Xroon yóxin ikjin chꞌín Pablo chrꞌénhen chꞌán tí sín tinkáchónki Cristo chjasin Tesalónica
1
Chꞌín Pablo nixje̱he̱ chꞌán tí sín Tesalónica
Janhan Pablo la ko chꞌin Silvano la ko chꞌín Timoteo ikjinni tí xroon i chrꞌanhánrá kíchó ni ni̱nko chjasin Tesalónica kíxin jnkoko̱á tinkáchónkini Itꞌéni Dios la ko Ìnchéni Jesucristo. Kjuasáyé Itꞌéni Dios la ko Ìnchéni Jesucristo chrókjuintayaonrá chꞌán kíxin kjuaxróxin chrókꞌuejorá.
Dios sinchekito̱exín chꞌán tí iji̱é chojni tió tsokjan Ìnchéni Cristo
Kíchóni chrókjuancheheni Dios kjuasáya jnkochríxín kíxin tí jahará. Na mé jína xi̱kaha chrókjuichꞌeni kíxin tinkákꞌánkí tí tinkachónkirá Ìnchéni Jesús la ko tinkákꞌánkí tí tjuèhérá kíchuárá tjejorá ntiha. Ntá chéhe̱ni chenkani tí sín kíchó ni kaín tí ni̱nko̱e Dios kíxin na̱xa̱ tjáko̱xi̱nrá kíxin na̱xa̱ tinkachónkirá Ìnchéni kjónté siín chojni nínkakonhanrá la ko kjónté tꞌatsínkará itsjé kjuaxróxinhya. Tíha mé tjáko̱xi̱nrá kíxin tjinkaon Dios tsotsjehe chꞌán kíxin á tsjachará tsꞌikonrá tí kjuachaxin kuènte chꞌán. Méxra̱ xi̱kaha tjejotjasótexínrá jie.
Méxra̱ ó ncho̱xon kíxin sinchekjasóte Dios tí sín tjejónchekjasótiará jie. Ntá tsjanjon chꞌán kjuachaxin kíxin tsꞌo̱kꞌáhará kíxin ó kjuasótiará la ko kja̱xin jeheni tsꞌo̱kꞌéheni tí ya̱on itsi Ìnchéni Jesús tsꞌinkaji̱nxi̱n chꞌán nkaya nka̱jní tsi̱ka̱o chꞌán kaín tí sín ángel tꞌe̱to̱an kuènte chꞌán na mé tsi̱ka̱o chꞌán xrohi nene. Mé xi̱kaha itsi chꞌán kíxin sinchekjasóte chꞌán tí sín kuítekakuenhya Dios la ko kuítekakonhya tí tan jína kuènte Ìnchéni Jesucristo chrókuaáxin sín. A̱ ntá tí sín kuítekakonhya mé tsjasóte sín jnkochríxín tsꞌítuenhen sín tsꞌaxrjenta sín tí kohya Ìnchéni, í tsꞌikonhya sín tí kjuachaxin tꞌe̱to̱anxín chꞌán. 10 Xi̱kaha tso̱nhen tí ya̱on itsi Ìnchéni tsjikosáyehe chꞌán kaín xín tí sín kjuínchetjóá chꞌán la ko kaín tí sín kuinkáchónki sín chꞌán la tsꞌikon sín tí kjuachaxin jié kuènte chꞌán. Mé xi̱kaha kja̱xinrá jahará kíxin ó kuítekáonrá tí nkehe kjua̱ko̱ha̱ráni.
11 Mé xi̱kaha jnkochríxín tjancheheni Dios kíxin jína chrókꞌuejorá éxí tjinkaon chꞌán chrókꞌuéjó tí sín kjueyá chꞌán, la ko tjancheheni Dios kíxin chrótjáhará chꞌán kjuachaxin kuènte chꞌán kíxin chrókjuinki̱tsará chꞌán kíxin chrókjuachará chꞌerá kaín tí xra̱ jína tjinkáonrá chrókjui̱chꞌerá kíxin tinkachónkirá chꞌán. 12 Mé xi̱kaha kaín xínrá tsjikosáyehérá tí ihni̱é Ìnchéni Jesucristo la ko jehe chꞌán mé kja̱xin tsjikosáyahará chꞌán kíxin tinkachónkirá chꞌán. Mé xi̱kaha kjuasáyé Dios la ko Ìnchéni Jesucristo kíxin kui̱konóe̱he̱ni chꞌán.