrorá kíxin jahará chréhérá tí chꞌín Apolos, la ko í sorá ntáchrorá kíxin jahará chréhérá tí chꞌín Pedro, la ko í sorá ntáchrorá kíxin chréhérá Cristo. 13 ¿Xá nkekja̱ín Cristo siín kíxin? ¿Á jehya jnkoko̱á Cristo tinkáchónkini? ¿Á janhan Pablo kꞌuényákonha̱nrá ní? ¿Á kuíkitexínrá tí ni̱na ní? 14 Tjáncháha̱ Dios kjuasáya kíxin nijnko tí jahará kuíki̱tiahyará ntiha. Jehó chꞌín Crispo la ko chꞌín Gayo mé kuíki̱te janhan. 15 Na mé nijnkorá xitjahya tsontáchrorá kíxin ni̱na kuíkitexínrá. 16 Kja̱xin jehó kuíki̱te tí chꞌín Estéfanas la ko tí sín kjéhya chꞌán. Xráxinka̱konhya á kuíki̱te í so sín o̱ náhí. 17 Kíxin tí xra̱ chjìna Cristo jehya kíxin chrókuíki̱te chojni. Náhí. Tí xra̱ chjìna Ìnchéni kíxin tso̱xrja̱nkaxián tí tan tsaáxinni. Tjínka̱konhya kíxin chrókjuáko̱xia̱n palabra náxrjón noi kíxin xi̱kaha chrókjuàkua ntá chrókjui̱ntamá tí kjuachaxin jié kónoxín tí kꞌuénxin Ìnchéni Jesús tí ntacruz, kjuákꞌenkáni chꞌán, kꞌuenyákonhe̱nni chꞌán.
Cristo mé tja̱ko̱xi̱n tí kjua̱cha̱xién Dios la ko tja̱ko̱xi̱n chꞌán kíxin imá nohe Dios
18 Chronkaxínni kíxin kꞌuenyákonhe̱nni Cristo tí ntacruz. A̱ ntá tí tsinhin tí sín xráxín tsꞌitjáyan ntá tsꞌikon sín tíha éxí nkehe chónkó. A̱ ntá kaín ni chojni kuaáni mé tꞌikonni kíxin kjuachaxin jié tíha. 19 Mé xi̱kaha ntáchro xroon itén Dios tsíkjin sín ósé kíxin Dios mé sinchekꞌitjáyan tí nkehe tjenka̱yáxin tí sín imá nohe, la ko tsíto̱enta chꞌán tí nkehe ntáchro tí sín imá tienxín sín.* Isaías 29.14
20 ¿Mé nkehe tso̱nhen ntáchro sín kíxin imá nohe sín la ko nkehe tso̱nhen tjako sín la ko nkehe tso̱nhen tí imá nohe sín nixja sín? Táha la nkehe siín chjasintajni ó. A̱ ntá Dios mé tꞌikon chꞌán kíxin lo̱nti̱ sín kíxin xi̱kaha ichro sín. 21 Kíxin Dios a̱ntsí nohe ntá xi̱kaha kuíto̱ehya chꞌán kíxin kjuachaxin kuènte sín ó chrókjuacha sín chróchóxixín sín chꞌán. Ntá kóxrjínhi̱n Dios chrókjueyá chꞌán chrókjuinchekaá chꞌán tí sín kuítekaon tí tan tsaáxinni mé tí nkehe ó chónkó, ichro tí sín ókjé.
22 Tí sín judío mé tjinkaon sín chrókꞌuikon sín kjuaxroan jié, ichro sín. A̱ ntá tí sín nkìva griego mé xritjeyá sín kíxin a̱ntsí chrókónohe sín, ichro sín. 23 A̱ ntá jeheni kaín ni tinkáchónkini Cristo la tjinkakonhyani chrókónoheni kaín tíha la mé jehó Cristo tja̱ko̱xi̱nni. Chrónkani kíxin ijnko ntacruz kjuákꞌenkáni chꞌán, kꞌuénxin chꞌán. A̱ ntá tí sín judío ntáchro sín kíxin ijnko nkehe chrókósuèhe̱ni chrókuinkáchónkini tíha, ichro sín. A̱ ntá tí sín jehya judío ntáchro sín kíxin chojni lo̱nti̱ tí jeheni kíxin xi̱kaha tinkáchónkini, ichro sín. 24 A̱ ntá tí sín kjueyá Dios, kjónté judío sín na o̱ griego sín, la kaín ni ntáchroni kíxin Cristo mé kꞌuenyákonhe̱nni chꞌán. Mé xi̱kaha tja̱ko̱xi̱n Dios tí kjuachaxin jié la ko tí kjuaxrexinkaon jína kuènte chꞌán. 25 Ntá jehe sín ntáchro sín kíxin éxí ijnko nkehe chónkó tí nkehe kjuenka̱yáxin Dios, na kjónté xi̱kaha la a̱ntsí tjetóxin nohe Dios. A̱ ntá tí sín imá nohe ntihi chjasintajni tsjachahya sín sincheyóhe̱ sín chꞌán. La ko kja̱xin ntáchro sín kíxin jiéhya tí kjuachaxin chónta Dios. A̱ ntá tí sín a̱ntsí má chónta kjuachaxin ntihi chjasintajni kjónté la tóyóe̱hya sín Dios kíxin a̱ntsí chónta chꞌán kjuachaxin tꞌe̱to̱an chꞌán. 26 Kíchóni, xráxinkáonrá nkexrí kꞌuéjorá ntá kjónté kjueyárá Dios tí jahará. Na mé tsjéhyará imá kónohará éxí tꞌikon tí sín chjasintajni la kjónté kjueyárá Dios tí jahará. La ko tsjéhyará imá kuéto̱anrá la ko tsjéhyará kꞌuaxrjeníxinrá tí sín imá kꞌuékꞌe̱to̱an. 27 Ntá kjónté Dios mé kjueyá iso tí sín noehya éxí tꞌikon tí sín chjasintajni kíxin xi̱kaha tjinkaon chꞌán chrókjuinchesuèhe̱ chꞌán tí sín imá nohe ntihi chjasintajni. La ko kja̱xin kjueyá Dios iso tí sín chóntahya kjuachaxin éxí tꞌikon tí sín chjasintajni kíxin xi̱kaha tjinkaon chꞌán chrókjuinchesuèhe̱ chꞌán tí sín imá chónta kjuachaxin ntihi chjasintajni. 28 Dios mé kjueyá chꞌán iso tí sín tꞌe̱to̱anhya la ko iso tí sín ninkehó sínkíhya tónhen sín ntihi chjasintajni kíxin jehe chꞌán mé chrókjuinchekꞌitjáyan chꞌán kjua̱cha̱xién tí sín jehó chrókꞌue̱to̱an. 29 Méxra̱ xi̱kaha ninkexró tsjachahya sinchehnke tí tjen Dios. 30 A̱ ntá tí kjuachaxin kuènte Dios mé tinkachónkirá Cristo Jesús, a̱ ntá chóntaxínni Cristo kjuaxrexinkaon jína, la ko tí kjuachaxin kuènte chꞌán kóxíka tí jie̱ kuènteni, la ko tí kjuachaxin kuènte chꞌán sinchetjuáxinni chꞌán, la ko tí ijni̱é chꞌán kꞌue̱naxínni chꞌán. 31 Mé xi̱kaha éxí chrónka tí xroon tsíkjin sín ósé ntáchro kíxin: “Tí nkexro tjinkaon chrókjuinchehnke chꞌán la chrókjuinchehnkehya chꞌán la jehó chrókjua̱ko̱xi̱n chꞌán kíxin imá tꞌe̱to̱an tí kjuachaxin kuènte Dios.” Jeremías 9.23

*1:19 Isaías 29.14

1:31 Jeremías 9.23